Dato for udgivelse
23 maj 2022 12:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 dec 2021 12:09
SKM-nummer
SKM2022.273.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
SS 1-26777/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Straf
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Pokerautomat, udbetalingsenhed, gevinstgivende, straf
Resumé

Sagen vedrørte spil på pokerautomat og vurderingen af om pokerautomaten kunne anses for gevinstgivende.

 Retten fandt, at pokerautomaten ikke havde en udbetalingsenhed og, at de på maskinen optjente point udelukkende kunne anvendes til videre spil på pokerautomaten.

Retten fandt, at det ikke var bevist, at den i sagen omhandlede pokerautomat var gevinstgivende, hvorfor tiltalte blev frifundet.

Reference(r)

Spilleloven 

Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer  

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit E.A.9.5.

Appelliste

Parter

Anklagemyndigheden

mod

H1 cvr-nummer ...11

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskriftet er modtaget den 6. oktober 2020.

H1 er tiltalt for

overtrædelse af lov om spil 59. stk. l. if. § 61 og § 62.

ved i perioden mellem den 19. juni 2018 og den 19. december 2019 ca. kl.19. IO på restaurationen H1, Y1-adresse i Y2-by, uden Spillemyndighedens tilladelse at have opstillet og drevet virksomhed med en gevinstgivende pokerautomat.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens 75, stk. I og 2 , konfiskeres en spillemaskine af modellen "(red.model fjernet)", 10.958 kr. i kontanter og I stk. H1-mønt.

Tiltalte har påstået frifindelse.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af vidnerne NR, politiassistent MH og NS.

NR har forklaret, at han er bestyrer og formand for H1. Vidnet står for den daglige drift af H1, hvor der er 24-30 ansatte, afhængigt af sæsonen.

I forbindelse med et kontrolbesøg i december 2019, konstaterede politiet, at der var 3 lovlige og I ulovlig spillemaskine i caféen. Den såkaldte ulovlige maskine var en morskabsmaskine, hvor man kan spille Pacman, poker og andre spil. Man kan optjene point på maskinen, men den er ikke gevinstgivende. Maskinen havde også stået i caféen ved kontrolbesøget i november 2018, hvor SN fra Spillemyndigheden tog billeder af morskabsmaskinen. Vidnet ringede efter kontrolbesøget i 2018 til SN der oplyste, at der ikke var problemer med at have maskinen stående i caféen.

Det er korrekt, at man kan spille poker på maskinen, og man kan optjene point, som man kan spille for. Brugerne kunne selv skifte spil på maskinen. Vidnet vil ikke afvise, at møntindkastet kan have været i stykker og derfor blokeret. De opsparede point kan kun bruges til at spille videre på maskinen, og man kunne ikke udbetalt kontanter eller poletter, som kunne anvendes til køb i baren på H1. Den polet, som blev fundet i maskinen, må være blevet puttet i ved et uheld.

Foreholdt ubilageret afhøringsrapport af 20. december 2019, der ikke er gennemlæst eller underskrevet, side 2, hvoraf fremgår bl.a.: "Direkte adspurgt om det var muligt at vinde noget på maskinen oplyste afhørte, at man kunne vinde point på maskinen. Adspurgt om det var muligt at omsætte disse point til noget oplyste afhørte, at de kunne bruges som betaling for drikkevarer i baren og at disse også kunne udbetales som poletter som man ligeledes kunne bruge i baren.", vedstod vidnet at have forklaret som anført, men det han forklarede om, var de 3 spillemaskiner, der er godkendt af Spillemyndigheden.

Morskabsmaskinen blev ikke tømt regelmæssigt, og der kunne sagtens gå I -2 måneder mellem tømningeme. Vidnet husker ikke, hvornår maskinen senest var blevet tømt. Den månedlige indtægt på morskabsmaskinen var ca. 3.000 kr. Der har tidligere været opsat andre morskabsmaskiner i caféen.

Vidnet politiassistent MH har forklaret, at han den 19. december 2019 deltog i et bevillingstilsyn på H1, hvor bl.a. antallet af spillemaskiner blev kontrolleret. Der var 3 lovlige spillemaskiner, og I spillemaskine, som ikke var tilkoblet det centrale overvågningssystem, og som derfor blev beslaglagt. Alle gevinstgivende maskiner skal være tilsluttet overvågningssystemet, og da maskinen fremstod som en gevinstgivende pokermaskine, blev den beslaglagt. Maskinens møntindkast var blokeret, således at alene seddelindkastet kunne anvendes, hvilket indicerede at maskinen var gevinstgivende. Der sad en person og spillede på maskinen, men vidnet husker ikke maskinens skærmbillede. Der var en medarbejder til stede som fortalte, at de havde haft maskinen i ca. I h år, og at den var godkendt, men at han ikke umiddelbart kunne finde godkendelsen. De aftalte, at medarbejderen ville eftersende godkendelsen, men dette skete ikke.

Fra spillemaskinen gik en ledning hen over loftet og videre til baglokalet. Ledningen gik i modsat retning af kontrolboksen og der var ikke tale om en strømforsyning. I forbindelse med beslaglæggelsen blev ledningen klippet over.

Forevist fotorapport af 19. december 2019, foto nr. l , forklarede vidnet, at den i sagen omhandlede spillemaskine er maskinen længst til højre på billedet. Foto 3, 4 og 5 viser den ledning, der var monteret på maskinens bagside.

