Dato for udgivelse
22 Dec 2021 16:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2021 15:38
SKM-nummer
SKM2021.707.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-45741/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
berettiget, indkomstansættelse, frist, skatteansættelser, afvarslingsskrivesen, groft uagtsomt
Resumé

Sagen angik, om SKAT var berettiget til ekstraordinært at genoptage indkomstansættelsen for A for årene 2011-2015 i medfør af skatteforvaltningsloven §27, stk. 1, nr. 5, herunder om SKAT havde overholdt varslingfristen på 6 måneder i bestemmlsen stk. 2, 1. punktum.

Højesteret fandt, at A eller nogen på hendes vegne havde handlet groft uagtsomt ved at undlade at reagere på de urigtige skatteansættelser, hvorfor betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2011-2015 efter skatteforvaltningslovens §27, stk. 1 nr. 5 var opfyldt.

Det var Højesteret ubestridt, at skattemyndighederne mere end 6 måneder forud for afsendelsen afvarslingsskrivesen var i besiddelse af de oplysninger, der dannede grundlag for den ekstraordinære forhøjelse af skatteansættelserne for indkomsterne 2011-2015.

Højesteret fandt, at fristen på seks måneder i skatteforvaltningsloven §27, stk. 2, 1. pkt. ikke var overholdt.

Højesteret lagde til grund. at skattemyndighederne alene ved at sammenholde oplysningerne i årsopgørelserne, registreringerne i værdipapirsystemet og indberetningerne fra banken kunne konstatere, at skatteyderens skatteansættelser var urigtige, og at dette skyldtes groft uagtsomt forhold hos hende eller hendes repræsentant. Højesteret lagde vægt på, at højesteret i to tidligere domme har udtalt, at kundskabstidspunktet må anses for at være det tidspunkt, hvor skattemyndighederne "er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger" til, at der forelå grundlag for ekstraordinære ansættelse efter §27. stk. 1, nr. 5 

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens §27, stk. 1. nr. 5

Skatteforvaltningslovens §27, stk. 2, 1. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2021- 2  A.A.8.2.2.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 -  A.A.8.2.2.1.2.5

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landskatteretten, ej offentliggjort 

Tidligere instans: Vestre Landsret, SKM2020.561.VLR 

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM