Dato for udgivelse
21 jun 2022 09:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 jun 2022 09:19
SKM-nummer
SKM2022.320.VURDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Vurderingsstyrelsen
Sagsnummer
22--0483887
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat
Emneord
Beregning, ejendomsværdiskat, grundlag, udland
Resumé

Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2021. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2021 for ejendomme, der, hvis de var danske ejendomme, skulle vurderes pr. 1. marts 2021. Meddelelsen angiver desuden, hvorledes disse indeks benyttes efter ændring af vurderingsterminen samt ændring af hvilket års vurdering, der benyttes som beskatningsgrundlag. Desuden gælder der i visse situationer nye afrundingsregler.

Hjemmel

Ejendomsværdiskattelovens § 4 b

Reference(r)

Ejendomsværdiskatteloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.H.3.5.5.1.

Indledning

Efter § 2 i ejendomsværdiskatteloven betaler personer, der er hjemmehørende i Danmark, ejendomsværdiskat af ejerboliger (herunder fritidshuse), som ligger i Danmark eller udlandet, herunder Færøerne og Grønland.

Ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme opkræves med samme procent som ejendomsværdiskatten for danske ejendomme.

Derimod gælder der særregler for opgørelsen af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme.

SKATs meddelelse SKM2008.565.SKAT indeholder retningslinjer for, hvordan beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten skal fastsættes. Retningslinjerne svarer til de regler, som blev vedtaget ved lov nr. 1340 af 19. december 2008, der ændrede beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme med virkning fra og med indkomståret 2009.

Nærværende meddelelse indeholder ajourførte oplysninger om ejendomsværdiskattegrundlaget for 2021. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2021. Der reguleres ikke for afstandsprocenten for ejendomme, der, hvis de var beliggende i Danmark, skulle vurderes pr. 1. januar 2020 efter ejendomsvurderingslovens § 5.

Ejendomsværdiskattegrundlaget

Udenlandske ejendomme skal beskattes på linje med danske ejendomme, der beskattes på grundlag af den laveste af følgende tre værdier, nemlig enten

  1. Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom i året før indkomståret (dvs. ejendomsvurderingen for 2020 er beskatningsgrundlaget for 2021)
  2. ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct.
  3. eller ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.

Beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat efter nr. 1 har efter de tidligere gældende regler været den ejendomsværdi, der er fastsat pr. 1. oktober i indkomståret. Med lov nr. 1580 af 27. december 2019 er der indført samtidighed for beskatningsgrundlagene for grundskyld og ejendomsværdiskat fra og med 1. januar 2020.

I 2021 vil det derfor være vurderingen pr. 1. januar 2020, foretaget efter ejendomsvurderingslovens § 5, der danner grundlag for ejendomsværdiskat. For andre ejendomme, der første gang skal vurderes efter ejendomsvurderingslovens § 5 pr. 1. marts 2021, vil det være den gældende vurdering pr. 1. oktober 2020, foretaget efter den tidligere gældende vurderingslov, der danner grundlag for ejendomsværdiskat i 2021. Der henvises til Den juridiske vejledning, afsnit H.A.3.1.1 for vurderingsterminerne for henholdsvis ejerboliger og andre ejendomme.

Det samme gør sig gældende for udenlandske ejendomme, jf. ejendomsværdiskattelovens § 4 b, stk. 2.  I SKM2021.320.SKTST om indekstallene mv. for 2020 var værdierne for 2020, derfor angivet med samme værdi som indekstallene for 2019, da vurderingen for 2019 for danske ejendomme både i 2019 og 2020 udgjorde beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat. De egentlige indekstal for 2020 er medtaget i tabellen nedenfor.

