Dato for udgivelse
27 Jun 2022 08:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2022 14:17
SKM-nummer
SKM2022.329.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0194591
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Afgift- engangsservice - flergangsbrug
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at gafler og knive af komposterbart materiale ikke var omfattet af afgiftspligten for engangsservice ifølge emballageafgiftsloven. Produkterne adskilte sig ikke fra andet engangsservice, som er omfattet af afgiftspligten. Produkterne var ikke sammenlignelig med fx stålbestik, som almindeligvis genanvendes ubegrænset. Produktet fremstod og fungerede som plastlignende bestik, af en forholdsvis stærk kvalitet, som almindeligvis er bestemt til begrænset antal anvendelser og bortkastning efter brug. Produkterne øgede dermed affaldsmængderne.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse 2020-05-05 nr. 600 om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

Reference(r)

Emballageafgiftslovens § 2 c.
Lovforslag L 59 af den 25. oktober 2000, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til l § 1, nr. 11:
Lovforslag L 75 af 20. november 2019.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit E.A.7.1.8.

Spørgsmål:

  1. Det ønskes bekræftet, at CPLA-produkterne, som spørger påtænker at sælge i Danmark, ikke omfattes af afgiftspligten efter emballageafgiftsloven § 2c, stk. 1.

Svar:

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en dansk grossistvirksomhed, som sælger bæredygtige produkter inden for kategorierne service, emballage og biofyld. Fælles for virksomhedens produkter er at bæredygtighed er i fokus. Således er virksomhedens produkter kendetegnet ved, at de er bionedbrydelige og certificeret komposterbare i henhold til den europæiske standard EN 13432. Standarden stiller krav om bl.a. produkternes biologiske nedbrydelighed, dekomposteringsevne, samt et lavt niveau af tungmetaller.

Virksomheden påtænker at introducere en produktserie udarbejdet i CPLA (Crystallised Polylactic Acid). Råmaterialet heri er PLA (Polylactic Acid), som er et biomateriale produceret af blandt andet majsstivelse og mælkesyre. Ved krystallisering af PLA opstår CPLA, som giver et stærkt materiale. CPLA er særligt egnet til kontakt med varme op til 85° C. Samtlige CPLA produkter er certificeret efter EN 13432.

Spørger påtænker indledningsvist at markedsføre CPLA serviceprodukter som f.eks. gafler, knive, spiseskeer og teskeer. Alle produkter overholder standarden DIN EN 12875 for flergangsservice.

Produkterne er testet egnet til flergangsbrug. Derudover er produkterne testet ved intens maskinvask på 70° C med 20 gentagelser. Testen, som blev udført af SQTS (Swiss Quality Testing Services) efter DIN EN 12875, viste ingen ændringer ved produktet som følge af opvaskeprocessen. Af vedlagte produktspecifikation fremgår produktoversigt, samt efterlevede standarder ved test af produkterne. Testrapport fra SQTS kan eftersendes hvis der skulle være behov herfor. Produkterne leveres til spørger af Pacovis og markedsføres som service bestemt til flergangsbrug. I følgende markedsføringsmateriale er produkterne nærmere beskrevet på side 64 - 71: https://www.pacovis.com/_brochures/index.php?catalog=Naturesse-Katalog2021-22-Pacovis-EN.

Skattestyrelsens beskrivelse af bestikket

Det fremsendte bestik ligger i pakninger af 50 enheder, og er præget med symbol for brug til kontakt med fødevarer. Emballagen er påtrykt symbol med en opvaskemaskine op til 85 oC., og mærket med en trekant med pile, hvori der står 7. Koden for 7 er andet plast. Symbolet siger ikke noget om genanvendelse. Bestikket er produceret i Kina.

Bestikket fremstår som fremstillet af et hårdt plastikmateriale. Bestikket kan nemt knækkes, hvorpå der opstår en skarp kant. Bestikket fremstår som en lidt bedre kvalitet end plastikbestik i en tynd kvalitet til engangsbrug.

Skeen vejer knap 6 g og er knap 17 cm lang. Skaftet består af tre sider, som er sat vinkelret på hinanden, siden i midten er den bredeste.

Gaflen vejer knap 5 g og er knap 17 cm lang og har et skaft magen til skaftet på skeen.

Teskeen vejer knap 4 g og er ca. 13 cm lang og har et skaft magen til skaftet på gaflen.

Kniven vejer ca. 4,5 g og er godt 16,5 cm lang. Skaftet har facon som en I-bjælke og er bredest ved knivbladet. Knivbladet har grillskær.

Bestikket synes mindre i længden sammenlignet med almindeligt bestik i fx stål, og særligt kniven synes spinkel.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse, at spørgsmål 1 bør besvares: Ja.

Det fremgår af emballageafgiftsloven § 2c, stk. 1, at der svares afgift af engangsservice.

