Dato for udgivelse
19 Nov 2021 13:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Oct 2021 13:18
SKM-nummer
SKM2021.624.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-47672/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
ekstraordinær genoptagelse, skatteansættelser, ekstrakt, sagsakter
Resumé

Sagen angik, om appellanten var berettiget til at få ekstraordinær genoptagelse af sin skatteansættelser for indkomstårene 2010, 2011 og 2012. Landsretten bestemte, at appellanten senest den 12. oktober 2021 skulle indlevere ekstrakt, hvilket landsretten gentog ved retsbog af 6. oktober 2021 efter, at appellanten havde anmodet om udsættelse af hovedforhandlingen. Ekstrakten blev ikke indleveret inden fristens udløb, og landsretten fastsatte herefter frist for indlevering af ekstrakten til den 14. oktober 2021, kl. 12.00. Den 14. oktober 2021 indleverede appellanten ca. 50 enkeltfotos, der fremstod som uddrag af forskellige sagsakter. Landsretten fandt, at disse ikke fremstod som en ekstrakt og afviste derefter anken, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1.

Reference(r)

Retsplejelovens § 386, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.8.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.10

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 16-1735845

Tidligere instans: Byretten, SKM2020.518.BR

Nærværende afgørelse fra Østre Landsret, er offentliggjort ved en fejl, da den er identisk med SKM2021.580.ØLR.

Appelliste

Parter 

A

(selv)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Tim Holmager)

Retten i Nykøbing Falster har den 5. november 2020 afsagt dom i 1. instans (sag BS-54286/2019-NYK).

Afgørelsen er truffet af landsdommerne

Lone Kerrn-Jespersen, Lone Dahl Frandsen og Thomas Smed (kst.)

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten berammede ved retsbog af 25. maj 2021 sagen til hovedforhandling den 19. oktober 2021. I samme retsbog bestemte landsretten, at A skulle indlevere ekstrakt senest den 12. oktober 2021, og landsretten gentog dette ved retsbog af 6. oktober 2021. Ekstrakten blev ikke indleveret inden fristens udløb.

Landsretten fastsatte herefter ny frist til den 14. oktober 2021 kl. 12.00.

A har den 14. oktober 2021 på portalen indleveret ca. 50 enkeltfotos, der fremstår som uddrag af forskellige sagsakter. Disse fremstår ikke som en ekstrakt med de udvekslede processkrifter og de dokumenter eller 2 dele af dokumenter, der agtes påberåbt under sagen, jf. retsplejelovens § 385, stk. 1. Der er heller ikke indleveret ekstrakt i papirform.

Landsretten afviser derfor anken, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 25.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens forløb.

THI KENDES FOR RET:

Denne ankesag afvises.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 25.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.