Dato for udgivelse
29 okt 2021 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 sep 2021 13:33
SKM-nummer
SKM2021.558.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Sagsnummer
18-0005776
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Tarifering
Emneord
Kontrol, KN-positionskode, varekode, tarifering, toldsuspension, høring
Resumé

SKAT ændrede KN-positionskoden på en varesending af træplanker i forskellige længder og tykkelser. Selskabet havde tariferet plankerne under KN-positionskode 4412 9940 10 med en toldsats på 10%. SKAT var af den holdning, at plankerne skulle tariferes under KN-positionskode 4412 9940 90 også med en toldsats på 10%, men i denne varekode kunne selskabet ikke søge om toldsuspension.

Selskabet havde angivet en varesending af træplanker, og varerne blev samme dag udtaget til fysisk kontrol af SKAT. Ved kontrollen fandt SKAT, at varekoden skulle ændres fra KN-position 4412 9940 10 til 4412 9940 90. Førstnævnte varekode gav mulighed for toldsuspension, men sidstnævnte varekode gav imidlertid ikke mulighed for toldsuspension. Efter aftale med speditøren blev varekoden ændret, og SKAT traf herefter straksafgørelse på mail til selskabet. Efterfølgende erklærede selskabet, at de ikke var enige i SKATs tarifering.

Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde opfyldt sine forvaltningsretlige forpligtelser efter bestemmelserne i EU-Toldkodeksens artikel 22, stk. 6, idet selskabet ikke var blevet tilstrækkeligt oplyst om baggrunden for, hvorfor SKAT ændrede tariferingen af varen, ligesom selskabet heller ikke var blevet behørigt oplyst om mulighederne for enten at erklære sig enig straks i resultatet af kontrollen eller at anmode om en skriftlig meddelelse med høringsfrist i overensstemmelse med Gennemførelsesforordningens artikel 9, stk. 2.

Landsskatteretten anså dette for at være så konkrete væsentlige mangler i afgørelsen, at denne måtte anses for at være ugyldig.

Reference(r)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 2013-10-09 om EU-Toldkodeksen (EUTK) artikel 5, nr. 39
EU-Toldkodeksens artikel 22, stk. 6, artikel 29
Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen
Gennemførelsesforordningens artikel 8, artikel 9, artikel 9, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit F.A.1. Told

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.7.4.5.3.

Toldstyrelsen ændrede KN-positionskoden på en varesending af træplanker i forskellige længder og tykkelser.

Selskabet havde tariferet plankerne under KN-positionskode 4412 9940 10 med en toldsats på 10%. SKAT var af den holdning, at plankerne skulle tariferes under KN-positionskode 4412 9940 90 også med en toldsats på 10%, men i denne varekode kunne selskabet ikke søge om toldsuspension.

Landsskatteretten finder, at SKATs afgørelse er ugyldig.

Faktiske oplysninger
H1 A/S er et dansk selskab, der handler med træ, trælast og byggematerialer. Ved brev dateret den 16. august 2018 klagede selskabet til Skatteankestyrelsen over en afgørelse, som SKAT havde truffet angående ændring af varekoden for et vareparti træplanker.

Selskabet har den 14. maj 2018 angivet en varesending på toldangivelse med referencenummer […]. Varerne blev udtaget til fysisk kontrol den 17. maj 2018, hvor der samtidig telefonisk blev truffet aftale om kontrol på […] Havn den 18. maj 2018. Her blev varepartiet kontrolleret. Efter aftale med speditøren blev varekoden ændret fra 4412 9940 10 til 4412 9940 90. Førstnævnte varekode gav mulighed for toldsuspension, men sidstnævnte varekode gav imidlertid ikke mulighed for toldsuspension.

Følgende fremgår af mailkorrespondancen mellem SKAT og speditøren:

"(…)

Sent: Friday, May 18, 2018 12:03 PM
Subject: Toldkontrol

Hej
Vi har været over og se på godset (TGHU […]), vi kan konstatere at varekoden er forkert og den skal over i 4412994090 til 10 % i steder for 4412994010 til 10 % - i den nye varekode er der ikke mulighed for at få toldsuspension.

I må meget gerne bekræfte enighed på mail så laver jeg en afgørelse.
Godset kan ikke frigives før jeg har modtaget jeres/virksomhedens svar.

Venlig hilsen
[Navn udeladt]
SKAT

(…)

Fri, 18 May 2018 11:03:30 +0000
Subject: RE: Toldkontrol
Importance: High

Vi bekræfter hermed!

Kan du frigive med det samme?

Kind regards
[Navn udeladt]
Import Assistant
G1 A/S
[…]"

Toldstyrelsens afgørelse
Toldstyrelsen har truffet straksafgørelse om ændring af varekoden i den Kombinerede Nomenklatur for et vareparti træplanker.

SKAT har bl.a. begrundet afgørelsen med:

"(…)

5. SKATs begrundelse for ændringen
I og [navn udeladt] fra G1 A/S er fuldt ud enige i SKATs straksafgørelse i henhold til mail af den 18. maj 2018.

Enigheden omfatter blandt andet at, i er enige i ændringen af varekoden til 4412994090 og der ikke kan søges om toldsuspension i denne varekode.

SKAT har på baggrund af de modtagne dokumenter til toldangivelsen, og besigtigelsen af varen i forbindelse med den fysiske kontrol konstateret følgende vedrørende varepost nr. 1.

5.1 Varekode
I har angivet varen som Træ lamineret træ bestående af to lag plader under varekoden 4412994010, med en toldsats på 10 % med mulighed for toldsuspension.

På baggrund af besigtigelsen af varen i forbindelse med den fysiske kontrol er det konstateret, at der er tale om Krydsfiner, finerede pladser og lignede laminerede træprodukter, af eg, andre varer.

I henhold til artikel 57, stk. 1, 2, 3 og 4 i EUTK består tarifering af en vare i, at det efter de gældende regler fastslås, hvilken underposition i Den Kombinerede Nomenklatur den pågældende vare hører under.

Af ATB 1 og 6 fremgår bl.a. at tarifering skal ske med hjemmel i positions- og underpositionsteksterne, bestemmelser til afsnit og kapitler samt bestemmelser til underpositionsteksterne.

På baggrund af ovenstående skal varen tariferes under følgende 10 cifrede varekode 4412994090 som omfatter andre varer. Toldsatsen er 10 %.

5.2.Toldværdi
I har angivet toldværdien til 633.723 kr.
Toldværdien er angivet korrekt på toldangivelsen.

5.3 Oprindelse
I har angivet, at varen har oprindelse i Land Y1.
Oprindelseslandet er angivet korrekt på toldangivelsen.

(…)"

SKATs høringssvar
Toldstyrelsen har afgivet følgende bemærkninger til klagen:

"SKAT (nu Toldstyrelsen) foretog d. 18. maj 2018 fysisk kontrol af toldreference […]. I den forbindelse blev varekoden efter aftale med speditøren ændret fra 4412994010 til 4412994090.

Ændringen er foretaget, da det er en betingelse for placering i 4412994010 at pladerne skal have en længde på mellem 297 mm og 450 mm. I pakkelisten fremgår at længden på pladerne er henholdsvis 2200 mm og 1860 mm. Dermed lever pladerne ikke op til kravene for en placering i 4412994010.

Udsnit fra toldtariffen omhandlende de relevante varekoder er vedlagt."

Klagerens opfattelse
Selskabet har i klagen over SKATs afgørelse afgivet følgende bemærkninger:

"Vedr. afgørelsen i ovennævnte sagsnr. er jeg uenig i følgende:

Gulvet er et lamelparket gulv. Definitionen af lamelparket er at slidlaget er stører end 2,5 mm. jfv. nedenstående.
På fakturaen (se vedh.) fremgår følgende tal for hver plankes mål. 15/4 x 260 x 2.200 mm.
De første tal angiver at hver planke er 15 mm tyk og slidlaget er 4 mm. Derudover er planken 260 mm. bred og 2.200 mm lang.
På de 2 sidste varenumre er slidlaget 3 mm. tyk og i alt 14 mm.
Opfylder gulvet ikke kravet til tykkelsen på slidlaget, må det ikke sælges som lamelparket.

At speditøren har bekræftet ændringen af varekoden, må være for at vi kunne få varen udleveret. Bagefter måtte vi så kikke på hvad der var gået galt.
Vi pressede på for at få varen udleveret, da vi skulle have gulvet distribueret til kunden. Ellers ville vi få "bøde" for sen levering.

http://www.gulvfakta.dk/gulvbelaegninger/traegulve/materialer-og-typer.aspx

Som nedenstående skal slidlaget have en tykkelse af mindst 2,5mm, men oftest er slidlaget 3 - 4mm tyk.

(Billede udeladt)"

Selskabet har efterfølgende fremsendt yderligere bemærkninger til sagen ved information om den bindende tariferingsoplysning (BTO) udstedt af Toldstyrelsen:

"Bemærkninger til sag
Den indsendte klage skyldes at toldstyrelsen ville placere en vare under toldtarif nummer 4412994090. Varerne havde vi angivet under toldtarif nummer 4418750000. Ændringen gjorde at vi skulle betale told af importen.

Vi har nu fra Toldstyrelsen fået BTO (Bindende tariferingsoplysning) på de omhandlede varer. Iflg. denne skal varerne tariferes under varekode 4418750000. Dette betyder at Toldstyrelsen har godkendt at der ikke er told på varerne.

Varerne vi importerer i dag, er af nøjagtig samme konstruktion som de varer der blev udtaget til kontrol i sommeren 2018."

Landsskatterettens afgørelse
Af Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 2013-10-09 om EU-Toldkodeksen (EUTK) artikel 5, nr. 39, fremgår det:

"I denne kodeks forstås ved:

39) »afgørelse«: enhver handling, der udføres af toldmyndighederne i tilknytning til toldlovgivningen, hvorved der tages stilling til et konkret tilfælde, og som har retsvirkning for den eller de berørte personer

…"

Af EU-Toldkodeksens artikel 22, stk. 6, fremgår det:

"Stk. 6. Inden toldmyndighederne træffer en afgørelse, som kan få negative følger for ansøgeren, skal de meddele ansøgeren de grunde, som de agter at basere deres afgørelse på, og denne skal have lejlighed til at fremsætte sine synspunkter inden for en frist, der løber fra den dato, hvor den pågældende modtager eller må antages at have modtaget meddelelsen. Efter udløbet af denne frist får ansøgeren i en passende form meddelelse om afgørelsen."

Af EU-Toldkodeksens artikel 29, fremgår det:

"Bortset fra de tilfælde, hvor en toldmyndighed handler som retsinstans, gælder artikel 22, stk. 5, 5, 6 og 7, artikel 23, stk. 3, og artikel 26, 27 og 28 også for afgørelser, som toldmyndighederne træffer uden forudgående ansøgning fra den berørte person."
I Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (herefter benævnt GF) fremgår følgende: 

Artikel 8
Generel procedure vedrørende høringsret
(Kodeksens artikel 22, stk. 6) 

1. Meddelelsen, der omhandles i kodeksens artikel 22, stk. 6, første afsnit, skal:

a)       indeholde en henvisning til de dokumenter og oplysninger, som toldmyndighederne agter at basere deres afgørelse på

b)       angive den frist, inden for hvilken den pågældende person kan fremsætte sine synspunkter fra den dato, hvor han modtager eller må antages at have modtaget meddelelsen

c)       indeholde en henvisning til den pågældende persons ret til indsigt i de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i litra a), i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

2. Når den pågældende person fremsætter sine synspunkter inden udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1, litra b), kan toldmyndighederne træffe afgørelsen, medmindre den pågældende person samtidig tilkendegiver sin hensigt om at udbygge sine synspunkter yderligere inden for den fastsatte frist.

Artikel 9
Særlig procedure vedrørende høringsret
(Kodeksens artikel 22, stk. 6) 

1. Toldmyndighederne kan som led i verifikations- eller kontrolprocessen give den meddelelse, der er omhandlet i kodeksens artikel 22, stk. 6, første afsnit, når de agter at træffe en afgørelse på grundlag af et eller flere af følgende elementer:

a)       resultaterne af en verifikation efter varernes frembydelse

b)       resultaterne af en verifikation af toldangivelsen som omhandlet i kodeksens artikel 191

c)       resultaterne af en kontrol efter frigivelse som omhandlet i kodeksens artikel 48, når varerne stadig er under toldtilsyn

d)       resultaterne af en verifikation af bevis for toldmæssig status som EU-varer eller i givet fald resultaterne af verifikationen af ansøgningen om registrering af et sådant bevis eller om påtegning af et sådant bevis

e)       toldmyndighedernes udstedelse af et oprindelsesbevis

f)        resultaterne af kontrol af varer, for hvilke der ikke var indgivet en summarisk indpassageangivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en reeksportangivelse eller en toldangivelse. DA L 343/568 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2015

2. Indgives en meddelelse i henhold til stk. 1, kan den pågældende person:

a)       straks fremsætte sine synspunkter på samme måde som ved meddelelse i henhold til artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 eller

b)       anmode om en meddelelse i henhold til artikel 8 bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra f).

Toldmyndighederne oplyser den pågældende person om disse to valgmuligheder.

3. Træffer toldmyndighederne en afgørelse, der får negative følger for den pågældende person, registrerer de, om vedkommende har givet udtryk for sine synspunkter i henhold til stk. 2, litra a).

Det fremgår af artikel 22, stk. 6, i EUTK, at toldmyndigheden, inden de træffer en afgørelse, som kan få negative følger for ansøgeren, skal meddele ansøgeren de grunde, som de agter at basere deres afgørelse på, og denne skal have lejlighed til at fremsætte sine synspunkter inden for en frist. Der er i GF artikel 9 undtagelser til denne generelle høringsforpligtelse i forbindelse med blandt andet en verifikation efter varernes frembydelse. Denne bestemmelse finder anvendelse i nærværende sag, da SKAT har udtaget varerne til fysisk kontrol før frigivelsen. Det følger af GF artikel 9, at klageren i forbindelse med den fysiske kontrol skulle oplyses om sine muligheder for straks at erklære sig enig eller at anmode om meddelelse efter høringsproceduren beskrevet i GF artikel 8. Retten finder, på denne baggrund, at selskabet, i det konkrete sagsforløb, gennem mailkorrespondance den 18. maj 2018 med SKAT ikke er blevet behørigt oplyst om mulighederne for enten at erklære sig enig straks i resultatet af kontrollen eller at anmode om en skriftlig meddelelse med høringsfrist i overensstemmelse med GF artikel 9, stk. 2, jf. GF artikel 8.

Samtidig finder retten, at SKAT ikke i mailkorrespondancen den 18. maj 2018 i tilstrækkelig grad oplyste selskabet om baggrunden for, hvorfor SKAT ændrede tariferingen af varen, hvilket er et krav efter EUTK artikel 22, stk. 6, jf. GF artikel 8. Herefter finder Landsskatteretten, at SKAT ikke har opfyldt sine forvaltningsretlige forpligtelser efter bestemmelserne i EUTK artikel 22, stk. 6, og GF artikel 8 og 9. Retten anser dette for at være så konkrete væsentlige mangler i afgørelsen, at denne må anses for at være ugyldig.

Som følge af ovenstående er det Landsskatterettens samlede opfattelse, at SKATs afgørelse lider af så væsentlige mangler, at den er ugyldig.