Dato for udgivelse
16 Feb 2022 10:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jan 2022 13:12
SKM-nummer
SKM2022.77.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1225405
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Anparter, fond, tilladelse,udbytte, selskab
Resumé

Skatterådet gav M tilladelse til, at han ikke skulle udbyttebeskattes, hvis S Holding ApS overdrog alle aktierne i N Holding A/S til den nystiftede fond "Fonden", jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Hjemmel

LBK nr. 1735 af 17/08/2021 - Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A
Ligningsloven § 16 A, stk 4, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.B.3.1

Redaktionelle noter

Se i øvrigt SKM2022.78.SR

Ansøgning

M anmoder om tilladelse til, at han ikke udbyttebeskattes, hvis S Holding ApS overdrager alle aktierne i N Holding A/S til den påtænkte nystiftede fond "Fonden", jf. ligningslovens § 16 A, stk.4, nr. 4.

Afgørelse

Skatterådet giver tilladelse til det ansøgte.

Beskrivelse af de faktiske forhold

M ejer hele anpartskapitalen i selskabet S Holding ApS.

S Holding ApS ejer 100 pct. af det nystiftede selskab N Holding A/S, som ejer 100 pct. af kapitalen i selskaberne X ApS, og Y A/S.

Strukturen omkring S Holding ApS ser i dag således ud:

Fondsstiftelsen sker ved indskud af 100 % af aktierne i N Holding A/S via overdragelse uden vederlag fra S Holding ApS.

Efter fondsstiftelsen vil strukturen se således ud:

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at der herefter påtænkes gennemført yderligere ændringer af strukturen, således at den endelige struktur kommer til at se således ud:

 

Det påtænkes at stifte en fond ved at S Holding ApS vederlagsfrit overdrager alle aktierne i N Holding A/S til en nystiftet fond.

I et tidligere bindende svar, har Skattestyrelsens indstillet, at den påtænkte fond "Fonden", anses for almenvelgørende eller almennyttig.    

Af vedtægten for den påtænkte fond "Fonden" fremgår bl.a. følgende:

2. Formål

2.1 Fondens formål er for så vidt angår anbringelse af Fondens formue:

2.1.1 At eje kapitalandele i N Holding A/S og dermed besidde og udøve den bestemmende indflydelse i selskaberne Y A/S og / eller X ApS, herefter tilsammen benævnt "Datterselskaberne".

2.1.2 At sikre fremgang, udvikling af og drift i Y A/S samt til stadighed at sikre dette selskabs og X ApS’s finansielle grundlag.

2.2 Fondens formål er for så vidt angår uddelinger:

2.2.1 At yde økonomisk bistand til kræftramte personer og deres familier bosiddende i A-kommune og B-kommune

2.2.2 At yde økonomisk bistand til julearrangementer afholdt i A-kommune eller B-kommune af offentlige eller private foretagender målrettet mod hjemløse og ensomme personer

2.2.3 At yde støtte til gennemførelse af kulturelle arrangementer afholdt i A-kommune eller B-kommune.

2.3 Det afhænger af fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, hvorledes og i hvilket omfang de nævnte formål skal tilgodeses, ligesom formålene kan fremmes på enhver måde, der efter bestyrelsens skøn er hensigtsmæssigt.

Som almindelig retningslinje for bestyrelsens skøn skal gælde, at de enkelte formål skal tilgodeses i den rækkefølge, hvori de er nævnt i nærværende formålsparagraf.

Heraf følger for eksempel, at støtte til gennemførelse af kulturelle arrangementer normalt først kommer i betragtning, når fondsbestyrelsen skønner, at der ikke i det pågældende år er rimeligt behov for støtte til de forud for gennemførelse af kulturelle arrangementer nævnte formål.

2.4 Bestyrelsen kan træffe beslutning med simpelt flertal om helt eller delvist salg af kapitalandelene i det ene af eller andet af datterselskaberne eller begge.

3. Grundkapital

3.1 Grundkapitalen udgør DKK ………………… .000,00, og er indbetalt ……..

3.1.1 DKK * er indbetalt kontant ved gavebreve.

3.2 Gavegiver er S Holding ApS.

4. Forholdet til stifter og væsentlige gavegivere

4.1 Der er ikke tillagt stifter eller væsentlige gavegivere særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

4.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter eller væsentlige gavegivere.

5. Bestyrelsen

5.1 Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse bestående af 4 medlemmer (jf. dog punkt 5.5), der udpeges således: 4. 5.1.1 1 (ét) medlem udpeges af Fondens stifter S Holding ApS, så længe stifters ejer M lever.

Efter at M er afgået ved døden, udpeges dette medlem af bestyrelsen i fonden, dog således at vedkommende skal kunne godkendes af den siddende bestyrelse med simpelt flertal.

5.1.2 Resten af bestyrelsens medlemmer udpeges i henhold til de i punkt 5.2 anførte kriterier af bestyrelsen, dog således at vedkommende nye bestyrelsesmedlem skal kunne godkendes af den siddende bestyrelse med simpelt flertal.

5.2 Som medlem af bestyrelsen skal udpeges personer efter følgende kriterier:

5.2.1 1 (ét) medlem skal være en person med juridisk kandidateksamen

(Vedkommende er bestyrelsens formand).

5.2.2 1 (ét) medlem skal være en person fra XXX-området med produktionsteknisk indsigt.

5.2.3 1 (ét) medlem udpeges af S Holding ApS, jf. punkt 5.1.1.

5.2.4 1 (ét) medlem skal være direktøren for Y A/S, jf. dog punkt 5.5.

5.3 Det enkelte medlem af bestyrelsen skal til enhver tid opfylde de gældende betingelser for medlemskab af bestyrelsen i fonde. Opfylder et medlem af bestyrelsen ikke længere disse betingelser, anses han for udtrådt af bestyrelsen.

5.4 Til Fondens første bestyrelse er udpeget i henhold til:

5.2.1 P1

5.2.2 P2

5.2.3

5.2.4 P3

5.5 Såfremt Fonden ikke længere - direkte eller indirekte - besidder den bestemmende indflydelse i N Holding A/S, skal direktøren for N Holding udtræde af Fondens bestyrelse, og bestyrelsesantallet i Fonden reduceres til 3 (tre) medlemmer, der udpeges jf. punkt 5.2.1 - 5.2.3.

5.6 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så Fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse. Den ultimative ejer af Stifteren og dennes slægtninge kan ikke udgøre bestyrelsens flertal.

5.7 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet. Bestyrelsen i Fonden har pligt til hvert fjerde år at gennemføre en selvevalueringsproces.

(…)

7. Årsregnskabsmøde 7.3.5 Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.

9. Anvendelse af overskud m.v.

9.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering, skal af fonden - efter bestyrelsens skøn - anvendes til opfyldelse af Fondens formål.

10. Vederlag til bestyrelsen

10.1 Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på års-regnskabsmødet.

15. Opløsning af Fonden

15.3 I tilfælde af opløsning skal fondens likvidationsprovenu uddeles til de i punkt 2.2 anførte formål.

15.4 Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.

15.5 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.          

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

I henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6 skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, beskattes som udbytte. når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det følger af praksis på området, blandt andet ved Højesterets dom i SKM2009.29.HR, at gaver, der gives til en almennyttig forening, som udgangspunkt må anset for ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Som det fremgår af beskrivelsen omkring fondsstiftelsen og af M’s ønsker i denne henseende, så må det være vurderingen, at gaven/donationen til Fonden i forbindelse med stiftelsen udelukkende kan anses for ydet for direkte at tilgodese Fondens formål.

Denne praksis er fulgt op i Skatterådets bindende svar i SKM2013.31.SR.

Det er Spørgers opfattelse, at da Fondens formål kan anses for udelukkende almennyttigt/almenvelgørende, så vil Fondsstiftelsen ikke udløse skattemæssige konsekvenser for hverken S Holding ApS, N Holding A/S eller M.

Det er således vores vurdering, at betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, er opfyldt. Der er her konkret tale om en almennyttig fond. For anpartshaverkredsen ydes gaven i hver enkelt anpartshavers ideelle interesse.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6 skal værdien af en gave ved overdragelse af aktier i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4 skal en vederlagsfri overdragelse af gaver, der som udgangspunkt skal beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet.

Det fremgår af forarbejderne, at vurderingen af om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de tidligere gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal således hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

I SKM2009.29.HR gav et selskab en gave på kr. 100.000 til G1 Mission. Foreningen var godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og Højesteret udtalte, at skattemyndighederne dermed havde anerkendt, at foreningens midler blev anvendt i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, hvorfor gaver, som blev givet til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt måtte forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den gave, skatteyderen som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Det gjaldt, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at der forelå skattepligtig maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

I TfS 2000.874.VL fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter og at anpartsselskabets gave til fonden, som sådan var omfattet af § 83 i den dagældende anpartsselskabslov. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde, hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

I SKM2018.79.SR var fondens formål at bidrage med beløb til indkøb af hospitalsudstyr, der ikke eller kun vanskeligt gennem bevillinger kunne fremskaffes til hospitaler, klinikker eller lignende. Formålet blev anset for almennyttigt. Fonden kunne ikke foretage uddelinger til hovedanpartshaverne hverken før eller efter den påtænkte omstrukturering. Før omstruktureringen deltog hovedanpartshaverne i fondens bestyrelse, mens de efter omstruktureringen helt udgik af bestyrelsen. Efter den påtænkte omstrukturering ville hele driften af erhvervsvirksomheden ligge i fonden. Det fremgik desuden, at det fulgte af praksis, at der var lagt vægt på, om selskabets udgiftsafholdelse tilførte aktionærerne en værdistigning. Henset til, at der ikke sås at tilgå hovedanpartshaverne andre værdier end overdragelsessummen for de resterende 30 % af aktierne, der skulle afstås for x kr., samt at det ikke efter anpartshaveroverenskomstens ordlyd kunne anses for udelukket, at provenuet ved salg af aktier til fonden kunne tilgå hovedanpartshaverne, var det efter en samlet konkret vurdering Skatterådets opfattelse, at en økonomisk fordel ikke havde passeret hovedanpartshavernes økonomi i anledning af den påtænkte omstrukturering. Det var på det grundlag Skatterådets opfattelse, at hovedanpartshaverne ikke skulle beskattes af maskeret udlodning.

I SKM2017.671.SR ville fondens formål være almenvelgørende og almennyttigt. Fondens midler kunne ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller dennes nærtstående. Henset til at indskuddet fra Selskab A, som var 100 pct. ejet af Spørger, til stiftelse af fonden skulle bidrage til at fonden kunne opfylde sin formålsbestemmelse, som vedrørte almenvelgørende og almennyttige formål, som ikke kom Spørger til gode, var det Skatterådets opfattelse, at Selskab A kunne stifte fonden ved indskud af kr. X uden skattemæssige og afgiftsmæssige konsekvenser for Spørger.

I SKM2013.31.SR var det Skatterådets vurdering, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig og almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Det fremgik således af vedtægterne, at legater ikke kunne uddeles til støtte til stifterne selv eller til personer, som i øvrigt måtte yde bidrag til fondens formue, og der kunne heller ikke ydes støtte til sådanne bidragsyderes samlevende eller efterlevende ægtefæller og livsarvinger. Støtte kunne heller ikke gives til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger. Det fremgik, at fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt at stifterne eller disses nærtstående ikke kunne udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke, jf. vedtægternes pkt. 10.6. Der var således ikke tillagt fondens stiftere eller selskabet, A A/S, eller dennes hovedaktionær særlige rettigheder. Det var Skatterådets vurdering, at gaven ikke blev ydet som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at gaver fra A A/S til Fonden B, som udgangspunkt ikke ville udløse personlig beskatning hos hovedaktionæren, Person x, i form af maskeret udlodning/udbytte.

I SKM2010.467.SR påtænkte Selskab X inden for de nærmeste år at give op til 200 mio. kr. i gave til Fonden. Gaverne påtænkes givet dels kontant og dels ved at selskabet ville overdrage et af selskabet ejet selskab, Selskab A, som en del af gaven. Ud fra det i vedtægterne beskrevne formål var det Skatterådets vurdering, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Støtte kunne heller ikke gives til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger. Det fremgik, at Fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt at fondens første bestyrelse bl.a. bestod af Person B og Person A. Stifterne eller disses nærtstående kunne imidlertid ikke udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke. Der var således ikke tillagt fondens stiftere eller selskaberne, Selskab C A/S og Selskab D, eller disses hovedaktionær særlige rettigheder. Det var Skatterådets vurdering, at gaven ikke skulle ydes som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at gaver fra Selskab C A/S og Selskab D, til Fonden, ikke ville udløse personlig beskatning hos hovedaktionæren, Person A, i form af maskeret udlodning/udbytte.

I SKM2007.176.SR var det Skatterådets vurdering, at Fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disse efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Af vedtægterne samt fondens seneste årsregnskab kunne det konstateres, at flertallet af bestyrelsen bestod af personer, som ikke var i familie med selskabets hovedaktionær. Endelige fremgik det at fondens midler i tilfælde af opløsning ikke kunne tilbagebetales til stifteren, til gaveydere eller til andre selskaber, men skulle anvendes til formålet. Der var således ikke tillagt fondens stifter eller selskabets hovedaktionærer særlige rettigheder. Ud fra det af selskabets repræsentant oplyste samt på baggrund af ovenstående var det Skatterådets vurdering, at gaven ikke blev ydet som konsekvens af hovedaktionærernes/ aktionærernes direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at Selskab X's ydelse af en gave til fonden ikke ville få skattemæssige konsekvenser for selskabets hovedaktionærer.

I SKM2002.211.LR ønskede en hovedaktionær at overdrage sit selskabs datterselskab til en af ham stiftet fond. Ligningsrådet fandt, at hovedaktionæren ikke ville blive beskattet i medfør af overdragelsen, idet fondens formål var af almenvelgørende karakter, og idet hovedaktionæren ikke antoges at have økonomiske og/eller personlige interesser i overdragelsen.

Som det fremgår af det bindende svar, hvor bl.a. M er Spørger, kan den påtænkte fond efter Skattestyrelsens opfattelse anses for almenvelgørende/almennyttig.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i den konkrete sag sker i M’s ideelle interesse, og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse. Der er herved henset til, at den påtænkte fond er almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken er tillagt M, som er hovedaktionær i S Holding ApS, eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken er tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltager i fondens bestyrelsen, kun kan modtage et årligt vederlag, der ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Derfor indstiller Skattestyrelsen, at tilladelsen gives, således at M ikke beskattes, såfremt S Holding ApS overdrager alle aktierne i N Holding A/S til den påtænkte nystiftede fond "Fonden".

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at den ønskede tilladelse gives.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.