Dato for udgivelse
16 sep 2021 11:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 aug 2021 13:32
SKM-nummer
SKM2021.478.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0312478
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Almenvelgørende, almennyttig, forening, kontingent, amatørsport
Resumé

Spørger driver en amatørsportsforening indenfor søsport. Som led heri fortager Spørger udlejning af havnepladser, bådstativer, samt ydelser i nær tilknytning hermed. 

Skatterådet bekræfter, at Spørgers ydelser i den konkrete sag opfylder betingelserne for at være en almennyttig forening hvormed ydelserne er momsfritaget.

Derudover bekræfter Skatterådet, at Spørgers momsfritaget ydelser ikke bliver påvirket af, at Spørger driver momsfritaget udlejning af fast ejendom samt momspligtig erhvervsmæssig udlejning.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4 og
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4
Momsloven § § 13, stk. 1, nr. 21

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.21. Velgørende foreninger

Spørgsmål

 1. Kan Skattestyrelsen bekræfte, at Spørger som momsfritaget amatørsportsklub, er momsfritaget af en række af de aktiviteter som foreningen udøver og derfor anses som velgørende/almennyttige, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21?
 2. Kan Skattestyrelsen bekræfte, at Spørgers aktiviteter som er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, og § 13, stk. 1, nr. 21 ikke bliver påvirket af, at foreningen dels har momsfritaget udlejning af fast ejendom, og dels har erhvervsmæssig udlejning som er omfattet af en frivillig momsregistre-ring, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 og momslovens § 51?                                                       

Svar

 1. Ja
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en almindelig amatørsports forening under Danmarks Idrætsforbund og Dansk Sejlunion.

Foreningen har ca. xx medlemmer.

Foreningens medlemmer er blandt andet bådejere, som har en bådplads i klubbens lystbådehavn, medlemmer af ungdomsafdeling og andre underafdelinger i foreningen.

Foreningen opkræver almindeligt medlemskontingent hos medlemmerne for at kunne være medlem af sejlklubben. Foreningens underafdelinger er blandt andet ungdoms- og jolleafdeling, kajaksejlads, sejlundervisning, vinterbadere mv.

Det kan lægges til grund, at disse kontingenter er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Denne anmodning om bindende svar vedrører en række af foreningens øvrige aktiviteter, og vurderingen af, hvilke af disse aktiviteter, som er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Foreningen har ud over de almindelige foreningskontingenter følgende indtægter:

 • Medlemmers betaling for havneplads
 • Medlemmers betaling for leje af bådstativer
 • Medlemmers betaling for mobilkran til isætning/optagning af både
 • Gæstesejleres betaling for havneplads
 • Salg af strøm til medlemmer og gæstesejlere
 • Salg af klubtøj, øl og vand
 • Arrangementer i form af nytårskur, sommerfest, stævner og kapsejladser for medlemmer
 • Salg af brændstof til medlemmer og gæstesejlere

   Foreningen udlejer desuden fast ejendom, herunder erhvervsbygninger. Aktiviteter som er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 med mulighed for frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning. Det omfatter følgende udlejning:

   • Udlejning/forpagtning af restaurationslokaler
   • Udlejning af værftslokaler
   • Udlejning af værelser
   • Udlejning af havnebolig
   • Udlejning af fiskerhuse / hytter til opbevaring af fiskegrej mv.
   • Udlejning af kontorpladser/arbejdsstationer i kontorfællesskab

   Følgende fremgår af Spørgers vedtægter:

   2. FORMÅL

   2.1 Klubbens formål er at fremme søsport ved;

   (…)

   2.2 Klubben er ikke partipolitisk.

   (….)

   13. KLUBBENS OPLØSNING

   13.1 Klubbens opløsning kan kun foretages ved simpelt stemmeflertal på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er

   til stede. I tilfælde af, at der er flertal for opløsning, men generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal opløsningen forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, som så er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

   13.2 Fordeling af overskud ved opløsning af klubben:

   Bliver der overskud ved salg af havn, bygninger og arealer efter betaling af gæld, skal pladsejerne som første prioritet have returneret deres pladsindskud.

   Er der efter dette yderligere overskud, tilfalder dette Dansk Sejlunions ungdomsarbejde.

   Spørgers opfattelse og begrundelse

   Spørgsmål 1.