Vidnet NS har forklaret, at han er ansat som specialkonsulent hos Spillemyndigheden. Vidnet undersøgte den pågældende maskine, som blev indbragt af politiet. Ved undersøgelsen konstaterede vidnet, at man ikke kunne spille på (red.model fjernet), der alene virkede med skærmbilledet. Der var indsat et ekstra grafikkort med to indgange, således at man kunne skifte mellem de to skærmbilleder for henholdsvis (red.model fjernet) og American Poker. På fotografiet på side 4 i Rapport af 27. januar 2020 om teknisk undersøgelse kan man se, at maskinens møntindkast var spærret. Det røde lys i maskinens øverste venstre side er seddelindkastet, som maskinen ikke oprindelig er født med. I forbindelse med undersøgelsen kunne vidnet konstatere, at indkastede sedler alene talte på pokerdelen og ikke på (red.model fjernet).

American Poker er et hasardspil, hvilket fremgår af praksis og spillemyndighedernes hjemmeside. Det var ikke muligt at udlæse maskinens indtjening, da maskinen var for gammel til at have indbygget bogholderi. Maskinen havde ingen udbetalingsenhed, men opsamlede kreditter til fortsat spil. På maskinens grafikkort var monteret ledninger, således at omskiftning kunne ske via grafikkortet og via en ledning. Vidnet har ikke set kontakten, da politiet havde klippet ledningen over.

Forevist Rapport af 27. januar 2020 om teknisk undersøgelse, billede 5, forklarede vidnet, at han ikke med sikkerhed kan sige, om "credit" er penge eller point.

Oplysningerne i sagen

Der er dokumenteret Rapport om teknisk undersøgelse af 27. januar 2020 fra Spillemyndigheden, hvoraf fremgår blandt andet:

Resultater

Ved undersøgelse af koster kan vi konstatere, at automaten er en ombygget (red.model fjernet) morskabsmaskine, hvor man har indbygget ekstra print, og program til en såkaldt pokerautomat til hasardspil. Desuden havde man forsøgt at skjule det med en omskifter kontakt, der var loddet en ledning på printet (billede 3), ført op til disken, hvor man kunne ændre billedet på skærmen med en kontakt.

Terminalen er udstyret med møntindkast, som var tapet over, og ikke tilsluttet inde i maskinen, men seddellæseren virkede, men kun til American Poker delen.

Desværre er det ikke muligt at udlæse et bogholderi.

Den undersøgte spilleautomat koster I indeholde følgende elementer, der kendetegner en gevinstgivende spilleautomat:

- Automaterne er af en type der betegnes som de såkaldte pokerautomater, som ikke har nogen udbetalingsenhed, men opsamler kreditter tit fortsat spil

- Der gives adgang til spil ved at indsætte kreditter, dette foretages ved indkast af mønter eller sedler via et møntindkast eller seddellæser direkte på enheden  Ved indkast af sedler tilføres kreditter til enheden, kreditter kan bruges til at købe spil på enheden

- Spillet er en tilfældig udtrækning af symbolkombinationer, der forefindes en gevinsttabel på enheden, hvor det fremgår, om den udtrukne symbolkombination giver en gevinst.

- Nulstilling af automatens kreditter kan foretages ved "keydown"

Automaten indeholder desuden muligheden for at forhøje indsatsen pr. spil ved at bette.

Konklusion

Den undersøgte spilleautomat koster I indeholder følgende elementer, der kendetegner en gevinstgivende spilleautomat:

Det er spillemyndighedernes vurdering at der er tale om en ulovlig gevinstgivende spilleautomat - populært kaldet pokerautomat.

Den kan ikke godkendes af akkrediteret institut i Danmark p.g.a. den ikke kan tilsluttes det centrale overvågningssystem hos spillemyndigheden, og indsatsen kan bette's fra 50-500 (billede5), og derfor betegnes som hasard spil.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår af spillelovens 5, nr. 7, at gevinstgivende spilleautomater defineres som "Mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren kan vinde en gevinst".

Det fremgår af forarbejdeme til bestemmelsen - lovforslag nr. 202 af 26. marts 2010 - at "Bestemmelsen svarer i realiteten til lov om gevinstgivende spilleautomater 2, stk. l , og der tilsigtes ingen ændringer i retstilstanden."

Lov om gevinstgivende spilleautomater - lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006 - indeholdt i 2, stk. l , følgende definition: "Ved gevinstgivende spilleautomater forstås mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren med en indsats af økonomisk værdi kan vinde en gevinst bestående af penge eller spillemønter".

NR har forklaret, at man på spillemaskinen kan optjene point, som man kan bruge til at spille videre på maskinen, men at man ikke kan få udbetalt kontanter eller poletter, som kan anvendes til køb i baren.

Vidnet NS har om sin undersøgelse af spillemaskinen forklaret, at maskinen ikke havde en udbetalingsenhed, men opsamlede kreditter til fortsat spil.

Herefter, og da konklusionen i den af vidnet NS udarbejdede rapport om teknisk undersøgelse af 27. januar 2020 ikke kan føre til andet resultat, finder retten ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist, at den i sagen omhandlede spilleautomat er gevinstgivende, hvorfor tiltalte frifindes.

Thi kendes for ret:

Tiltalte H1 frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger.