Dato for udgivelse
22 Jun 2022 12:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2022 11:13
SKM-nummer
SKM2022.323.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0201259
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Kryptovaluta, staking, rebase rewards, Titano
Resumé

Sagen omhandlede den skattemæssige opgørelse af staking rewards af kryptovalutaen Titano. Spørgeren investerede i et autostakingprodukt, hvor der automatisk blev tilskrevet afkast i form af rewards med en fast procent og på faste tidspunkter til indskyderens wallet. Spørgerens sædvanlige kryptoberegninsprogram kunne ikke registrere, når de pågældende rewards blev tildelt. Spørgeren anmodede derfor om, at det kunne bekræftes, at han kunne opgøre værdien af de indgåede rewards én gang ugentligt med den højeste værdi for den pågældende valuta i løbet af ugen.

Skatterådet besvarede spørgsmålet benægtende, idet værdien for de enkelte modtagne aktiver skulle opgøres aktiv for aktiv på retserhvervselstidspunktet/tildelingstidspunktet.

Hjemmel

Statsskattelovens §§ 4 og 5

Reference(r)

Statsskattelovens §§ 4 og 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.C.2.1.3.3.3 Spekulation

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.1.8.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.C.2.1.3.3.5.2

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at indkomst ved tildeling af Titano rewards kan opgøres på ugentlig basis som én samlet tildeling, hvor værdien af de pågældende rewards ansættes til den højeste pris, som Titano rewards har haft i de forudgående 7 dage?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren har den […] 2022 for første gang købt Titano med henblik på afkast i form af rebase rewards og eventuelt salg senere hen.

Titano token (https://titano.finance/) fungerer sådan, at når den er købt og opbevares i ens wallet (fx metamask), så bliver rewards automatisk lagt oveni de Titano, der er i wallet´en i forvejen. Disse rewards tildeles hver 30. minut, det vil sige 48 gange i døgnet.

Titano er en autostake token på Binance Smart Chain, som har en fast årlig afkastrate på 102.483,58 pct.

Kryptostaking kan antage forskellig karakter alt efter aftalegrundlaget. Der vil typisk være tale om, at en person indskyder et antal krypto i en pulje, hvor de indskudte krypto anvendes til brug for at verificere og skabe den næste blok på den pågældende chain. Stakede krypto kan være bundet i puljen for en periode. Indskyder opnår herved en mulighed for en gevinst i form af stake rewards, der udbetales i den pågældende krypto, ligesom den indskudte mængde krypto tilbageleveres til indskyder ved stakingperiodens ophør.

Autostaking er en staking-platform, hvor de indskudte tokens automatisk bliver staked. I relation til Titano er der dermed ikke tale om staking som nævnt ovenfor. Der er derimod tale om, at en person erhverver Titano, der opbevares/holdes i en wallet, til hvilken der automatisk tilskrives et afkast hver halve time, hvilket beløber sig til ca. 1,9 pct. i alt på daglig basis. De pågældende Titano indskydes og bindes således ikke i en pulje.

Afkastet tilskrives i form af såkaldte rebase rewards. En rebase token eller elastisk token er en kryptovaluta, hvis antal er algoritmisk justeret for at kontrollere prisen.

Af Titanos hjemmeside fremgår om rebase tokens:

“A Rebase Token is one whose circulating supply expands or contracts due to changes in the token price. This increase or decrease in supply works with a mechanism called rebasing. When a rebase occurs, the supply of the token is increased or decreased algorithmically, based on the current price of each token.

Titano’s TAP takes advantage of a positive rebase formula which increases the token supply allowing $TITANO holders to keep growing their tokens, like in a traditional staking protocol. However, our use of a rebasing token eliminates the need to approve and traditionally stake your tokens."

Der er et købsgebyr på 13 pct. og et salgsgebyr på 18 pct. på Titano, og der er indbygget en potentiel inflationsmekanisme i Titano, idet der løbende udstedes tokens, og idet der potentielt kan udstedes mere end en duocillion tokens. Udbyder kan desuden til enhver tid forhøje transaktionsgebyret op til 100 pct.

Spørgeren har oplyst, at der ikke er gebyr ved tildeling af rebase rewards, mens der er transaktionsgebyr ved salg af rebase rewards.

I Titanos system findes en wallet benævnt RFV (risk-free value), der anvender en algoritme, der understøtter rebase reward systemet, finansieres af gebyrer, og som har til formål at støtte og stabilisere puljen af Titanos. Hvis der foretages et meget stort salg fra puljen, kan der således indskydes likviditet fra RFV for at stabilisere prisen.

Titano er understøttet af en såkaldt Treasury, der tillige finansieres af gebyrer. The Treasurys fuktion er bl.a. at understøtte RFV’en, men kan også anvendes til at finansiere nye Titano produkter, serviceydelser, marketing mv.

Til brug for beregning af gevinst og tab fra de erhvervede rewards anvender Spørgeren normalt et online krypto skatteberegningsprogram, kaldet Koinly (https://koinly.io/), som kan sættes op til automatisk at registrere transaktioner fra de fleste wallets, børser og tokens. Koinly kan imidlertid ikke registrere, når Titano rewards kommer ind på walleten.

Koinly er et skatteberegningsprogram, der er grundlagt i 2018 af en fintech ingeniør. Der er Tax Guides til skattereglerne vedrørende beskatning af kryptovaluta i 20 lande, herunder også Danmark, se https://koinly.io/guides/crypto-tax-denmark/, der bl.a. linker til Skattestyrelsens hjemmeside. Vejledningen indeholder også regler om indberetning.

Da Koiny ikke kan registrere rebase rewards af Titano, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at spore mængden og værdien af hver enkelt af de omhandlede rebase rewards nøjagtigt. Det er således ikke muligt at få adgang til dataene vedrørende tildelingsmængde og værdien på tildelingstidspunktet - hverken for Spørgeren som bruger eller for Koinly. Det er dog muligt at finde ud af, hvornår disse Titano rewards lander i ens wallet, omend med noget besvær. Dette har Spørgeren fået hjælp til gennem kontakt med Titano-projektet og hos Koinly.

Spørgeren har endvidere oplyst, at Koinly godt kan håndtere afståelser af Titano, mens det som nævnt ikke kan håndtere den løbende tildeling af rebase rewards. Investor kan heller ikke hente oplysningerne løbende på sin Titano Wallet, mens man godt kan se det antal, der er tilskrevet Walleten i løbet af en uge.

Eftersom ikke data tilgængelig på nuværende tidspunkt om, hvor meget der er tilskrevet ens wallet, og heller ikke hvilken værdi disse rewards havde på tildelingstidspunktet, kan Spørgeren heller ikke beregne skatten transaktion for transaktion, som han ellers gør.

Indtil teknologien er til stede til at kunne opgøre disse rewards automatisk, er nedenstående noget af det nærmeste, Spørgeren kan komme en løsning, der er praktisk overkommelig, og så der sker en indberetning, der er så præcis som muligt. Spørgerens forslag er derfor på foranledning af Koinly-supporten, at han samler de opnåede rewards ugentligt i én transaktion i Koinly og sætter værdien af den samlede transaktion ud fra den højeste pris, som Titano har haft i de forløbne 7 dage.

På den måde får han indberettet rewards så præcist, som det er muligt uge for uge, hvor det værste, der kan ske, er, at han potentielt betaler for meget i skat. Denne løsning er han villig til.

Der er til brug for sagsbehandlingen indsendt et eksempel på, hvordan Titano rewards manuelt indtastes i Koinly:

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgeren mener, at hans spørgsmål skal besvares med et “ja", da:

  • Spørgeren ikke pt er bekendt med nogen anden rimelig måde at spore hver enkelt reward på, fordi der ikke er adgang til informationerne omkring tildelingsmængde og værdi på hver enkelt TITANO reward.
  • Spørgeren er villig til den foreslåede løsning - hvor han ugentlig samler rewards´ene i én transaktion i ’mit skatteberegningsprogram’ og sætter værdien efter den højeste pris fra den forgangne uge - selvom han med den løsning potentielt betaler mere i skat.
  • Det i mangel af bedre er noget af det nærmeste, han kan komme en løsning der er praktisk overkommelig, og samtidig indberetter så præcist som muligt et beløb til hans skatteopgørelse.  

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at indkomst ved tildeling af Titano rewards kan opgøres på ugentlig basis som én samlet tildeling, hvor værdien af de pågældende rewards ansættes til den højeste pris, som Titano rewards har haft i de forudgående 7 dage.

Begrundelse

Spørgsmålet i sagen vedrører den skattemæssige opgørelse af anskaffelsessummen for rebase rewards modtaget i forbindelse med investering i Titano.

Autostaking af Titano

Rebase rewards er afkast af Titano, der automatisk tilskrives investors wallet, når der investeres i Titano. Afkastet finansieres gennem transaktionsgebyrerne på køb og salg af Titano og tilskrives med en fast procentdel beregnet på baggrund af købsprisen for de erhvervede Titano på den pågældende wallet uden tillæg af rebase rewards. Titanos og rebase rewards er omsættelige. Der er et afståelsesgebyr på 18 pct. til udbyderen.

Med hensyn til autostaking af Titano bliver disse ikke indskudt i en pulje, men forbliver i Spørgerens wallet, og det lægges derfor til grund, at der hverken sker udlån, lån til eje eller afståelse mv. af de pågældende Titano i forbindelse med autostaking. Indskuddet fortabes heller ikke.  

I relation til Titano er der efter Skattestyrelsens opfattelse tale om, at Spørgeren erhverver et formuegode i form af en mængde kryptovaluta, der indestår på hans wallet, og som han bevarer ejerskabet til. Den pågældende wallet bliver tilskrevet et løbende afkast i kryptovaluta i form af rebase rewards. Det er herefter spørgsmålet, hvordan de pågældende rebase rewards skal kvalificeres skattemæssigt.

Kursgevinstloven og renter

Kursgevinstlovens regler omfatter bl.a. gevinst og tab på pengefordringer, jf. kursgevinstlovens § 1. En pengefordring er en fordring, der efter sit indhold giver kreditor et retligt krav på betaling af et pengebeløb. Kreditors tilgodehavende modsvares af en gældsforpligtelse for debitor, og debitor kan alene frigøre sig fra sin gældsforpligtelse ved betaling af et pengebeløb. Afkast på en pengefordring vil enten have karakter af en rente eller en kursgevinst.

Eftersom det pågældende indskud på en wallet foretages i kryptovaluta, der skattemæssigt anses for et formuegode, og idet indskuddet af krypto ikke ses at overgå til et pengekrav, må det lægges til grund, at der ikke tale om en pengefordring. Rebase rewards kan derfor allerede af denne grund ikke anses for kursgevinst eller rente.

Derudover lægges det på baggrund af det i sagen oplyste til grund, at de pågældende rebase rewards (tokens) ikke er certifikater, der følger værdien af underliggende aktiver. Der er derfor allerede af denne grund ikke tale om finansielle kontrakter eller strukturerede fordringer.

Det er herefter Skattestyrelsens opfattelse, at de modtagne rewards, der ikke udgør afkast af en pengefordring og ikke er en finansiel kontrakt mv., og som modtages, når Spørgeren besidder Titano, der indestår på en Wallet, skal anses for afkast i form af formuegenstande. Dette indebærer, at den skattemæssige behandling af de pågældende rebase rewards skal ske efter reglerne i statsskatteloven.

Statsskatteloven, væddemålsbestemmelsen og spillelovgivningen

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at som skattepligtige indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter. Som eksempel på skattepligtig indkomst nævnes statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f, gevinst ved spil, lotteri og væddemål (væddemålsbestemmelsen). I praksis finder bestemmelsen bl.a. anvendelse på spil, der ikke er omfattet af spilleafgiftslovgivningen, og visse finansielle kontrakter, der ikke er omfattet af kursgevinstlovens § 29.

Spil, lotteri og væddemål omfattes som udgangspunkt af særlige regler i spillelovgivning og kan være undergivet reglerne i spilleafgiftsloven.