Afgiften fremgik oprindeligt af Lov om visse miljøafgifter, men fremgår nu af emballageafgiftsloven. Af bemærkningerne til L 59 af 25. oktober 2000 om ændring af lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v. og andre afgiftslove fremgår:

Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus m.v. af plast og pap mv, der benyttes, når man spiser og drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset at det måske kan anvendes flere gange. Hovedsigtet med afgiften er at begrænse anvendelsen af engangsservice og dermed minimere affaldsmængderne.

Det må således lægges til grund, at emballageafgiften alene pålægges produkter som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug.

De omhandlende produkter er produceret af CPLA, hvilket som nævnt i ovenstående giver et stærkt og holdbart produkt. Produkterne er designet og produceret med henblik på flergangsbrug og er derfor egnede til intens maskinvask, således at produkterne kan benyttes gentagne gange, uden dette i øvrigt kompromitterer almindelig hygiejne og fødevaresikkerhed.

Følgende fremgår af produktspecifikationen vedrørende test af produkternes evne til maskinopvask:

After the dishwasher test, no obvious changes in shape, material and color could be detected. The test was carried out by a certified laboratory based on DIN EN 12875. (Test report SQTS 2019L40851-2019L40853).

Produkterne er efter spørgers hensigt ikke bestemt til bortkastning efter brug, men til flergangsbrug, hvilket produkterne dokumenteret er egnet til. Hertil kommer at produkterne markedsføres som et flergangsprodukt som alternativ til engangsprodukter af andre materialer. Det er vores opfattelse at produkterne ikke falder under forarbejdernes definition af engangsservice, hvormed produktserien ikke omfattes af afgiftspligten jf. emballageafgiftslovens § 2c, stk. 1.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at CPLA-produkterne, som spørger påtænker at sælge i Danmark, ikke omfattes af afgiftspligten efter emballageafgiftsloven § 2c, stk. 1.

Begrundelse

Anmodningen handler om, hvorvidt spørgers service er omfattet af afgiftspligten for engangsservice.

Ifølge spørger er der tale om gafler, knive, spiseskeer og teskeer af komposterbart materiale, som er testet ved maskinvask med 20 gentagelser, og som markedsføres som service bestemt til flergangsbrug.

Skattestyrelsen bemærker indledningsvist, at afgiften på engangsservice blev indført i 1982 som en forbrugsbegrænsende foranstaltning med det formål at nedbringe affaldsmængderne. I 2000 blev afgiften på engangsservice ændret fra en værdiafgift til en vægtafgift. Formålet her var at underbygge afgiftens miljømæssige sigte ved, at der skabes et incitament til at nedbringe materialeforbruget ved fremstillingen af engangsservice.

Afgiftspligten for engangsservice omfatter knive, skeer mv., uanset fremstillingsmateriale, der benyttes, når man spiser og drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug.

Det er uden betydning, om produkterne kan anvendes flere gange, ligesom komposterbare engangsservice sidestilles med almindeligt engangsservice. Dette fremgår af emballageafgiftslovens § § 2 c og af forarbejderne til emballageafgiftsloven. Det blev endvidere bekræftet af Skatterådet i SKM2017.375.SR

Afgiften udgør 60,77 kr. pr. kg, og blev tredoblet med virkning fra 1. januar 2020. Af lovforslaget i den forbindelse fremgår det bl.a., at formålet med afgiften er at begrænse brugen af engangsservice, og derigennem nedbringe affaldsmængderne og sikre en højere genanvendelse for derved at mindske unødig brug af nye ressourcer til engangsformål.

Skattestyrelsen finder efter en samlet vurdering af de omhandlede produkter, at disse må karakteriseres som afgiftspligtigt engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § § 2 c. Der er således ikke tale om, at produkterne adskiller sig fra andet engangsservice, som er omfattet af afgiftspligten. Skattestyrelsen her herved lagt særlig vægt på produkternes beskaffenhed og materiale, som ikke er sammenlignelig med fx stålbestik, som almindeligvis genanvendes ubegrænset. Produktet fremstår og fungerer som plastlignende bestik, af en forholdsvis stærk kvalitet, som almindeligvis er bestemt til begrænset antal anvendelser og bortkastning efter brug. Produkterne øger dermed affaldsmængderne. Det vil være i strid med lovens formål om at nedbringe materialeforbruget og affaldsmængderne, såfremt produkterne ikke er afgiftspligtigt engangsservice.

Denne vurdering ændres ikke ved, at produkterne er testet ved maskinvask med 20 gentagelser, og som markedsføres som service bestemt til flergangsbrug.  Dette er ikke et kriterium for, at produkterne ikke er omfattet af det afgiftspligtige vareområde for engangsservice. Andet engangsbestik kan også være genanvendeligt og anvendes flere gange, herunder opvaskes i maskine, men vil stadig være afgiftspligtigt engangsservice. Det er den forventede faktiske anvendelse, som er afgørende.

Til spørgers bemærkninger om, at produkterne ikke falder under forarbejdernes definition af engangsservice, kan det bemærkes, at det af forarbejderne fremgår, at alminligt engangsservice sidestilles med komposterbare engangsservice og, at det er uden betydning, om produkterne kan anvendes flere gange.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Emballageafgiftslovens § 2 c.

“Der svares afgift af engangsservice.

Stk. 2. Afgiften udgør 60,77 kr. pr. kg.

Forarbejder

Lovforslag L 59 af den 25. oktober 2000, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til l § 1, nr. 11:

"Afgiften af engangsservice

Afgiften blev indført i 1982 som led i en række forbrugsbegrænsende foranstaltninger. Afgiften er med til at begrænse anvendelsen af engangsservice og dermed nedbringe affaldsmængderne og fremme genanvendelsen.

Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus m.v. af plast og pap m.v, der benyttes, når man spiser og drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset

at det måske kan anvendes flere gange. Hovedsigtet med afgiften er at begrænse anvendelsen af engangsservice og dermed minimere affaldsmængderne.

(...)

Endvidere underbygges afgiftens miljømæssige sigte ved, at det foreslås, at der skabes et incitament til at nedbringe materialeforbruget ved fremstillingen af engangsservice. Afgiften foreslås således omlagt fra en værdibaseret afgift til en vægtbaseret afgift.

(...)

Med forslaget om, at afgiften af engangsservice gøres vægtbaseret, skabes der et incitament til at nedbringe materialeforbruget. Dette vil endvidere kunne ligestille det dyre komposterbare engangsservice med »almindeligt« engangsservice.

(...)

Afgiften af engangsservice bør på længere sigt‐som det i dette lovforslag indstilles for den vægtbaserede emballageafgift‐omlægges til en miljøbaseret afgift."

I forbindelse med lovændringen fremgår det endvidere af betænkningen, pkt. 3, Komposterbare materialer:

"Under de politiske drøftelser af lovforslaget har der været rejst ønske om at fremme brugen af komposterbare emballager. Regeringen vil derfor senest den 31. december 2001 fremlægge et forslag til, hvorledes brugen af komposterbar emballage kan fremmes, og herunder overveje en eventuel dispensation fra emballageafgiften for denne emballagetype.

Lovforslag L 75 af 20. november 2019.

Afgiftssatsen blev med virkning fra d. 1. januar 2020 ændret fra 19,20 kr. pr. kg til 60,77 kr. pr. kg,

Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger:

2.1.1. Gældende ret

"Den vægtbaserede afgift omfatter endvidere engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c. Afgiften på engangsservice udgør 19,20 kr. pr. kg, jf. § 2 c, stk. 2. Formålet med den vægtbaserede emballageafgift på engangsservice er at begrænse brugen af engangsservice og derigennem nedbringe affaldsmængderne."

2.1.2. Den foreslåede ordning

"Afgiftsforhøjelserne har til formål at reducere mængden af affald og sikre en højere genanvendelse for derved at mindske unødig brug af nye ressourcer til engangsformål."

6. Miljømæssige konsekvenser

6.1. Forhøjelse af emballageafgiften på bæreposer m.v. og engangsservice

(...)

Tilsvarende skønnes forslaget om forhøjelse af emballageafgiften på engangsservice at nedbringe forbruget af engangsservice med ca. 16 pct., svarende til en reduktion af affaldsmængden på ca. 1.300 ton. Eftersom engangsservice kan bestå af forskellige materialer, f.eks. plastik, pap, træ m.v., kan der ikke skønnes over, hvor stor en andel af mindreforbruget, der udgøres af de enkelte materialetyper."

Praksis

SKM2017.375.SR

"Skatterådet fandt, at der skulle betales emballageafgift af en virksomheds tallerkener og skåle, som var fremstillet af palmeblade, da der var tale om engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1. Det følger af bestemmelsen, at afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, der benyttes, når man spiser og drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset at det måske kan anvendes flere gange. "(...)

Spørger oplyser, at produkterne er til flergangsbrug. Hertil skal SKAT bemærke, at palmebladsprodukterne vil skulle betegnes som afgiftspligtigt engangsservice, uanset at produkterne måske kan anvendes flere gange. Dette følger af forarbejderne til emballageafgiftsloven.

Når det skal afgøres, hvorvidt et produkt er engangsservice, kan det således ikke være afgørende, som det er fremstillet af et palmeblad eller fx plast, eller om det eventuelt vil kunne anvendes flere gange, når det blot vurderes sædvanligvis at være beregnet til bortkastning efter brug. En engangstallerken af plast kan principielt også anvendes flere gange, men er stadig omfattet af bestemmelserne om engangsservice."