   Spørger er en almindelig amatørsportsforening, som er medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts Forbund.

   Foreningens hovedaktiviteter og kontingentindtægter er dermed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

   Foreninger, som er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, anses også efter momsreglerne for at være velgørende eller almennyttige foreninger efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

   En del af foreningens aktiviteter, som ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, er derfor omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 21.

   Foreningens medlemskontingenter er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, som fritager ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold.

   Sejlklubbens aktiviteter - udøvelsen af sejlsport - er en almindelig momsfritaget amatørsportsgren.

   Skattestyrelsen beskriver i den Juridiske Vejledning, at:

   Ved vurdering af hvad der regnes for sportsaktiviteter, kan der bl.a. lægges vægt på, om den pågældende klub eller forening, hvor aktiviteten udføres, er tilknyttet Danmarks Idræts Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) eller tilsvarende sports- eller idrætsforbund.

   Spørger er medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts Forbund (DIF).

   Spørger er en amatørsportsforening, som ikke drives med gevinst for øje efter momsreglerne, jf. foreningens vedtægter.

   Amatørsportsforeninger, som er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, anses også for at være almennyttige eller almenvelgørende foreninger efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

   Som momsfri almennyttige/velgørende aktiviteter anses de af foreningens aktiviteter, som opfylder følgende fire betingelser:

   1)      Salget skal foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

   2)      Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter

   3)      Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål

   4)      Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

   Bestemmelsen er en enten/eller bestemmelse. Det betyder, at en forening ikke kan vælge at enkelte indtægter omfattet af bestemmelsen i nr. 21 er fritaget, hvorimod andre er momspligtige.

   Den Juridiske Vejledning oplister følgende eksempler på indtægter som kan falde ind under momsfritagelsen:

   • Salg af mad og drikkevarer til medlemmer af foreningen samt i mindre omfang til øvrige kunder
   • Salg af sportstøj og sportsudstyr til medlemmer samt i mindre omfang til øvrige kunder
   • Sponsorater
   • Bandereklamer
   • Annonceindtægter i klubblad, kampprogram mv.

   Salg af forretningsmæssig karakter

   Momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 21 gælder ikke salg af forretningsmæssig karakter.

   Som forretningsmæssig karakter anses eksempelvis en Proshop eller lignende som hovedsageligt henvender sig til offentligheden eller kommerciel foredrags- eller kursusvirksomhed.

   Nedenfor har Spørger vurderet, at en enkelt af foreningens aktiviteter anses for velgørende, og er af forretningsmæssig karakter.

   Konkurrencefordrejning

   Almennyttige foreninger - herunder Spørger - anses som udgangspunkt ikke for at levere varer og tjenesteydelser i konkurrence med andre erhvervsdrivende, når salget fungerer som normal service overfor medlemmerne og momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

   Spørgers opfattelse

   Det er Spørgers opfattelse, at Spørger er momsfritaget af de aktiviteter som ligger i naturlig tilknytning til foreningens almennyttige aktiviteter.

   Det er Spørgers opfattelse at følgende af foreningens aktiviteter er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21:

   • Medlemmers betaling af havneplads
   • Medlemmers betaling for leje af bådstativer
   • Medlemmers betaling for mobilkran til isætning/optagning af både
   • Gæstesejleres betaling for havneplads
   • Salg af strøm til medlemmer og gæstesejlere
   • Sponsorater
   • Salg af klubtøj, øl og vand til arrangementer
   • Arrangementer i form af nytårskur, sommerfest, stævner og kapsejladser.

   Det begrundes desuden i at Skattestyrelsen i SKM.2003.19.TSS i punkt 3 har vurderet den momsmæssige behandling af "udlejning af bådepladser":

   3. Udlejning af bådepladser

   Sejlklubbers ydelser vedrørende udlejning af bådeplads, liggeplads på land, havne- og beddingpladser, er momspligtige, selvom udlejningen kun sker til foreningens medlemmer, jf. Mn. 601/79 og Mn. 739/80. Se MV 2002, D.11.8.

   DIF har anført, at Skatteministeriets kommentar til forbundets høringssvar (L 137 - bilag 9), hvorefter en sejlklubs "udlejning af bådpladser må anses for at være forretningsmæssig havnevirksomhed..."er i modstrid med lovteksten og bemærkningerne.

   Det er således forbundets opfattelse, at såfremt der er tale om salg til klubbens medlemmer, familiemedlemmer, gæstende klubber (gæstesejlere) o.lign., vil dette salg indikere, at der er tale om salg af ikke-forretningsmæssig karakter.

   Styrelsen har udtalt, at i overensstemmelse med lovbemærkningerne vil udlejning af bådpladser i tilfælde, hvor udlejningen sker til medlemmer, ikke være salg af forretningsmæssig karakter, der er undtaget fra momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 22, 3. punktum.

   Udlejning til ikke-medlemmer vil derimod som udgangspunkt være forretningsmæssig havnedrift, jf. kommentaren til høringssvaret. Er udlejningen til andre end medlemmer mv. imidlertid af ubetydeligt omfang, er det styrelsens opfattelse, at udlejningen i sin helhed er omfattet af fritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 22, jf. bestemmelsens 1. og 2. punktum. Også her vil det bero på en konkret bedømmelse, hvornår udlejningen er ubetydelig.

   Spørgers aktiviteter vedrørende udlejning af bådepladser, udlejning af bådstativer, udlån af mobilkran til at optage og isætte både, gæstesejlere samt betaling af strøm sker til foreningens medlemmer og er en integreret del af foreningens momsfritagne aktiviteter, og dermed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

   Særligt vedrørende betaling fra gæstesejlere anfører Skattestyrelsen, at udlejning til andre end medlemmer af ubetydeligt omfang er omfattet af momsfritagelsen.

   Spørger udlejer bådepladser til medlemmer i 20xx for DKK xx, og udlejning til gæstesejlere for DKK xx. Det vil sige udlejning af bådepladser til gæstesejlere udgør mindre end 1 %, hvilket efter foreningens opfattelse anses for "ubetydeligt".

   Salg af forretningsmæssig karakter

   Det er Spørgers opfattelse at følgende indtægter hos Spørger anses for at være af forretningsmæssig karakter, og dermed ikke er omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 21.

   • Salg af brændstof til medlemmer og gæstesejlere

   Det begrundes i, at disse leverancer ikke anses for at være en naturlig aktivitet for en amatørsportsklub, men er en aktivitet som mere henvender sig til offentligheden, og dermed ikke er omfattet af momsfritagelsen.

   Spørgsmål 2

   Det er Spørgers opfattelse, at Spørger er momsfritaget af udlejning af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

   Foreningen har mulighed for at blive frivillig momsregistreret for erhvervsmæssig udlejning efter momslovens § 51. Det er ikke muligt at blive frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom til boligformål.

   Det er Spørgers opfattelse, at foreningens udlejning af fast ejendom ikke påvirker den momsmæssige behandling af foreningens momsfrie aktiviteter, som er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5 og nr. 21.

   Skattestyrelsen anfører i Juridisk Vejledning, at amatørsportsforeninger og almennyttige foreninger kan kombinere momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 5 / 21, med aktiviteter som er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 (udlejning af fast ejendom).

   Der er dermed intet til hinder for momsfritagelserne i momslovens §§ 13, stk. 1, nr. 5 og 21, at Spørger har udlejning af fast ejendom.

   Foreningen er frivilligt momsregistreret for udlejningen af erhvervslokalerne, som er følgende:

   • Udlejning/forpagtning af restaurationslokaler
   • Udlejning af værftslokaler
   • Udlejning af værelser til en virksomhed, der udlejer værelserne som led i hotelvirksomhed
   • Udlejning af kontorpladser i kontorfællesskab

   Foreningen udlejer disse lejemål uden moms:

   • Udlejning af havnebolig
   • Udlejning af fiskerhuse / hytter til medlemmer som kan anvende hytterne til opbevaring af fiskegrej mv.

   Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

   Spørgsmål 1

   Det ønskes bekræftet, at Spørger som momsfritaget amatørsportsklub, er momsfritaget af en række indtægter ud over kontingentindtægterne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21?

   Begrundelse

   Spørger er en amatørsportsforening inden for søsport. Det er oplyst, at Spørger har følgende indtægter ud over de momsfritagne kontingentindtægter:

   • Medlemmers betaling for leje af havneplads
   • Medlemmers betaling for leje af bådstativer
   • Medlemmers betaling for brug af mobilkran til isætning/optagning af både
   • Gæstesejleres betaling for leje af havneplads
   • Medlemmer og gæstesejleres betaling for strøm
   • Salg af sponsorater
   • Salg af klubtøj, øl og vand til arrangementer
   • Betalinger for deltagelse i nytårskur, sommerfest, stævner og kapsejladser.

      Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger stiller disse ydelser til rådighed i egenskab af afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, ligesom ydelserne leveres mod vederlag, jf. momslovens § 4.

      Spørgers ydelser er derfor som udgangspunkt momspligtige.

      I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, momsfritages på visse betingelser salg af varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl.

      Momsfritagelsen forudsætter, at

      1. Leveringen foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening
      2. Leveringen skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter
      3. Overskuddet fra leveringerne skal udelukkende bruges til den afgiftspligtiges velgørende mv. formål
      4. Momsfritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning
      5. Leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter

      Ad 1: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

      I medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter fritaget for moms.

      De foreninger m.fl., som momsmæssigt kan anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige efter fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er de samme, som efter praksis kan anses for fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, jf. lovforslag 2001/02, 2. samling, L 137.

      Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål nævnes i forarbejderne til momsloven, amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde, typisk svarende til fritagelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 - 6.

      Af lovforslaget fremgår endvidere, at det er bredden i overskuddets anvendelse, som er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

      Det er oplyst, at Spørger er en amatørsportsforening, som er medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts Forbund.

      Det fremgår af Spørgers vedtægter at formålet med foreningen er at fremme søsport.

      Spørgers aktiviteter består b.la i at varetage fælles interesser for klubbens medlemmer, at fremme sammenhold, at søge medlemmernes kendskab til navigation og sømandskab styrket og udvidet ved sejlads og sejlerkurser, at arrangere kapsejlads, at virke for sejlerungdommen, at medvirke til og arrangere aktiviteter til fremme af foreningens formål.

      Endelig fremgår det af vedtægterne punkt 13, at foreningen ikke forfølger egennyttige formål, ligesom medlemmerne ingen økonomisk støtte modtager fra foreningen.

      Det er med baggrund heri Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger forfølger et almennyttigt formål, jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 21.

      Ad. 2: Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter

      De aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål. Det kan være aktiviteter, der fremgår af formålet eller er i tilknytning til formålet, eller andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller almennyttigt arbejde, jf. forarbejderne til momsfritagelsen, lovforslag 2001/02, 2. samling, L137.

      Spørger har oplyst, at de aktiviteter, der ønskes omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er udlejning af havneplads, bådstativer, for mobilkran til isætning/optagning af både, gæstesejleres betaling for havneplads, salg af strøm til medlemmer og gæstesejlere, Sponsorater, salg af klubtøj, øl og vand til arrangementer samt arrangementer i form af nytårskur, sommerfest, stævner og kapsejladser.

      Det fremgår af den juridiske vejledning D.A.5.21.2, at aktiviteter såsom salg af mad- og drikkevarer (salg fra kiosk, cafeteria/restaurant), badges, tørklæder mv. i forbindelse med afholdes af arrangementer vil være salg i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til klubbens formål, og dermed være omfattet af fritagelsen. Sponsorater og arrangementer såsom sommerfester og stævner er tillige omfattet af fritagelsen.

      Udlejning af havneplads og bådpladser til en forenings medlemmer er ligeledes undtaget for moms, jf. SKM2003.19.TSS.

      Det er hertil Skattestyrelsens vurdering, at udlejning af bådstativer og mobilkran til isætning/optagning af både ligeledes er omfattet af fritagelsen.

      Derimod anses udlejning af havneplads til gæstesejlere, som salg af forretningsmæssig karakter, som dermed er momspligtig. Undtagelsesvis kan udlejning til ikke-medlemmer være omfattet af fritagelsen, såfremt udlejningen er af ubetydeligt omfang, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 21 1. og 2. punktum. Om der er tale om udlejning af ubetydeligt omfang beror på en konkret vurdering.

      Det er oplyst, at Spørger har udlejet bådepladser til foreningens medlemmer i 20xx for DKK xx, og udlejning til gæstesejlere for DKK xx.

      Det er Skattestyrelsens vurdering at udlejning af bådepladser til ikke-medlemmer er af ubetydelig karakter, hvormed der ikke er tale om salg af forretningsmæssig karakter. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at udlejningen til gæster udgør mindre end 1 % af det samlede indtægter af foreningens udlejningsvirksomhed.

