Dato for udgivelse
25 apr 2022 23:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 mar 2022 12:22
SKM-nummer
SKM2022.201.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-1395/2020-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
moms, lejeindtægter, udlejningsejendom
Resumé

Sagen handlede om, hvorvidt appellanten i indkomstårene 2014-2016 kunne anses for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed i skatte- og momsmæssig henseende, således at han var berettiget til at foretage, dels skattemæssige fradrag for virksomhedens underskud, dels fradrag for købsmoms.

Landsretten fandt ikke, at appellanten havde godtgjort, at virksomheden blev drevet erhvervsmæssigt i skatte- og momsmæssig henseende, og betingelserne for fradrag for underskud af virksomheden og fradrag af købsmoms var således ikke opfyldt.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Reference(r)

  

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2022-1, C.C.1.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2022-1, D.A.3.1.4.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans, Landsskatteretten jr. nr: 18-0002425

Tidligere instans, Byretten, SKM2020.107.BR

Appelliste

Sagens parter

A

(v/advokat Jens Jepsen)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Josefine Farver Kronborg)

Retten i Sønderborg har den 30. december 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS51061/2018-SON).

Afgørelsen er truffet af Landsretsdommerne

Karen Foldager, Chris Olesen og Flemming Krog Bjerre

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at Skatteministeriet skal anerkende, at hans indkomst nedsættes med henholdsvis 81.232 kr. i indkomståret 2014, 139.623 kr. i indkomståret 2015 og 110.768 kr. i indkomståret 2016, subsidiært at hans indkomst for indkomstårene 2014-2016 (begge inkl.) hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Appellanten, A, har tillige gentaget sin påstand for byretten om, at Skatteministeriet skal anerkende, at hans momstilsvar skal nedsættes med henholdsvis 271.423 kr. i indkomståret 2014, 64.620 kr. i indkomståret 2015 og 17.318 kr. i indkomståret 2016, subsidiært, at fastsættelsen af hans momstilsvar for indkomstårene 2014-2016 (begge år inkl.) hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Af skønserklæring udarbejdet af skønsmanden, LH, fremgår blandt andet følgende:

"Spørgsmål 1:

Syns- og skønsmanden bedes give en generel beskrivelse af As udlejningsvirksomhed og den driftsform, under hvilken virksomheden er blevet drevet i perioden 2014-2019, så der gives en udførlig og specificeret beskrivelse af virksomheden, den samlede arbejds- og kapitalindsats samt virksomhedens økonomi og resultat fra året 2014 og frem til i dag.

Svar på spørgsmål 1:

Efter aftale omfatter besvarelse af dette og de efterfølgende spørgsmål ikke sagsøgers udlejningsejendom beliggende i Y1-by.

Alle anførte beløb er excl. moms, hvor dette måtte være relevant. Virksomheden er beliggende på adressen Y2-adresse. Ejendommen er ifølge den seneste offentlige vurdering angivet med benyttelseskoden for beboelse. Ifølge tingbogsattest er ejendommen dog noteret som en landbrugsejendom. Ejendommens grundareal er angivet til cirka 2,3 hektar. Sagsøger og dennes ægtefælle har erhvervet ejendommen i 2012.

Virksomheden drives som en personligt ejet enkeltmandsvirksomhed under cvr-nummer ...11 og med A som ejer. Virksomheden blev registreret med startdato den 1. marts 2014 og med branchekoden for udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Kort tid derefter er hovedbranchekoden pr. 1. juli 2014 ændret til udlejning af erhvervsejendomme, således at den tidligere branchekode samtidig blev anført som en såkaldt bibranche. Virksomheden er momsregistreret men ikke registreret som arbejdsgiver.

Virksomheden har investeret i nogle driftsmidler, en bygning benævnt maskinhus samt en bygning benævnt hestestald.

For så vidt angår driftsmidler er der tale om en investering på i alt 309 tkr. fordelt med 260 tkr. i 2014 og 49 tkr. i 2015. I 2014 indkøbes en minilæsser med tilhørende udstyr for 238 tkr. Desuden foretages der samme år investering i en halvpart af en maskine med betegnelsen "klipper". Den anden halvpart er bogført som privat. I 2015 investeres for 49 tkr. - antageligt vedrørende staldinventar.

Opførelse og ombygning af henholdsvis maskinhus og hestestald påbegyndes ultimo 2013 og afsluttes i løbet af 2. halvår 2015. Den samlede investeringssum er registreret til 1.214 tkr. Desuden er 600 tkr. af den oprindelige købesum på 900 tkr. for ejendommen regnskabsmæssigt henført til virksomheden. Jeg har ikke mulighed for at forholde mig konkret til denne fordeling, herunder hvad de 600 tkr. repræsenterer i form af bygninger, udenomsarealer og jordareal. Umiddelbart er det dog min opfattelse, at kun en mindre del af de 600 tkr. kan henføres til de efterfølgende etablerede erhvervsbygninger bl.a. på grund af den forudgående nedrivning. På tidspunktet for sagsøgers køb af ejendommen var virksomheden ikke etableret og ejendommen var således udelukkende privat anvendt.

Ud af den samlede investering i hestestald på 652 tkr. er der i 2016 investeret 70 tkr. som i årsregnskabet for 2016 benævnes "indretning hestestald". Jeg har fået oplyst, at der er tale om etablering af hestebokse. Beløbet fremgår dog ikke af virksomhedens bogholderi for 2016 (bilag 61).

Virksomheden har for årene 2014 - 2016 stort set ingen omsætning, hvorefter der for årene 2017 - 2019 realiseres gradvis stigende omsætning fra 53 tkr. i 2017 til 111 tkr. i 2019. For årene 2014 - 2016 realiserer virksomheden driftsmæssige underskud før renter og afskrivninger i niveauet 30 - 40 tkr., hvilket må anses som en naturlig konsekvens i fraværet af nævneværdig omsætning.

For årene 2017 - 2019 realiseres gradvis stigende driftsmæssigt overskud før renter og afskrivninger fra 26 tkr. i 2017 til 82 tkr. i 2019.

I bilag 1 er ovennævnte tal oplistet skematisk og mere specificeret.

Spørgsmål 2:

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, om den af As drevne udlejningsvirksomhed i årene 2014-2016 (begge år inklusive) ud fra en teknisk-faglig bedømmelse blev drevet forsvarligt under en for en virksomhed som den pågældende sædvanlig driftsform?

Svar på spørgsmål 2:

Den valgte driftsform for udlejningsvirksomheden i form af personligt ejet enkeltmandsvirksomhed anser jeg for sædvanlig.

Virksomhedens etableringsfase i form af bygge- og ombygningsperioden for maskinhus og hestestald var relativ lang fra påbegyndelse ultimo 2013 til afslutning i løbet af 2. halvår 2015 samt endelig afslutning i 2016 med etablering af hestebokse. Det er min forståelse, at sagsøger har udført meget af byggearbejdet selv, hvilket kan begrunde den relativt lange byggeperiode.

Det er min opfattelse, at der er tale om 2 præsentable og velfungerende bygninger med fornuftige tilkørsels- og adgangsforhold.

De samlede byggeomkostninger er opgjort til 1.214 tkr. Dertil skal henføres et værditab på den indkøbte minilæsser, da jeg antager, at den i et ikke uvæsentligt omfang har været anvendt i byggeprocessen. Det er min opfattelse, at byggeomkostningerne ville være væsentligt større, hvis bygninger af samme kvalitet skulle være opført alene ved køb af eksterne håndværkerydelser.

Det er min vurdering, at den relativt lange byggeperiode var forsvarlig, da virksomheden opnåede 2 gode bygninger til en meget fornuftig pris og som var og er velegnede til udlejning og desuden rummer et potentiale for en fortjeneste ved et senere salg af den samlede ejendom.

Som nævnt antager jeg, at minilæsser har været anvendt som hjælpemiddel i byggeperioden. Efter endt byggeperiode savner jeg tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse for at maskinen ikke sælges, da det efter min opfattelse er meget svært at drive en profitabel forretning med udlejning af entreprenørmateriel med kun 1 maskine. De realiserede indtægter ved udlejning af maskinen i 2017 og 2018 på i alt 34 tkr. står efter min opfattelse ikke mål med de afholdte driftsomkostninger og løbende værditab på maskinen for årene 2016 - 2019.

Investeringen i halvpart i "klipper" antager jeg vedrører en plænetraktor eller lignende, som sædvanligvis kan anvendes til vedligeholdelse af græsarealer og grusarealer. Under den forudsætning anser jeg denne investering som forsvarlig, således at også arealerne udenfor udlejningsbygningerne kunne fremstå præsentable.

Forinden opstart af en virksomhed vil det være hensigtsmæssigt, at der foreligger nogle forretningsmæssige overvejelser og planer for, hvordan virksomheden opnår rentabilitet. I sådanne kommercielle planer/overvejelser bør bl.a. indgå elementer omkring valg af relevante markedsføringsmetoder og -kanaler overfor potentielle kunder samt identifikation af de potentielle kundegrupper, herunder om der er "plads i markedet" til virksomheden og den fornødne efterspørgsel til acceptable priser.

For så vidt angår indretningen med hestebokse savner jeg den kommercielle begrundelse. Det anføres i sagsakterne, at den manglende succes med udlejning heraf skyldes meget lave priser på udlejning af hestebokse hos lignende udlejere på markedet. Jeg savner således en kommerciel begrundelse for at den ene bygning til slut i byggeprocessen indrettes med hestebokse i stedet for at lade bygningen være "bar" og dermed bedre egnet til udlejning.

Udlejningsvirksomheden opnår efter min opfattelse først et tilfredsstillende niveau af lejeindtægter på bygninger i 2019 på 111 tkr. Et tilfredsstillende niveau anser jeg for at udgøre omkring 8 - 10 % af den - af virksomheden foretagne - bygningsinvestering på cirka 1.300 tkr. incl. værditab på minilæsser, svarende til niveauet 100 - 130 tkr. pr. år.

For årene efter byggeriets afslutning fra 2016 - 2018 anser jeg de opnåede lejeindtægter for bygningerne for værende utilfredsstillende. Som nævnt er det min opfattelse, at de 2 bygninger uden hestebokse både var og er velegnede til udlejning, således at tilfredsstillende drift var opnåeligt og realistisk tidligere end 2019. Det er dog ikke unaturligt, at der vil være et vis tidsrum fra påbegyndelse af udlejningstiltag og frem til at der opnås et tilfredsstillende niveau. Dette tidsrum bør dog være kortere end 3 år.

Det er min vurdering, at der fra og med året 2015 ikke er foretaget den fornødne kommercielle indsats for at opnå et tilfredsstillende niveau af lejeindtægter relativt hurtigt efter færdiggørelsen i 2. halvår 2015. Det fremgår at sagens materiale, at der er foretaget markedsføring via særskilt (red. navn på hjemmeside fjernet), annonce på (red. navn på hjemmeside fjernet) indrykket i november 2015 samt opsætning af skilt ved vejen. Jeg kan ikke se, at der er registreret udgifter i markedsføring i virksomhedens regnskaber for 2014 - 2019. Umiddelbart vil jeg mene, at de mest oplagte lejere vil være virksomheder og privatpersoner i lokalområdet, således at markedsføringsindsatsen burde målrettes disse.

Samlet set er det min vurdering, at virksomheden er fornuftigt etableret med 2 pæne og udlejningsegnede bygninger til en fornuftig pris, men at virksomheden de første år efter etableringen er drevet kommercielt uforsvarligt i form af opretholdelse af ejerskab til minilæsser, indretning af den ene bygning med hestebokse samt valg af markedsføringstiltag.

