Dato for udgivelse
06 dec 2021 11:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 nov 2021 10:48
SKM-nummer
SKM2021.653.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0105738
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fortjeneste, kryptovaluta, bitcoins, spekulation, spekulationshensigt
Resumé

I 2017 og 2018 var der indsat henholdsvis 116.348 kr. og 50.345 kr. på klagerens konto. Indsætningerne angik salg af kryptovaluta. Over for Skattestyrelsen havde klageren oplyst, at han i 2010 eller 2011 købe en Playstation, som uden hans vidende indeholdt 3 bitcoins, og at indsætningerne i 2017 og 2018 udgjorde salgssummen for disse. Da klageren ikke havde dokumenteret rigtigheden af denne oplysning, havde Skattestyrelsen lagt til grund, at klageren havde erhvervet de 3 bitcoins i spekulationshensigt og beskattet ham af indsætningerne.

Landsskatteretten henviste til statsskattelovens § 4 og til klagerens oplysning om, at han i 2010 eller 2011 købte en Playstation, hvorpå der lå 3 bitcoins. Videre henviste Landsskatteretten til klagerens oplysning om, at han ved købet ikke var opmærksom på, at de 3 bitcoins fulgte med, hvorfor han umuligt kunne have haft spekulationshensigt ved anskaffelsen. Klageren oplyste også, at der ikke fandtes en kvittering for købet. Der forelå heller ingen oplysninger om sælgeren af den omhandlede Playstation, herunder om sælgeren ved salget var opmærksom på, at der lå 3 bitcoins på denne. I 2017 og 2018 solgte klageren de 3 bitcoins for i alt 166.693 kr. Da klageren herved havde oppebåret fortjenester i de to indkomstår på i alt 166.693 kr., og da det ikke udelukkede beskatning af fortjenesterne, at klageren angiveligt ikke var opmærksom på de 3 bitcoins ved købet af den omhandlede Playstation, var klageren skattepligtig af fortjenesterne. Med denne begrundelse stadfæstede Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, Afsnit C.A.2.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, Afsnit C.C.2.1.3.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.C.2.1.3.3.5.2 Realisationsbeskattede kryptoaktiver

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2017: Fortjeneste ved handel med kryptovaluta

116.348 kr.

0 kr.

116.348 kr.

2018: Fortjeneste ved handel med kryptovaluta

50.345 kr.

0 kr.

50.345 kr.

Faktiske oplysninger
Skattestyrelsen har modtaget oplysninger om, at klageren har handlet med kryptovaluta. På baggrund af disse oplysninger fremsendte Skattestyrelsen den 13. maj 2020 et brev til klageren med anmodning om dokumentation af hans handelsaktivitet.

Dokumentation
Klageren har fremsendt kontoudtog, handelskvitteringer, bevis på ejerskab af brugerprofil samt et brev med en uddybning af hændelsesforløbet.

Klageren har oplyst, at han i 2010 eller 2011 købte en Playstation, som indeholdt bitcoins. Klageren har derefter solgt de pågældende bitcoins:

Dato

Mængde bitcoins

Salgspris

21. maj 2017

0,5

6.409,01 kr.

  5. juni 2017

0,5

8.421,38 kr.

20. november 2017

1

50.571,20 kr.

21. december 2017

0,5

50.946,55 kr.

  7. januar 2018

0,5

50.345,73 kr.

Kilde: Klagerens fremsendte handelsbilag fra G1.

Udbetalingerne fra de fem salg fremgår af fremsendte kontoudtog. Klageren har ikke dokumenteret nogen anskaffelsessum på den solgte beholdning.

Skatteankestyrelsen har anmodet klageren om dokumentation for køb af Playstation.

Klageren har oplyst, at der ikke findes kvittering for køb af Playstation.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har anset klageren for retmæssig ejer af de i sagen omhandlende bitcoins. Klagerens fremsendte screendump af hans brugerprofil på G1, samt det forhold at klagerens kontoudtog stemmer med hans udbetalingsoversigt fra G1 lægges til grund herfor.

Praksis omkring spekulationsbeskatning
Spekulation efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, er i praksis administreret således, at spekulationshensigten antages at foreligge, når et formuegode er erhvervet med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg, jf. Den juridiske vejledning - afsnit C.C.2.1.3.3.3 Spekulation.

Generelt er det efter domspraksis ikke en betingelse, at spekulationshensigten var den eneste årsag, der begrundede en erhvervelse af et formuegode. Det er end ikke en betingelse, at spekulation var hovedsigtet. Det er i almindelighed tilstrækkeligt, at spekulationshensigten ikke var uvæsentlig ved erhvervelsen, jf. SKM2018.104.SR.

Domspraksis har lagt vægt på de objektive omstændigheder ved købet, herunder arten af det erhvervede gode, idet omstændighederne kan give indikationer af, hvad hensigten med anskaffelsen har været. Kryptovaluta anses efter Skatterådets afgørelser for at være et spekulationsobjekt.

Omstændighederne efter køb af et formuegode kan også belyse og bestyrke oplysningerne om hensigten ved købet, som f.eks. at godet sælges hurtigt efter købet, eller at der sælges med betydelig fortjeneste, jf. UfR 1968.101 H, Skd. 1984.71.717 (ØLR-dom) og TfS 1986, 404 H.

