Dato for udgivelse
22 feb 2022 13:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 feb 2022 09:18
SKM-nummer
SKM2022.83.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-30049/2019-ARH
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
private konto, interesseforbundne parter, beskattes
Resumé

Sagen angik, om skatteyderen skulle beskattes af indsætninger på hans private konto i indkomstårene 2009-2011.

Det var skatteyderens synspunkt, at han havde indgået en aftale med et af ham ejet selskab om, at han kunne markedsføre et produkt over for dette selskabs kunder, og at han skulle betale vederlag herfor. I tilknytning hertil gjorde skatteyderen gældende, at han, i henhold til aftalen, havde videreoverført beløbene til dette selskab, og at indsætningerne også var blevet beskattet i dette selskab.

Retten fandt, at der påhvilede skatteyderen en skærpet bevisbyrde for, at aftalen reelt blev indgået, da det var en aftale mellem to interesseforbundne parter. Skatteyderen havde ikke løftet bevisbyrden herfor, og han havde følgelig ikke løftet bevisbyrden for, at han ikke skulle beskattes af indsætningerne.

Skatteministeriet blev på den baggrund frifundet. 

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-1, C.A.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2 C.A.2.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten jr.nr. 13-0225535, ej offentliggjort

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Claus Hedegaard Eriksen)

mod

Skatteministeriet Departementet

(v/advokat Tony Sabbah)

Afgørelse truffet af landsdommer

Mette Helby Jensen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 4. juli 2019, har sagsøgeren A har påstået sagsøgte Skatteministeriet forpligtet til at anerkende, at hans personlige indkomst nedsættes:

For 2009:

Med kr. 348.905.

For 2010:

Med kr. 1.312.818.

For 2011:

Med kr. 116.394.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Det fremgår af sagens oplysninger, at sagsøgeren, der er uddannet indenfor marketing og økonomi, i perioden 1982 - 2013 drev virksomheden G1-ApS (i det følgende kaldet selskabet), og at selskabet blev opløst ved frivillig likvidation den 19. december 2012. Sagsøgeren var eneejer og lønnet af selskabet. I 2009 blev der på sagsøgerens private konto indsat 348.905 kr., i 2010 1.312.818 kr. og i 2011 116.394 kr. SKAT anmodede den 2. maj 2012 sagsøgeren om at redegøre for flere af overførslerne, der var fra udlandet. Den 1. august 2012 stiftede sagsøgeren enkeltmandsvirksomheden G1-ApS.

SKAT forhøjede på baggrund af kontooplysninger sagsøgerens skattepligtige indkomst for årene 2005 - 2008, hvilket blev påklaget og senere indbragt for retten, og SKATS´s afgørelse blev taget til følge.

Vedrørende perioden 2009 - 2011 forhøjede SKAT 23. april 2013 sagsøgerens skattepligtige indkomst for 2009 med indtægter fra udenlandske virksomheder med 348.905 kr., for 2010 med 773.987 kr. og for 2011 med 511.615 kr. Afgørelsen blev indbragt for Skatteankenævnet, der den 30. april 2019 traf afgørelse. I afgørelsen hedder det:

"…

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Skatteankenævn

Aarhus´ afgørelse

2009

Indtægter modtaget fra udenlandske virksomheder

348.905

0

348.905

2010

Indtægter modtaget fra udenlandske virksomheder

773.987

0

1.312.818

2011

Indtægter modtaget fra udenlandske virksomheder

511.615

0

116.394

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft kontormøde med styrelsens sagsbehandler. Klageren og repræsentanten har desuden på et møde udtalt sig til skatteankenævnet.

Faktiske oplysninger

Klageren er registreret som fuld skattepligtig til Danmark og har i 2009 modtaget løn fra selskabet G1-ApS (selskabet).

Klageren er hovedaktionær i selskabet og ejer det 100 %.

SKAT har i forbindelse med en landsdækkende kontrolaktion modtaget oplysninger fra danske pengeinstitutter om pengeoverførsler mellem danske pengeinstitutter og lande.

Ifølge de modtagne oplysninger er der overført penge fra udlandet til klagerens konto i F1-bank og SKAT har i den anledning gennemgået skatteansættelserne for indkomstårene 2005-2008 og foretaget en skatteansættelse for disse år, hvilken også er påklaget og behandles særskilt. SKAT bad i forbindelse med disse indkomstår klageren om at redegøre for beløbene ved breve af 2. maj, 7. juni og 6. juli 2012.

Klageren blev ved SKATs breve af 12. nov. 2012 og 12. dec. 2012 bedt om at sende kontoudtog vedrørende sine konti i F1-bank konto nr. (red. information 1 fjernet) og konto nr. (red. information 2 fjernet), samt blev bedt om, hvis der var indsætninger af samme type som i de foregående år, at redegøre og dokumentere hvorfra beløbene stammer.

Klageren blev samtidig bedt om at sende dokumentation og redegørelse for selvangivet honorar på 866.832 kr. for indkomståret 2011.

SKAT har fra klagerens repræsentant modtaget et regnskab over de selvangivne honorar indtægter. Han oplyser, at regnskabet er over det skattepligtig resultat af forfattervirksomhed for 2011, og regnskabet er udarbejdet af revisionsfirmaet R1.

Da klageren ikke har indsendt de ønskede kontoudtog fra F1-bank, har SKAT indkaldt dem hos F1-bank.

Det fremgår af indhentede kontoudtog vedr. konto (red. information 1 fjernet), at der er adskillige overførsler fra udlandet til kontoen. SKAT har derfor bedt F1-bank om at fremskaffe yderligere oplysninger om hvorfra pengene kommer. De oplysninger SKAT har modtaget fra betalingsbekræftelsesbilaget fra F1-bank er indarbejdet i nedenstående specifikation:

Indkomstår

Overførsler fra udlandet, jf.

kontroloplysninger/kontoudtog

Klagerens opgørelser/specifikationer

Ifølge klageren er følgende beløb medregnet i selvangiven omsætning

Omsætning ifølge klagerens opgørelser

Heraf overført til selskabet

2009

348.905

0

0

0

2010

773.987#

505.484

 1.043.745

1.043.745

2011

511.615

395.223

1.238.332

371.499

 Klageren har fremlagt fakturaer/specifikation af omsætning for 2010, hvoraf fremgår omsætning i Euro, som er omregnet til 1.043.745 kr. Der er ikke fremlagt fakturaer for 2011.        Heraf før 1. august 2010 204.320 kr.

Fordeling af indkomsten på indkomstårene 2010 og 2011 kan opgøres således, når der anvendes faktureringsprincip vedrørende 2010, idet bemærkes, at der ikke er fremlagt fakturaer for 2011:

2010

Omsætning før 1. august 2010,              

jf. nedenstående specifikation af modtagne beløb                                          204.320

Indsætning på konto 9. august 10, ej medregnet i faktureret omsætning         34.967

Indsætning på konto 22. oktober 10, ej medregnet i faktureret omsætning                                                                                                 29.786

Omsætning ifølge fakturaer efter 1. august 10, jf. revisors opgørelse             1.043.745

                                                                                                               1.312.818

2011

Indsætninger ifølge kontoudtog                                                                  511.615

Heraf vedrørende 2010 ifølge fakturaer, jf. revisors opgørelse                       -395.221

                                                                                                                116.394

De enkelte overførsler fra udlandet er specificeret således:

Indkomstår 2009

Indkomstår 2010

Indkomståret 2011

Følgende indsætninger ses ikke at være medtaget i det indsendte regnskab for forfattervirksomhed:

Af registrerede oplysninger i slutsystemet fremgår, at der ikke er selvangivet resultat af virksomhed i 2009. At der i 2010 ikke er selvangivet resultat af virksomhed. At resultat af virksomhed for indkomståret 2011 er selvangivet med 866.832 kr..

Af sagen for indkomstårene 2005-2008 fremgår ligeledes, at beløbene stammer fra virksomheder indenfor fødevarebranchen/mejeribranchen. Der er en del sammenfald mellem kunder fra 2005-2008 og fra 2009-2011.

Af hjemmesiden (red. information 3 fjernet)fremgår, at klageren har haft rapporter udarbejdet siden 2005. Der er f.eks. rapporten (red. information 4 fjernet) fra september 2007. Der er udbudt ny rapport i november 2008 for perioden 2008-2011 og ny rapport for efterfølgende periode er udkommet i november 2009.

Klageren har med klagen sendt specifikation af omsætningen for 2010 og 2011 og dens fordeling på klageren personligt og selskabet. Det fremgår heraf, at der er tale om omsætning fra "(red. information 4 fjernet)".

Af "Aftale om rettigheder og vederlag", som er indgået pr. 1. august 2010 mellem klageren og selskabet fremgår, at aftalen er indgået for, at klageren kan anvende selskabets data vedrørende kunder og forretningsforbindelser til markedsføring af rapport om den globale valleindustri og det globale vallemarked. (valle = whey). Den fremlagte aftale er ikke dateret eller underskrevet.

Specifikationerne viser, at omsætningen i 2010 har været 1.043.745 kr., som klageren i sit personlige regnskab har medregnet i omsætningen og samtidig udgiftsført samme beløb, som overført til selskabet. For 2011 er omsætningen angivet til 1.238.332 kr., hvoraf 371.499 kr. er overført til selskabet.

Klageren har videre sendt regnskab for selskabet og diverse kontoudtog.

Selskabets regnskab for regnskabsåret 2010/2011 er godkendt på generalforsamling den 22. juni 2011 og udviser et bruttoresultat på 340.576 kr.. Selskabet har efterfølgende i juli 2012 anmodet om, at resultatet korrigeres med 850.593 kr., som vedrører en indtægt som stammer fra en aftale med G1-ApS (klagerens personlige virksomhed). Reguleringen relaterer sig til aftalen "Aftale om rettigheder og vederlag", som oplyst indgået pr. 1. august 2010.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst således:

2009

Indtægter modtaget fra udenlandske virksomheder

2010

348.905

Indtægter modtaget fra udenlandske virksomheder

2011

773.987

Indtægter modtaget fra udenlandske virksomheder

511.615

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

"Fra dit selskab G1-ApS er der i 2009 jf. kontoudtoget fra F1-bank konto nr. (red. information 1 fjernet) overført løn på i alt 249.962 kr. incl. AM-bidrag og A-skat kan beløbet afstemmes til a-indkomst på 382.816 som fremgår af oplysningssedlen modtaget fra G1-ApS.

Du har den 1. maj 2009 og 21. dec. 2009 fået overført 2 beløb fra G1-ApS på i alt 155.599 kr., i tekstfeltet på kontoudtoget er der anført "omk.refusion/udlandet".

Den 20. aug. 2009 har du modtaget 69.662 kr. fra G1-ApS, ifølge tekstfeltet på bankkontoudtoget vedr. det udbytte 08/09, beløbet kan incl. udbytte skat afstemmes til selvangivet beløb på 96.000 kr..

SKAT anser, at overstående beløb er dokumenteret som medtaget i skatteansættelsen for 2009.

Det skal bemærkes, at hvor der i tekstfeltet er anført "omk.refusion/udlandet", har SKAT anset disse beløb for at være indkomstopgørelsen uvedkommende, da det ud fra teksten på kontoudtoget er vurderet, at beløbene er modtaget til dækning af udlæg af rejseomkostninger, som du har foretaget for selskabet.

Den 7. apr. 2009 modtager du 122.941,79 kr. Der er ingen oplysning i tekstfeltet på bankkontoudtoget om hvad beløbet vedrører. F1-bank har oplyst til SKAT, at beløbet er indbetalt af G1-ApS, Cvr. nr. (red. information 8 fjernet). SKAT anser beløbet som skattepligtig indkomst, her er henset til at beløbet er modtaget fra dit selskab og der ikke forligger nogen oplysninger eller dokumentation for hvad beløbet vedrører.

Indsætninger på din konto (red. information 1 fjernet) i F1-bank fra diverse udenlandske virksomheder samt indbetalingen fra G1-ApS den 7. april 2009 anses som skattepligtig honorar jf. statsskatteloven § 4 stk. 1 litra c.

Din personlige indkomst forhøjes med:

                                Indkomstår 2009            348.905 kr.

                                Indkomstår 2010            773.987 kr.

                                Indkomstår 2011            511.615 kr.

Da der ingen oplysninger er om en evt. betalt skat i udlandet, foretages der ingen nedslag i skatteberegningen.

Det er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at ovennævnte beløb er den skattepligtige indkomst uvedkommende.

SKAT finder, at du har retserhvervet beløbene på det tidspunkt de er indgået på din konto, da andet ikke er dokumenteret.

SKAT har i afgørelsen ikke lagt vægt på den indsendte erklæring udearbejdet af R1.

Det fremgår af erklæringen at arbejdshandlingerne udelukkende er udført med det formål at foretage en sammenholdelse mellem de af SKATS’s specificerede indbetalinger, og de medtagne indtægter i forfattervirksomheden G1-ApS for 2010 og 2011.

R1 har udført flere arbejdshandlinger bl.a. har de modtaget og læst kopi af SKAT’s forslag af 18. marts 2013, "Aftale om rettigheder og vederlag" mellem G1-ApS og A, G1-ApS indgået med virkning fra 1. august 2010 samt de har foretaget en opsummering af forelagte salgsfakturaer til opgørelse af omsætningen for forfattervirksomheden G1-ApS henholdsvis for perioden 1. aug. - 31. dec. 2010 og for perioden 1. jan. - 31. dec. 2011.

Til afslutning anfører R1 at deres erklæring udelukkende er udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første afsnit og må ikke anvendes til andre formål. Erklæringen vedrører kun de forhold, der er nævnt ovenfor og kan ikke udstrækkes til at omhandle resultatet for forfattervirksomheden G1-ApS for 2010 og 2011 som helhed.

SKAT mener ikke at R1’s erklæring dokumenterer, at der ikke skal ske beskatning af de beløb der er indsat på din bankkonto i F1-bank.

SKAT her ved skrivelse af 12. nov. 2012 og rykkerskrivelse af 20. dec. 2012 bedt om dokumentation og redegørelse for indsatte beløb på din konto, samt opgørelse/specifikation over selvangive honorarindtægter incl. dokumentation herfor.

SKAT har udelukkende modtaget et regnskab for selvangivet honorarindtægter for 2011 med specifikation af omsætningen, men ikke modtaget de udstedte salgsfakturaer eller aftalen som er indgået mellem dig og dit selskab G1-ApS, som er omtalt i R1’s erklæring.

SKAT har ved skrivelse af 5. dec. 2012 og rykkerskrivelse af 10. jan. 2013 bedt dit selskab G1-ApS om at indsende mellemregningskonto med dig som hovedaktionær, samt kontospecifikation af selskabets omsætning, samt den indgåede aftale mellem selskabet og virksomheden G1-ApS.

SKAT har ikke modtaget svar på disse henvendelser.

Da SKAT ikke har modtaget nogen form for dokumentation for de indsatte beløb på din bankkonto, herunder salgsfaktura for din forfattervirksomhed, den indgåede aftale mellem dit selskab og dig omkring rettigheder og vederlag eller en evt. mellemregning mellem dit selskab og dig fastholder SKAT at du skal beskattes af de beløb der er indsat på din konto i F1-bank. Beløbene anses som rets-erhvervet på det tidspunkt de er indgået kontoen."

SKAT har i udtalelse til klagen anført:

"SKAT finder ikke at klager har dokumenteret, at de ind sætninger, der har været på hans bankkonto fra udenlandske virksomheder, er hans skattepligtige indkomst uvedkommende. SKAT finder, at klager har retserhvervet beløbene på det tidspunkt de er indgået hans konto i F1-bank. I øvrigt henvises der til SKATs afgørelse af 23. april 2013, sagsfremstillingens pkt. 1.4 hvor SKATs bemærkning og begrundelse fremgår.

Klager oplyser, at indtægterne modtaget fra 1. aug. 2010 og frem til udgangen af 2011 i er medtaget i resultatet af hans personlige forfattervirksomhed. Han er enig i, at der for 2011 mangler, at blive selvangivet 116.392 kr., men øvrige beløb er medtaget i resultatet.

Der er sammen med klagen til Skatteankenævnet indsendt opgørelse over indkomst og specifikation af omsætningen for perioden 1/8-2010 til 31/12-2010. Materialet har ikke tidligere været fremme i sagsbehandlingen. Det fremgår af opgørelsen, at hele omsætningen for perioden 1/8-2010 til 31/12-2010 på i alt 1.043.745 kr. tilfalder selskabet G1-ApS. Klager ejer selskabet 100%.

SKAT er enig i, at sammenholdes klagers specifikation af omsætningen for forfattervirksomheden i 2010 med SKATs specifikation af ændringer, indgår i alt 901.707 kr. i den totale omsætning på 1.043.745 kr., fordelt med 505.484 kr. i 2010 og 396.223 kr. i 2011. Dette fremgår ligeledes af klagers specifikation, bilag 3.

Klager mener, at omsætningen på 1.043.745 kr. ikke er skattepligtig indkomst for ham, da omsætningen tilfalder hans selskab G1-ApS.

Til dokumentation herfor er der fremsendt en aftale om rettigheder og vederlag som er indgået mellem G1-ApS og A, G1-ApS. Det fremgår blandt andel af aftalen, at G1-ApS for indkomståret 2010, skal have samtlige de af A erhvervede forfatterindtægter og andre heraf afledte indtægter i forbindelse med salg af en af ham udarbejdet multi-client rapport.

SKAT finder ikke, at aftalen kan ligges til grund i afgørelsen, da det ikke er dokumenteret, at indtægterne reelt er tilgået selskabet. Det er ligeledes ikke dokumenteret, at de modtagne indtægter vedrører den rapport, der er nævnt i aftalen. Regnskabsmateriale og fakturabilagene foreligger ikke i sagen.

Til orientering kan det oplyses, at selskabet den 11. sept. 2012, har anmodet SKAT om at korrigere selskabets resultat med 850.593 kr. for skatteåret 2011. Resultatet vedrører perioden 1/5-2010 til 30/4-20 11. Det er oplyst i anmodningen, at det vedrører en indtægt som stammer fra en aftale med virksomheden G1-ApS, beløbet er ikke specificeret. SKAT har ved afgørelse af 12. sept. 20 12 godkendt anmodningen fra selskabet. SKAT har dog intet kendskab til hvilke indtægter, der indgår i beløbet. Ligesom SKAT ikke har kendskab til rette indkomstmodtager.

SKAT har i sagsforløbet med A bedt hans selskab G1-ApS om at indsende mellemregnings-kontoen mellem hovedaktionær A og selskabet, samt kontospecifikation af selskabets omsætning. Materialet kunne dokumentere, at beløbene, som er indsat på klageres personlige bankkonto, er medtaget i selskabets omsætning. Selskabet har ikke reageret på SKAT’s breve.

SKAT har ligeledes bedt A om, at indsende alt regnskabsmateriale for hans personlige forfattervirksomhed. SKAT har udelukkende modtaget en opgørelse over resultatet for 2011. For 2010 er opgørelsen fremsendt i forbindelse med klagen til Skatteankenævnet.

SKAT er fortsat af den opfattelse, at de indsætninger der har været på As private konto er skattepligtig indkomst for ham. De indsendte opgørelser og udbyttekontrakten indgået mellem G1-ApS og A dokumenterer ikke, at det forholder sig anderledes.

Det ses ikke, at der i sagen forligger andet eksternt materiale end erklæringen fra revisionsfirmaet R1, statsaut. revisor KG. Der er i erklæringen oplyst, at de foretagne arbejdshandlinger udelukkende er udført med det formål, at foretage en sammenholdelse mellem de af SKATs specificerede indbetalinger, og de medtagne indtægter i forfattervirksomheden G1-ApS for 2010 og 2011. Afslutningsvis er det endvidere oplyst, at erklæringen, ikke kan udstrækkes til at omhandle resultatet for forfattervirksomhed G1-ApS for 2010 og 2011 som helhed.

SKAT finder ikke, at R1’s erklæring tager stilling til resultatet af den personlige forfattervirksomhed eller dokumenterer, at omsætningen for 2010 er medtaget i resultatet for selskabet G1-ApS.

Da der ikke er fremkommet nye oplysninger, som kan give anledning til ændringsforslag skal SKAT indstille, at skatteansættelsen fastholdes."

SKAT har i en supplerende udtalelse anført:

"Repræsentanten mener ikke, at Skat har løftet bevisbyrden for, at de indsætninger der har været på hans klients bankkonto, er skattepligtig indkomst.

Jf. ovennævnte begrundelse anser SKAT, at det er skatteyder der har bevisbyrden for, at de indsatte beløb stammer fra allerede beskattede midler eller er den skattepligtige indkomst uvedkommende.

Der henvises til SKM2007.214, senere stadfæstet af Højesteret SKM2008.905.

Repræsentanten mener, at SKAT ved en uretmæssig henvendelse til hans klients bankforbindelse er kommet i besiddelse af klientens bankkontoudtog.

SKAT har efter skattekontrollovens § 8 d anmodet banken om at indsende bankkontoudtog og de underliggende betalingsbilag. Det fremgår af retssikkerhedsloven § 10 stk. 2, at SKAT kan indhente oplysninger hos tredjemand, hvis oplysningerne ikke skal anvendes til fastsættelse af straf.

Se endvidere SKAT’s uddybende svar vedrørende samme påstand under indkomstårene 2005-2008.

Repræsentanten anfører, at SKAT, i forbindelse med hans indsigelse af 17. apr. 2013, har modtaget opgørelse over A forfattervirksomhed for perioden 1. aug. 2010 til 31. dec. 2010 og 1.jan. 2011 til 31. dec. 2011. SKAT har i deres postmodtagelse den 18. apr. 2013 indscannet materiale modtaget fra R2 til sagen i sagssystemet Skat-ligning. Materialet består af indsigelse fra SK, samt erklæring fra R1. Der ses ikke, at bilaget vedr. regnskabsopgørelse for 2010 og 2011 er modtaget. Det modtagne materiale ligger fysisk på sagen, og heller ikke her fremgår bilaget.

Materiale modtaget den 18. apr. 2013 er tidligere fremsendt til Skatteankenævnet pr. e-mail den 13. aug. 2013 (mail 1), dokumentet er benævnt “Indsigelse modt. fra Adv. SK 18. apr. 2013".

Regnskabsopgørelsen SKAT henviser til i deres afgørelse af 23. april. 2013 er modtaget fra Adv. SK den 4. jan. 2013. Det er ligeledes fremsendt til Skatteankenævnet pr. mail 13. aug. 2013 (mail 2). Dokumentet er benævnt “Materiale modtaget 4. jan. 2013"

Supplerende erklæring og supplerende opgørelser af 17. sept. 2013 fra R1.

Til dokumentation for, at vederlag er overført fra As private forfattervirksomhed G1-ApS til hans selskab G1-ApS, er der indsendt redegørelse fra Statsaut. Revisor KG, R1.

Der er opgjort et vederlag på i alt 1.415.244 kr., for perioden 1. aug. 2010 til 31. dec. 2011, som ifølge revisors redegørelse er overført til selskabets regnskab. 850.000 kr. er medregnet i selskabets regnskabsår 2010/2011(indkomståret 2011) og 400.000 kr. er medregnet i regnskabsåret 2011/12 (indkomståret 2012) og derved opstår der en rest tilgodehavende på 165.244 kr.

Til dokumentation herfor er indsendt kontospecifikation af selskabets omsætning for de to regnskabsår, samt regnskab for 2011/12 og tilrettet regnskabstal for 2010/11. Der er indsendt bankkontoudtog for en bankkonto tilhørende selskabet. Det er oplyst, at korrektionen på 850.000 kr. sker i forbindelse med genoptagelse af selskabets selvangivelse for indkomståret 2011. For indkomståret 2012 er 400.000 kr. medtaget i selskabets omsætning, det fremgår ligeledes af indsendte kontospecifikation af selskabets omsætning. Det fremgår ikke af det indsendte materiale, hvor det resterende beløb på 165.244 kr. er bogført.

SKAT finder ikke at den supplerende erklæring og de supplerende bilag dokumenterer, at de af SKAT opgjorte indtægter skal ændres, der er lagt vægt på følgende:

• Bilag og regnskabsmateriale for A private forfattervirksomheden for perioden 1/8-20 10 til 31/12-2011 foreligger ikke i sagen.

• Mellemregningskontoen for samme periode mellem A og hans selskab foreligger ikke i sagen.

• Retserhvervelsen af indtægterne fremgå af fakturabilagene, men da de ikke er fremlagt i sagen, har SKAT anset retserhvervelsen, som senest det tidspunkt pengene er indsat på As personlige bankkonto.

• Vederlaget i regnskabet for den private forfattervirksom-hed kan ikke afstemmes over til selskabets omsætning. Differencen er oplyst som resttilgodehavende i revisors redegørelse, men ses ikke indarbejdet i selskabets resultat.

• Det fremgår af revisors bilag 6, at selskabet den 6. juli 2012 ved brev fra selskabets revisor R1 anmoder SKAT om ændring af selskabets resultat med 850.593 kr. for indkomståret 2011. Dette tidspunkt er efter, at SKAT har påbegyndt undersøgelsen af As personlige skatteansættelse. SKAT påbegynder skattesagen mod A den 1. maj 2012, ved at sende ham et brev, hvor han bliver bedt om at fremsende materiale i form af kontoudtog fra F1-bank samt dokumentation og redegørelse for, hvorfra beløb overført fra udlandet stammer. Det skal bemærkes, at det ikke ses, at SKAT har modtaget anmodningen af 6. juli 2012, men den 11. sept. 2012 modtager SKAT anmodningen fra selskabets revisor. Det sker i forbindelse med at selskabet anmoder om skattekvittance, da selskabet den 7. sept. 2012 har besluttet at træde i likvidation. Det kan oplyses, at selskabet er likvideret pr. 28. jan. 2013. Anmodningen modtaget 11.sept. 2012 er vedlagt til orientering.

• Det kan undre, at anmodningen ikke lyder på 1.043.745 kr., jævnfør revisors redegørelse og det foreliggende regnskab for forfattervirksomheden for indkomståret 2010. Det kan derudover virke foruroligende, at der i selskabets regnskab for indkomståret 2011 kan mangle en bankbeholdning på 846.799 kr. Selskabets øvrige likvide beholdninger er på 371.412 og selskabets samlede aktiver er på 472.034 kr., så det må anses for at være et væsentligt beløb i selskabets regnskab.

• Omsætningen for indkomståret 2012 på 400.000 kr. er ifølge selskabets kontospecifikation fordelt med 150.000 kr. 31. maj. 2011, 150.000 kr. 26. sept. 2011 og 100.000 kr. 30. dec. 2011. De høje posteringsnumre, som er 190, 192 og 193, viser at bilagene ikke er bogført løbende, men sker i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret. Det stemmer overens med revisors oplysning om, at bankkontoen først er medtaget ved udarbejdelse af årsrapporten for 2011/2012. Dette tidspunkt ligger efter, at SKAT den 1. maj 2012 påbegynder skattesagen mod A. Selskabets regnskabsår er 1. maj — 30. apr.

Selskabet kan, ved de dokumentere sammenhæng mellem vederlaget og de overførte beløb fra A, anmode om nedsættelse af indkomsten efter de gældende regler.

SKAT skal indstille, at forhøjelsen af As indkomst for årene 2009, 2010 og 2011 fastholdes."

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klageren ikke i 2009 har modtaget beløb, der udgør skattepligtig indkomst for ham. For 2010 påstås, at 505.484 kr. er medregnet ved indkomstopgørelsen og, at restbeløbet på 268.504 kr. ikke er skattepligtig indkomst for klageren. For 2011 anerkendes, at beløbet på 511.615 kr. er skattepligtig for klageren. Det påstås dog, at 395.223 kr. er selvangivet og, at der således kun grundlag for at forhøje indkomsten med 116.392 kr.

Til støtte for sine påstande har repræsentanten anført:

1.

SKATs regulering for indkomståret 2009

Det bestrides som udokumenteret, at min klient fra udenlandske virksomheder har modtaget beløb, der udgør skattepligtige retserhvervelser for ham.

2.

SKATs regulering for indkomstårene 2010 og 2011

Henset til min ovennævnte korrespondance med SKAT om indholdet i SKATs agterskrivelse af 18. marts 2013 og det forhold, at SKAT desuagtet har valgt at fastholde indholdet heraf i afgørelsen af 23. april 2013, har jeg måttet drage den konklusion, at indholdet af revisors ovennævnte erklæring af 16. april 2013 har været svært forståelig for SKAT. På den nævnte baggrund har revisor fremsendt bilag 1, 2 og 3 med tilhørende bemærkninger til den for SKAT tidligere fremlagte erklæring (bilag 3).

Henset til at SKATs reguleringer ikke tager hensyn til almindeligt anerkendte retserhvervelses- og periodeseringsgrupper, har revisor i bilag 3 foretaget en specificeret opgørelse, der viser, i hvilket omfang de af SKAT foretagne reguleringer for 2010 på 773.988 kr. og for 2011 på 511.615 kr. allerede er medregnet for de to nævnte indkomstår, nemlig 505.484 kr. og 395.223 kr.

Vedrørende den del af den af SKAT for indkomståret 2010 opgjorte regulering på 773.988 kr., som ikke er indeholdt i det af revisor opgjorte, medregnede beløb på 505.484 kr. eller 268.504 kr., og som kan henføres til perioden før etableringen af min klients virksomhed den 1. august 2010 bestrides det som udokumenteret, at min klient fra udenlandske virksomheder har modtaget beløb, der udgør skattepligtige retserhvervelser for ham.

Vedrørende den del af den af SKAT for indkomståret 2011 opgjorte regulering på 511.615 kr., som ikke er indeholdt i det af revisor opgjorte, medregnede beløb på 395.223 kr. eller 116.392 kr., er min klient enig i, at hele den af SKAT opgjorte regulering på 511.615 kr. udgør skattepligtige retserhvervelser for ham i 2011, hvorfor det vil være med rette at min klients skattepligtige indkomst for 2011 forhøjes med 116.392 kr.

Repræsentanten har suppleret klagen, som følge af SKATs udtalelse til klagen, med følgende:

 SKAT anfører p. 1, næstsidste afsnit følgende:

“SKAT finder ikke at klager har dokumenteret, at de indsætninger, der har været på hans bankkonto fra udenlandske virksomheder, er hans skattepligtige indkomst uvedkommende. SKAT finder, at klager har retserhvervet beløbene på det tidspunkt de er indgå et hans konto i F1-bank."

Som anført i mit indlæg til Skatteankenævnet vedrørende påklage af SKATs ansættelsesændringer for indkomstårene 2005 til 2008 inkl., påhviler det ikke min klient at dokumentere, at de indsætninger, der har været på hans bankkonto, er hans skattepligtige indkomst uvedkommende. Det påhviler derimod SKAT at dokumentere, at de likviditetsbevægelser, som SKAT har konstateret på min klients kontoudskrifter - som SKAT har sat sig i besiddelse af ved en uretmæssig henvendelse til min klients bankforbindelse - udgør skattepligtige retserhvervelser for ham omfattet af statsskattelovens § 4. SKAT har ikke løftet denne bevisbyrde. Det forhold at SKAT uden nærmere dokumentation gentager sin påstand om, at min klient på det tidspunkt, de nævnte beløb er indgået på hans konto, har erhvervet ret til tilsvarende skattepligtig indkomst omfattet af statsskattelovens § 4, udgør ikke nogen dokumentation.

SKAT anfører videre i sit høringssvar til Skatteankenævnet af 13. august 2013, p. 2, 2 afsnit følgende:

“Der er sammen med klagen til Skatteankenævnet indsendt opgørelse over indkomst og specifikation af omsætningen for perioden 1/8-2010 til 31/12-2010. Materialet har ikke tidligere været fremme i sagsbehandlingen. Det fremgår af opgørelsen, at hele omsætningen for perioden 1/8-2010 til 31/12-2010 på i alt 1.043.745 kr. tilfalder selskabet G1-ApS. Klager ejer selskabet 100 %.“ Som det fremgår af min klage af 2. juli 2013 over SKATs afgørelse af 23. april 2013 vedrørende ændring af min klients skatteansættelser for indkomstårene 2009 til 2011, fremgår det af bilag 1, p. 2, til klagen følgende:

“SKAT har fra din advokat SK modtaget et regnskab over de selvangivne honorarindtægter. Han oplyser, at regnskabet er over det skattepligtige resultat af din forfattervirksomhed for 2011 og regnskabet er udarbejdet af revisionsfirmaet R1."

Som det fremgår af bilag 2 til ovennævnte klage af 17. april 2013 med vedlagt opgørelse og erklæring fra R1 af 16. april 2013, vedrører opgørelsen ikke som anført af SKAT ovenfor min klients forfattervirksomhed for 2011, men perioderne 1. august 2010 til 31. december 2010 og 1. januar 2011 til 31. december 2011.

Som det herefter kan konstateres, er SKATs ovennævnte udsagn, om at det ovennævnte regnskabsmateriale ikke tidligere har været fremme i sagsbehandlingen, ikke korrekt. Det er ej heller korrekt, at det af de ovennævnte opgørelser og erklæringer skulle fremgå, at hele min klients omsætning i hans personligt drevne forfattervirksomhed for perioden 1. august 2010 til 31. december 2010 på i alt 1.043.745 kr. tilfalder selskabet G1-ApS. Som det fremgår af R1’s opgørelser og erklæring vedrører opgørelserne omsætning og udbetaling i forfattervirksomheden G1-ApS for 2010 og 2011.

SKAT anfører endvidere, at den aftale, der er indgået mellem min klient og det af ham beherskede selskab G1-ApS, ikke kan tillægges betydning, da det ikke er dokumenteret, at indtægterne reelt er tilgået selskabet.

Min klient har anmodet R1 om at supplere sine opgørelser og erklæring af 16. april 2013, bilag 3, med den bag opgørelserne bagvedliggende dokumentation. Denne supplerende erklæring samt supplerende opgørelser af 17. september 2013 vedlægges om bilag 4.

Til orientering kan det oplyses, at min klient efter det oplyste måtte konstatere, at omsætningen i selskabet G1-ApS ved indgangen til 2010 på grund af finanskrisen var noget nær 0 kr., hvorfor han besluttede sig til for egen regning at anvende sin ledige tid med at udarbejde en analyse om den forventede udvikling i mængden af valleproteiner tilgængeligt for markedet sammenholdt med det forventede forbrug. Min klient havde ingen viden om, hvorvidt resultatet af hans forfattervirksomhed kunne finde købere. Da værket var færdiggjort, viste der sig en overraskende interesse herfor, hvilket allerede i 2010 manifesterede sig i en omsætning opgjort af R1 til 1.043.745 kr.

Da min klient naturligvis ikke uden betaling til G1-ApS kunne anvende dette selskabs kundekreds som afsætningskanal for sin udgivelse, har min klient i form af den fremlagte udbyttedelingsaftale ydet G1-ApS et omsætningsafhængigt vederlag for denne brug. Opgørelsen og beskatningen heraf er der nærmere redegjort for i ovennævnte bilag 4.

De af min klient selvangivne overskud ved sin forfattervirksomhed i 2010 og 2011 er naturligvis opgjort efter et retserhvervelsesprincip, og som anført er de beløb, der indgår på min klients konto til afvikling af de opståede fordringer ved hans virksomhed, ikke udtryk for skattepligtige retserhvervelser, og beløbene er naturligvis ikke medtaget i selskabets omsætning, da de vedrører min klients virksomhed. Som anført ovenfor fik SKAT den 17. april 2013 (bilag 2) fremsendt opgørelserne af min klients skattepligtige indkomster for såvel 2010 som for 2011, og er allerede i besiddelse af min klients kontoudskrifter vedrørende den likviditetsmæssige udligning af min klients virksomhed. Det er således ikke korrekt som anført af SKAT, at opgørelserne for 2010 først er fremsendt i forbindelse med klagen til Skatteankenævnet.

Som det fremgår af min ovennævnte skrivelse, anmodede jeg netop SKAT om at korrigere sin fremsendte agterskrivelse således, at denne blev baseret på retserhvervelsesprincippet og ikke det kontantprincip, som SKAT nu vedholdende forsøger at introducere, men som der ikke i dansk skatteret er hjemmel til.

Repræsentanten har videre i nyt supplerende indlæg anført:

"Jeg har følgende foreløbige bemærkninger til SKATs udtalelse, idet det indledningsvis bestrides, at mit indlæg til Skatteankenævnet af 17. september 2013 med bilag - som SKATs ovennævnte udtalelse knytter sig til - indeholder nye påstande, men alene er et forsøg på at korrigere SKATs fejlopfattelser og fejlbehæftede opgørelser.

I mine bestræbelser på at få fastlagt det beløbsmæssige grundlag for Skatteankestyrelsens stillingtagen til klagerne, har jeg anmodet klagers revisionsfirma R1 - nu R3 - om at gennemgå SKATs ovennævnte udtalelse af 14. oktober 2013.

Revisors ovennævnte gennemgang har resulteret i vedlagte brev af 18. december 2014 med tilhørende bilag, som således udgør mine foreløbige bemærkninger til SKATs udtalelse af 14. oktober 2013.

Revisor har i sin fremsendelsesskrivelse til mig oplyst, at den for opgørelserne underliggende bogføring for klagers private forfattervirksomhed kan fremsendes særskilt, såfremt styrelsen har ønske herom.

Jeg forbeholder mig i øvrigt mulighed for supplerende at kommentere indholdet af SKATs udtalelse af 14. oktober 2013, når det beløbsmæssige grundlag for klagebehandlingen er fastlagt."

Repræsentanten har som reaktion på styrelsens forslag fremført:

"SKAT anfører i en supplerende udtalelse indarbejdet i Skatteankestyrelsens ovennævnte sagsfremstilling, pag. 12.

1. afsnit:

“Dette tidspunkt ligger efter, at SKAT den 1. maj 2012 påbegynder skattesagen mcd A."

Ved SKATs opfyldelse af min aktindsigtsbegæring af 28. august 2013 fremsendte SKAT blandt andet kopi af følgende kontoudskrifter af As konto nr. (red. information 1 fjernet) med F1-bank, der blandt andet indeholder følgende posteringer vedrørende penge overførsler fra min klient til selskabet G1-ApS således:

Bilag 6: 19.11.2010 kr. 200.000

Bilag 7: 29.12.2010 kr. 250.000

Bilag 8: 30.03.2011 kr. 400.000

Bilag 9: 31.05.2011 kr. 150.000

Bilag 10: 26.09.2011 kr. 150.000

Bilag 11: 30.12.2011 kr. 100.000

Samtlige de ovenfor nævnte pengeoverførsler fra min klients personlige konto til selskabet G1-ApS’ konto er således sket, før SKAT indledte sin skattesag, efter det af SKAT oplyste den 1. maj 2012.

De nævnte oplysninger har således været til rådighed for

SKAT under sagen siden F1-bank A/S opfyldelse af SKATs krav på udlevering, herunder været til rådighed for SKAT, da SKAT traf afgørelse i sagen, uden at denne viden gav SKAT anledning til at tage konsekvensen at denne viden. SKAT har retsstridigt skabt en dobbeltbeskatning uanset viden herom, og uanset at de overførte beløb allerede er blevet beskattet i selskabet, jf. herom nedenfor.

De nævnte betalinger - som således blev erlagt op til 1½ år før SKAT indledte sin undersøgelse - opfylder i det hele den aftale, der var indgået mellem min klient og G1-ApS - en aftale der til fulde opfylder det skatteretlige armslængde krav til betaling for en ydelse som beskrevet i aftalen.

Når det pag. 6, 4. sidste afsnit anføres, at der i 2010 ikke er selvangivet resultat af virksomheden, er dette formelt set korrekt. Som det fremgår af det for min klients personlige virksomhed for 2010, er det skattepligtige resultat 0 kr. Såfremt Skatteankestyrelsen er uenig heri, anmodes om en begrundet og dokumenteret redegørelse for dette standpunkt i og med at de beløb, som SKAT har tillagt min klients skattepligtige indkomst er baseret på pengeoverførsler til min klients konto, og henset til at det af min klient og min klients revisor er dokumenteret, at disse beløb allerede indgår i de resultater for forfattervirksomheden, som min klient har selvangivet for 2010 og 2011, skulle sagen - såfremt ansættelsesændringerne for 2010 og 2011 ønskes fastholdt - være rejst som et spørgsmål om rette indkomstmodtager. Det må imidlertid anses for yderst tvivlsomt, om en sådan sag - henset til nødvendigheden at min klients personlige engagement i indkomsterhvervelsen - ville kunne vindes at myndighederne.

I sagsfremstillingen pag. 12, 1. afsnit, anfører SKAT følgende:

“Selskabet kan, ved de(n) dokumenterede sammenhæng mellem vederlaget og de overførte beløb fra A, anmode om nedsættelse af indkomsten efter de gældende regler."

Bortset fra at selskabet G1-ApS’ skatteansættelser ikke på noget tidspunkt har været anfægtet af SKAT, og at SKATs ovennævnte udsagn forekommer malplaceret i sagen vedrørende min klient skal bemærkes, at SKAT havde pligt til af egen drift at sørge for, at selskabets skatteansættelser blev nedsat, når man som anført mener, at der er grundlag for en genoptagelse.

Det bestrides imidlertid, at der er grundlag for en genoptagelse - der er ikke efter aftalen mellem min klient og G1-ApS tvivl om hvem der er rette indkomster hverver og hvem der er rette omkostningsbærer - det tilkommer ikke SKAT retmæssigt at ændre dette faktum efter for godt befindende.

Jeg har på den givne foranledning anmodet min klient og det tidligere G1-ApS statsautoriserede revisor om at udarbejde et beløbsmæssig specificeret regnskab og balance vedrørende min klients personlige virksomhed, som i princippet tog sin begyndelse den 1. januar 2010, men først begyndte at generere omsætning fra den 1. august 2010 (bilag 12).

Som en konsekvens af at min klients personlige forfattervirksomhed ikke naturligt var en del af G1-ApS’ virksomhed, blev ovennævnte aftale mellem selskabet og min klient indgået, og selskabet trådte herefter i likvidation med afsluttende likvidationsregnskab for perioden 1. maj 2012 til 19. december 2012. Min klient bærer naturligvis ikke ansvaret for SKATs korrespondance med selskabet efter, at dette er likvideret og afmeldt i selskabsregisteret.

Det bestrides som anført i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, at min klient siden 2005 har haft indkomster fra udenlandske fødevarevirksomheder, men det bestrides ikke, at der til min klients konto er overført beløb fra sådanne fødevarevirksomheder, men min klient har ikke erhvervet ret til indtægter fra disse virksomheder. Som tidligere oplyst beror al min klients personlige indkomsterhvervelse fra 1. august 2010 og fremefter på salg at den at min klient personligt udarbejdede rapport - et arbejde der fandt sted i perioden 1. januar 2010 til 1. august 2010. Denne omsætning har min klient som tidligere nævnt og dokumenteret opgjort og selvangivet personligt.

Det bestrides, at det skulle have formodningen for sig, at min klient i flere år har udbudt sine rapporter til salg. Skatteankestyrelsen anmodes om at dokumentere grundlaget for denne formodning. G1-ApS var en konsulentvirksomhed, som udførte konsulentopgaver for en del af den kreds at virksomheder, som min klient afsatte sin i 2010 udarbejdede rapport til. Min klient har dokumenteret, at der ved aftale mellem ham selv og selskabet er betalt for denne brug af selskabets kundekreds. Denne aftale er netop udtryk for en betaling, som er på arms længde vilkår og således i høj grad forretningsmæssigt begrundet. Som tidligere nævnt er aftalens indhold underbygget af betalinger, som fandt sted længe inden, SKATs sag mod min klient blev indledt den 1. maj 2012.

“Fordelingsaftalen’, som aftalen benævnes i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, er udtryk for arms længde betaling for min klients brug at selskabets kundekreds til afsætning af sin rapport. Der har ikke tidligere været grundlag for, at min klient ydede vederlag til selskabet. Hvorfor dette forhold skulle indebære at min klients betalinger til selskabet, ikke netop skulle være forretningsmæssigt begrundet er uforståeligt.

Det gøres således gældende, at Skatteankestyrelsen ikke er berettiget til at bortse fra en aftale, hvis formål er, at min klient betaler G1-ApS for den brug, han har gjort at selskabets goodwill - hvis han havde undladt at betale for denne brug, ville SKAT i stedet have rejst en sag om maskeret udlodning mod min klient for brug af selskabets kundekreds uden at betale herfor.

Skatteankestyrelsen postulerer uden nærmere begrundelse, at min klient i flere år har modtaget betydelige beløb fra udlandet, uden at han har selvangivet disse. Det gøres fortsat gældende, at min klient ikke har erhvervet ret til disse beløb, hvorfor de ikke er skattepligtige for ham. Jeg henviser i øvrigt til mine bemærkninger herom, som er indarbejdet i mit indlæg at 18. marts 2015 vedrørende de ændrede skatteansættelser for 2005-2008 inkl."

Repræsentanten har på kontormøde med styrelsen fremført:

• at indtil 1. august 2010 havde klageren ikke drevet personlig indkomst og for de beløb, der var indgået på klagerens konto inden, var sagen således lig med indkomstårene 2005-2008.

• klageren i 1. halvår 2010 havde skrevet rapporten om Valle og herefter fra 2. halvår påbegyndt salg af rapporten.

• at han ikke bare kunne anvende selskabets kundekartotek og derfor havde indgået en aftale, hvor han delvis gav afkald på indtægten ved salget af rapporten således, at indtægten i stedet tilgik selskabet.

• at beløbene ifølge kontoudtog var overført til selskabet og, at selskabet havde indtægtsført beløbene. Repræsentanten mener derfor, at SKAT må acceptere den indgåede fordelingsaftale. Subsidiært må SKAT anerkende, at der er tale om en løbende ydelse omfattet af ligningslovens § 12B eller afskrivning efter afskrivningslovens § 40.

• Repræsentanten mente, at der kunne ske betalingskorrektion, hvis forholdet var omfattet af ligningslovens § 2.

• At faktureringsprincippet skulle følges og henviste til revisorens opgørelser.

Skatteankenævn Aarhus´ afgørelse

Det følger af statsskattelovens § 4, at alle indtægter som udgangspunkt er skattepligtige. Det følger videre af skattekontrollovens § 1, at den skattepligtige har pligt til at selvangive sine indtægter.

Skatteansættelsen er foretaget 13. april 2013 og således foretaget indenfor den ordinære ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26.

Skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4 periodiseres efter retserhvervelsesprincippet, hvorefter en indkomst beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet retskrav på betaling jf. Højesteretsdom i Tfs. 1981.968.

SKATs indhentelse af oplysninger fra F1-bank, til brug for skatteansættelsen, da klageren, efter opfordring, ikke selv har indsendt materialet, er ikke i strid med retssikkerhedslovens bestemmelser jf. Landsskatterettens afgørelse i SKM2013.698, hvor retten fastslog, at indhentelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 8D i et sådant tilfælde ikke er i strid med retssikkerhedslovens bestemmelser.

Klageren er hovedaktionær i G1-ApS (selskabet) og det følger heraf, at aftaler mellem ham og selskabet skal indgås på armslængdevilkår jf. ligningslovens § 2.

Klageren har siden 2005 haft indkomster fra adskillige udenlandske fødevarevirksomheder jf. kontoudtog og betalingsbekræftelser fra F1-bank. Klageren har ikke dokumenteret, at beløbene er tilgået andre personer/juridiske personer og anerkender i øvrigt først, at han er rette erhverver af beløbene fra 1. august 2010. Pr. 1. august 2010 har han samtidig indgået en aftale - "Aftale om rettigheder og vederlag" om fordeling af indkomsten mellem ham og selskabet. Den fremlagte aftale er ikke dateret eller underskrevet.

Selskabets regnskab for regnskabsåret 2010/2011 er godkendt på generalforsamling den 22. juni 2011 og udviser et bruttoresultat på 340.576 kr.. Selskabet har efterfølgende i juli 2012 anmodet om, at resultatet korrigeres med 850.593 kr., som vedrører en indtægt som stammer fra en aftale med klagerens personlige virksomhed G1-ApS. Reguleringen relaterer sig til aftalen, som er oplyst indgået pr. 1. august 2010.

Klageren har i flere år modtaget betydelige beløb fra udlandet uden, at han har selvangivet disse indtægter eller redegjort for beløbene. Det er klageren, der er nærmest til at redegøre for og dokumentere beløbene og fra hvilke kilder de stammer samt løfte bevisbyrden for, at der ikke er tale om skattepligtige beløb jf. selvangivelsespligten i skattekontrolloven. Der henvises til Højesterets afgørelse i SKM2008.905 og byrets dom i SKM2013.259.

Klageren har ikke dokumenteret, at beløbene modtaget i perioden 1. januar 2009 til 1. august 2010 er tilgået andre personer/juridiske personer. Beløbene må derfor anses for skattepligtig indkomst for klageren. Der henvises til Østre Landsretsdom i SKM2013.613.

Indkomstkilderne for perioden 2005-2008 og 2009-2011 er typisk virksomheder indenfor fødevare- /mejeribranchen og der har i et vist omfang været sammenfald mellem de virksomheder, der har været kunder i perioderne. Det forhold, at aftalen "Aftale om rettigheder og vederlag", som i øvrigt er udateret og ikke underskrevet, først er indgået i august 2010, må tillægges klagerens bestemmende indflydelse i selskabet og ses ikke forretningsmæssig begrundet.

Selskabet har således heller ikke medregnet indkomsterne i det ordinære regnskab, som er aflagt i juni 2011, men ved en efterfølgende korrektion i juli 2012, ca. 2 år efter aftalen blev indgået, og efter, at SKAT havde opstartet sagen for indkomstårene 2005-2008. Nævnet finder således, at aftalen ikke kan tillægges skattemæssig betydning.

Beløb indgået på klagerens konto efter 1. august 2010 anses således også som skattepligtig indkomst for klageren.

For så vidt angår periodiseringen af indtægterne følger det af retserhvervelsesprincippet, at retten normalt erhverves på faktureringstidspunktet.

Klageren har fremlagt fakturaer for 2010, hvorefter den samlede omsætning for 2010 kan opgøres således:

                   Omsætning før 1. august 2010, ifølge indsætninger på bankkonto              204.320

                   Indsætning på konto 9. august 10, ej medregnet i faktureret omsætning     34.967

Indsætning på konto 22. oktober 10, ej medregnet i faktureret omsætning 29.786

                   Omsætning ifølge fakturaer efter 1. august 10, jf. revisors opgørelse       1.043.745

1.312.818

Selvangivet overskud for 2010                                                            0

SKATs ansættelse                                                                       773.987

-773.987

Forhøjelse

2011

538.831

Indsætninger ifølge kontoudtog

511.615

Heraf vedrørende 2010 ifølge fakturaer, jf. revisors opgørelse

-395.221 116.394

Der er ikke fremlagt fakturaer for 2011, hvorfor det ikke er muligt at konstatere om beløbet på 116.394 er medregnet i det selvangivne overskud.

Nævnet stadfæster således ansættelsen for indkomståret 2009. For indkomståret 2010 forhøjes indkomsten med 538.831 kr. og for 2011 nedsættes indkomsten med 395.221 kr.

Nævnet henviser i øvrigt til, at Retten i Århus ved dom af 21. november 2018 stadfæstede sagen for indkomstårene 2005-2008.

Nævnet har alene påkendt det påklagede forhold.

…"

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af sagsøgeren A.

A har blandt andet forklaret, at han er 73 år og i dag er pensionist. Han kom fra landet, og hans far var (red. information 5 fjernet). Han selv er uddannet (red. information 6 fjernet). Han ophørte i 2021 med at være erhvervsaktiv. G1-ApS blev (red. information 7 fjernet), og han var eneejer. Selskabet var inaktivt indtil 1994/1995, da han påbegyndte sin konsulentvirksomhed. Omsætningen bestod i indtægter fra konsulentopgaver. I starten var formålet at rådgive danske virksomheder indenfor fødevareindustrien, og senere omfattede rådgivningen også udenlandske virksomheder. Han rådgav blandt andet om forretningsudvikling. Han kendte gennem sit tidligere arbejde til fødevareindustrien. På et tidspunkt indsnævrede arbejdet sig til kun at omfatte bestemte brancher som mejeriindustrien eller virksomheder med relation til mejerifaget. I starten var kun han ansat, men han fik folk ansat i løbet af årene. Så ramte finanskrisen, og flere store virksomheder, blandt andet G2-A/S, fik ordre fra deres ledelse om at ophøre med at bruge konsulentbistand, og flere "skred" fra deres ordrer.

Aftalen om rettigheder og vederlag bygger på den rapport, han lavede og solgte. Han begyndte at arbejde på rapporten i januar 2010. Det var for egen regning og risiko. Indtil da havde ansatte forestået rapporter, men denne lavede han selv i privat regi. Det skyldtes, at han var i færd med at skille sig af med ansatte i selskabet. I 2010 var der kun ham tilbage i selskabet. Aftalen er ikke dateret, men er indgået pr. 1. august 2010. Han burde nok have dateret den. Det er en fodfejl, at det ikke er gjort. Han var nok mere opmærksom på substansen i aftalen. En rapport har typisk en levetid på 12 eller max 18 måneder, da mange andre laver tilsvarende rapporter. Det er svært at prissætte goodwill. Han vendte det med KG og kom frem til den procentmæssige fordeling. Rapporten blev markedsført bl.a. ved, at der mailes til potentielle interesserede virksomheder, som de havde i selskabets database. Derudover skrev han artikler og holdt foredrag på konferencer, bl.a. i USA. Han har efterlevet aftalen. Beløbene var overført, inden SKAT kontaktede ham. Det viser, at han har prøvet at leve op til aftalen. Restbeløbet på 165.000 kr. skyldes nok en fodfejl. Det væsentlige er, at det var medtaget i den private selvangivelse. Han har aldrig haft en bogholder ansat. Den slag opgaver gik til revisor. Hans eget fokus var mere på at sælge, og han var ikke "nede" i de regnskabsmæssige forhold. Han hørte første gang fra SKAT om disse sager, da han fik brevet af 2. maj 2012. Det er rigtigt, at de fakturaer, der er fremlagt, har selskabets momsnr. Påført. Det skyldtes, at man anvendte det oprindelige koncept og ikke har bidt mærke i, at der var påført et momsnr. I 2009 er der indsat beløb på hans private konto, og det har været i størrelsesordenen beløb under 15.000 kr. og vedrører udlæg for afholdte rejseudgifter samt udgifter til bogholder. Hans sekretær holdt styr på hans rejseafregninger. Det er hans vurdering, at udestående mellem ham og selskabet er udlignet, når man ser på mellemregningskonti. Overførslen på 122.941,79 kr. den 7. april 2009 husker han ikke specifikt. Ofte havde selskabet skyldige poster til ham, og det er nok en udligning. Dommen af 1. oktober 2019 kan ikke sammenlignes med denne sag. I denne sag er der lavet en aftale, som er opfyldt langt henad vejen. Det undrer, at Skatteankenævnet tilsidesætter en erklæring fra en statsautoriseret revisor. Det, der mangler omkring beløbet på 165.000 kr., er medtaget på hans egen personlige opgørelse. Det er rigtigt, at han ikke afgav forklaring under den tidligere sag. Han har ikke drevet personlig virksomhed i perioden 2005-2008. De overførsler, der er sket den 8. og 10. januar 2008 samt den 29. september 2008 er for rådgivning, ligesom det er en fejl. Han gik over til at drive virksomhed i personlig regi, fordi han skar ned på personalet og ophørte med at have ansatte. Det er rigtigt, at han selv var ansat i selskabet, men rapporten blev lavet i personligt regi. Han vurderede, at det var ham alene, der fremover skulle lave rapporterne. Selskabet fortsatte med mindre drift. Han tror, at selskabet havde 2 konti i F1-bank.

Det er korrekt, at han trods anmodning herom og rykkere fra SKAT ikke sendte bogføringsmateriale og mellemregningskonti for 2011. Hans daværende rådgiver havde det synspunkt, at man ikke skulle sende materiale, der kunne inkriminere en. Alt bogføringsmateriale lå ved hans revisor. Han efterspurgte materialet senere, men hans revisor afgik ved døden, og man kunne ikke finde materialet. Han kan ikke svare på, hvorfor beløbet på 165.000 kr. ikke er indregnet i selskabets regnskab. Revisoren var nok ikke opmærksom på det. Han husker ikke, hvorfor likviditetsregnskabet ikke blev sendt til SKAT.

Parternes synspunkter

Parterne har i det væsentlige gentaget de anbringender, der er fremsat i påstandsdokumenterne.

A har i sit påstandsdokument anført:

"…

Til støtte for de nedlagte påstande gøres de nedenfor anførte anbringender gældende:

at det bestrides som udokumenteret, at sagsøger vedrørende indkomståret 2009 fra udenlandske virksomheder har modtaget kr. 348.905, der udgør skattepligtige retserhvervelser for sagsøger,

at det bestrides som udokumenteret, at sagsøger vedrørende perioden

l. januar 2010 til den I. august 2010 fra udenlandske virksomheder har modtaget beløb, der udgør skattepligtige retserhvervelser for sagsøger, at sagsøger ikke forinden 1. august 2010 drev personlig virksomhed,

at hele omsætningen på analyserapporten (red. information 4 fjernet) i perioden 1. august 2010 til 31. december 2010 stor kr. 1.043.745 i henhold til udbyttedelingsaftale, jf. bilag 4, tilfalder selskabet G1-ApS,

at 30 % af omsætningen på analyserapporten (red. information 4 fjernet) i perioden fra den l. januar 2011 til den 31. december 2011 stor kr. 371.499 i henhold til udbyttedelingsaftale, jf. bilag tilfalder selskabet G1-ApS,

at indkomståret 2011 for selskabet G1-ApS løber for perioden 1. maj 2010 til den 30. april 2011,

at indkomståret 2012 for selskabet G1-ApS løber for perioden 1. maj 2011 til den 30. april 2012,

at kontoudskrifter fra F1-bank A/S, jf. bilag 5, viser, at der i perioden fra den 19. november 2010 til den 30. marts 2011 er overført kr. 850.000 fra sagsøger til selskabet G1-ApS*

at kontoudskrifter fra F1-bank A/S, jf' bilag S, viser, at der i perioden fra den 31. maj 2011 til den 30. december 2011 er overført kr. 400.000 fra sagsøger til selskabet G1-ApS,

at selskabet G1-ApS' resttilgodehavende pr. 31. december 2011 i henhold til udbyttedelingsaftalen, jf. bilag 4, udgjorde kr. 165244, hvilket beløb er medtaget til beskatning,

at de af (R1 og R3 udarbejdede erklæringer, jf. bilag 8, 11 og 13, bekræfter, at kr. 850.000, svarende til overførslerne fra sagsøger til selskabet G1-ApS i perioden 19. november 2010 til den 30F marts 2011, er medregnet til den skattepligtige indkomst i selskabet G1-ApS i indkomståret 2011,

at de af R1 og R3 udarbejdede jf. bilag 8, II og 13, bekræfter. at kr. 400.000, svarende til overførslerne fra sagsøger til selskabet G1-ApS i perioden 31. maj 2011 til den 30. december 2011, er medregnet til den skattepligtige indkomst i selskabet G1-ApS indkomståret 2012,

at udbyttedelingsanalent jf. bilag således kan lægges til grund i idet det er dokumenteret, at indtægter på kr. 850,000 og kr. 400,000 reelt er tilgået selskabet G1-ApS og medregnet i den skattepligtige indkomst,

at sagsøger således har fremlagt fuldt dokumentation for, at indsætningerne er blevet beskattet,

at den mellem sagsøger og selskabet G1-ApS indgåede aftale, jf. bilag 4, således i Såvel civilretlig henseende som skatteretlig henseende er efterlevet af aftalens patter, hvilket er dokumenteret af R1,

at sagsøger derned ikke har erhvervet ret til de beløb, som udenlandske virksomheder har indsat på denne bankkonto i F1-bank A/S i 2010 og 2011,

at SKAT ikke har løftet bevisbyrden for, at sagsøger har erhvervet ret til de beløb, som udenlandske virksomheder har indsat på dennes bankkonto i F1-bank A/S i 2010 og 2011,

at såfremt sagsøger beskattes i overensstemmelse med Skatteankenævnets afgørelse, jf. bilag 14, indtræder der dobbeltbeskatning.

nærværende sag adskiller i væsentligt omfang fra sagen omhandlende indkomstårene 2005 - 2008, idet der for disse år ikke var forelå den i bilag 4 indgåede aftale mellem sagsøger og selskabet G1-ApS.

…"

Skatteministeriet Departementet har i sit påstandsdokument anført:

"…

Det gøres overordnet gældende, at A ikke har godtgjort, at indsætningerne på hans konto stammer fra ikkeskattepligtige indtægter eller allerede beskattede midler.

Efter statsskattelovens § 4 (MS 4) betragtes med de i bestemmelsen fastsatte undtagelser og begrænsninger som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Det påhviler A at godtgøre, at indsætningerne stammer fra ikke-skattepligtige indtægter eller allerede beskattede midler, jf. eksempelvis TfS 2001, 980 H, UfR 2009.163 H (MS 51) og UfR 2010.415/2 H (MS 62). Dette blev også slået fast af Vestre Landsret i dommen afsagt den 1. oktober 2019 (E 166) vedrørende As skatteansættelse for indkomstårene 2005-2008.

Det påhviler desuden A at godtgøre, at midlerne ikke tilkommer ham, jf. TfS 2013, 509 Ø (MS 119) og TfS 2014, 55 Ø (MS 125).

A har ikke løftet denne bevisbyrde.

Denne sag adskiller sig grundlæggende ikke fra sagen vedrørende indkomstårene 2005-2008, der blev afgjort med landsrettens dom den 1. oktober 2019 (E 166). I såvel den afgjorte sag som den foreliggende sag, er der tale om, at der igennem en årrække er indsat betydelige beløb på As konto, uden at han har givet skattemyndighederne oplysning herom. Hverken i forbindelse med overførslerne eller ved indsætningen på As private konto er det markeret, at pengene reelt tilhører andre end A.

A har da også i sit indlæg af 18. marts 2015 (E 141, 1. afsnit) påberåbt sig de samme indsigelser for indkomståret 2009 som for indkomstårene 2005-2008. Det bemærkes desuden, at A anmodede om, at den foreliggende sag blev sat i bero på den endelige afgørelse i sagen vedrørende indkomstårene 2005-2008, og det beroede netop på, at sagerne grundlæggende er ens.

I sagen vedrørende indkomstårene 2005-2008 gjorde A gældende, at indsætningerne tilkom hans selskab, at indsætningerne er udlignet via en mellemregningskonto med selskabet, og at indsætningerne fra udlandet var sket ved en fejl.

As synspunkter blev afvist af byretten og landsretten.

I den foreliggende sag har A gjort gældende, at indsætningerne i 2009 og frem til den 1. august 2010, ikke udgør skattepligtige retserhvervelser for ham. Han har imidlertid - ligesom det var tilfældet for indkomstårene 2005-2008 - ikke fremlagt dokumentation for sit synspunkt. Der er dermed ikke grundlag for en anderledes vurdering, end den byretten og landsretten har foretaget vedrørende indkomstårene 2005-2008 (E 166 og E 169).

For perioden fra 1. august 2010 til og med 2011 er det As standpunkt (E 8, 1-2. afsnit), at der er indgået en aftale (E 62) mellem G1-ApS og A, G1-ApS, og at beløbet i henhold til denne aftale tilkommer G1-ApS.

Når der er tale om interesseforbundne parter ligesom i den foreliggende sag, hvor A har bestemmende indflydelse over G1-ApS, påhviler der ham en skærpet bevisbyrde for, at aftalen (E 62) reelt blev indgået, jf. f.eks. UfR 2007.2379 H (MS 40).

Det er i overensstemmelse med ankenævnets afgørelse ministeriets opfattelse, at den fremlagte aftale (E 62) ikke kan tillægges bevismæssig betydning. Årsagen hertil er følgende:

Aftalen (E 62) er efter det oplyste indgået mellem G1-ApS, hvori A var direktør og As enkeltmandsvirksomhed. Der er dermed ingen andre end A, der har medvirket ved denne aftale, og der er ikke fremlagt øvrige oplysninger, som dokumenterer, at en sådan aftale faktisk blev indgået. Aftalen er desuden hverken underskrevet eller dateret. Det fremgår alene, at der "pr. 01. august 2010" er indgået en aftale. På dette tidspunkt var enkeltmandsvirksomheden G1-ApS end slet ikke stiftet. Enkeltmandsvirksomheden blev først stiftet den 15. august 2012 (E 205). Der foreligger ingen dokumentation for, at A drev en enkeltmandsvirksomhed før den 15. august 2012.

I den fremlagte faktura dateret den 12. november 2010 (E 63) var G1-ApS’ CVR-nr. anført, mens As private konto (E 64) var anført til brug for betaling af fakturaen, hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt. Ifølge A er denne faktura udstedt efter den 1. august 2010, hvor han ifølge stævningen var begyndt at drive erhvervsmæssig virksomhed.

A blev som følge heraf opfordret (1) til at redegøre for årsagen til, at hans private konto er anført på en faktura, der indeholder G1-ApS’ CVR-nr., men han har alene oplyst, at det er uden betydning, eftersom "den leverede ydelse var momsfri". Det forklarer imidlertid ikke den bemærkelsesværdige kendsgerning, at selskabets CVR-nr. er anført på fakturaen.

Det er altså uklart, hvorfor G1-ApS’ CVR-nr. blev anført, når fakturaen - ifølge A - angik ydelser leveret af enkeltmandsvirksomheden.

Det fremgår desuden af aftalen om "rettigheder og vederlag" (E 62), at der henholdsvis den 30. juni 2011 og 30. juni 2012 skulle foretages en endelig opgørelse og afregning af det beløb, der tilkommer G1-ApS i henhold til aftalen.

Der er ikke fremlagt en endelig opgørelse eller dokumentation for betaling af beløbet i henhold til den endelige opgørelse. A blev derfor i svarskriftet opfordret (3) til at fremlægge de endelige opgørelser, som skulle foretages, jf. aftalen (E 62), men han har alene fremlagt et brev af 18. december 2014 (E 131) fra Revisionsfirmaet R3. Brevet indeholder imidlertid ikke en forklaring på, hvorfor "resttilgodehavendet" på kr. 165.244 ikke blev overført til G1-ApS.

G1-ApS aflagde den 22. august 2011 årsrapport for regnskabsperioden 1. maj 2010 - 1. april 2011 (E 70). I årsrapporten var der angivet et bruttoresultat på kr. 340.576, og omsætningen hidrørende fra aftalen (E 62) var derfor ikke medtaget. Årsrapporten er underskrevet af A. Først efter det tidspunkt (2. maj 2012), hvor SKAT henvendte sig til A vedrørende indkomstårene 2005-2008 (E 83), udarbejdede revisoren et brev af 6. juli 2012 (modtaget af SKAT den 11. september 2012) med anmodning om en ændring af G1-ApS’ resultat med kr. 850.593.

Det er bemærkelsesværdigt, at G1-ApS i årsrapporten (E 70) har "overset" en omsætning på kr. 850.593. Det gør det ikke mindre bemærkelsesværdigt, at selskabets bruttoresultat i den oprindelige årsrapport udgjorde kr. 340.576, mens de likvide midler udgjorde kr. 371.412. Derfor virker det meget usandsynligt, at en omsætning på kr. 850.593 blev "overset". Det fremgår desuden af revisorens supplerende erklæring (E 117), at beløbet efterfølgende blev bogført under balancen som "likvide midler". Med andre ord skulle A og dermed også G1-ApS have overset et indestående på kontoen på ca. kr. 850.000.

Det er desuden uklart, hvorfor revisoren alene anmodede om en ændring af resultatet med kr. 850.593 og ikke kr. 1.043.745, som ifølge revisorens opgørelse udgjorde den omsætning, der i henhold til aftalen tilkom G1-ApS i 2010 (E 93 og E 137 og E 139).

Hertil kommer, at "tilgodehavendet" i henhold til aftalen (E 62) ikke var medtaget i selskabets balance under aktiver. Dette understøtter også, at aftalen (E 62) ikke reelt blev indgået mellem G1-ApS og A.

Aftalen (E 62) ses heller ikke at være forretningsmæssig begrundet. Som det også er anført i stævningen, har G1-ApS i 20082010 haft en underskudsgivende drift, og det er derfor uklart, hvorfor G1-ApS skulle modtage samtlige indtægter i 2010 og 30 % af indtægterne i 2011 som betaling for "data vedrørende kunder og forretningsforbindelser".

As synspunkter om baggrunden for aftalen (E 62), herunder at betalingen er udtryk for armslængdeaftale, bestrides. Der foreligger ingen oplysninger om, hvordan oplysninger om selskabets kunder er værdiansat.

Synspunktet om, at aftalen (E 62) blev indgået med virkning fra 1. august 2010, så A kunne anvende G1-ApS’ kundekreds som afsætningskanal, hænger i øvrigt ikke sammen med de faktiske omstændigheder i sagen for indkomstårene 2005-2008, hvor A blev anset for rette indkomstmodtager af et samlet beløb på kr. 2.038.893 (E 169). I sagen gjorde A blandt andet gældende, at indsætningerne på hans private konto udgjorde retserhvervelser for G1-ApS, hvilket han hverken fik medhold i af byretten eller af landsretten.

Som det fremgår af skatteankenævnets afgørelse (E 151 og E 163), er der desuden en del sammenfald mellem kunderne i 2005-2008 og 2009-2011. Det er derfor uholdbart, når A i den foreliggende sag gør gældende, at han først "erhvervede" ret til oplysningerne vedrørende kundekredsen fra den 1. august 2010, når det faktisk forholder sig sådan, jf. også landsrettens dom (E 166), at han i indkomstårene 2005-2008 har oppearbejdet indtægt fra en del af de kunder, som også har foretaget overførsler til hans konto i indkomstårene 2009-2011.

Samtlige ovennævnte forhold viser efter ministeriets opfattelse, at aftalen ikke kan tillægges bevismæssig betydning, og at det som følge heraf alene var A, der erhvervede ret til indsætningerne. Han har dermed ikke løftet sin skærpede bevisbyrde for, at der er indgået en aftale svarende til den i bilag 4 fremlagte.

At A i nogle tilfælde har foretaget overførsler til G1-ApS dokumenterer dermed ikke, at G1-ApS erhvervede ret til indsætningerne på As private konto, eller at overførslerne skete med de beløb, der var indsat på hans private konto.

I tilknytning hertil bemærkes, at SKAT den 5. december 2012 og 10. januar 2013 (E 153) anmodede G1-ApS om at indsende mellemregningskontoen med A, men selskabet har ikke besvaret henvendelserne. Den 5. december 2012 var selskabet endnu ikke opløst (E 196), og A kunne dermed - i sin rolle som likvidator - have fremsendt mellemregningskontoen, hvilket som nævnt ikke skete.

Det er derfor uklart, om overførslerne til selskabet var skattepligtigt tilskud eller tilbagebetaling af lån, ligesom det er uklart, om selskabet efterfølgende overførte pengene retur til A.

Selv hvis det dokumenteres, at overførslerne til G1-ApS er sket med de beløb, som er indsat på As konto, kan det alene føre til, at G1-ApS kan anmode om genoptagelse af skatteansættelsen efter de gældende regler, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Det fremgår af den af R1 udarbejdede erklæring (E 93), at den "udelukkende er udført med det formål at foretage en sammenholdelse mellem de af SKAT specificerede indbetalinger, og de medtagne indtægter i forfattervirksomheden G1-ApS for 2010-2011", og at erklæringen ikke må anvendes til andre formål.

Erklæringerne, der er indhentet efter skattesagen og til brug for denne (E 93, E 117 og E 137) dokumenterer ikke, at aftalen (E 62) faktisk blev indgået, eller at andre end A har opnået retserhvervelse til indsætningerne på As private konto. Erklæringernes bevisværdi skal ses i lyset heraf, jf. UfR 2002.1172 H (MS 19), UfR 2007.1087/2 H (MS 35), UfR 2009.476/2 H (MS 56) og UfR 2018.3845 H (MS 82).

A har dermed ikke dokumenteret, at han ikke skal beskattes af indsætningerne i indkomstårene 2009-2011, og denne sag bør derfor få samme udfald som sagen vedrørende indkomstårene 2005-2008 (E 166).

…"

Rettens begrundelse og resultat

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at indkomst er skattepligtig, og jf. statsskattelovens § 1, skal indkomst selvangives.

Efter sagens oplysninger lægger retten til grund, at der i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 blev indsat beløb, herunder fra udlandet til sagsøgerens private konto, og at det medførte, at Skatteankenævnet for årene fastsatte sagsøgerens skattepligtige indkomst til henholdsvis 348.905 kr., 1.312.818 kr. og 116.394 kr. Retten lægger endvidere til grund, at sagsøgeren var eneejer og direktør i G1-ApS og modtog løn herfra.

Det er sagsøgeren, der bærer bevisbyrden for, at disse overførsler hidrører fra ikke- skattepligtige indtægter eller allerede beskattede midler.

Aftalen, som sagsøgeren har fremlagt, er ikke dateret eller underskrevet. Aftalen er efter sagsøgerens forklaring indgået pr. 1. august 2010 mellem selskabet og hans enkeltmandsvirksomhed. Retten finder, at der påhviler sagsøgeren en skærpet bevisbyrde, for at aftalen reelt er indgået, henset til at det er en aftale mellem to interesseforbundne parter. I dette tilfælde, er det alene sagsøgeren, der har medvirket ved aftalen, og sagsøgeren har ikke ved fremlæggelse af aftalen og sin forklaring dokumenteret, at der reelt var indgået en aftale.

Sagsøgeren har ikke fremlagt mellemregningskonti og har ikke godtgjort, at de indsatte beløb herved er udlignet via en mellemregningskonto, og sagsøgeren har ikke alene ved sin forklaring godtgjort, at de indsatte beløb stammer fra ikke skattepligtige indtægter eller allerede beskattede beløb. Sagsøgeren har heller ikke efter bevisførelsen godtgjort, at beløbene er udbetalt som en fejl eller som kompensation for afholdte rejseudgifter.

Retten finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte Skatteankenævnets afgørelse om forhøjelse, hvorfor sagsøgtes påstand om frifindelse tages til følge.

Sagsomkostningerne er fastsat efter sagens værdi, forløb og udfald. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

A skal i sagsomkostninger til sagsøgte betale 85.000 kr.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.