Spørgsmål 3:

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, om den af As drevne udlejningsvirksomhed i årene 2014-2019 (begge år inklusive) ud fra en teknisk-faglig bedømmelse blev drevet forsvarligt under en for en virksomhed som den pågældende sædvanlig driftsform?

Svar på spørgsmål 3:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2.

Spørgsmål 4:

Syns- og skønsmanden bedes desuden besvare følgende spørgsmål:

a)               Var driften i 2014, 2015 og/eller 2016 præget af specielle forhold, f.eks. byggeri, indkøringsproblemer eller lignende, så disse år ikke kan karakteriseres som typiske driftsår?

b)               Har ejendommen/virksomheden i senere år, ud fra samme kriterier som nævnt under spørgsmål 2 og 3, været drevet på en forsvarlig og for virksomheder af denne karakter sædvanlig måde?

Svar på spørgsmål 4:

For så vidt angår delspørgsmål (a) skal dette besvares bekræftende - i øvrigt med henvisning til besvarelsen af spørgsmål 2.

For delspørgsmål (b) henvises til besvarelsen af spørgsmål 2.

Spørgsmål 5:

Var der i 2013, 2014 og 2015, med de daværende forhold, udsigt til, at As drevne udlejningsvirksomhed - eventuelt efter en årrække - ville give et overskud på eller omkring kr. 0,- efter driftsmæssige afskrivninger, men før renter og driftsherreløn?

I bekræftende fald bedes skønsmanden oplyse inden for hvilken tidshorisont.

Svar på spørgsmål 5:

Spørgsmålsstiller har oplyst, at de anførte år skal ændres til 2014, 2015 og 2016.

Under forudsætning af følgende tiltag:

-  at den foretagne investering i hestebokse udfases og tabsføres,

-  at minilæsser restafskrives eller afvikles,

-  at virksomhedens omkostningsstruktur fremadrettet tilpasses en aktivitet alene med udlejning af relativt nye bygninger,

-  at langt hovedparten af de henførte 600 tkr. fra ejendommens oprindelige anskaffelsessum fjernes fra afskrivningsgrundlaget, samt

-  at de årlige bygningsafskrivninger tilpasses i forhold til en reel værdiforringelse af bygningerne ved udlejning, så skal spørgsmålet besvares bekræftende.

Spørgsmål 6:

Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt den i årene 2016 og frem foretagne omlægning af driften kan karakteriseres som en driftsøkonomisk hensigtsmæssig beslutning.

Svar på spørgsmål 6:

Jeg kan ikke udlede, at der er foretaget en - bogstavelig talt - omlægning af virksomhedens drift i 2016 og de efterfølgende år. Hovedaktiviteten i form af udlejning af bygninger må anses for uændret. Udlejningsbestræbelser vedrørende maskinhuset blev påbegyndt ultimo 2015 og tilsyneladende ikke ændret efterfølgende.

Hestestalden blev i 2016 indrettet med hestebokse. Denne disposition anser jeg ikke for driftsøkonomisk hensigtsmæssig jfr. besvarelsen af spørgsmål 2. Den efterfølgende fjernelse af hesteboksene og etablering af en "bar" bygning anser jeg for driftsøkonomisk hensigtsmæssig i forhold til mulige lejeindtægter.

Spørgsmål IA:

På baggrund af sagens bilag, herunder særligt bilag 15-17, bedes skønsmanden opgøre omsætningen i As virksomhed i hvert af årene 2014, 2015 og 2016, samt redegøre for, hvorvidt en sådan omsætning er sædvanlig for tilsvarende udlejningsvirksomheder.

Svar på spørgsmål IA:

For så vidt angår 2014 er der ikke registreret omsætning i virksomheden.

