Dato for udgivelse
24 Feb 2022 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Dec 2021 09:42
SKM-nummer
SKM2022.87.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0004317
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Aktieindkomst, maskeret udbytte, lån, aktionærlån, mellemregningskonto, udbytte
Resumé

Sagen vedrørte, om klageren skulle beskattes af aktionærlån efter ligningslovens § 16 E. Klageren ejede halvdelen af anparterne i selskabet, og klagerens søster ejede den anden halvdel. Landsskatteretten fandt, at klageren ikke var omfattet af personkredsen i ligningslovens § 16 E, fordi søskende ikke er nærtstående, og søsterens ejerandele derfor ikke kan medregnes ved vurderingen af, om klageren havde bestemmende indflydelse. Der var heller ikke grundlag for at beskatte klageren efter ligningslovens § 16 A.

Reference(r)

Ligningslovens § 2, § 2, stk. 2, § 16 A, § 16 A, stk. 1, stk. 2, nr. 1, § 16 E, § 16 E, stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-2011, afsnit S.F.2.2.4.2            

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.3.5.3.3

Klagepunkt

SKATs
afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens
afgørelse

Indkomståret 2015
Aktieindkomst

 

 

 

 

Maskeret udbytte

15.000 kr.

0 kr.

15.000 kr.

Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte

44.582 kr.

0 kr.

0 kr.

Indkomståret 2016
Aktieindkomst

 

 

 

Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte

60.882 kr.

0 kr.

0 kr.

Generelle faktiske oplysninger
Klageren [A] stiftede sammen med sin søster [B] selskabet H1 IVS den 13. august 2014. Klageren og hans søster ejer hver 50 % af anparterne og 50 % af stemmerettighederne. Deres far, C, er administrerende direktør i selskabet.

H2 ApS blev stiftet af D. D og C var kærester og samlevende indtil august 2015.

Ifølge CVR-registret (Det Centrale Virksomhedsregister) ændrede ejerforholdet sig i H2 ApS pr. 1. september 2015. H1 IVS købte 100 % af anparterne i selskabet.

Derudover fratrådte D direktionen den 1. september 2015.

C sidder i H2 ApS direktion som direktør. H2 ApS tegnes af en direktør.

H2 ApS har siden den 21. august 2007 ejet H3 ApS (herefter benævnt selskabet) med en ejerandel på 100 %.

Selskabets formål er at eje og drive kultur- og aktivitetshus udleje ejendomme til private, offentlige og erhvervsmæssige formål, samt udleje boliger til unge med behov for støtte og vejledning. Selskabet er registreret med branchekode 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker m.v.

Udgifter til inventar
Faktiske oplysninger
I august 2015 blev C og D enige om, at selskabet skulle købe inventar, der var ejet privat af D. Inventaret blev købt med henblik på anvendelse i Cs private lejemål i H3. Der er fremlagt en kvittering dateret 29. august 2015. Heraf fremgår:

"Kvittering for salg af komplet privat bohave til H3 ApS.

Salget omfatter alt privat inventar til den private del i H3 ApS, så som

·        Spisebord og stole
·        Sofagruppe med bord
·        Flere skænke
·        Hylder
·        Senge
·        Flere fjernsyn
·        Lydanlæg
·        Flere støvsugere
·        Alt elektrisk husholdnings artikler
·        Alt inventar i forhold til service, skåle, fade m.m.
·        Pyntegenstande

Samlet pris aftalt til 30.000 kr., som erlægges i portioner over 6 mdr. dog med min. 5.000 kr. pr. mdr.
Første betaling forfald d. 1/9 2015 og sidste betaling senest 1/2 2016."

Kvitteringen er underskrevet den 29. august 2015 af D som sælger. C har på vegne af selskabet skrevet under som køber.

Lejekontrakten for det private lejemål er ligeledes fremlagt. Af lejekontrakten fremgår:

"Vedrørende leje af 1. sal på H3, Adresse Y1, By Y1

·        Almindelige lejevilkår er gældende for lejeaftalen 

·        Lejemålet påbegyndes 01-09-2007 

·        Lejen er fastsat til kr. 4500 pr mdr. incl. forbrug. Lejer skal bestræbe sig på mindst mulige forbrug. 

·        Lejemålet er ikke istandsat ved opstart hvorfor der ikke erlægges depositum. 

·        Lejemålet er uden køkken, hvilket kan etableres, såfremt at lejer selv etablere, mod at udlejer betaler materialerne. Lejer sørger selv for godkendelse. 

·        Lejer vil få adgang til vaskeri i ejendommens kælder. 

·        Adgang til lejemålet sker gennem H3 øvrige lokaler og der må ikke ske adgang gennem udlejede lokaler. Lejer vil have mulighed for at etablere en udvendig adgangstappe, hvilket i givet fald skal udføres af lejer, men materialeomkostningerne afholdes af udlejer. 

·        Lejer skal holde ejendommens varmekilde i drift, men omkostningerne til olie og reservedele, afholdes af udlejer. 

Lejer er gjort opmærksom på at der er en vandskade i lejemålet, som skal udbedres.
Materialeomkostningerne betales af udlejer. 

Lejer skal opsætte branddør ved adgangsvejen til lejemålet. Døren betales af udlejer. 

Lejer er gjort opmærksom på at der vil forekomme støjgener fra de tilstødende festlokaler."

Af selskabets konto "9100 småanskaffelser" fremgår, at selskabet den 2. september 2015 har afholdt udgift til inventar på 30.000 kr.

SKATs afgørelse
SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med 15.000 kr. for indkomståret 2015.

Som begrundelse herfor har SKAT anført:

"Ud fra de foreliggende oplysninger ligger SKAT til grund at B og du er selskabets reelle ejer, uagtet at I har overladt dispositionsretten i selskabet til selskabets direktør, der samtidig er jeres far, og dermed nærtstående.

SKAT har gennemgået H3 ApS konto 9100 udgifter til småanskaffelser.

Af kontoen fremgår at selskabet den 2. september 2015 ed bilag nr. 420 har fratrukket 30.000 kr. til inventar til den private del i H3.

Driftsomkostninger kan fradrages ved den skattepligtige indkomstopgørelse. Driftsomkostninger anses som udgifter, der i årets løb er afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.
Det fremgår af statsskattelovens § 6 stk 1, litra a.

Det er SKATs opfattelse at der ikke er fradrag for udgiften til inventar til den private del i H3 30.000 kr. Det fremgår ikke af lejekontrakten at lejemålet skal være møbleret.

Udgiften 30.000 kr. anses for en privat udgift til selskabets direktør C, som er selskabet uvedkommende, da den ikke er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst.

Udgiften 30.000 kr. anses for maskeret udbytte til dig og din søster B jfr. ligningslovens § 16 A stk. 1 og stk. 2. Fordelingen af udlodningen er 15.000 kr. til dig og 15.000 kr. til din søster B."

Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse:

"H3 ApS’s køb af inventar/indbo.
Der er fremlagt en kvittering, hvoraf det fremgår at selskabet har købt inventar/ indbo fra D til en pris af 30.000 kr. Kvitteringen er dateret den 29. august 2015.

Skattestyrelsen finder efter gennemgang af kvitteringen, at det er tale om privat indbo, der er købt til den lejlighed som direktøren lejer af selskabet. Skattestyrelsen bemærker, at der ikke fremgår af lejekontrakten mellem selskabet og direktøren, at det er tale om et møbleret lejemål.

Skattestyrelsen finder på den baggrund, at udgiften til privat indbo ikke er afholdt i selskabets interesse. Som følge heraf, må udgiften anses for maskeret udlodning.
Eftersom klageren ejer 50 % af anparterne, anses klagerens for at have modtaget 15.000 kr. i maskeret udbytte, jfr. ligningsloven § 16 A, stk. 1 og 2."

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at klagerens aktieindkomst for indkomståret 2015 nedsættes med 15.000 kr.

Til støtte herfor er gjort gældende:

"Inventar.

I 2015 og 2016 drev min far C og dennes kæreste D et opholdssted for unge mennesker, herunder plejebarn E.

I august 2015 blev C og D enige om at de skulle flytte hvert til sit og i den forbindelse fik C lov til at fortsætte med at have E på stedet. E boede i den del af H3 som C lejede og der var bekymring for hvorledes E vil reagere over for det at D forlod stedet, da E ikke er god til forandringer. For at skåne E mest muligt, blev det aftalt, at der skulle ske så få forandringer som muligt på stedet og da D var den reelle ejer af flere centrale ting i boligen, blev det aftalt at H3 skulle købe D ud, således at hun kun fjernede personlige effekter og at derved blev skabt mest mulig ro omkring E, således at H3 kunne fortsætte plejeopgaven på E. Der er derfor tale om "udgifter der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten " iht SL §6 stk. 1 litra a."

Derudover er anført følgende:

"Vedr.: Inventar til den private del i H3 ApS

Såfremt Skattestyrelsen skulle få medhold i at der ikke er fradrag for udgiften til inventar, må den skattemæssige forpligtigelse da ligge ved C, som jo er den der bebor lejemålet, hvor effekterne befinder sig. Effekterne er jo netop også købt til at kunne fastholde plejebarnet i rolige omgivelser og i det øvrige sagsforløb, fremfører Skattestyrelsen jo også at plejeopgaven er en lønmodtageropgave for C, hvorfor det også må være samme, som bære omkostningerne der jo kun er fremkommet i forbindelse med denne plejeopgave.

Det skal her pointeres at udtrykket " private del i H3 " kun dækker over det lejemål C har på H3."

Repræsentantens bemærkninger til Skatteankestyrelsen forslag til afgørelse og Skattestyrelsens udtalelse hertil:

"Af den fremsendte sagsfremstilling fremgår det flere steder at det omhandlende inventar, blev købt " med henblik på anvendelse i Cs private lejemål ", hvilket også gentages i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse af Landsskatteretten.

Det skal slås fast at den nævnte plejeopgave på E blev udført i de selv samme lokaliteter. E havde ikke adgang til øvrige lokaliteter på H3, hvorfor E sov, spiste og gik i bad i de selvsamme lokaliteter som er omhandlet af lejekontrakten og de samme lokaliteter som tjente til C /Ds private bolig.

Når der er etableret en lejekontrakt på H3, skal det ses i lyset af, at der ville kunne opstå perioder hvor det ikke være muligt for H3 at indgå aftaler omkring plejeopgaver med en kommune, hvilket så ikke skulle resultere i at C / D skulle fraflytte stedet, men ville kunne blive boende og betale sin husleje herfor. Det har dog siden opstart hele tiden været muligt for H3 at indgå opgaver med kommunerne.

På baggrund af ovenstående fastholdes det at det omhandlende indkøb af inventar, blev gjort for at plejebarnet fortsat skulle have sin gang i trygge og vante omgivelser, selv om D forlod stedet.

Da driften af H3 også drejer sig om at skabe gode og trygge opvækstvilkår for børn der ikke har fået den optimale opvækst i livet, må det anses for yderst relevant at disse børn ikke endnu engang oplever at det de kalder deres hjem, endnu engang bliver splittet.

[…]"

Retsmøde
Repræsentanten gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg og det materiale, der blev udleveret på retsmøde.

Landsskatterettens afgørelse
Ifølge ligningslovens § 16 A, stk. 1, skal udbytte medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1.

Ud fra de foreliggende oplysninger lægges det til grund, at klageren sammen med sin søster via H1 IVS købte anparterne i H2 ApS pr. 1. september 2015. H2 ApS ejer H3 ApS. Klageren ejer herefter indirekte 50 % af anparterne i H3 ApS.  Klagerens far, C, er direktør i H3 ApS.

H3 ApS afholdt udgift til inventar på 30.000 kr. den 2. september 2015. Kvitteringen er underskrevet af C. Inventaret har tilhørt Cs kæreste og blev købt til anvendelse i den private del af H3, hvor C bor til leje. Det fremgår ikke af lejekontrakten, at lejemålet er møbleret.

Udgiften anses ikke at vedrøre selskabets formål og anses ikke for erhvervsmæssigt begrundet.

Udgiften til inventar, som er afholdt af H3 ApS, anses alene afholdt som følge af klageren og hans søsters indflydelse i selskabet. Udgiften anses derfor for at have passeret klageren og hans søsters økonomi. Klageren er skattepligtig af 50 %, svarende til klagerens ejerandel, som maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

Landsskatteretten stadfæster hermed SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

Anpartshaverlån
Faktiske oplysninger
Der foreligger en mellemregningskonto for indkomstårene 2015 og 2016.

På mellemregningskonto 65120 mellem ejerkredsen og selskabet blev der fra den 1. januar 2015 og frem til den 31. december 2015 ført følgende posteringer:

Dato

Bilagsnr.

Tekst

Debet

Kredit

Saldo

01-01-2015

Primo-
postering

Primo-
postering

 

59505,49

-59.505,49

24-01-2015

29 Finans-
bilag

Kost

10.976,00

 

-48.529,49

29-01-2015

35 Finans-
bilag

By Y2 Kommune,
E feb

 

6.363,58

-54.893,07

30-01-2015

38 Finans-
bilag

By Y3 Kommune,
[navn udeladt] jan

 

5.566,25

-60.459,32

19-02-2015

63 Finans-
bilag

Bilka

2.178,90

 

-58.280,42

26-02-2015

74 Finans-
bilag

By Y2 kommune,
kost juleferie

480,00

 

-57.800,42

26-02-2015

74 Finans-
bilag

By Y2 Kommune,
E marts

 

6.363,58

-64.164,00

27-02-2015

75 Finans-
bilag

By Y3 kommune,
[navn udeladt] feb

 

5.566,25

-69.730,25

04-03-2015

95 Finans-
bilag

Kost

6.000,00

 

-63.730,25

30-03-2015

130 Finans-
bilag

By Y2 Kommune,
E april

 

6363,58

-70.093,83

01-04-2015

146 Finans-
bilag

Kost april

6.000,00

 

-64.093,83

29-04-2015

179 Finans-
bilag

By Y2 Kommune,
E maj

 

6.350,58

-70.444,41

03-05-2015

187 Finans-
bilag

Kost

6.000,00

 

64.444,41

27-05-2015

237 Finans-
bilag

Kost

6.000,00

 

-58.444,41

28-05-2015

238 Finans-
bilag

By Y2 Kommune,
E jun

 

6350,58

-64.794,97

24-06-2015

274 Finans-
bilag

Kost

6.000,00

 

-58.794,97

29-06-2015

278 Finans-
bilag

By Y2 kommune,
E juli

 

6350,58

-65.145,55

16-07-2015

312 Finans-
bilag

Lokal forks,
hundeforsk

659,54

 

-64.486,01

23-07-2015

327 Finans-
bilag

Kost

6.000,00

 

-58.486,01

30-07-2015

344 Finans-
bilag

By Y2 kommune,
E aug

 

6350,58

-64.836,59

25-08-2015

403 Finans-
bilag

Kost

6.000,00

 

-58.836,59

28-08-2015

407 Finans-
bilag

By Y2 kommune,
E sep

 

5174,58

-64.011,17

01-09-2015

417 Finans-
bilag

[Navn udeladt]

2.050,00

 

-61.961,17

29-09-2015

459 Finans-
bilag

By Y2 kommune,
E okt

 

6350,58

-68.311,75

09-10-2015

488 Finans-
bilag

By Y2 kommune,
kørsel

 

2.554,90

-70.866,65

29-10-2015

509 Finans-
bilag

By Y2 kommune,
E nov

 

6723,25

-77.589,90

27-11-2015

538 Finans-
bilag

By Y2 kommune,
E dec

 

6723,25

-84.313,15

04-12-2015

561 Finans-
bilag

[Navn udeladt]

5.325,00

 

-78.988,15

29-12-2015

584 Finans-
bilag

By Y2 kommune,
E jan

 

6832,5

-85.820,65

31-12-2015

618 Finans-
bilag

Egen betaling ifb.
Rejser, samt privat an

85.000,00

 

-820,65

31-12-2015

619 Finans-
bilag

Renter mellem-
regning 2015

 

32,83

-853,48

148.669,44

149.522,92

 

På mellemregningskonto 65120 mellem ejerkredsen og selskabet blev der fra den 1. januar 2016 og frem til den 31. december 2016 ført følgende posteringer:

Dato

Bilag

Type

Tekst

Beløb(DKK)

Saldo (DKK)

01-01-2016

 

Primopostering

 

-853,50

21-01-2016

33

Finansbilag

Privat

3.000,00

2.146,50

21-01-2016

34

Finansbilag

Privat

500,00

2.646,50

28-01-2016

41

Finansbilag

By Y2 kommune E

-5.657,50

-3.011,00

28-01-2016

41

Finansbilag

By Y2 kommune E

-1.174,00

-4.185,00

28-01-2016

41

Finansbilag

By Y2 kommune E

392,00

-3.793,00

05-02-2016

58

Finansbilag

Privat

4.118,71

325,71

22-02-2016

87

Finansbilag

Privat

-1.000,00

-674,29

26-02-2016

95

Finansbilag

By Y2 kommune E feb.

-5.657,50

-6.331,79

26-02-2016

95

Finansbilag

By Y2 kommune E feb.

-1.174,00

-7.505,79

29-03-2016

522

Finansbilag

[…]

-700,00

-8.205,79

31-03-2016

147

Finansbilag

By Y2 kommune E marts.

-5.657,50

-13.863,29

31-03-2016

147

Finansbilag

By Y2 kommune E marts.

-1.174,00

-15.037,29

21-04-2016

523

Finansbilag

Salon […]

-510,00

-15.547,29

28-04-2016

186

Finansbilag

By Y2 Kommune E

-5.657,50

-21.204,79

28-04-2016

186

Finansbilag

By Y2 kommune E

-1.174,00

-22.378,79

28-04-2016

186

Finansbilag

By Y2 kommune E

343,00

-22.035,79

06-05-2016

524

Finansbilag

jem & fix

-237,00

-22.272,79

01-06-2016

525

Finansbilag

jem & fix

-505,95

-22.778,74

03-06-2016

242

Finansbilag

By Y2 Kommune - E maj

-5.657,50

-28.436,24

03-06-2016

242

Finansbilag

By Y2 Kommune - E maj

-1.174,00

-29.610,24

20-06-2016

529

Finansbilag

sommerland

-270,00

-29.880,24

20-06-2016

530

Finansbilag

sommerland

-270,00

-30.150,24

04-07-2016

285

Finansbilag

By Y2 kommune E jun.

-5.657,50

-35.807,74

04-07-2016

285

Finansbilag

By Y2 kommune E jun.

-1.174,00

-36,981,74

14-07-2016

526

Finansbilag

E pas

-141,00

-37.122,74

28-07-2016

318

Finansbilag

By Y2 Kommune E jul

-5.069,50

-42.192,24

28-07-2016

318

Finansbilag

By Y2 Kommune E jul

-1.174,00

-43.366,24

01-08-2016

329

Finansbilag

Parkzone

850,00

-42.516,24

30-08-2016

351

Finansbilag

By Y2 Kommune E aug.

-5.657,50

-48.173,74

30-08-2016

351

Finansbilag

By Y2 Kommune E aug.

-1.174,00

-49.347,74

13-09-2016

527

Finansbilag

[…] trælast

-210,55

-49.558,29

29-09-2016

392

Finansbilag

By Y2 Kommune E sep.

-5.657,50

-55.215,79

29-09-2016

392

Finansbilag

By Y2 Kommune E sep.

-1.174,00

-56.389,79

28-10-2016

445

Finansbilag

By Y2 Kommune E okt.

-5.657,50

-62.047,29

28-10-2016

445

Finansbilag

By Y2 kommune E okt.

-1.174,00

-63.221,29

02-11-2016

457

Finansbilag

By Y2 Kommune

-4.500,00

-67.721,29

03-11-2016

459

Finansbilag

By Y2 kommune kørsel ferie

-6.407,80

-74.129,09

29-11-2016

482

Finansbilag

By Y2 kommune E nov

-5.657,50

-79.786,59

29-11-2016

482

Finansbilag

By Y2 kommune E nov

-1.174,00

-80.960,59

29-11-2016

482

Finansbilag

By Y2 kommune E nov

-960,00

-81.920,59

05-12-2016

497

Finansbilag

Udlån

25.000,00

-56.920,59

22-12-2016

528

Finansbilag

Stark

-443,05

-57.363,64

30-12-2016

518

Finansbilag

By Y2 kommune E dec

-5.657,50

-63.021,14

30-12-2016

518

Finansbilag

By Y2 kommune E dec

-1.174,00

-64.195,14

30-12-2016

518

Finansbilag

By Y2 kommune E dec

-891,25

-65.086,39

30-12-2016

519

Finansbilag

Udlån

-25.000,00

-90.086,39

31-12-2016

539

Finansbilag

Priva andel leje

60.000,00

-30.086,39

31-12-2016

543

Finansbilag

Hævet privat løbende 2016

30.000,00

-86,39

 

 

Bevægelser i perioden

767,11

 

SKATs afgørelse
SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst for indkomstårene 2015 og 2016 med henholdsvis 44.582 kr. og 60.882 kr.

Til støtte herfor har SKAT anført:

"Ud fra de foreliggende oplysninger ligger SKAT til grund, at B og du er selskabets reelle ejer, uagtet at I har overladt dispositionsretten i selskabet til selskabets direktør, der samtidig er jeres far, og dermed nærtstående.

Modtaget beløb fra By Y3 Kommune og By Y2 Kommune vedrørende kost og logi til plejebørn er bogført på konto 65120 mellemregning ejerkreds.

SKAT anser D og C for rette indkomstmodtager af vederlaget for døgnplejen fra kommunerne.

Ovenstående bevirker bl.a. at de modtagne beløb fra By Y3 Kommune og By Y2 Kommune vedrørende kost og logi til plejebørn ikke skal påvirke kontoen 65120 mellemregning ejerkreds.

Korrigeret mellemregningskonto:

Dato

Bilagsnr.

Tekst

Debet

Kredit

Saldo

01-01-2015

Primopostering

Primopostering

 

59505,49

-59.505,49

24-01-2015

29 Finansbilag

Kost

10.976,00

 

-48.529,49

29-01-2015

35 Finansbilag

By Y2 Kommune, E feb

 

0

-48.529,49

30-01-2015

38 Finansbilag

By Y3 Kommune, [navn udeladt] jan

 

0

-48.529,49

19-02-2015

63 Finansbilag

Bilka

2.178,90

 

-46.350,59

26-02-2015

74   Finansbilag

By Y2 kommune, kost juleferie

480,00

 

-45.870,59

26-02-2015

74   Finansbilag

By Y2 Kommune, E marts

 

0

-45.870,59

27-02-2015

75   Finansbilag

By Y3 kommune, [navn udeladt] feb

 

0

-45.870,59

04-03-2015

95   Finansbilag

Kost

6.000,00

 

-39.870,59

30-03-2015

130 Finansbilag

By Y2 Kommune, E april

 

0

-39.870,59

01-04-2015

146 Finansbilag

Kost april

6.000,00

 

-33.870,59

29-04-2015

179 Finansbilag

By Y2 Kommune, E maj

 

0

-33.870,59

03-05-2015

187 Finansbilag

Kost

6.000,00

 

-27.870,59

27-05-2015

237 Finansbilag

Kost

6.000,00

 

-21.870,59

28-05-2015

238 Finansbilag

By Y2 Kommune, E jun

 

0

-21.870,59

24-06-2015

274 Finansbilag

Kost

6.000,00

 

-15.870,59

29-06-2015

278 Finansbilag

By Y2 kommune, E juli

 

0

-15.870,59

16-07-2015

312 Finansbilag

Lokal forks, hundeforsk

659,54

 

-15.211,05

23-07-2015

327 Finansbilag

Kost

6.000,00

 

-9.211,05

30-07-2015

344 Finansbilag

By Y2 kommune, E aug

 

0

-9.211,05

25-08-2015

403 Finansbilag

Kost

6.000,00

 

-3.211,05

28-08-2015

407 Finansbilag

By Y2 kommune, E sep

 

0

-3.211,05

01-09-2015

417 Finansbilag

[Navn udeladt]

2.050,00

 

-1.161,05

29-09-2015

459 Finansbilag

By Y2 kommune, E okt

 

0

-1.161,05

09-10-2015

488 Finansbilag

By Y2 kommune, kørsel

 

0

-1.161,05

29-10-2015

509 Finansbilag

By Y2 kommune, E nov

 

0

-1.161,05

27-11-2015

538 Finansbilag

By Y2 kommune, E dec

 

0

-1.161,05

04-12-2015

561 Finansbilag

[Navn udeladt]

5.325,00

 

4.163,95

29-12-2015

584 Finansbilag

By Y2 kommune, E jan

 

0

4.163,95

31-12-2015

618 Finansbilag

Egen betaling ifb. Rejser, samt privat an

85.000,00

 

89.163,95

31-12-2015

619 Finansbilag

Renter mellemregning 2015

 

32,83

89.131,95

148.669,44

59.538,32

 

Dato

Bilag

Type

Tekst

Beløb(DKK)

Saldo (DKK)

01-01-2016

 

Primopostering

 

-853,50

21-01-2016

33

Finansbilag

Privat

3.000,00

2.146,50

21-01-2016

34

Finansbilag

Privat

500,00

2.646,50

28-01-2016

41

Finansbilag

By Y2 kommune E

 

2.646,50

28-01-2016

41

Finansbilag

By Y2 kommune E

 

2.646,50

28-01-2016

41

Finansbilag

By Y2 kommune E

 

2.646,50

05-02-2016

58

Finansbilag

Privat

4.118,71

6.765,21

22-02-2016

87

Finansbilag

Privat

-1.000,00

5.765,21

26-02-2016

95

Finansbilag

By Y2 kommune E feb.

 

5.765,21

26-02-2016

95

Finansbilag

By Y2 kommune E feb.

 

5.765,21

29-03-2016

522

Finansbilag

[…]

-700,00

5.065,21

31-03-2016

147

Finansbilag

By Y2 kommune E marts.

 

5.065,21

31-03-2016

147

Finansbilag

By Y2 kommune E marts.

 

5.065,21

21-04-2016

523

Finansbilag

Salon [...]

-510,00

4.555,21

28-04-2016

186

Finansbilag

By Y2 Kommune E

 

4.555,21

28-04-2016

186

Finansbilag

By Y2 kommune E

 

4.555,21

28-04-2016

186

Finansbilag

By Y2 kommune E

 

4.555,21

06-05-2016

524

Finansbilag

jem & fix

-237,00

4.318,21

01-06-2016

525

Finansbilag

jem & fix

-505,95

3.812,26

03-06-2016

242

Finansbilag

By Y2 Kommune - E maj

 

3.812,26

03-06-2016

242

Finansbilag

By Y2 Kommune - E maj

 

3.812,26

20-06-2016

529

Finansbilag

sommerland

-270,00

3.542,26

20-06-2016

530

Finansbilag

sommerland

-270,00

3.372,26

04-07-2016

285

Finansbilag

By Y2 kommune E jun.

 

3.372,26

04-07-2016

285

Finansbilag

By Y2 kommune E jun.

 

3.372,26

14-07-2016

526

Finansbilag

E pas

-141,00

3.131,26

28-07-2016

318

Finansbilag

By Y2 Kommune E jul

 

3.131,26

28-07-2016

318

Finansbilag

By Y2 Kommune E jul

 

3.131,26

01-08-2016

329

Finansbilag

Parkzone

850,00

3.981,26

30-08-2016

351

Finansbilag

By Y2 Kommune E aug.

 

3.981,26

30-08-2016

351

Finansbilag

By Y2 Kommune E aug.

 

3.981,26

13-09-2016

527

Finansbilag

[…] trælast

-210,55

3.770,71

29-09-2016

392

Finansbilag

By Y2 Kommune E sep.

 

3.770,71

29-09-2016

392

Finansbilag

By Y2 Kommune E sep.

 

3.770,71

28-10-2016

445

Finansbilag

By Y2 Kommune E okt.

 

3.770,71

28-10-2016

445

Finansbilag

By Y2 kommune E okt.

 

3.770,71

02-11-2016

457

Finansbilag

By Y2 Kommune

 

3.770,71

03-11-2016

459

Finansbilag

By Y2 kommune kørsel ferie

 

3.770,71

29-11-2016

482

Finansbilag

By Y2 kommune E nov

 

3.770,71

29-11-2016

482

Finansbilag

By Y2 kommune E nov

 

3.770,71

29-11-2016

482

Finansbilag

By Y2 kommune E nov

 

3.770,71

05-12-2016

497

Finansbilag

Udlån

25.000,00

28.770,71

22-12-2016

528

Finansbilag

Stark

-443,05

28.327,66

30-12-2016

518

Finansbilag

By Y2 kommune E dec

 

28.327,66

30-12-2016

518

Finansbilag

By Y2 kommune E dec

 

28.327,66

30-12-2016

518

Finansbilag

By Y2 kommune E dec

 

28.327,66

30-12-2016

519

Finansbilag

Udlån

-25.000,00

3.327,66

31-12-2016

539

Finansbilag

Priva andel leje

60.000,00

63.327,66

31-12-2016

543

Finansbilag

Hævet privat løbende 2016

30.000,00

93.327,66

 

 

Bevægelser i perioden

 

 

Ovenfor er med fed markeret de hævninger, som SKAT mener er skattepligtige, efter at ovennævnte beløb er flyttet.

I alt pr. år:

2015: 89.164 kr.
2016: 121.764 kr.

Folketinget har ved lov nr. 926 af 18. september 2012 vedtaget, at lån, som et selskab yder til en anpartshaver med bestemmende indflydelse, fra og med 14. august 2012 behandles som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Bestemmelsen fremgår af ligningslovens § 16 E.

Definition af bestemmende indflydelse følger af ligningslovens § 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettighederne, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne.

At et aktionærlån skattemæssigt behandles efter skattelovgivningens regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt betyder, at et lån omfattet af ligningslovens § 16 E ikke er et lån skattemæssigt. Lånet skal i stedet behandles som en overførsel af værdier fra selskabet til anpartshaveren. Beløb, der er omfattet af ligningslovens § 16 E, og dermed skattepligtige, beskattes enten som udbytte efter ligningslovens § 16 A eller som løn efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c. Der gælder ingen bagatelgrænse ved beskatningen.

Selskabet skal foretage indberetning af aktionærlånet som indkomstgrundlag i form af løn eller udbytte på hævetidspunktet samt indbetale kildeskatten heraf, hvilket herefter får virkning i forhold til indkomståret, hvor aktionærlånet er udbetalt.

Når det juridiske grundlag for en udbetaling til aktionæren ikke er på plads på udbetalingstidspunk­tet, vil der være tale om et lån omfattet af ligningslovens § 16 E.

Den hidtidige praksis om løn eller udbytte finder også anvendelse efter indførelsen af ligningslovens § 16 E. Som udgangspunkt vil beskatningen være udbytte, med mindre anpartshaveren er ansat i selskabet, og udbetalingen kan anses for en rimelig aflønning for arbejdsindsatsen. I disse situationer vil der i stedet kunne ske beskatning som løn.
Selskabsretligt er der fortsat tale om et lån, der skal betales tilbage til selskabet. Den selskabsretlige tilbagebetaling af aktionærlånet ophæver ikke beskatningen af hovedaktionæren. Dette fremgår af bemærkningerne til ligningslovens § 16 E, hvor følgende er oplyst:

"Selv om der civilretligt fortsat kan være tale om et ulovligt aktionærlån, der skal tilbagebetales, vil en tilbagebetaling af det ulovlige lån ikke føre til en genoptagelse af beskatningen af lånet hos aktionæren. Dette svarer til, at det ikke er muligt at ophæve beskatningen ved tilbagebetaling af løn eller udbytte."

Ved gennemgang af den modtagne kontospecifikation kan SKAT konstatere, at selskabets direktør C fra og med den 4. december 2015 har foretaget hævninger, som anses for at være omfattet af ligningslovens § 16 E og dermed skattepligtige som enten løn eller udbytte.

Det er SKATs opfattelse, at udgangspunktet for beskatning i medfør af bestemmelserne i ligningslovens § 16 E er bruttohævninger. Dette gælder, uanset om der er foretaget tilbagebetalinger i løbet af året, således at nettobeløbet sammenlagt for året er en indbetaling.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at indbetalinger, herunder nettoløn og nettoudbytte, skal anses som afdrag på det selskabsretlige aktionærlån, således at de ikke modregnes ved opgørelsen af de skattepligtige hævninger.

Dette betyder, at alle hævninger omfattet af ligningslovens § 16 E er skattepligtige som enten løn eller udbytte, så længe der ikke er tale om en hævning af et selskabsretligt tilgodehavende, som kan anses for en skattefri tilbagebetaling af anpartshaverens selskabsretlige tilgodehavende forudsat, at betingelserne herfor er opfyldt, jævnfør den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3.

SKAT ser derfor udlodningsbeskatning som den rigtige skattemæssige behandling af overførslerne.
Udlodningsbeskatning kan komme på tale, hvis hovedanpartshaverne har en privat interesse i, at selskabets midler er overført som det er sket. Denne interesse er allerede til stede alene som følge af familieforbindelsen.

SKAT anser hævningerne i årene 2015 og 2016 på henholdsvis 89.164 kr., 121. 68 kr. på mellemregningskontoen for at være udbytte for dig og din søster B, der beskattes efter ligningslovens § 16 A, som er aktieindkomst, jævnfør personskattelovens § 4 a. stk. 1. nr. 1.

2015: Halvdelen af 89.164 kr. = 44.582 kr. til dig og 44.582 kr. til din søster B.

2016: Halvdelen af 121.764 kr.= 60.882 kr. til dig og 44.582 kr. til din søster B."

Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse:

"Sagen vedrører, hvorvidt køb af inventar/indbo er foretaget i selskabet eller i hovedaktionærernes interesse samt hvorvidt hævningerne på mellemregningskontoen er omfattet af Ligningslovens § 16 E.

Faktiske oplysninger
Den 13. august 2014 stiftede klageren H1 IVS sammen med sin søster. Klageren og hans søster ejer hver 50 % af selskabets anparter og har tillige 50 % af stemmene hver. Klagerens far C er direktør i selskabet.

Det fremgår af CVR, at H1 IVS erhvervede samtlige anparter i H2 ApS den 1. september 2015. C er tillige direktør i H2 ApS.

H2 ApS har siden den 21. august 2007 ejet 100 % af anparterne i H3 ApS. H3 ApS’s formål er at eje og drive kultur- og aktivitetshus udleje ejendomme til private, offentlige og erhvervsmæssige formål, samt udleje boliger til unge med behov for støtte og vejledning. Selskabet er registreret med branchekode 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker m.v.

[…]

Anpartshaverlån
Skattestyrelsen har forhøjet klagerens aktieindkomst i indkomstårene 2015 og 2016 med henholdsvis 44.582 kr. og 60.882 kr. svarende til klagerens andel af bruttohævningerne på selskabets konto. Skattestyrelsens oprindelige vurdering var, at klageren havde modtaget de ovenstående beløb som anpartshaverlån omfattet af ligningslovens 16 E.

Af ligningslovens § 16 E fremgår:

"Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst."
 

Ligningslovens § 16 E henviser til ligningslovens § 2, stk. 1. Af ligningsloven fremgår bl.a.:

Skattepligtige,
·        1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,(…)
skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.
[…] 

Stk. 2.Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en juridisk person, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en juridisk eller fysisk person, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. stk. 3, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, (…)

Skattestyrelsen bemærker, at søskende er ikke omfattet af personkredsen i ligningslovens § 16 h, stk. 6.

Skattestyrelsen finder, at klageren ikke udøvede bestemmende indflydelse i selskabet, da han hverken besad over 50 % af anparterne eller stemmerettighederne, jfr. ligningslovens § 2, stk. 1 og 2. Klageren er således heller ikke omfattet af bestemmelserne i ligningslovens § 16 E.

Inden ikrafttrædelsen gjaldt efter praksis og Ligningsvejledningen 2008-2011, afsnit S.F.2.2.4.2, at lån, som opstod ved, at hovedaktionæren løbende hævede beløb over mellemregningskontoen til betaling af private udgifter, anerkendtes i skattemæssig henseende, når aktionæren var solvent.

Det fremgår af den oprindelige bogføring, at nettobalancen på mellemregningskontoen pr. 31. december 2015 og 31. december 2016 udgjorde henholdsvis 853,48 kr. og 86,39 kr. i klagerens favør.

Skattestyrelsen finder ikke, at der har foreligget et anpartshaverlån, når der er opgjort nettobalancer for indkomstårene 2015 og 2016.

Skattestyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling."

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at klagerens aktieindkomst for årene 2015 og 2016 nedsættes med henholdsvis 44.582 kr. og 60.882 kr.

Til støtte herfor er gjort gældende:

"Aktionærlån.

Det er over for Skat oplyst at når der i regnskabet fremgår udtryk som privat og egen, er der alene tale om C eller søsterselskaber.

Af det af Skat udarbejdede bilag: Korrigeret mellemregningskonto for 2016, fremgår blandt andet at der på bilag 497 sker et udlån og at pengene bliver returneret 25 dage senere på bilag 519.

Bilag 539 er C betaling for sin leje af bolig på H3 og er derfor en normal indtægt for H3

Bilag 543 er ikke hævninger, jeg på nogen måder har fået udbetalt eller på anden måde har haft glæde af.

Det samme er gældende for de af Skat anførte forhold for 2015.

Ovennævnte klage har på ingen måder givet mig værdier eller gavnet mig på anden måde.

Nævnte bilag vedlagt."

Derudover er anført følgende:

"Vedr.: Aktionærlån

Hvis man tager udgangspunkt i Skattestyrelsens egen udlægning på side 8, skal kost og logi til plejebørn ikke påvirke kontoen 65120. En sammentælling af de beløb, mærket med 0, som er skrevet på den korrigeret mellemregningskonto, viser det sig at der er fjernet 80.597,20 kr, samt bilag 584 kr 6832,50, i alt 87429,70 kr, som aktuelt står på kontoen tilhørende H3 ApS, men som oprindeligt, ud fra Skattestyrelsens udlægning, burde stå på Cs konto.

C bor til leje på H3 og huslejen udgør 60.000 kr årligt, hvilket der sker en indbetaling af på bilag 618, ligesom der sker en korrigering af udgifter som H3 har afholdt, men som er af privat karakter i alt 85.000 kr. Når der modregnes det tidligere fjernet beløb 87429,70 kr, udviser der sig en positiv saldo i C favør.

Hvis man fortsat, ud fra Skattestyrelsens egen udlægning, kigger på 2016 og de beløb der er fjernet på opgørelsen side 9 og 10, udgør disse kr 94.884,05, et beløb der henstår på konto tilhørende H3 ApS, men ud fra Skattestyrelsens egen udlægning, burde have stået på Cs konto. Også i 2016 skal C betale husleje, hvilket udgør kr 60.000,00 og dette ses på bilag 539. Ifølge bilag 543 har C i løbet af 2016 hævet 30.000,00 kr, hvor ved en sammenregning giver en positiv saldo i Cs favør på 4.884,05 kr

Af øvrige markerede punkter i opgørelsen på side 9 fremstår et bilag 497 udlån - 25000 kr, dateret 05-12-2016, som tilbagebetales igen på bilag 519 udlån 25000 kr, dateret 30-12-2016.

Af vedlagte kontoudtog ses at posteringen den 05.12.2016 at posteringen er angivet som varer, hvilket er meget atypisk for H3 ApS og der ses da også af posteringen 30.12.2016, tekstet som " Lån retur 05/12" at indbetaler er H1 IVS, hvorfor der ikke er tale om " lån, som et selskab yder til en anpartshaver, med bestemmende indflydelse ", men derimod lån mellem søsterselskaber.

Øvrige angivende beløb udgør samlet mindre end det samlede favør beløb, så der er ikke gransket nærmere i dette."

Repræsentantens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling og Skattestyrelsens udtalelse hertil:

"Vedrørende lån over mellemregningskonto bemærkes det at skatteankestyrelsen i deres forslag til Landsskatteretten anfører at der ikke er tale om et aktionærlån, hvilket er tiltrådt af skattestyrelsen."

Retsmøde

Repræsentanten gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg og det materiale, der blev udleveret på retsmøde.

Landsskatterettens afgørelse
Det følger af ligningslovens § 16 E, stk. 1, at hvis et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet, direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 926 af 18. september 2012, og har virkning for lån, der er ydet fra og med den 14. august 2012.
Klageren er ikke omfattet af personkredsen i ligningslovens § 16 E, stk. 1, da klageren ikke har bestemmende indflydelse i selskabet i henhold til ligningslovens § 2. Klageren ejer ikke over 50 % af anparterne eller stemmerne i selskabet, og anparter ejet af klagerens søster skal ikke medregnes ved vurderingen, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.

Et låneforhold mellem klageren og selskabet må herefter behandles efter gældende praksis fra før ikrafttrædelsen af ligningslovens § 16 E.

Inden ikrafttrædelsen gjaldt efter praksis og Ligningsvejledningen 2008-2011, afsnit S.F.2.2.4.2, at lån, som opstod ved, at hovedaktionæren løbende hævede beløb over mellemregningskontoen til betaling af private udgifter, anerkendtes i skattemæssig henseende, når aktionæren var solvent.

SKAT har reguleret mellemregningskontoen for så vidt angår krediteringerne i forbindelse med vederlag til selskabet fra By Y3 Kommune og By Y2 Kommune. Det lægges til grund, at beløbene er indgået i selskabet.

Landsskatteretten har i afgørelser af dags dato fastslået, at henholdsvis D og C er rette indkomstmodtager i forhold til vederlag fra By Y3 Kommune og By Y2 Kommune. Uanset dette, er der herefter ikke grundlag for en regulering af mellemregningskontoen.

Det fremgår af den oprindelige bogføring, at saldoen på mellemregningskontoen pr. 31. december 2015 og 31. december 2016 udgjorde henholdsvis 853,48 kr. og 86,39 kr. i klagerens favør.  Der anses herefter ikke at foreligge et aktionærlån.

Landsskatteretten nedsætter derfor klagerens skatteansættelse med 44.582 kr. i 2015 og med 60.882 kr. i 2016.