Når Skattestyrelsen vurderer, om der er tale om spekulation efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, foretages en helhedsvurdering, hvor der ses på de forskellige omstændigheder ved klagerens køb.

I henhold til klagerens konkrete handler med kryptovaluta, vurderes disse at være foretaget med spekulation for øje, hvorefter skattepligten til eventuelle gevinster og fradragsretten til eventuelle tab indtræder. Da klageren ikke har fremsendt nogen dokumentation, der kan underbygge hans oplysning om, at de i sagen omhandlende bitcoins fulgte med i købet af en Playstation, har Skattestyrelsen vurderet, at han ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at erhvervelsen ikke er sket i spekulationsøjemed. Som følge heraf skal fortjenesten medregnes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1.

På baggrund af ovenstående har Skattestyrelsen forhøjet klagerens personlige indkomst med 116.348 kr. i 2017 samt 50.345 kr. i 2018.

Skattestyrelsen har bemærket til det bindende svar, SKM2014.226.SR, som klageren har henvist til, at denne afgørelse er blevet ændret af Landsskatteretten, jf. SKM2019.584.LSR, idet spørgsmålene i det oprindelige bindende svar ikke kunne besvares med den fornødne sikkerhed og måtte afvises.

Vedrørende en artikel fra G2 anses denne ikke for en retskilde og har derfor ikke betydning for Skattestyrelsens vurdering.

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at Skattestyrelsen skal anerkende, at erhvervelsen af bitcoins ikke er sket i spekulationsøjemed, således at fortjeneste eller tab ikke skal henregnes til indkomsten, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Bitcoins blev erhvervet i 2010 eller 2011 ved køb af en brugt Playstation, hvorpå der lå 3 bitcoins.

Bitcoins var tilbage i 2010 og 2011 stort set værdiløse, hvilket må formodes at være årsag til, at sælger af Playstation ikke opkrævede særskilt betaling herfor.

Klageren har oplyst, at han ved købet ikke var opmærksom på, at der fulgte bitcoins med, og at han derfor umuligt kan have haft en spekulationshensigt.

Ved bedømmelsen af om der foreligger spekulationshensigt, ser man i praksis på, om det pågældende aktiv er et aktiv, der normalt kan forventes solgt med fortjeneste.

I SKM2020.85.LSR fandt Landsskatteretten det ubetænkeligt at anse klagerens køb af bitcoins for spekulation. I SKM2018.104.SR og SKM2018.130.SR om kryptovalutaer, især bitcoins, fandt Skatterådet på baggrund af en lang række højesteretsdomme, at det efter praksis ikke er en betingelse, at spekulationshensigten var den eneste årsag, der begrundede erhvervelsen af et formuegode. Det var end ikke en betingelse, at spekulationen var hovedsigtet. Det er i almindelighed tilstrækkeligt, at spekulationshensigten ikke var uvæsentlig ved erhvervelsen.

Spekulationsbegrebet er ikke opfyldt, da bitcoins ikke er erhvervet med det formål at opnå fortjeneste ved videresalg.

Både kravet om videresalgshensigt og kravet om, at videresalget sker med henblik på at opnå fortjeneste, skal være opfyldt allerede ved erhvervelsen. Ingen af disse krav er opfyldt ved erhvervelsen, hvorved der ikke foreligger spekulation i skattemæssig forstand.

Spekulationshensigten er ikke eksisterende ved erhvervelsen, hvorved der ikke foreligger spekulation efter domspraksis.

Klageren har anført, at han ikke har kunnet dokumentere hændelsesforløbet, hvorfor han kun har sandsynliggjort det.

Retsmøde
Klageren gav møde sammen med hans repræsentant.

Repræsentanten nedlagde påstand om nedsættelse af den foretagne forhøjelse til 0 kr. og gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg. Det blev yderligere anført, at forholdet må sidestilles med, at klageren har modtaget bitcoins i gave. Repræsentanten henviste desuden til SKM2021.240.LSR og anførte, at forholdene i denne sag svarer til forholdene i nærværende sag, bortset fra, at der i SKM2021.240.LSR var sket betaling af et kontingent med en Bitcoin.

Landsskatterettens afgørelse
Ifølge statsskattelovens § 4 betragtes med de i bestemmelsen fastsatte undtagelser og begrænsninger som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Klageren har oplyst, at han i 2010 eller 2011 købte en Playstation, hvorpå der lå 3 bitcoins, og at han ved købet ikke var opmærksom på, at disse fulgte med, hvorfor han umuligt kan have haft spekulationshensigt. Videre har klageren oplyst, at der ikke findes kvittering for købet.

Det foreligger ingen oplysninger om sælgeren af den omhandlede Playstation, herunder om sælgeren var opmærksom på, at der lå 3 bitcoins på denne.

I 2017 og 2018 solgte klageren de 3 bitcoins for i alt 166.693 kr.

Da klageren herved således faktisk har oppebåret fortjenester i de to indkomstår på i alt 166.693 kr., og da det ikke udelukker beskatning af fortjenesterne, at klageren angiveligt ikke var opmærksom på de 3 bitcoins ved købet af den omhandlede Playstation, er klageren skattepligtig af fortjenesterne.

Med denne begrundelse stadfæster Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse.