Dato for udgivelse
06 dec 2021 09:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 okt 2021 12:15
SKM-nummer
SKM2021.651.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0373655
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Almenvelgørende, almennyttig, forening, kontingent, dyreinternat
Resumé

Spørger driver en forening, som indeholder et dyreinternat. I forbindelse med driften af dyreinternatet har Spørger indtjening ved salg af dyr, ved indleverede dyr, ophold og vaccination af herreløse dyr, indfangning af dyr mv.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers ydelser i den konkrete sag opfylder betingelserne for at være en almennyttig forening hvormed ydelserne er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 4 og
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4
Momsloven § § 13, stk. 1, nr. 21

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.21. Velgørende foreninger

Spørgsmål

 1. Kan Skattestyrelsen bekræfte, at Spørger er fritaget for moms vedrørende deres dyreinternat?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger (herefter også benævnt foreningen) drives som en forening med såvel momspligtige aktiviteter som momsfritagne aktiviteter.

Blandt momspligtige aktiviteter er

[…]

Desuden har foreningen også en række aktiviteter, der er fritaget for moms. De er alle en del af foreningens internatdel. Det er omsætning med udleverede dyr fra internatet, omsætning ved indleverede dyr, ophold og vaccination af herreløse dyr m.v.

Ud over ovenstående modtager foreningen kontingentindtægter og har nogle sponsorindtægter. Derforuden modtager foreningen i væsentligt omfang penge fra arv, donationer, legater samt tilskud fra Dyrevelfærdspuljen og øvrige indsamlinger og bidrag.

Foreningen er anerkendt som almenvelgørende forening. Dette fremgår af følgende link til Den Juridiske Vejledning 2021-1: Skat.dk: C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger

Af foreningens hjemmeside fremgår følgende omkring foreningens internatdel:

Spørger er en almennyttig forening, som:

[…]

Foreningen er medlem af […] en sammenslutning af knap XX organisationer, som arbejder for at højne dyrevelfærden i Danmark. Vi har fælles kampagner og lobbyisme, hvor det giver mening i forhold til hver forenings formål. På den måde får vi en fælles stemme og større gennemslagskraft, når foreningerne samlet repræsenterer så mange medlemmer. Den er partipolitisk uafhængig, men vi arbejder sammen med de politiske partier, som ved at forbedre lovgivningen kan give bedre forhold for dyr i Danmark.

Det vedtægtsbestemte formål med foreningen er som følger (uddrag af vedtægterne):

[…]

Foreningens prisfastsættelse af ydelserne, som er omfattet af internatsdelen, er vurderet i henhold til markedet, og sker derfor på markedsvilkår.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 (lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26.9.2019 med senere ændringer) lyder således:

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

Denne bestemmelse udspringer af momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o (Direktiv nr. 2006/112EF med senere ændringer), der har følgende ordlyd:

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

[...]

O) levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h) i), l), m) og (n, i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning.

Af den Juridiske Vejledning 2021-1, afsnit D.A.5.21.2 fremgår følgende:

Der er fire betingelser, som alle skal være opfyldte, for at salget af varer og ydelser kan fritages for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 21:

1)             Salget skal foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

2)             Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter

3)             Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål

4)             Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Ad. Betingelse 1:

I henhold til betingelse nr. 1 er det foreningen, der skal have et almenvelgørende eller almennyttigt formål. Dette er utvivlsomt opfyldt, idet foreningen er en godkendt forening i henhold til ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3. Dette underbygges af de krav, der stilles, for at en forening kan godkendes efter disse to bestemmelser i ligningsloven.

Af Den Juridiske Vejledning 2021-1, afsnit C.A.4.3.5.8 fremgår de betingelser, som skal være opfyldt, for at en forening kan opnå en godkendelse som almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening. Disse betingelser er som følger:

Skattestyrelsen godkender foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, som bruger deres midler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Skattestyrelsen har i bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018, fastsat regler om godkendelse efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3. For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer med et objektivt præg. Formålet skal derfor komme en vis videre personkreds til gode. Godkendelsen af almenvelgørende eller almennyttige foreninger mv. forudsætter, at de ved deres formål eller adfærd ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Betingelser for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser og institutioner mv.

Godkendelse efter ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. forudsætter, at følgende grundlæggende betingelser er opfyldt:

 1. Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.
 2. Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.
 3. Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution m.v.
 4. Der skal ved afgivelse af erklæring oplyses, hvorvidt der i det forudgående kalenderår fra samme udenlandske gavegiver er modtaget en eller flere gaver, der sammenlagt overstiger 20.000 kr.
 5. Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000 kr.

Se bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018 § 1.

 • Foreninger, der er et selvstændigt retssubjekt, skal udover at opfylde betingelserne i bekendtgørelsens § 1 opfylde følgende betingelser:
 • Foreningens bestyrelse må ikke i overvejende grad være selvsupplerende
 • Foreningen skal have over 300 kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS, og kontingentet skal have en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.
 • Foreningen er ikke medlem af en allerede godkendt hovedforening. Denne betingelse gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er en landsorganisation.

Se bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018 § 2

Fonde, stiftelser og institutioner m.v. skal ud over at opfylde ovennævnte fem grundlæggende betingelser i § 1 enten:

 • være omfattet af lov om fonde og visse foreninger, eller
 • være omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, eller
 • ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.  

Se bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018 § 3.

Det er desuden en betingelse for godkendelse, at følgende grundlæggende betingelser fremgår af vedtægterne:

 1. Formålet er almenvelgørende eller almennyttigt, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode.
 1. Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
 1. Foreningen, fonden, stiftelsen, institutionen m.v. eller det religiøse samfund er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvorved forstås, at hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontoret skal have sæde her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

Som der fremgår ovenfor, er der således en række betingelser for at opnå godkendelse som almennyttig eller på anden måde almenvelgørende forening. Eftersom foreningen fremgår af ovenstående liste, lever den således op til den nævnte betingelse 1.

Ad. Betingelse nr. 2:

Salget sker i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter. Disse salg er hovedsageligt betaling i forbindelse med udleverede dyr og i mindre grad betaling for modtagelsen af dyr. Når der bliver indleveret dyr, bliver der opkrævet en mindre betaling. Herefter tager foreningen sig af dyrene, og evt. er der personer, som efterfølgende adopterer dyrene. De dyr, der er egnede til at få et nyt hjem, bliver så udleveret mod et vederlag. Disse dyr fremgår af foreningens hjemmeside sammen med de krav, som stilles til adoptanterne for at kunne få dyret udleveret. Der er også indtægter ved indfangning af dyr m.v.

Foreningens salg vedrørende internatsdelen er således de betalinger, som er beskrevet ovenfor. Udover disse betalinger modtager foreningen også diverse arv, donationer og puljemidler m.v., som er beskrevet ovenfor.

Der er således en tæt sammenhæng mellem internatsdelens indtægter og de almennyttige/almenvelgørende aktiviteter med at tage sig af herreløse dyr og indleverede dyr m.v.

Vi henviser i øvrigt til beskrivelsen på foreningens hjemmeside, som er gengivet ovenfor.

Ad. Betingelse nr. 3:

Et eventuel overskud skal anvendes inden for foreningens almennyttige eller på anden måde almenvelgørende formål. Dette er også klart opfyldt. Dette understøttes af § 7 i foreningens vedtægter, der lyder således:

§ 7 Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende årlige, ordinære generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Er foreningens opløsning besluttet, afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvordan foreningens pengemidler og ejendele skal anvendes. Kun foreninger eller institutioner, som arbejder efter samme formål som foreningen, kan komme i betragtning som arvtagere.

Heraf fremgår, at ved ophør af foreningen kan foreningens midler kun anvendes til lignende formål. Løbende vil et eventuelt overskud kun blive anvendt i foreningens almennyttige del. Internatsdelen giver dog ikke overskud, og der forventes heller ikke et overskud fremadrettet. Det skyldes, at arv og donationer bliver mindre og mindre, og derfor kan vi helt udelukke, at ingen midler fra den almennyttige del af foreningen (internatsdelen) bliver anvendt til kommercielle eller andre formål.

Ad betingelse nr. 4:

Momsfritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning. Dette er der slet ikke risiko for, idet foreningen alene varetager en samfundsopgave ved at tage sig af herreløse dyr m.v., og denne del vil ikke kunne skabe en konkurrencefordel, netop fordi der er tale om en samfundsopgave. Derudover fungerer foreningens salg af dyr på ingen måde som andre, der sælger dyr. Foreningen redegør her for, hvordan salget sker m.v.

[…]

Spørger sikrer dyrets sundhed inden formidling til nyt hjem, dvs. et dyr er sundhedstjekket og behandlet hos en dyrlæge inden det kommer ud i et nyt hjem. Det betyder, at foreningen ofte har en større udgift på det enkelte dyr end indtægt. Dermed kan foreningen mindske misrøgt af dyr, som er foreningens primære formål.

Efter denne gennemgang af betingelserne for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1., nr. 21 er det Spørgers klare opfattelse, at betingelserne er opfyldt for, at foreningen er momsfritaget for internatsdelen efter denne bestemmelse.

Spørgsmålet er herefter, om der reelt er mulighed for, at én forening både kan have momspligtige aktiviteter og samtidig være en almennyttig/almenvelgørende forening, der er momsfritaget for en andel af aktiviteterne.

Det daværende "Told- og Skattestyrelsen" har tilkendegivet, at en forening kan være almenvelgørende/almennyttig af en del af sine aktiviteter i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 (daværende momslovens § 13, stk. 1, nr. 22), men at momsfritagelsen ikke ville kunne opretholdes vedrørende levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter. Denne tilkendegivelse er offentliggjort som SKM 2002.401 TSS.

For nærværende forening er internatsdelen fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1., nr. 21, hvorimod momsfritagelsen ikke kan udstrækkes til også at gælde […].

Salg af […] er aktiviteter af forretningsmæssig karakter, og det er således momspligtigt efter momslovens § 4.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger er fritaget for moms vedrørende deres dyreinternat.

Begrundelse

Spørger er en forening, der driver et […] og ejer et dyreinternat. Det er oplyst, at Spørger har følgende indtægter

 • Kontingentindtægter, sponsorater, arv og donationer.
 • Indtægter i forbindelse med indlevering og udlevering af dyr til dyreinternatet, ophold og vaccination af herreløse dyr, indfangning af dyr mv

Det er oplyst, at Spørger er medlem af […]

Foreningens formål er at medvirke til at beskytte alle dyr, at sikre gode forhold for husdyr samt give hjemløse og uønskede dyr ly og omsorg, indtil de formidles til et nyt hjem til dem.

Kontingent betalt af støttemedlemmer, kan ikke anses for at falde inden for momslovens anvendelsesområde, jf. sag SKM2008.139.LSR. Heri kom Landsskatteretten frem til, at en fonds leverancer til støttemedlemmer som følge af den ydede medlemsstøtte ikke er omfattet af momslovens § 4, stk. 1, idet fonden ikke ses at have leveret en modydelse til støttemedlemmerne for støttekontingentet.

Det er derfor Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers kontingentindtægter fra støttemedlemmer ikke er omfattet af momslovens § 4, stk. 1.

Det bemærkes, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at det i forbindelse med afgørelser om momsfritagelse § 13, stk. 1, nr. 17 og 21, kan være nødvendigt forudsætningsvis at tage stilling til, om en forenings formål er omfattet af § 13, stk. 1, nr. 4, selvom foreningen i relation til kontingentbetalingen, ikke kan anses for at udøve økonomisk virksomhed.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at ligesom i sag SKM2008.139.LSR kommer Spørgers aktiviteter en bredere kreds til gode, hvormed foreningens formål har filantropisk karakter og er derfor omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1. nr. 4.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, skal salg af varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., på visse betingelser momsfritages.

Momsfritagelsen forudsætter, at

 1. Leveringen foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening
 2. Leveringen skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter
 3. Overskuddet fra leveringerne skal udelukkende bruges til den afgiftspligtiges velgørende mv. formål
 4. Momsfritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning
 5. Leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter

Ad 1: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

I medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter fritaget for moms.

De foreninger m.fl., som momsmæssigt kan anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige efter fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er de samme, som efter praksis kan anses for fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, jf. lovforslag 2001/02, 2. samling, L 137.

Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål nævnes i forarbejderne til momsloven, amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde, typisk svarende til fritagelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 - 6.

Af lovforslaget fremgår endvidere, at det er bredden i overskuddets anvendelse, som er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørger har almenvelgørende formål. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at Spørger har til formål at beskytte udsatte dyr.

At foreningen er godkendt hos Skattestyrelsen som en almenvelgørende eller på anden måde almennyttige forening, fonde, institutioner mv. i henhold til ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 jf. den juridiske vejledning C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger kan i denne henseende ikke tillægges betydning.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørger opfylder første betingelse.

Ad. 2: Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter

De aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål. Det kan være aktiviteter, der fremgår af formålet eller er i tilknytning til formålet, eller andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller almennyttigt arbejde, jf. forarbejderne til momsfritagelsen, lovforslag 2001/02, 2. samling, L137.

Spørger har oplyst, at de aktiviteter, der ønskes omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er alle en del af foreningens internatdel. Det er omsætning med udleverede dyr fra internatet samt omsætning ved indleverede dyr, ophold og vaccination af herreløse dyr, indfangning af dyr m.v.

Det er Skattestyrelsens vurdering at disse aktiviteter er i nær tilknytning til foreningens formål. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at det fremgår af foreningens vedtægter […]  at foreningens formål er at beskytte alle dyr og […]

Skattestyrelsen finder på den baggrund, at Spørger opfylder anden betingelse.

Ad. 3: Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål.

Det er en betingelse, at overskuddet fra aktiviteten bruges fuldt ud til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Det fremgår af Spørgers vedtægter […] at et eventuel overskud skal anvendes inden for foreningens almennyttige eller på anden måde almenvelgørende formål.

Desuden er det oplyst, at det ved en opløsning af foreningen kun er foreninger eller institutioner, som arbejder efter samme formål som foreningen, kan komme i betragtning som arvtagere.

Det er på denne baggrund Skattestyrelsens vurdering, at betingelsen om, at et overskud udelukkende skal bruges til foreningens velgørende formål, er opfyldt, jf. også SKM 2019.98.SR og SKM.2019.181.SR.

Ad. 4: Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Det er en betingelse for at være omfattet af bestemmelsen, at momsfritagelsen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning, jf. momslovens §§ 13, stk. 1, nr. 21.

Konkurrencefordrejning foreligger, når en momsfritagelse vil påvirke konkurrencevilkårene på markedet til skade for andre udbydere, som udøver lignende aktiviteter. Der vil dog ikke være tale om konkurrencefordrejning, når en organisations salg af varer og ydelser alene fungerer, som en normal service for foreningens medlemmer og momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

Det er oplyst, at de af Spørger påtænkte aktiviteter sker udelukkende for at give hjemløse dyr et nyt hjem.

Derudover oplyser Spørger, at momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedbringe priserne, da salgspriserne på Spørgers ydelser svarer til markedsværdien.

Det er på baggrund af en konkret vurdering herefter Skattestyrelsens opfattelse, at en momsfritagelse af Spørgers aktiviteter ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning.

Ad. 5: Leveringen er ikke af forretningsmæssig karakter.

Det er slutteligt en forudsætning, at leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, 3. punkt.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget bag momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 (2001/02, 2. samling, L137.), at salg af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af den foreslåede fritagelse, idet der i så fald er tale om almindelig erhvervsmæssig og dermed momspligtig virksomhed. Dette gælder uanset om overskuddet anvendes fuldt ud til et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Med salg af forretningsmæssig karakter tænkes først og fremmest på salg fra et fast salgssted som en kiosk, et cafeteria, en sportsshop eller lignende. Afgørelsen af, hvorvidt der er tale om et fast salgssted, skal træffes ud fra en konkret vurdering.

Elementer som salgsstedets indretning, åbningstider, kundekreds, varesortiment m.v. vil kunne indgå i vurderingen af, hvorvidt der er tale om salg af forretningsmæssig karakter.

Det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers salg af de nævnte aktiviteter ikke kan anses for at være af forretningsmæssig karakter.

Skattestyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at udvalget af de dyr, som kan formidles videre, afhænger af, hvor mange dyr foreningen får indleveret eller indfanger. Derfor har foreningen ikke et bestemt sortiment af dyr.

Det er således Skattestyrelsens vurdering, at sidste betingelse er opfyldt.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momslovens § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21

Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

Praksis

SKM 2019.98.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger er momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr og salg af salg af sponsorater og udstillingsplads i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.

SKM.2019.181.SR.

Skatterådet bekræftede, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 21, og at Spørger ved opkrævning af deltagergebyr samt salg af standpladser i forbindelse med afholdelsen af en konference, ikke skal opkræve moms.

SKM2008.139.LSR

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at støttemedlemmernes betaling af kontingent til en forening, der arbejdede for at bevare naturen, ikke udgjorde et vederlag for en modydelse i henhold til momslovens § 4, stk. 1. Begrundelsen var, at foreningens virke for almene samfundsmæssige interesse ikke primært kom støttemedlemmernes specifikke interesser, men en bredere kreds til gode. Støttemedlemmerne kunne derfor ikke anses for at have modtaget en konkret modydelse for deres betaling af støttekontingentet.