Dato for udgivelse
13 Jan 2022 13:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Dec 2021 13:21
SKM-nummer
SKM2022.21.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Vurderingsstyrelsen
Sagsnummer
21-0037630
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Erhvervsejendom, grundværdi, ejendomsværdi, afvisning, klageadgang, vurderingsår, 2012, 2013, historiske vurderinger
Resumé

Sagen angik, hvorvidt et selskab var berettiget til at klage over vurderingen af en erhvervsejendoms grundværdi og ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012 og 2013. Selskabet havde indgivet klagen under henvisning til klageadgangen i ejendomsvurderingslovens § 89 a. Landsskatteretten afviste klagen under henvisning til, at adgangen til at klage over de udskudte vurderinger for erhvervsejendomme ikke omfatter vurderingen pr. 1. oktober 2012 og en eventuel årsomvurdering pr. 1. oktober 2013. For så vidt angår klagen over vurderingen pr. 1. oktober 2013 bemærkede Landsskatteretten, at der ikke var foretaget en almindelig vurdering eller årsomvurdering af erhvervsejendommen med en vurderingstermin i 2013. Da der således ikke var truffet nogen afgørelse om ansættelse af grundværdi og/eller ejendomsværdi med en vurderingstermin i 2013 for erhvervsejendommen, fandt Landsskatteretten, at Landsskatteretten også af denne årsag ikke kunne behandle klagen over vurderingen pr. 1. oktober 2013. Endelig fandt Landsskatteretten, at det forhold, at vurderingen pr. 1. oktober 2012 i henhold til beskatningsreglerne indgår som grundlag ved opgørelsen af skatter og afgifter vedrørende erhvervsejendommen for mere end ét skatteår, ikke kunne føre til et andet resultat, idet det ikke ændrede ved, at der ikke var truffet nogen afgørelse om ansættelse af erhvervsejendommens grundværdi og/eller ejendomsværdi med en vurderingstermin i 2013.

Reference(r)

Ejendomsvurderingslovens § 89, § 89 a, § 89 a, stk. 1, § 89, stk. 1 og 2, § 89, stk. 2, 1. og 2. pkt.
Den tidligere gældende vurderingslovs §§ 42-44, § 44, stk. 1 henholdsvis stk. 3, jf. § 43
Dagældende bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3, 5. pkt., § 38, stk. 2, 3. pkt.
Skatteforvaltningslovens 4 a, § 6, § 11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit H.A.12.4

Der er klaget over vurderingen af ejendommens grundværdi og ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012, subsidiært 2013. Klagen er indgivet med henvisning til klageadgangen i ejendomsvurderingslovens § 89 a. 

Landsskatteretten afviser klagen.

Faktiske oplysninger
Ejendommen er en erhvervsejendom. Selskabet har været ejer af ejendommen siden 2014.

Skatteankestyrelsen modtog den 4. maj 2021 en klage indsendt af selskabets repræsentant på selskabets vegne over vurderingen af ejendommens grundværdi og ejendomsværdi. Af klagen fremgår blandt andet:

"Da min klient har betalt dækningsafgift for 2014, der efter det oplyste baserer sig på ejendomsvurderingen for 2012, klages der tillige over denne, uagtet at den ligger forud for min klients erhvervelse af ejendommen. Hvis der ikke er klageadgang for 2012 ændres klagen for 2012 til at angå 2013."

Af bilag 1 til klagen fremgår, at der klages over grundværdien og ejendomsværdien for "Vurderingsår 1.10.2012, subsidiært 1.10.2013".

Selskabets repræsentant oplyste ved indsendelsen af klagen, at klagen indsendes som følge af Vurderingsstyrelsens brev med titlen "I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger".

Vurderingsstyrelsens brev med titlen "I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger" er dateret den 24. marts 2021. Ejendommen står på listen på brevets side 5 over de ejendomme, der er omfattet af brevet.

Vurderingsstyrelsen har oplyst, at ejendommen i hele perioden fra og med 2012 har været en erhvervsejendom, og at ejendommen ikke skal vurderes pr. 1. januar 2020 som en ejerbolig.

Endvidere har Vurderingsstyrelsen oplyst, at der med vurderingstermin pr. 1. oktober 2012 er foretaget en almindelig (2-årig) vurdering af ejendommen. Der er hverken foretaget en almindelig vurdering eller en omvurdering af ejendommen med en vurderingstermin i 2013. SKAT eller Vurderingsstyrelsen ses heller ikke at have truffet andre former for afgørelser, hvorved der er sket ansættelse af grundværdi og/eller ejendomsværdi for ejendommen med en vurderingstermin i 2013.

Af udskrifter fra Skatteforvaltningens system fremgår, at der ikke er indberettet nogen ansættelser vedrørende ejendommen med en vurderingstermin i 2013. Endvidere fremgår af kmd-systemet, at pr. 1. oktober 2013 er den gældende vurdering vurderingen pr. 1. oktober 2012.

Skatteankestyrelsen har tillige modtaget klager over vurderingerne af ejendommens grundværdi og ejendomsværdi pr. 1. oktober 2014, 2016, 2018 henholdsvis 2019. Der er oprettet en særskilt sag for hvert af disse år. Klagerne vedrørende disse år behandles i de respektive af disse sager.

Denne sag handler derfor kun om klagen over vurderingen af ejendommens grundværdi og ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012, subsidiært 2013.

Landsskatterettens afgørelse og begrundelse
Klagen er indgivet med henvisning til Vurderingsstyrelsens brev dateret den 24. marts 2021. Klagen er således indgivet med henvisning til klageadgangen i ejendomsvurderingslovens § 89 a.

Ejendommen var i de omhandlede år, dvs. 2012 og 2013, en erhvervsejendom. Ejendommen er fortsat en erhvervsejendom og skal ikke vurderes pr. 1. januar 2020 som en ejerbolig.

Adgangen til at klage over visse vurderinger er blevet udskudt.

Udskydelserne er sket ved reglerne i den tidligere gældende vurderingslovs §§ 42-44, som affattet ved lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 henholdsvis lov nr. 61 af 16. januar 2017, samt ved ejendomsvurderingslovens § 89.

For erhvervsejendomme er udskydelserne sket ved den tidligere gældende vurderingslovs § 44, stk. 1 henholdsvis stk. 3, jf. § 43, samt ved ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 2. Det fremgår heraf, at den første vurdering, klageadgangen for erhvervsejendomme blev udskudt for, er vurderingen pr. 1. oktober 2014.

Vurderingerne pr. 1. oktober 2012 for erhvervsejendomme er derfor ikke omfattet af de vurderinger, hvor klageadgangen er blevet udskudt. Det samme gælder for (om)vurdering pr. 1. oktober 2013 for erhvervsejendomme, hvis der er foretaget en sådan.

Fristen for at klage over vurderinger pr. 1. oktober 2012 for erhvervsejendomme og eventuelt foretagne (om)vurderinger pr. 1. oktober 2013 for erhvervsejendomme, udløb derfor den 1. juli 2013 henholdsvis den 1. juli 2014. Dette følger af den dagældende bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 38, stk. 2, 3. pkt. (lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011), og § 35 a, stk. 3, 5. pkt., der blev indsat ved lov nr. 649 af 12. juni 2013.

Reglerne om, hvornår der kan klages over de vurderinger, hvor klageadgangen er blevet udskudt, samt de omvurderinger, der i samme forbindelse kan påklages til behandling på baggrund af prisforholdene i vurderingsåret, fremgår af ejendomsvurderingslovens § 89. For erhvervsejendomme fremgår reglerne af § 89, stk. 2.

Ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 2, 1. og 2. pkt., har følgende ordlyd:

"Skatteforvaltningen udsender meddelelse om almindelige vurderinger og omvurderinger, der er foretaget fra den 1. oktober 2014 og indtil denne lovs ikrafttræden eller efter §§ 87 og 88, af ejendomme, der efter reglerne i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013 som ændret ved § 1 i lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017, vurderes i ulige år, senest samtidig med meddelelse efter stk. 8. Klage over vurderinger som nævnt i 1. pkt. skal være modtaget i skatteankeforvaltningen senest 90 dage fra datering af meddelelsen efter stk. 8."

I tilknytning til bestemmelsens ordlyd bemærker Landsskatteretten, at ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018, at §§ 87 og 88 handler om vurderinger pr. 1. oktober 2018, 1. oktober 2019 og 1. oktober 2020, samt at § 1 i den tidligere gældende vurderingslov blev ændret ved § 1, nr. 1, i lov nr. 61 af 16. januar 2017 til, at almindelige vurderinger for erhvervsejendomme skal vurderes i ulige og ikke lige år. Meddelelsen efter ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 8, er meddelelsen, der skal udsendes i forbindelse med, at den første nye ejendomsvurdering foretaget efter ejendomsvurderingslovens regler bliver udsendt for den pågældende ejendom, om, at klagefristerne igangsættes.

Reglerne om, at der i visse tilfælde allerede nu kan klages over vurderinger omfattet af ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 1 og 2, fremgår af ejendomsvurderingslovens § 89 a, stk. 1.

Ejendomsvurderingslovens § 89 a, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Vurderinger omfattet af § 89, stk. 1 og 2, der er foretaget af ejendomme, der ikke vurderes pr. 1. januar 2020 som ejerboliger, kan uanset § 89, stk. 1 og 2, påklages til skatteankeforvaltningen senest 90 dage fra dateringen af meddelelsen efter 2. pkt., jf. dog stk. 2-4. Der udsendes særskilt meddelelse om klageadgang og igangsættelse af klagefristen efter 1. pkt."

Landsskatteretten bemærker, at det udtrykkeligt fremgår af ordlyden af ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 2, 1. og 2. pkt., at adgangen til at klage over vurderinger af erhvervsejendomme - når klageadgangen igangsættes i forbindelse med, at den første nye ejendomsvurdering foretaget efter ejendomsvurderingslovens regler bliver udsendt for den pågældende ejendom - kun omfatter vurderinger, herunder omvurderinger, der er foretaget fra den 1. oktober 2014.

Henvisningen i ejendomsvurderingslovens § 89 a, stk. 1, til vurderinger omfattet af § 89, stk. 1 og 2, medfører, at muligheden for at klage på grundlag af Vurderingsstyrelsens særskilte meddelelse ved brevet med titlen "I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger" også kun - med hensyn til erhvervsejendomme - omfatter vurderinger, herunder omvurderinger, der er foretaget fra den 1. oktober 2014.

Det følger således modsætningsvis af ejendomsvurderingslovens § 89 a, stk. 1, jf. § 89, stk. 2, 1. og 2. pkt., at den klageadgang, der er opstået vedrørende den omhandlede ejendom i medfør af Vurderingsstyrelsens brev dateret den 24. marts 2021, ikke omfatter vurderingen af ejendommen pr. 1. oktober 2012. Hvis der måtte være foretaget en (om)vurdering pr. 1. oktober 2013 af ejendommen, gælder på samme måde, at klageadgangen ikke omfatter denne.

Med hensyn til selskabets subsidiære ønske om, at klagen behandles som en klage over vurderingen for 2013, bemærker Landsskatteretten yderligere, at der ikke er foretaget en almindelig vurdering eller omvurdering af ejendommen med en vurderingstermin i 2013. Der er heller ikke truffet en anden form for afgørelse, hvorved der er sket ansættelse af grundværdi og/eller ejendomsværdi med en vurderingstermin i 2013.

Landsskatteretten kan kun behandle klager over trufne afgørelser. Dette fremgår af skatteforvaltningslovens § 11. Det samme fremgår for vurderingsankenævnene af skatteforvaltningslovens § 6 og for Skatteankestyrelsen af skatteforvaltningslovens 4 a.

Da der ikke er truffet nogen afgørelse om ansættelse af grundværdi og/eller ejendomsværdi med en vurderingstermin i 2013 for ejendommen, kan Landsskatteretten også af denne årsag ikke behandle klagen som angivet i det subsidiære ønske.

Det forhold, at vurderingen pr. 1. oktober 2012 i henhold til beskatningsreglerne indgår som grundlag ved opgørelsen af skatter og afgifter vedrørende ejendommen for mere end ét skatteår, kan ikke føre til et andet resultat, idet det ikke ændrer ved, at der ikke er truffet nogen afgørelse om ansættelse af ejendommens grundværdi og/eller ejendomsværdi med en vurderingstermin i 2013.

Der er af ovennævnte årsager hverken adgang til at klage over vurderingen pr. 1. oktober 2012 eller over en vurdering med en vurderingstermin i 2013.

Landsskatteretten afviser derfor klagen.