I relation til kryptovaluta bemærkes, at der ligger en fast administrativ praksis, hvoraf det fremgår, at gevinst ved køb og salg af kryptovaluta som sådan anses for omfattet af statsskattelovens § 4, jf. § 5.

Spørgeren har oplyst, at han har anskaffet Titano bl.a. med henblik på gevinstgi-vende videresalg. Det lægges derfor til grund som ubestridt, at Titano er anskaffet i spelukationsøjemed. I relation til rebase rewards er det Skattestyrelsens opfattelse, at spekulationsbeskatningen også omfatter dette afkast, som endvidere er erhvervet med henblik på et senere gevinstgivende videresalg.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at afkast i form af rebase rewards af Spørgerens indskud på en Wallet, hvortil der beregnes et afkast med en fast procentdel, ikke kan anses for en gevinstchance, der har karakter af lotteri. Beskatningen skal derfor ske efter statsskattelovens § 4, og ikke § 4, stk. 1, litra f.

Det skattepligtige beløb opgøres som værdien af de modtagne rebase rewards på tildelingstidspunktet, som må anses for det tidspunkt, hvor afkastet er aktualiseret og konkretiseret, og hvor der således er erhvervet ret hertil. Værdien af de pågældende rebase rewards skal opgøres til handelsprisen på retserhvervelsestidspunktet (tildelingstidspunktet) for de enkelte aktiver. Der kan ikke foretages en samlet opgørelse af indkomsten på ugentlig basis, hvor værdien ansættes til det højeste beløb.

Det indstilles derfor, at spørgsmålet besvares benægtende.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmålet besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens begrundelse og indstilling.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 1

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Statsskattelovens § 4

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:

[…]

e. af Rente eller Udbytte af alle Slags Obligationer, Aktier og andre inden- eller udenlandske Pengeeffekter, saa og af udestaaende Fordringer og af Kapitaler, udlaante her i Landet eller i Udlandet, med eller uden Pant, mod eller uden Forskrivning. […]

f. af Lotterispil samt andet Spil og Væddemaal.

[…]

Statsskattelovens § 5

Til Indkomst henregnes ikke:

a.       Formueforøgelse, der fremkommer ved, at de Formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i Værdi - medens der paa den anden Side ikke gives Fradrag i Indkomsten for deres Synken i Værdi -, eller Indtægter, som hidrører fra Salg af den skattepligtiges Ejendele (herunder indbefattet Værdipapirer), for saa vidt disse Salg ikke henhører til vedkommendes Næringsvej, for Eksempel Handelsvirksomhed med faste Ejendomme, eller er foretaget i Spekulationsøjemed, i hvilke Tilfælde den derved indvundne Handelsfortjeneste henregnes til Indkomsten, ligesom ogsaa eventuelt Tab kan fradrages i denne. Ved Salg af fast Ejendom samt Aktier og lignende offentlige Værdipapirer, der er indkøbt efter 1. Januar 1922, anses Spekulationshensigt at have foreligget, naar Salget sker inden 2 Aar efter Erhvervelsen, medmindre det modsatte godtgøres at være Tilfældet;

[…]

Spilleafgiftsloven§ 1, stk. 1 

Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt, i det omfang det følger af reglerne i denne lov.

Spillelovens § 5, stk. 1

I denne lov forstås ved:

1) Spil: Lotteri, kombinationsspil og væddemål.

2) Lotteri: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed.

3) Kombinationsspil: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen beror på en kombination af færdighed og tilfældighed.

4) Væddemål: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en fremtidig hændelse.

5) Klasselotteri: Lotteri, der er opdelt i flere klasser med særskilte trækninger i hver klasse.

6) Puljevæddemål: Væddemål, hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne.

7) Gevinstgivende spilleautomater: Mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren kan vinde en gevinst.

8) Onlinespil: Spil, der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation.

9) Landbaserede spil: Spil, der indgås, ved at en spiller og en spiludbyder eller spiludbyderens forhandler mødes fysisk.

Forarbejder

L 202, FT 2009/2010 (Lov om spil)

Almindelige bemærkninger, pkt. 4.3.3. Kombinationsspil

Ved kombinationsspil forstås aktiviteter, hvor en deltager kan opnå en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen i spillet beror på en kombination af færdighed og tilfældighed. Kombinationsspil er derfor en fællesbetegnelse for de spil, hvor spillet afgøres af en kombination af tilfældighedselementer, såsom uddeling af spillekort, terningkast, trækninger m.v. og spillerens færdighed/dygtighed.

Hvorvidt et spil kan kategoriseres som et kombinationsspil afhænger ikke af fordelingen af tilfældighed eller sandsynlighed. Hvis et spil, der i øvrigt baserer sig alene på færdighed, er tilført et element af tilfældighed - f.eks. ved at der foretages en trækning mellem de dygtigste spillere, vil spillet kunne betegnes som et kombinationsspil, idet gevinstchancen i spillet afhænger af en kombination af færdighed og tilfældighed.

I mange spilformer skal spilleren i løbet af spillets afvikling foretage analyser og valg, der vil influere på spillets udfald. I nogle spilformer afhænger spillets udfald i høj grad af spillerens analytiske evner. I poker har spillernes evner f.eks. en væsentlig betydning, mens betydningen i et spil yatzy er mindre.

Selv om spillerens færdighed har stor betydning i spil som f.eks. poker, eliminerer spillerens færdighed ikke elementet af tilfældighed i spillet - dvs. i denne sammenhæng den tilfældighed, hvormed spillerne har fået tildelt sin korthånd. Gevinstchancen i spillet afhænger derfor af en kombination af tilfældighed og færdighed.

Definitionen af kombinationsspil dækker en del forskellige spiltyper. F.eks. kan nævnes:

  • Bridge (»rubber-bridge« - ikke turneringsbridge)
  • Poker
  • Backgammon
  • Whist
  • Gættekonkurrencer (hvor konkurrencen afgøres ved lodtrækning)

Specielle bemærkninger til § 5

Til nr. 3 - Kombinationsspil

Det foreslås, at der ved kombinationsspil forstås aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen beror på en kombination af færdighed og tilfældighed. Kombinationsspil er derfor en fællesbetegnelse for de spil, hvor spillet afgøres af en kombination af tilfældighedselementer såsom uddeling af spillekort, terningkast, trækninger m.v. og spillerens færdighed/dygtighed.

Hvorvidt et spil kan kategoriseres som et kombinationsspil, afhænger ikke af fordelingen af tilfældighed eller sandsynlighed. Hvis et spil, der i øvrigt baserer sig alene på færdighed, er tilført et element af tilfældighed - f.eks. ved, at der foretages en trækning mellem de dygtigste spillere, vil spillet kunne betegnes som et kombinationsspil, idet gevinstchancen i spillet afhænger af en kombination af færdighed og tilfældighed.

Definitionen af kombinationsspil dækker en del forskellige spiltyper. F.eks. kan nævnes rubber-bridge, poker, backgammon, whist og gættekonkurrencer (hvor konkurrencen afgøres ved lodtrækning).

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, punkt 4.3.3.

Praksis

SKM2020.229.LSR

Skatterådet havde ved et bindende svar bekræftet, at klagerens aktivitet med mining af bitcoins i 2011-2013 var at betragte som hobbyvirksomhed. Dette spørgsmål var ikke påklaget, hvorfor det blev indlagt som en forudsætning for Landsskatterettens afgørelse, at der var tale om hobbyvirksomhed.

For så vidt angik mining-processen fandt Landsskatteretten, at erhvervelsen af bitcoins indgik som en naturlig del af denne proces, hvorfor erhvervelsen af bitcoins var en integreret del af hobbyvirksomheden. De erhvervede bitcoins havde karakteristika lignende likvide aktiver, hvorfor Landsskatteretten anså de erhvervede bitcoins for værende omsætningsaktiver i hobbyvirksomheden. Som følge heraf skulle indtægter ved salg af bitcoins, der er erhvervet ved mining, medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten stadfæstede herefter Skatterådets besvarelse af spørgsmål 3, 4, 5 og 6.

SKM2019.67.SR

Skatterådet fandt, at der som hovedregel gælder et aktiv-for-aktiv princip i statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, og undtagelsesvis gælder FIFO-princippet i det tilfælde, hvor der sker delafståelser af et formuegode, som ikke er enkeltvis identificerbart. Skatterådet kunne imidlertid ikke afvise, at der findes metoder, der gør det muligt at identificere de enkelte Bitcoins og Ethereum, hvorved det er muligt at fastslå, hvilke Bitcoins og Ethereum der forlader beholdningen ved delafståelse. Det var Skatterådets opfattelse, at såfremt Spørger kunne påvise en sådan metode, fandt et aktiv-for-aktiv princip og ikke FIFO-princippet anvendelse.

SKM2019.10.SR

Skatterådet fandt, at tildelingen af 7.816,08 Numeraire skulle anses som en skattepligtig præmie modtaget som led i Spørgers deltagelse i Numerai’s konkurrencer, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at de tildelte 7.816,08 Numeraire havde en værdi på 0 på tildelingstidspunktet.

Herudover kunne Skatterådet ikke bekræfte, at Spørgers gevinster og tab ved afståelser af hans beholdninger af Bitcoins og Ethereum var indkomstopgørelsen uvedkommende. Skatterådet fandt, at såfremt Spørger ikke straks efter vekslingen fra Numeraire til henholdsvis Bitcoins og Ethereum vekslede disse til penge, skulle vekslingen til/anskaffelsen af henholdsvis Bitcoins og Ethereum anses som erhvervet i spekulationshensigt. Skatterådet fandt imidlertid, at det var Spørgers skattepligtige indkomst uvedkommende, at Spørger byttede sine 7.820,39 Numeraire til de i sagen omhandlede Ethereum og Bitcoins.

SKM2018.130.SR

Skatterådet fandt bl.a., at der ved handler med de omhandlede kryptovaluta alene kunne fradrages de i forbindelse med handlerne direkte afholdte omkostninger. Af begrundelsen fremgår bl.a.:

"Købs- og salgsomkostninger vedrørende bitcoins og ether erhvervet med spekulationshensigt, fx omkostninger (fees) til vekslingstjenesten Kraken, medregnes til anskaffelsessummen henholdsvis fradrages i afståelsessummen."

SKM2016.170.SR

Sagen omhandlede de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med staking (at satse på/betale til et spil/en spiller) for Staker (den, der satser) hhv. spilleren.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spilleren ikke blev beskattet af den andel af buy-in og fee (betaling for at deltage i en turnering), som blev betalt af Staker.

For så vidt angår spil, som udbydes eller arrangeres i et andet EU- eller EØS-land og er tilladt i dette land, kunne Skatterådet ikke bekræfte, at Stakers andel af gevinst og tab vundet eller tabt i en aftaleturnering var skatteansættelsen uvedkommende for Staker. Skatterådet kunne dog bekræfte, at Staker alene skulle beskattes af den andel af gevinsten, som Staker var berettiget til i henhold til Stakingaftalen. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at Spillerens andel af gevinst og tab vundet eller tabt i en sådan aftaleturnering var skatteansættelsen uvedkommende.

SKM2019.7.SR (Delvist påklaget til LSR, se SKM2020.229.LSR ovenfor).

Sagen omhandler i hovedsagen, hvorvidt mining af Bitcoins kunne anses for hobbyvirksomhed (ikke-erhvervsmæssig virksomhed).

Af begrundelsen fremgår bl.a.:

"Udgangspunktet for skattepligten af indtægter ved producerede bitcoins ved mining-aktivitet er statsskattelovens § 4, uanset om aktiviteten kvalificeres som erhvervsmæssig, hobby- fritids- eller anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Således skal Skattestyrelsen bemærke, at det følger af det almindelige brede indtægtsbegreb i statsskattelovens § 4, at indkomster fra hobby- og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed er skattepligtige. En sondring mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed eller hobby- og fritidsvirksomhed er uden betydning i henseende til skattepligten på indtægtssiden."