Dato for udgivelse
30 Jun 2022 11:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jun 2022 09:08
SKM-nummer
SKM2022.348.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-18157/2022-VLR
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Skønsmand, udmeldt, forslag, antal
Resumé

I sagen traf byretten afgørelse om udmeldelse af en navngiven skønsmand på grundlag af anmodning fra rekvirenten, og uden inddragelse af rekvisitus bemærkninger til rekvirentens anmodning og uden hensyntagen til rekvirentens yderligere bemærkninger til rekvisitus første bemærkninger. Byretten oplyste i forbindelse med kæresagen, at ved en fejl i byretten var sagens dommer ikke bekendt med hverken rekvisitus eller med rekvirentens yderligere bemærkninger, hvilket skyldes at sagen på tidspunktet alene eksisterede som en papirsag, da den ikke var oprettet på www.minretssag.dk.

Skattestyrelsen kærede byrettens beslutning til landsretten, med påstand om hjemvisning, bl.a. under henvisning til at byretten beslutning ikke overholdte retsplejelovens §§ 198 stk. 3 og 201, om høring af sagens parter og om indhentelse af pris- og tidsoverslag, før en skønsmand kunne udmeldes.

Landsretten ophævede byrettens beslutning og bestemte at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling i byretten.

Reference(r)

Retsplejelovens § 198

Retsplejelovens § 201

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, A.A.11.2.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byretten, Sagsnr. BS 1-550/2017-VIB

Den 29. juni 2022 holdt Vestre Landsret møde i retsbygningen i Viborg.

Kendelsen er truffet af landsdommerne: 

Linda Hangaard, Mogens Heinsen og Joen Sode.

Sag BS-18157/2022-VLR

Sagens parter:

(10. afdeling)

Skattestyrelsen (tidl. SKAT)

mod

H1 ApS under konkurs

(v/advokat Christian Bachmann)

Ved beslutning af 13. januar 2022 har Retten i Viborg (sag BS 1-550/2017-VIB) bestemt, at statsautoriseret revisor IK udmeldes som syns- og skønsmand.

Skattestyrelsen har kæret afgørelsen med påstand om, at byrettens afgørelse ophæves, og at statsautoriseret revisor JL udmeldes som skønsmand i sagen i stedet for VN.

H1 ApS under konkurs har påstået kæremålet hjemvist med henblik på at få udpeget to nye skønsmænd, der skal varetage skønsopgaven i forening, subsidiært stadfæstelse af byrettens afgørelse.

Byretten har bemærket, at det i kæreskriftet er anført, at Skattestyrelsen den 29. november 2021 havde fremsendt sine bemærkninger med bilag A-M til retten, og at rekvirenten ligeledes havde fremsendt yderligere bemærkninger af samme dato. Bemærkningerne blev fremsendt ved en mail, og denne mail med tilhørende bilag var ved en fejl fra byrettens sekretariats side ikke udskrevet og lagt på sagen, der var en papirsag på tidspunktet, hvorfor dommeren ikke var bekendt med de to indlæg.

Landsretten afsagde

KENDELSE

Der gælder ikke i kæresager en særlig frist for kontrakære. Kontrakære skal derfor ske ved, at der inden for den ordinære kærefrist på 2 uger iværksættes selvstændig kære ved at indlevere et kæreskrift til byretten.

Da H1 ApS under konkurs ikke har iværksat særskilt kære, afviser landsretten at tage stilling til H1 ApS under konkurs’ påstand om, at sagen hjemvises med henblik på udpegning af to nye skønsmænd.

Da samtlige indlæg, som byretten havde modtaget, ikke indgik i afgørelsen, og da byretten ikke har truffet ny afgørelse efter at være blevet bekendt med indlæggene, ophæves byrettens beslutning, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Efter kæresagens udfald sammenholdt med parternes påstande, herunder at landsretten har afvist H1 ApS under konkurs’ kontrakære, skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.

THI BESTEMMES:

Byrettens beslutning ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.

Kæreafgiften skal betales tilbage.

Sagen sluttet.