Dato for udgivelse
03 Feb 2022 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jan 2022 13:24
SKM-nummer
SKM2022.47.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0699716
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Anparter, fond, tilladelse, udbytte, selskab
Resumé

Skatterådet gav tilladelse til, at en række selskaber kunne overdrage deres anparter til en påtænkt nystiftet fond, uden at der skete udbyttebeskatning af selskabernes kapitalejere.

Hjemmel

Ligningslovens § 16 A

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.B.3.1

Redaktionelle noter

Se iøvrigt SKM2022.46.SR

Ansøgning

A ApS anmoder om tilladelse til, at der ikke sker udbyttebeskatning af de kapitalejere, der ejer deres anparter i A ApS via egne selskaber, ved overdragelse af anparter til en påtænkt nystiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Anmodningen er oprindeligt indsendt som spørgsmål 3 i anmodning om bindende svar. Da der er tale om en anmodning om en tilladelse, kan der imidlertid ikke gives bindende svar på spørgsmålet.

Afgørelse

Skatterådet giver tilladelse til det ansøgte.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet A ApS er stiftet i 2001 med det formål at [samarbejde med B].

Samarbejdet har betydet, at A ApS har etableret to nye datterselskaber, C ApS og D ApS.

Driften af selskaberne har gennem årene hvilet i sig selv med de indtægter, der er realiseret via aftaler med B.

Bestyrelsen i B har imidlertid en bekymring for, at ejerkredsen i A ApS på længere sigt vil miste interessen og engagementet i B, hvilket vil være til ugunst for B.

På denne baggrund ønsker bestyrelsen for B med henblik på at sikre den fremtidige fortsatte drift og udvikling af A ApS, at ejerkredsen i A ApS stifter en fond. Det er tanken, at fonden stiftes ved, at ejerkredsen indskyder deres kapitalandele, og fonden dermed bliver fremtidig ejer af A ApS.

A ApS

Moderselskabet A ApS’s anpartskapital fordeler sig på A-, B- og C-anparter.

C-anparterne er frit omsættelige, medens A-anparten og B-anparterne kun kan omsættes med bestyrelsens samtykke.

A- og B-anpartshaverne er 10 år efter selskabets stiftelse pligtige til efter begæring af selskabet helt eller delvis at lade deres anparterne indløse til kurs pari, uanset værdiansættelse mod kontant betaling 14 dage efter meddelelsen om udnyttelse af indløsningsretten.

Ejerkredsens overdragelse til fonden

Ejerkredsen omkring A ApS består primært af selskabsaktionærer, herudover enkelte personlige anpartshavere samt enkelte foreninger.

Det er hensigten, at de nuværende kapitalejere indskyder deres ejerandele uden at modtage vederlag, dvs. som en gavedisposition til fonden. Gaveværdien af kapitalen vil udelukkende tilgå fondens grundkapital. Der bliver således efter fondslovgivningen tale om en erhvervsdrivende fond som følge af fondens ejerskab af anparterne i A ApS.

Værdiansættelse

Med henvisning til bestemmelsen i A ApS’s vedtægters § 5, jf. ovenfor, vil gaveoverdragelsen ske til samtlige anpartshaveres nominelle værdi (kurs pari),

Den nye fond

Af udkast til fondens vedtægter fremgår bl.a. følgende:

"2.1. Fondens formål er, inden for de nedennævnte virkeområder, at eje, videreudvikle, udleje og i øvrigt drive … og øvrige aktiver i selskaberne A ApS og dette selskabs datterselskaber i form af C ApS, D ApS og eventuelle fremtidige øvrige datterselskaber.

2.2. Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktivitet ligger inden for fondens formål.

2.3. Det er fondens formål ved den i pkt. 2.1 og 2.2. nævnte drift at generere et overskud, der alene kan anvendes til udlodning i overensstemmelse med nedenstående punkt 3.7"

Følgende fremgår af punkt 3.7. og 3.8.:

"3.7. Udlodning: Bestyrelsen skal en gang om året, når fondens resultat foreligger, gennemgå indkomne ansøgninger om støtte fra fonden. Bestyrelsen kan ud fra de indkomne ansøgninger beslutte at udlodde hele eller dele af et evt. overskud til en eller flere fra de indkomne ansøgninger beslutte at udlodde hele eller dele af et evt. overskud til en eller flere af de indkomne ansøgninger om støtte, der alene kan gå til almennyttige formål.

3.8. Forhold til stifterne: Fondens kapital kan ikke under nogen omstændigheder udbetales til stifterne eller deres ejere eller disses nærtstående."

Af punkt 12.3.-12.5 fremgår følgende:

"12.3. I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til formål der støtter B eller foreninger fra dennes repræsentantskab.

12.4. Ingen af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne eller deres ejere eller disses nærtstående.

12.5. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden."               

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

I henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6 skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ligningslovens § 16 A blev med den nye lov ændret, så udgangspunktet er, at et selskabs vederlagsfrie overdragelse af aktier/anparter er skattepligtigt udbytte, når gaven ydes i aktionærens eller anpartshaverens ideelle interesse.

Det blev imidlertid yderligere bestemt, at hvis der opnås tilladelse hos Skatterådet og overdragelsen sker til en fond med et almennyttigt formål, at da anses gaven ikke som skattepligtigt udbytte for aktionæren/anpartshaveren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Det er således vores vurdering, at betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, er opfyldt. Der er her konkret tale om en almennyttig fond. For anpartshaverkredsen ydes gaven i hver enkelt anpartshavers ideelle interesse.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6 skal værdien af en gave ved overdragelse af aktier i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4 skal en vederlagsfri overdragelse af gaver, der som udgangspunkt skal beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet.

Det fremgår af forarbejderne, at vurderingen af om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de tidligere gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal således hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

I SKM2009.29.HR gav et selskab en gave på kr. 100.000 til G1 Mission. Foreningen var godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og Højesteret udtalte, at skattemyndighederne dermed havde anerkendt, at foreningens midler blev anvendt i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, hvorfor gaver, som blev givet til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt måtte forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den gave, skatteyderen som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Det gjaldt, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at der forelå skattepligtig maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

I TfS 2000.874.VL fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter og at anpartsselskabets gave til fonden, som sådan var omfattet af § 83 i den dagældende anpartsselskabslov. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde, hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

I SKM2018.79.SR var fondens formål at bidrage med beløb til indkøb af hospitalsudstyr, der ikke eller kun vanskeligt gennem bevillinger kunne fremskaffes til hospitaler, klinikker eller lignende. Formålet blev anset for almennyttigt. Fonden kunne ikke foretage uddelinger til hovedanpartshaverne hverken før eller efter den påtænkte omstrukturering. Før omstruktureringen deltog hovedanpartshaverne i fondens bestyrelse, mens de efter omstruktureringen helt udgik af bestyrelsen. Efter den påtænkte omstrukturering ville hele driften af erhvervsvirksomheden ligge i fonden. Det fremgik desuden, at det fulgte af praksis, at der var lagt vægt på, om selskabets udgiftsafholdelse tilførte aktionærerne en værdistigning. Henset til, at der ikke sås at tilgå hovedanpartshaverne andre værdier end overdragelsessummen for de resterende 30 % af aktierne, der skulle afstås for x kr., samt at det ikke efter anpartshaveroverenskomstens ordlyd kunne anses for udelukket, at provenuet ved salg af aktier til fonden kunne tilgå hovedanpartshaverne, var det efter en samlet konkret vurdering Skatterådets opfattelse, at en økonomisk fordel ikke havde passeret hovedanpartshavernes økonomi i anledning af den påtænkte omstrukturering. Det var på det grundlag Skatterådets opfattelse, at hovedanpartshaverne ikke skulle beskattes af maskeret udlodning.

I SKM2017.671.SR ville fondens formål være almenvelgørende og almennyttigt. Fondens midler kunne ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller dennes nærtstående. Henset til at indskuddet fra Selskab A, som var 100 pct. ejet af Spørger, til stiftelse af fonden skulle bidrage til at fonden kunne opfylde sin formålsbestemmelse, som vedrørte almenvelgørende og almennyttige formål, som ikke kom Spørger til gode, var det Skatterådets opfattelse, at Selskab A kunne stifte fonden ved indskud af kr. X uden skattemæssige og afgiftsmæssige konsekvenser for Spørger.

I SKM2013.31.SR var det Skatterådets vurdering, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig og almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Det fremgik således af vedtægterne, at legater ikke kunne uddeles til støtte til stifterne selv eller til personer, som i øvrigt måtte yde bidrag til fondens formue, og der kunne heller ikke ydes støtte til sådanne bidragsyderes samlevende eller efterlevende ægtefæller og livsarvinger. Støtte kunne heller ikke gives til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger. Det fremgik, at fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt at stifterne eller disses nærtstående ikke kunne udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke, jf. vedtægternes pkt. 10.6. Der var således ikke tillagt fondens stiftere eller selskabet, A A/S, eller dennes hovedaktionær særlige rettigheder. Det var Skatterådets vurdering, at gaven ikke blev ydet som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at gaver fra A A/S til Fonden B, som udgangspunkt ikke ville udløse personlig beskatning hos hovedaktionæren, Person x, i form af maskeret udlodning/udbytte.

I SKM2010.467.SR påtænkte Selskab X inden for de nærmeste år at give op til 200 mio. kr. i gave til Fonden. Gaverne påtænkes givet dels kontant og dels ved at selskabet ville overdrage et af selskabet ejet selskab, Selskab A, som en del af gaven. Ud fra det i vedtægterne beskrevne formål var det Skatterådets vurdering, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Støtte kunne heller ikke gives til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger. Det fremgik, at Fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt at fondens første bestyrelse bl.a. bestod af Person B og Person A. Stifterne eller disses nærtstående kunne imidlertid ikke udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke. Der var således ikke tillagt fondens stiftere eller selskaberne, Selskab C A/S og Selskab D, eller disses hovedaktionær særlige rettigheder. Det var Skatterådets vurdering, at gaven ikke skulle ydes som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at gaver fra Selskab C A/S og Selskab D, til Fonden, ikke ville udløse personlig beskatning hos hovedaktionæren, Person A, i form af maskeret udlodning/udbytte.

I SKM2007.176.SR var det Skatterådets vurdering, at Fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disse efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Af vedtægterne samt fondens seneste årsregnskab kunne det konstateres, at flertallet af bestyrelsen bestod af personer, som ikke var i familie med selskabets hovedaktionær. Endelige fremgik det at fondens midler i tilfælde af opløsning ikke kunne tilbagebetales til stifteren, til gaveydere eller til andre selskaber, men skulle anvendes til formålet. Der var således ikke tillagt fondens stifter eller selskabets hovedaktionærer særlige rettigheder. Ud fra det af selskabets repræsentant oplyste samt på baggrund af ovenstående var det Skatterådets vurdering, at gaven ikke blev ydet som konsekvens af hovedaktionærernes/ aktionærernes direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at Selskab X's ydelse af en gave til fonden ikke ville få skattemæssige konsekvenser for selskabets hovedaktionærer.

I SKM2002.211.LR ønskede en hovedaktionær at overdrage sit selskabs datterselskab til en af ham stiftet fond. Ligningsrådet fandt, at hovedaktionæren ikke ville blive beskattet i medfør af overdragelsen, idet fondens formål var af almenvelgørende karakter, og idet hovedaktionæren ikke antoges at have økonomiske og/eller personlige interesser i overdragelsen.

I anmodningen om bindende svar vedrørende A ApS, der behandles samtidigt med nærværende anmodning om tilladelse, indstiller Skattestyrelsen, at fondens formål kan anerkendes som almennyttigt ud fra det forelagte udkast til vedtægter, jf. Skattestyrelsens indstilling til svar på spørgsmål 2 i anmodningen om bindende svar.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i den konkrete sag sker i den ideelle interesse for de kapitalejere, der ejer deres anparter i A ApS via egne selskaber og ikke i kapitalejernes personlige eller økonomiske interesse. Der er herved henset til, at den påtænkte fond er almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken er tillagt stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet fondens kapital ifølge vedtægternes pkt. 3.8, 12.3 og 12.4 ikke under nogen omstændigheder hverken kan udbetales til stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående eller nogensinde gå tilbage til stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående, idet fondens midler i tilfælde af opløsning skal anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud eller til formål, der støtter B eller foreninger fra dennes repræsentantskab.

Skattestyrelsen indstiller derfor, at Skatterådet giver tilladelse til, at der ikke sker udbyttebeskatning af de kapitalejere, der ejer deres anparter i A ApS via egne selskaber, ved overdragelse af anparter til en påtænkt nystiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at den ønskede tilladelse gives.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.