      Skattestyrelsen finder på den baggrund, at Spørgers aktiviteter ligger indenfor foreningens formål, jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 21.

      Ad. 3: Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål.

      Det er en betingelse, at overskuddet fra aktiviteten bruges fuldt ud til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

      Det fremgår af Spørgers vedtægter, at Spørger skal forfølge sit formål ved at drive Bådehavnen, at varetage fælles interesser for klubbens medlemmer, at fremme sammenhold, at søge medlemmernes kendskab til navigation og sømandskab styrket og udvidet ved sejlads og sejlerkurser, at arrangere kapsejlads, at virke for sejlerungdommen, at medvirke til og arrangere aktiviteter til fremme af foreningens formål.

      Videre fremgår det, at skulle Spørger blive opløst, så skal overskuddet ved salg af havn, bygninger og arealer efter betaling af gæld tilgå pladsejerne, som første prioritet, have returneret deres pladsindskud. Er der efter dette yderligere overskud, tilfalder dette Dansk Sejlunions ungdomsarbejde.

      Det er på denne baggrund Skattestyrelsens vurdering, at betingelsen om, at et overskud udelukkende skal bruges til foreningens velgørende formål, er opfyldt, jf. også SKM2019.98.SR og SKM2019.181.SR.

      Ad. 4: Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

      Det er en betingelse for at være omfattet af bestemmelsen, at momsfritagelsen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning, jf. momslovens §§ 13, stk. 1, nr. 21.

      Konkurrencefordrejning foreligger, når en momsfritagelse vil påvirke konkurrencevilkårene på markedet til skade for andre udbydere, som udøver lignende aktiviteter. Der vil dog ikke være tale om konkurrencefordrejning, når en organisations salg af varer og ydelser alene fungerer, som en normal service for foreningens medlemmer og momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

      De af Spørger påtænkte aktiviteter, er efter det oplyste målrettet personer, der finder interesse i Spørgers virke, hvormed det ikke i sig selv vil fremkalde konkurrencefordrejning. Ved Skattestyrelsens vurdering er der bl.a. lagt vægt på, at Spørgers salg af de ovenfor nævnte aktiviteter må anses for at vedrøre en normal service for medlemmerne af amatørsportsforening og at momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedbringe priserne, da salgspriserne på Spørgers ydelser svare til markedsværdien.

      Det er på baggrund af en konkret vurdering herefter Skattestyrelsens opfattelse, at en momsfritagelse af Spørgers aktiviteter ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning.

      Ad. 5: Leveringen er ikke af forretningsmæssig karakter.

      Det er slutteligt en forudsætning, at leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, 3. punkt.

      Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget bag momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 (2001/02, 2. samling, L137.), at salg af forretningsmæssig karakter ikke er omfattet af den foreslåede fritagelse, idet der i så fald er tale om almindelig erhvervsmæssig og dermed momspligtig virksomhed. Dette gælder uanset om overskuddet anvendes fuldt ud til et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

      Med salg af forretningsmæssig karakter tænkes først og fremmest på salg fra et fast salgssted som en kiosk, et cafeteria, en sportsshop eller lignende. Afgørelsen af, hvorvidt der er tale om et fast salgssted, skal træffes ud fra en konkret vurdering.

      Elementer som salgsstedets indretning, åbningstider, kundekreds, varesortiment m.v. vil kunne indgå i vurderingen af, hvorvidt der er tale om salg af forretningsmæssig karakter.

      Det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers salg af de nævnte aktiviteter ikke kan anses for at være af forretningsmæssig karakter.

      Skattestyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på er, at aktiviteterne kun stilles til rådighed for foreningens medlemmer, med undtagelse af ubetydeligt omfang af udlejning af bådpladser til gæster. Derudover lægger Skattestyrelsen til grund, at en momsfritagelse med hensyn til salg af klubtøj, øl, vand samt strøm ikke kan anses for at ville fremkalde konkurrencefordrejning, samt at der ikke leveres varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, idet salgstiderne er fastsat under hensyn til foreningens aktiviteter og arrangementer, jf. SKM.2021.189.LSR

      Det er således Skattestyrelsens vurdering, at sidste betingelse er opfyldt.

      Indstilling

      Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

      Spørgsmål 2

      Det ønskes bekræftet, at Spørgers aktiviteter som er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, og § 13, stk. 1, nr. 21 ikke bliver påvirket af, at foreningen dels har momsfritaget af udlejning af fast ejendom, og dels har erhvervsmæssig udlejning som er omfattet af en frivillig momsregistrering, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 og momslovens § 51?

      Begrundelse

      Det er oplyst, at Spørger fortager momsfritaget udlejning af fast ejendom af følgende lokaler

      • Havneboliger
      • Fiskerhuse / hytter til medlemmer som kan anvende hytterne til opbevaring af fiskegrej mv

      Spørger er derudover frivillig momsregistreret for udlejningen af følgende erhvervslokaler:

      • Udlejning/forpagtning af restaurantionslokaler
      • Udlejning af værftslokaler
      • Udlejning af værelser til en virksomhed, der udlejer værelserne som led i hotelvirksomhed
      • Udlejning af kontorpladser i kontorfællesskab

      Det fremgår af SKM2002.401.TSS, at momslovens § 13, stk. 1. nr. 22 (nugældende nr. 21), ikke er til hindring for, at en velgørende eller på en anden måde almennyttig forening både har momspligtig omsætning og omsætning, der er fritaget for moms.

      Departementet har i meddelelsen lagt vægt på, at 3. punktum i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22 (nugældende nr. 21), udtrykkeligt nævner, at fritagelsen ikke gælder for levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter. Det kan heraf udledes, at denne del af omsætningen er momspligtig efter lovens almindelige regler.

      Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørger således kan være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1 nr. 21 og på samme tid have momspligtige aktiviteter i form af udlejning af fast ejendom.

      Indstilling

      Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med Ja.

      Skatterådets afgørelse og begrundelse

      Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

      Lovgrundlag, forarbejder og praksis

      Spørgsmål 1

      Lovgrundlag

      Momslovens § 4

      Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

      Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21

      Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

      Praksis

      SKM2003.19.TSS

      Told- og Skattestyrelsen har udtalt sig om omfanget af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl.´s levering af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter.

      SKM 2019.98.SR

      Skatterådet bekræfter, at Spørger er momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr og salg af salg af sponsorater og udstillingsplads i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.

      SKM.2019.181.SR.

      Skatterådet bekræftede, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 21, og at Spørger ved opkrævning af deltagergebyr samt salg af standpladser i forbindelse med afholdelsen af en konference, ikke skal opkræve moms.

      SKM.2021.189.LSR

      Sagen drejede sig om, hvorvidt en forenings salg af øl, vin, bøger mv. var momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. Landsskatteretten fandt, at foreningens salg af øl, vin, bøger mv. var omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. Landsskatteretten henså herved til, at foreningen ikke leverede varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, idet der ikke var oprettet et fast salgslokale, da åbningstiderne afhang af, hvornår der var besøgende i mindelokalerne, ligesom Landsskatteretten lagde til grund, at salget fortrinsvis skete til foreningens medlemmer og disses familier samt veteraner.

      Spørgsmål 2

      Lovgrundlag

      Momslovens § 13, stk. 1 nr. 8

      Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lign., udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, samt udlejning af opbevaringsbokse.

      Momslovens § 51

      Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til frivillig registrering af erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning, af fast ejendom eller dele heraf. Kun lokaler, der udlejes eller forsøges udlejet, omfattes af den frivillige registrering. Den frivillige registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål. Der kan tilsvarende gives tilladelse til frivillig registrering af køb og til- og ombygning af fast ejendom, som er fritaget for afgift, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, med henblik på salg til en registreret virksomhed.

      Stk. 2. Frivillig registrering af udlejning af fast ejendom skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår. Foretages registrering, inden et byggeri afsluttes, regnes 2-års-perioden fra tidspunktet for første udlejnings påbegyndelse.

      Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af tilladelse til frivillig registrering efter stk. 1

      Praksis

      SKM2002.401.TSS

      Skatteministeriets departement har efter fornyet overvejelse meddelt, at det er departementets opfattelse, at bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, ikke er til hinder for, at velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. har såvel momspligtige aktiviteter, jf. bestemmelsens 3. punktum vedrørende levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, som momsfri levering af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, jf. bestemmelsens 1. og 2. punktum.