Udenlandsk vurdering

Da der for udenlandske ejendomme ikke foreligger nogen dansk ejendomsvurdering, er udgangspunktet, at hvis der i den pågældende fremmede stat findes en offentlig ejendomsvurdering, som kan sidestilles med en dansk vurdering, kan ejendomsværdiskatten beregnes efter samme regler, som gælder for danske ejendomme. Det er dog en forudsætning herfor, at Vurderingsstyrelsen har godkendt den udenlandske vurdering. På nuværende tidspunkt har Vurderingsstyrelsen kun godkendt den offentlige svenske vurdering i 2001 og 2002 af ejendomme, der er erhvervet før 1. januar 2002. Den svenske vurdering skal dog korrigeres, jf. nærmere SKM2008.565.SKAT, afsnit J 1), nr. 5.

Indeksering af anskaffelsespris

Når der ikke foreligger en godkendt udenlandsk vurdering, må der i stedet tages udgangspunkt i ejendommens faktiske anskaffelsespris.

Indeksering til 2001 med tillæg af 5 pct. og 2002: Denne anskaffelsespris vil så skulle indekseres tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001 eller 2002. Herved når man frem til ejendommens handelsværdi i det pågældende indkomstår.

Indekseringen skal ske for ejendomme, der er erhvervet 1. januar 2002 eller senere.

Fastsættelse af handelsværdien pr. 1. januar i året før indkomståret: Indeksene nedenfor angiver prisudviklingen i forhold til samme tidspunkt året før. Eksempelvis angiver OECD-indekstallet for fx 2020 således prisudviklingen fra den 1. april 2020 til den 1. april 2021. For at opnå det samme prisniveau som for danske ejendomme, der beskattes af vurderingen fra indkomståret før, er det derfor nødvendigt at indeksere handelsprisen til prisniveauet pr. den vurderingstermin, der anvendes til beskatning af tilsvarende danske ejendomme. For en ejendom erhvervet fx i 2021 betyder det, at den skal tilbageindekseres ved brug af indekstallet for 2019 til brug for beskatningen i indkomståret 2021. For en ejendom erhvervet i fx 2015 skal denne fremadindekseres ved brug af indekstallet for 2019 til brug for beskatningen i indkomståret 2021.

Er der tale om en ejendom, der vurderes pr. 1. marts 2021, og som derfor i 2020 beskattes af vurderingen pr. 1. oktober 2020, skal indekseringen imidlertid ske til dette prisniveau. For en ejendom erhvervet i 2021 betyder det, at den skal tilbageindekseres ved brug af indekstallet for 2020 til brug for beskatningen i 2021. For en ejendom erhvervet i fx 2015 skal denne fremadindekseres ved brug af indekstallet for 2020 til brug for beskatningen i 2021.

Ejendommens faktiske anskaffelsessum indekseres henholdsvis frem eller tilbage til det angivne tidspunkt efter følgende prioriteringsrækkefølge:

  1. et godkendt udenlandsk prisindeks
  2. OECD's indeks for udvikling i huspriser
  3. det danske sommerhusindeks

Vurderingsstyrelsen (tidligere SKAT) har godkendt anvendelsen af et indeks for svenske fritidshuse og et indeks fra OECD.

Det svenske indeks for fritidshuse skal anvendes på alle typer ejendomme i Sverige, der anvendes som fritidsbolig:

2001-2010:

Indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sverige fritidshuse

335

358

383

424

470

527

588

604

633

679

2011- :

Indeks

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sverige fritidshuse

677

664

682

710

787

829

902

892

923

1014

1186

De anerkendte OECD-indeks er:
2001-2010:

OECD-indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

USA

107,7

114,6

121,9

133,6

149,3

161,6

166,1

159,9

151,4

144,8

GB

108,1

125,6

145,3

162,5

171,4

182,2

202,2

200,2

184,6

198,0

Tyskland

100,0

97,2

96,3

94,4

92,6

92,6

92,6

93,5

93,5

96,8

Italien

108,2

118,6

130,8

143,7

154,6

164,3

171,9

176,7

170,0

166,1

Finland

99,1

109,4

115,9

123,0

130,2

143,0

153,7

155,5

148,6

158,7

Irland

108,1

119,7

138,7

154,7

173,0

196,3

200,9

180,8

147,3

129,6

Nederlandene

111,0

120,2

125,7

130,9

137,2

143,7

149,6

148,8

143,9

140,8

Norge

106,9

112,3

114,2

125,8

136,1

154,3

172,3

170,4

175,7

190,1

Spanien

109,6

128,1

153,7

181,8

208,4

229,3

241,8

242,3

223,8

215,5

Frankrig

107,9

116,8

130,5

150,3

173,3

194,3

207,1

209,7

194,8

207,0

Schweiz

101,9

106,6

109,8

112,4

113,6

116,4

118,9

122,0

128,2

134,0

2011- :

OECD-indeks

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

  2021

USA

136,1

132,7

142,5

149,7

157,2

165,8

175,7

186,0

195,0

206,7

241,5

GB

196,5

199,3

206,3

227,0

242,1

236,5

246,5

   254,2

257,5

264,0

290,3

Tyskland

102,4

107,8

115,9

126,3

132,8

140,0

130,6

137,9

151,8

164,4

182,5

Italien

163,5

164,5

155,0

148,3

144,4

143,2

142,5

140,8

140,8

143,4

147,0

Finland

163,3

166,0

168,6

167,6

166,6

167,8

169,5

175,0

176,9

181,0

189.0

Irland

118,9

103,7

105,2

118,0

131,6

133,7

149,8

165,1

169,0

169,7

183,7

Nederlandene

137,7

129,0

120,0

121,1

124,8

131,4

142,1

154,5

165,6

178,3

200,4*

Norge

205,4

219,1

227,6

234,4

248,7

266,2

279,1

283,2

290,2

301,6

333,3

Spanien

202,5

184,5

172,8

168,5

174,7

182,8

194,1

207,2

217,9

222,8

231,0

Frankrig

217,4

216,1

211,4

207,7

204,1

205,9

212,0

218,3

225,4

238,0

253,9

Schweiz

139,6

144,9

151,6

153,6

157,1

159,1

165,8

170,9

177,1

184,7

197,5

*Indekset for Nederlandene svarer til gennemsnittet af de første tre kvartaler i 2021.

Hvis Vurderingsstyrelsen ikke har godkendt et indeks fra OECD for det pågældende land, skal Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse i Danmark anvendes:
2001-2010:

Indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

 2009

2010

Danmark sommer-huse

49,0

53,1

58,0

69,1

84,9

100,0

103,8 

99,0 

86,8

87,7

2011- :

Indeks

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Danmark sommer-huse

83,9

80,3

79,3

79,7

80,6

82,3

85,6

89,4

91,35

99,3

113,8

Regulering af den indekserede anskaffelsespris (handelsværdien) - afstandsprocenten

Da ejendomsværdiskatten for danske ejendomme beregnes på grundlag af den offentlige vurdering, som typisk er lavere end handelsværdien, skal de udenlandske beregnede handelsværdier yderligere reduceres med den såkaldte afstandsprocent, der er udtryk for forskellen imellem handelsværdien og den offentlige vurdering. Herved bliver de udenlandske beregnede handelsværdier sammenlignelige med de danske ejendomsværdier.

Ved lov nr. 278 af 17. april 2018 er ejendomsværdiskattelovens § 4 b, stk. 2, nr. 1, ændret, således at der ikke længere skal ske en regulering med afstandsprocenten, når der er foretaget en vurdering efter ejendomsvurderingsloven. Hensigten i det nye ejendomsvurderingssystem er, at de danske vurderinger fremover tilstræbes at afspejle handelsværdien. Der er derfor ikke længere behov for at regulere handelsværdien på de udenlandske ejendomme med den danske afstandsprocent. Ændringen har virkning fra og med det indkomstår, for hvilket beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for en lignende dansk ejendom er beregnet ud fra ejendomsværdien ansat i henhold til ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6.

I 2021 vil det derfor være vurderingen pr. 1. januar 2020 for ejerboliger, foretaget efter ejendomsvurderingslovens § 5, der danner grundlag for ejendomsværdiskat. For andre ejendomme, der første gang skal vurderes efter ejendomsvurderingslovens § 5 pr. 1. marts 2021, vil det være den gældende vurdering pr. 1. oktober 2020, foretaget efter den tidligere gældende vurderingslov, der danner grundlag for ejendomsværdiskat i 2021. Der henvises til Den juridiske vejledning, afsnit H.A.3.1.1 for vurderingsterminerne for henholdsvis ejerboliger og andre ejendomme.

Handelsværdien efter ejendomsværdiskattelovens § 4 b, stk. 2, nr. 1, for ejendomme, der, hvis de var beliggende i Danmark, skulle vurderes pr. 1. januar 2020, skal således ikke reguleres for afstandsprocenten fra og med 2021. Handelsværdien pr. 1. januar 2001 samt pr. 1. januar 2002 efter § 4 b, stk. 2, nr. 2 og 3, skal dog fortsat reguleres med afstandsprocenten.

Handelsværdien efter ejendomsværdiskattelovens § 4 b, stk. 2, nr. 1, for ejendomme, der, hvis de var beliggende i Danmark, skulle vurderes pr. 1. marts 2021, skal desuden fortsat også reguleres for afstandsprocenten i 2021.Afstandsprocenten har til og med indkomståret 2019 været beregnet med udgangspunkt i vurderingerne for ejendomme solgt i 2. halvår af indkomståret. Denne beregningsmetode har været baseret på, at terminen d. 1. oktober ligger midt i 2. halvår.

Da vurderingsterminen fra indkomståret 2020 er ændret til 1. januar er afstandsprocenten fra og med indkomståret 2020 blevet beregnet med udgangspunkt i vurderingerne for ejendomme solgt i hele året før indkomståret. Det er ikke længere muligt at lave beregningen for en periode, hvor terminen ligger i midten. I modsætning til tidligere vil den blive beregnet for et helt kalenderår i lighed med de øvrige indeks (OECD mv.)

Ved beregningen af afstandsprocenten er der taget højde for reduktionen med 2,5 pct. af vurderingerne af danske ejerboliger pr. 1. oktober 2013 og omvurderinger pr. 1. oktober 2014, jf. VUL § 42, stk. 2, sådan som denne er affattet ved lov nr. 1635 af 26. december 2013, der indeholder særlige bestemmelser om vurderingerne i 2013 og 2014.

Desuden er der taget højde for reduktion af vurderingerne af danske ejerboliger pr. 1. oktober 2015 og omvurderinger, jf. VUL § 42, stk. 4, som den er affattet ved lov nr. 1535 af 27. december 2014, der indeholder særlige bestemmelser om vurderingerne for 2015 og 2016.

For 2017 og 2018 er der taget højde for reduktion af vurderingerne af danske ejerboliger pr. 1. oktober 2017 og pr. 1. oktober 2018 og omvurderinger, jf. VUL § 42, stk. 4, som den er affattet ved lov nr. 61 af 16. januar 2017, der indeholder særlige bestemmelser om vurderingerne for 2017 og EVL § 87, stk. 5, der indeholder særlige bestemmelser for vurderingerne for 2018.

Afstandsprocenten er opgjort således:

2001-2010:

Afstandsprocent

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gns. pct.

15

18

12

29

9

17

9

5

11

10

2011- :

Afstandsprocent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021  

Gns. pct.

9

0

2

0

2

0

10

17

20

19

29

Der henvises i øvrigt til SKATs meddelelse offentliggjort som SKM2008.565.SKAT, hvor retningslinjerne for beregningen af ejendomsværdiskatten nærmere er beskrevet. Meddelelsen indeholder eksempler på beregning af ejendomsværdiskattegrundlaget.

Afrunding

For ejendomme, beliggende i Danmark, der efter ejendomsvurderingslovens § 5 vurderes pr. 1. januar 2020 gælder reglerne for afrunding i ejendomsvurderingslovens § 49. For ejendomme, der vurderes pr. 1. marts 2021, gælder afrundingsreglerne fastsat efter den tidligere gældende vurderingslov. For at beskatningen af udenlandske ejendomme ligestilles med beskatningen af danske ejendomme, gælder de samme afrundingsregler for udenlandske ejendomme.

For udenlandske ejendomme, der hvis de var beliggende i Danmark, skulle vurderes efter ejendomsvurderingslovens § 5 som ejerboliger, skal beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten efter ejendomsværdiskattelovens § 4 b, stk. 2, nr. 1, afrundes til nærmeste 1.000 kr. i lighed med afrundingsreglerne for danske ejendomme. Se ejendomsvurderingslovens § 49.

Den regulerede handelsværdi efter § 4 b, stk. 2, nr. 2 og 3 (2001 plus 5 pct. og 2002), afrundes efter de fastsatte afrundingsregler efter den tidligere gældende vurderingslov. Der henvises om disse afrundingsregler til Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit H.A.2.1.3 Afrundingsregler.

For andre udenlandske ejendomme, der, hvis de havde været beliggende i Danmark, skulle vurderes pr. 1. marts 2021 sker afrunding af værdierne efter ejendomsværdiskattelovens § 4 b, stk. 2, nr. 1 - 3, alene efter de fastsatte afrundingsregler efter den tidligere gældende vurderingslov.

Forsigtighedsprincippet

Er handelsværdien ikke beregnet ved hjælp af ovenstående indekseringer, men er der i stedet foretaget et skøn over handelsværdien, gælder der et forsigtighedsprincip, der betyder, at beregningsgrundlaget udgør 80 pct. af handelsværdien. Formålet med forsigtighedsprincippet er, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, skal komme boligejerne til gode, ved at beskatningsgrundlaget fastsættes lavere end selve vurderingen.

Forsigtighedsprincippet finder således anvendelse i følgende situationer:

  1. Der findes en udenlandsk godkendt offentlig vurdering, som kan sidestilles med en dansk vurdering, og denne er godkendt af Vurderingsstyrelsen, jf. § 4 b, stk. 1
  2. Der foreligger anden dokumentation, der giver en mere retvisende fastsættelse af handelsværdien end indeksering efter nr. 1 og 2, jf. § 4 b, stk. 4, nr. 3.
  3. Handelsværdien er fastsat skønsmæssigt, fordi der ikke findes indeks, anden dokumentation m.v., jf. § 4 b, stk. 4, nr. 4.

Forsigtighedsprincippet finder anvendelse i beskatningen i 2021 for udenlandske ejendomme, der, hvis de var beliggende i Danmark, skulle vurderes pr. 1. januar 2020. For ejendomme, der, hvis de var beliggende i Danmark, skulle vurderes pr. 1. marts 2021, finder forsigtighedsprincippet ikke anvendelse for beskatningen i 2021.

Handelsværdien eller den udenlandske godkendte offentlige vurdering skal herefter reduceres til 80 pct. for at finde beregningsgrundlaget.

Forsigtighedsprincippet finder ikke anvendelse for handelsværdier pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller pr. 1. januar 2002. Disse handelsværdier skal i stedet reguleres for afstandsprocenten efter ovenstående indeks.

Oplysning

Den beregnede handelsværdi, der fremkommer ved at benytte ovenstående regler, kan oplyses via “tast selv" eller ved benyttelse af blanket 04.053.

Den beregnede handelsværdi pr. 1. januar 2020, 1. januar 2002 og 1. januar 2001 tillagt 5 % angives i henholdsvis rubrik 212, 213 og 214, hvorefter den mindste værdi vil blive anvendt som beregningsgrundlag.

Fristen for rettidig indgivelse af det udvidede oplysningsskema, der anvendes af skattepligtige med fast ejendom i udlandet, er 1. juli 2022.