Dato for udgivelse
07 Mar 2022 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Sep 2021 13:25
SKM-nummer
SKM2022.102.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-1714-21
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straffesag, forsvarerbeskikkelse, salær
Resumé

I en administrativ afgiftsstraffesag havde Skattestyrelsen sendt tiltalebegæring til politiet, idet sagen ikke kunne afsluttes administrativt. Før straffesagen var afsluttet anmodede Ts forsvarer om salær for arbejde til dags dato.

Byretten tildelte forsvareren et salær på 20.137,50 kr. plus moms.

Skattestyrelsen kærede byrettens kendelse med påstand om at spørgsmålet om fastsættelse af salær samt hvem der skal betale salæret, først kan tilkendes når straffesagen er afsluttet.

Landsretten ophævede byrettens kendelse. Efter sagens omfang og karakter fandtes der ikke ud fra de foreliggende oplysninger i sagen at have været grundlag for tilkendelse af salær til den beskikkede forsvarer forud for straffesagens afslutning.

Reference(r)

Lov om forsvarerbistand i skattestraffesager § 1

Lov om forsvarerbistand i skattestraffesager § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.3.6

Afgørelse fra Byretten

Den 27. maj 2021 blev retten sat af dommer Martin Broms.

Retsmødet var offentligt.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

cpr-nummer (cpr. nr. fjernet)

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt mail af 21. maj 2021 fra advokat SF og Skattestyrelsen med anmodning om salær.

Retten fastsatte salær på 20.137,50 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat SF. Salæret betales foreløbigt af statskassen.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

Afgørelse fra Østre Landsret

Den 8. september 2021 holdt Østre Landsret møde.

Som dommere fungerede landsdommeme Gitte Rubæk Pedersen, Joachim Kromann og Jeanette Ømvang (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Der foretoges

9. afd. nr. S-1714-21:

Skattestyrelsen kærer afgørelse om salær i sagen:

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

(cpr.nr. fjernet)

(advokat SF, besk.)

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 9. juni 2021 , hvorved Skattestyrelsen har kæret Retten i Glostrups afgørelse af 27. maj 2021 (DIO-6117/2021) om fastsættelse af salær på 20.137,50 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat SF, hvilket salær foreløbigt skal betales af statskassen.

-2 -

Endvidere fremlagdes dommerens fremsendelsesbrev af 15. juni 2021 samt udskrift af retsbogen fra Retten i Glostrup indeholdende den kærede afgørelse samt sagens bilag.

Skattestyrelsen har nedlagt påstand om, at byrettens beslutning om tilkendelse af et salær på 20.137,50 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat SF, ophæves, således at spørgsmålet om fastsættelse af salær udsættes, indtil straffesagen er afgjort ved domstolene, herunder at spørgsmålet om, hvem der skal betale salæret, først afgøres, når straffesagen er endeligt afsluttet.

Skattestyrelsen har til støtte for påstanden navnlig anført, at der ikke har været y-undlag for at tilkende den beskikkede forsvarer salær, da sagen ikke er afsluttet. Sagen er således oversendt til anklagemyndigheden med anmodning om, at der rejses tiltale mod T for overtrædelse af chokoladeafgiftslovens 26, jf. straffelovens 289.

Landsretten har ikke modtaget yderligere indlæg i sagen.

Efter votering afsagdes

K e nd e l s e :

Af sagen fremgår, at Retten i Glostrup den 7. januar 2021 beskikkede advokat SF som forsvarer for T i en administrativ afgiftsstraffesag. Den 22. marts 2021 blev der afholdt et møde i sagen. Da straffesagen ikke kunne afsluttes administrativt, blev sagen den 5. maj 2021 sendt til politiet med anmodning om tiltalerejsning. Den beskikkede forsvarer, advokat SF, anmodede ved mail af 21. maj 2021 til Skattestyrelsen om tilkendelse af honorar for sit arbejde med sagen til dato (1 1 timer og 15 minutter). Den 21. maj 2021 videresendte Skattestyrelsen salæranmodningen til byretten. Herpå traf byretten ved retsbog af 27. maj 2021 den påkærede beslutning om salærtilkendelse.

Af forsvarerbistandslovens § 1 fremgår blandt andet, at en borger kan beskikkes en forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag. Det fremgår endvidere af samme lovs 4 blandt andet, at retsplejelovens regler om vederlæggelse af offentlige forsvarere finder tilsvarende anvendelse.

- 3 -

Efter sagens omfang og karakter findes der ikke ud fra de foreliggende oplysninger i sagen at have været grundlag for tilkendelse af salær til den beskikkede forsvarer forud for straffesagens afslutning.

Landsretten ophæver derfor byrettens afgørelse om salær til den beskikkede forsvarer, advokat SF.

Thi bestemmes :

Byrettens afgørelse om salær til den beskikkede forsvarer, advokat SF, ophæves.

Ingen af parterne skal betale kæremålsomkostninger til den anden part.

Sagen sluttet.

Retten hævet.