For så vidt angår 2015 er der registreret en omsætning på 7.800 kr. excl. moms. Ifølge årsrapporten for 2015 er der tale om omsætning ved "udført arbejde" I bogholderiet for 2015 er omsætningen bogført på en konto for "lejeindtægter erhverv".

For så vidt angår 2016 er der registreret en omsætning på 4.800 kr. excl. moms. I bogholderiet for 2016 er omsætningen bogført på en konto for "lejeindtægt maskiner". Ifølge årsrapporten for 2016 hidrører omsætningen for såvel 2015 som 2016 udlejning af lagerplads.

For at få klarhed over karakteren af omsætningen for 2015 og 2016 har jeg anmodet om kopier af de bagvedliggende fakturaer, hvilket jeg dog ikke har modtaget. Jeg har derfor lagt til grund, at omsætningen er korrekt klassificeret i årsrapporten for 2016.

Det er min opfattelse, at den pågældende type af omsætning er sædvanlig for tilsvarende udlejningsvirksomheder.

Det er min opfattelse, at omsætningens størrelse for årene 2014 - 2015 er forventelig i forhold til, hvad der må forventes af en tilsvarende virksomhed med samme historik.

Det er min opfattelse, at omsætningens størrelse for 2016 er usædvanlig lav i forhold til, hvad der må forventes af en tilsvarende virksomhed med samme historik.

Spørgsmål IB:

På baggrund af sagens bilag, herunder særligt sagens bilag 15-17, bedes skønsmanden redegøre for, hvilken betydning det har for årsresultaterne i As virksomhed i årene 2014, 2015 og 2016, hvis der bortses fra indtægter og udgifter hidrørende fra udlejningsejendommen Y3-adresse, Y1-by.

Svar på spørgsmål IB:

For regnskabsåret 2014 vil den i spørgsmålet indlagte forudsætning efter min vurdering ændre årets resultat fra et underskud på 81.232 kr. til et underskud på 97.635 kr. efter fradrag af afskrivninger.

For regnskabsåret 2015 vil den i spørgsmålet indlagte forudsætning efter min vurdering ændre årets resultat fra et underskud på 139.623 kr. til et underskud på 177.981 kr. efter fradrag af afskrivninger.

For regnskabsåret 2016 vil den i spørgsmålet indlagte forudsætning efter min vurdering ændre årets resultat fra et underskud på 110.768 kr. til et underskud på 177.602 kr. efter fradrag af afskrivninger.

For hver af de 3 regnskabsår har jeg skønsmæssigt henført 3.000 kr. af de samlede revisoromkostninger til udlejningsejendommen i Y1-by.

Det bemærkes for hver af de 3 regnskabsår, at det opgjorte resultat af virksomhed ikke omfatter renteudgifter.

Spørgsmål IC:

Skønsmanden bedes redegøre for, hvorvidt der er overensstemmelse mellem de fremlagte ureviderede regnskaber for perioden 2014-2019 (bilag 1518, bilag 73 og bilag 80) og det fremlagte bogføringsmateriale for samme periode i form af omsætningsbilag (bilag 52-56 og bilag 76-77) og udgiftsbilag (bilag 59-63).

Svar på spørgsmål IC:

De i spørgsmålet anførte bilag (52-56, 76-77 og 59-63) omfatter udskrifter af dele af virksomhedens bogholderi for årene 2014-2019 samt kopier af hovedparten af virksomhedens salgsfakturaer for årene 2017-2018. Disse bilag omfatter efter min vurdering ikke fuldstændige udskrifter fra virksomhedens bogholderi for alle de pågældende år.

En virksomhedens bogholderi vil sædvanligvis danne grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet. I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet vil der sædvanligvis i varierende omfang være behov for at foretage en række yderligere posteringer samt korrektion af fejl og mangler i bogholderiet, således at der er sammenhæng mellem bogholderi og årsregnskab. Det er min opfattelse, at de fremlagte bogholderiudskrifter ikke omfatter disse posteringer og korrektioner.

Spørgsmålet skal således besvares benægtende baseret på de i spørgsmålet nævnte bilag. Det er dog min opfattelse, at de talmæssige oplysninger ifølge de fremlagte bogholderiudskrifter i vidt omfang kan følges til årsregnskaberne.

Spørgsmål ID:

I forlængelse af spørgsmål IC bedes skønsmanden redegøre for, om det fremlagte bogføringsmateriale, herunder særligt i form af omsætningsbilag (bilag 52-56 og bilag 76-77), udgiftsbilag (bilag 59-63) og saldobalancer (bilag 74-75) giver et fyldestgørende billede af virksomhedens økonomi i perioden 2014-2019, når det sammenholdes med sagens øvrige oplysninger.

Svar på spørgsmål ID:

Spørgsmålsstiller har uddybet spørgsmålet i mail af 5. oktober 2020, som er vedhæftet som bilag 2.

Til forskel fra spørgsmål IC omfatter spørgsmål ID også bilagene 74-75. Med henvisning til besvarelsen af spørgsmål IC skal spørgsmål ID efter min vurdering besvares benægtende for så vidt angår årene 2014 - 2017, da der er tale om ufuldstændige bogholderiudskrifter og manglende afslutning/tilretning af bogholderiet for de pågældende år. Desuden er det min opfattelse - via mine forespørgsler om fremsendelse af supplerende materiale - at bilagsdokumentationen er mangelfuld for årene 2014 - 2016 (bilagsdokumentationen for 2017 kan jeg ikke bedømme i fornødent omfang).

For så vidt angår årene 2018 - 2019 er der også tale om ufuldstændige bogholderiudskrifter. Der er dog for disse 2 år foretaget den fornødne afslutning/tilretning af bogholderiet, således at der burde kunne foretages fuldstændige udskrifter. Jeg kan ikke vurdere, hvorvidt bilagsdokumentationen er fuldstændig for 2018 - 2019.

Spørgsmål IE:

På baggrund af det udleverede materiale bedes skønsmanden redegøre for, hvorvidt driften af virksomheden på noget tidspunkt faktisk er blevet lagt om, og i givet fald hvornår dette er sket. Skønsmanden bedes redegøre for, hvad besvarelsen er baseret på. Ved besvarelsen skal der ses bort fra oplysningerne i spørgsmål 6.

Svar på spørgsmål IE:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 6."

Forklaringer

A har afgivet supplerende forklaring. Skønsmand LH har endvidere afgivet forklaring.

A har forklaret, at han ikke var færdig med byggeriet i 2015, selvom han færdigmeldte byggeriet overfor kommunen. Alt det indvendige manglede, men han var næsten færdig med det udvendige. Han skrev ikke noget om udlejning i ansøgningerne om byggetilladelse og landzonetilladelse, da han bare skrev det, som kommunen vejledte ham om, at han skulle skrive for at få tilladelserne. Kommunen ringede ham op efter, at han havde ansøgt om byggetilladelse, og fortalte ham, at han først skulle ansøge om landzonetilladelse. Han var midt i byggeriet og tænkte derfor ikke nærmere over det, han skrev i ansøgningerne. Ansøgningerne skulle hurtigst muligt igennem hos kommunen. Han og ægtefællen vidste ikke, om de skulle have en hest. Hans ægtefælle havde haft hest hos sine forældre. Hvis de skulle have tre heste, ville det medføre, at der skulle etableres en mødding, og det ville fordyre og forsinke byggeriet. Han undlod derfor at søge om tilladelse herom for at komme videre med byggeriet. Hesteboksene skulle bruges til udlejning. De fremlagte beregninger over den forventede lejeindtægt (ekstrakten side 443ff) blev lavet, da de inden opførelsen overvejede størrelsen af de nye bygninger. Lejeindtægten fra hesteboksene skulle hjælpe med at finansiere byggeriet. Han opførte bygningen med hestestald og garage. Maskinhallen blev renoveret med nye stålsider og nyt ståltag. Maskinhallens areal på 400 kvadratmeter udgør størstedelen af virksomhedens areal. Maskinhallen er nu udlejet til opbevaring af campingvogne. De ponyer, som skattemedarbejderne så ved kontrollen i sommeren 2017, tilhørte ikke ham eller hans ægtefælle, og ponyerne var aldrig inde i stalden. Det hø, som skattemedarbejderne så i hesteboksene, var noget, der var til salg. Der stod en klipper og et hundehus i to af hesteboksene under kontrolbesøget. Der var også lidt hø i en af hesteboksene. Han har ikke etableret mødding på ejendommen. Hesteboksene er i den nye bygning, som han opførte. Klipperen indgik med halvdelen af dens værdi i virksomheden. Der var ikke rideudstyr i hestestalden ved kontrolbesøget. Der fulgte måske noget seletøj med til den ene pony. Ponyerne kom fra hans svigerfar, som havde brug for et sted, hvor ponyerne kunne gå, efter at han havde solgt sin ejendom. Ponyerne stod hos ham, indtil de kunne gives videre. De byggematerialer, der var i stalden ved kontrolbesøget, skulle bruges til at færdiggøre byggeriet. Hans far havde ikke noget med byggematerialerne at gøre. Al pladsen i bygningerne er nu lejet ud. Han vidste ikke, hvor virksomheden bar henad, da han talte med kommunen om byggetilladelsen og landzonetilladelsen. Han burde måske have lyttet til kommunen vedrørende miljøreglerne.

Skønsmand LH har forklaret, at en minilæsser over tid falder i værdi dels på grund af den teknologiske udvikling, dels i forhold til hvor mange timer maskinen har kørt. Værdien afhænger naturligvis også af vedligeholdelsesstanden. Det faktiske værditab på en minilæsser er ikke nødvendigvis det samme som de skattemæssige nedskrivninger. Han har ikke konkret forholdt sig til værdien af As minilæsser. Der indgik to bygninger i virksomheden.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

A har yderligere anført, at skønserklæringen viser, at virksomheden i de første år har befundet sig i en opstartsfase, og at virksomheden senere har opnået et tilfredsstillende resultat. A har således alene begået to fejl i forbindelse med opstarten af virksomheden, nemlig investeringen i minilæsseren og indretningen af hesteboksene, og disse to fejl skal ikke alene føre til, at han nægtes fradrag for driftsomkostninger og købsmoms.

Skatteministeriet har heroverfor anført, at skønserklæringen bekræfter skattemyndighedernes antagelse om, at virksomheden i det væsentligste var uden aktivitet i 2014-2016. Skønserklæringen viser endvidere, at underskuddet reelt var endnu større end det, som A har anført, hvilket underbygger, at der ikke var tale om erhvervsmæssig virksomhed i 2014-2016. Endelig viser skønserklæringen, at der ikke er overensstemmelse mellem det fremlagte bogføringsmateriale og de ureviderede regnskaber.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af skønsmandens besvarelse af spørgsmål IB og 2, at underskuddet i As virksomhed uden inddragelse af ejendommen i Y1-by udgjorde henholdsvis 97.635 kr. i 2014, 177.981 kr. i 2015 og 177.602 kr. i 2016, og at virksomheden først i 2019 opnåede et tilfredsstillende resultat.

Herefter, og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at A ikke har godtgjort, at virksomheden i 2014-2016 blev drevet erhvervsmæssigt i skatteretlig forstand eller som en selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. Betingelserne for fradrag for underskud af virksomheden og fradrag af købsmoms var således ikke opfyldt.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 119.285,25 kr. til Skatteministeriet. 70.000 kr. af beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms og 49.281,25 kr. er til dækning af udgifter til syn og skøn. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 119.285,25 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.