Levering af varer og ydelser til Europa-Kommissionen eller et agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten, er fritaget for afgift, når varerne eller ydelserne er indkøbt som led i udøvelsen af de opgaver, som de pågældende har fået tildelt for at reagere på covid-19-pandemien. Fritagelsen gælder ikke, hvis de indkøbte varer straks eller på et senere tidspunkt anvendes til videreleveringer mod vederlag fra Europa-Kommissionen eller et agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten. Se ML § 34 b, stk. 1, som indsat i momsloven ved § 2 i lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Hvis betingelserne for fritagelsen i stk. 1 ikke længere er opfyldt, skal Europa-Kommissionen eller det relevante agentur eller organ, der har modtaget den fritagne levering, underrette told- og skatteforvaltningen herom, såfremt fritagelsen er blevet anvendt her i landet, og leveringen af de pågældende varer eller ydelser pålægges afgift på de betingelser, der var gældende på det tidspunkt, hvor betingelserne for fritagelsen ophørte med at finde anvendelse. Afgiften skal indbetales senest 14 dage efter påkrav fra told- og skatteforvaltningen. Se ML § 34 b, stk. 2, som indsat i momsloven ved § 2 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, og ændret ved § 1, nr. 4, i lov nr. 755 af 13. juni 2023.

Bestemmelserne har virkning fra 1. januar 2021. Se § 15 i lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Bestemmelsen implementer momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, litra ab), og stk. 3.