Dato for udgivelse
02 sep 2021 09:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 aug 2021 09:09
SKM-nummer
SKM2021.452.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0049452
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Omkostningsgodtgørelse
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at tilskud til dækning af omkostninger ved en kommende ankesag, under de anførte omstændigheder, er skattefri i medfør af ligningslovens § 7 Q.

Det er dog en forudsætning, at de indsamlede midler opfylder betingelserne om, at klagesagen/domstolssagen er en godtgørelsesberettiget sag, at spørger reelt hæfter for udgifterne til den sagkyndig bistand, at bidragsyderne har en retlig interesse i sagen og at beløbet ikke overstiger den samlede udgift til den sagkyndige bistand, og endeligt at der sker underretning til Skatteforvaltningen om ydernes identitet og tilskuddets størrelse.

Derudover afviser Skatterådet at give bindende svar på spørgsmål om omkostningsgodtgørelse, da omkostningsgodtgørelse er en bevillingsmæssig disposition, hvorom der ikke kan gives bindende svar som anført i betingelserne for bindende svar i skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3.

Hjemmel

Ligningslovens § 7 Q

Reference(r)

Ligningslovens § 7 Q

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.3.9.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.13.8.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.13.15.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.13.15.

Spørgsmål:

  1. Er tilskud til dækning af omkostninger ved en kommende ankesag skattefri under de konkrete forudsætninger, jf. ligningslovens § 7 Q?
  2. Er spørger berettiget til omkostningsgodtgørelse med 50 % af sagens samlede udgifter til sagkyndig bistand i tilfælde af, at der ikke gives medhold i overvejende grad?
  3. Er spørger berettiget til omkostningsgodtgørelse med 100 % af sagens samlede udgifter til sagkyndig bistand i tilfælde af, at der gives medhold i overvejende grad?

Svar:

  1. Ja, se dog begrundelse
  2. Afvises
  3. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i 2021, modtaget afgørelse fra Skattestyrelsen vedrørende den skattemæssige behandling af kryptovaluta.

Afgørelsen er baseret på en praksis, som er udviklet af Skattestyrelsen. Spørger er af den opfattelse af denne praksis ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

På den baggrund har spørger et ønske om at få prøvet spørgsmålet ved en højere instans med det formål at få Landsretten eller Højesteret til at vurdere rigtigheden af afgørelsen.

Imidlertid har spørger ikke økonomisk mulighed for at føre en prøvesag.

Det er derfor besluttet at foretage en indsamling således, at der tilvejebringes de nødvendige midler til at føre sagen.

I tilfælde af at de nødvendige midler tilvejebringes, vil sagen blive ført af en advokat med bistand fra rådgiver i denne sag.

Afgørelsen vil snarest blive indbragt for Skatteankestyrelsen med henblik på overholdelse af klagefristen. Herefter vil sagen blive indbragt for domstolene efter overspringsreglen, når de fornødne midler er indsamlet.

Indsamlingen vil ske på en dedikeret hjemmeside, hvor bidragydere angiver fornødne oplysninger til dels at kunne opfylde skatteindberetningslovens § 39, dels tilbagebetaling af bidrag, der ikke anvendes til sagkyndig bistand mv.

De indsamlede bidrag vil blive indbetalt til en klientkonto hos et andet advokatfirma end førstnævnte firma. Beløbene vil først blive frigivet til betaling af sagkyndig bistand, når sagen er afsluttet.

Der vil årligt blive foretaget en gennemgang af kontoen af en godkendt revisor med henblik på at sikre, at de indsamlede midler kun anvende som beskrevet.

Hjemmesiden vil blive udarbejdet og hostet af et eksternt IT-firma.

Hvis sagen vindes, vil de indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Hvis sagen tabes, og der er indbetalt mere end sagens omkostninger efter regulering for omkostningsgodtgørelse, vil det overskydende beløb blive fordelt forholdsmæssig mellem indbetalerne og tilbagebetalt.

I det omfang IT-firmaet, revisionsfirmaet og advokatfirmaet ikke vil levere ydelserne pro bono, vil de administrative omkostninger blive betalt af de indsamlede midler.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1-3

Det er spørgers opfattelse, at alle tre spørgsmål skal besvares med "ja". Spørger har som begrundelse herfor henvist til følgende.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 7 Q

Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:

1) Godtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52 samt renter efter samme lovs § 57, stk. 2 og 5.
2) Beløb, som betales til en godtgørelsesberettiget person efter skatteforvaltningslovens § 19 til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand mv. Det gælder dog ikke, i det omfang beløbet med tillæg af omkostningsgodtgørelsen og andre godtgjorte udgifter overstiger personen samlede udgifter til sagkyndig bistand mv. i sagen, eller hvis beløbet ikke må anses for ydet som følge af yderens retlige interesse i sagen, eller hvis det er aftalt, at den godtgørelsesberettigede persons honorar til yderen for bistand i sagen udgør en andel af den økonomiske gevinst, som den godtgørelsesberettigede opnår i sagen.

Stk. 2. Beløb, som er nævnt i stk. 1, nr. 2, kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst, medmindre yderen er en fond eller forening mv, der efter lovgivningens almindelige regler har fradrag for udlodninger eller uddelinger. Ydes beløbet som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt til dækning af modtagerens udgifter til sagkyndig bistand mv., og fradrager arbejdsgiveren mv. beløbet i sin skattepligtige indkomst, medregnes beløbet til modtagerens indkomst.

Stk. 3. Udgifter til sagkyndig bistand i skatteansættelsessager og skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen. Selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende kan dog fradrage udgifter som nævnt i 1. pkt. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang, der ikke kan ydes godtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 19, for de samme udgifter. Udgifter til sagkyndig bistand i sager som nævnt i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 7, kan dog ikke fradrages ved indkomstopgørelsen.

Skatteforvaltningslovens § 52 - 58

Ikke gengivet.

Fortolkningsbidrag

DJV A.A.13.14

Tilskud, der ydes til den godtgørelsesberettigede efter LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2, kan kun holdes uden for indkomstopgørelsen hos modtageren, hvis beløbet ikke overstiger den godtgørelsesberettigedes samlede udgifter til sagkyndig bistand mv. med tillæg af den udbetalte omkostningsgodtgørelse og andre godtgjorte udgifter (tilkendte sagsomkostninger og offentlig retshjælp)

Dækkes der mere end nettoudgiften til sagkyndig bistand (bruttoudgiften fratrukket eventuelt andre godtgjorte udgifter), er overskuddet skattepligtigt som andre tilskud/gaver fra tredjemand. Se afsnittet A.A.13.15, indberetning af tredjemandstilskud.

DJV A.A.13.15

Fysiske og juridiske personer, som har givet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand mv., skal underrette Skatteforvaltningen om beløbets størrelse og modtageren identitet. Se skatteindberetningslovens § 39.

Skattestyrelsens blanket 03.064 anvendes til tredjemand, når beløbet ydes til at oplyse beløbets størrelse og modtagerens identitet

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at tilskud til dækning af omkostninger ved en kommende ankesag, under de givne omstændigheder, er skattefri i medfør af ligningslovens § 7 Q.

Skattestyrelsen skal indledningsvist bemærke, at vi forstår spørgsmålet som, at tilskuddet under de givne omstændigheder er skattefrit for spørger.

Begrundelse

Godtgørelse fra staten til dækning af udgifter til sagkyndig bistand m.v. efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 52 skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens 7 Q, stk. 1, nr. 1.

Tilskud, der betales fra andre til dækning af sagkyndig bistand m.v., er tilsvarende skattefrit, jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2.

Det gælder dog ikke, i det omfang beløbet med tillæg af omkostningsgodtgørelsen og andre godtgjorte udgifter overstiger personens samlede udgifter til sagkyndig bistand mv. i sagen, eller hvis beløbet ikke må anses for ydet som følge af yderens retlige interesse i sagen, jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, samt Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit A.A.13.14.

Af Den juridiske vejledning, afsnit A.A.13.14, fremgår det således, at det bl.a. "er en betingelse for skattefrihed for udbetaling af tredjemandstilskud, at tilskuddet er ydet som følge af, at yderen har en retlig interesse i sagen.

Denne retlige interesse vil som udgangspunkt være dokumenteret ved, at der ydes et tilskud på trods af, at der ikke er fradragsret hos yderen af tilskuddet, jf. Den juridiske vejledning, afsnit A.A.13.14

Tilskuddet må endvidere ikke være ydet som følge af et generelt interessesammenfald, således at tilskuddet reelt dækker over noget andet end ønsket om at støtte den skatte- eller afgiftspligtiges sag. Der kan foreligge et generelt interessesammenfald i fx familieforhold, hovedaktionærforhold eller koncernforhold. Navnlig i tilfælde, hvor der foreligger et generelt interessesammenfald mellem yder og modtager, må det i forbindelse med ligningen påses, at tilskuddet ydes som følge af en konkret, retlig interesse i sagen, jf. herom Den juridiske vejledning, afsnit A.A.13.14

Endelig kan tilskuddet ikke anses for skattefrit, hvis det er aftalt, at den godtgørelsesberettigede persons honorar til yderen for bistand i sagen udgør en andel af den økonomiske gevinst, som den godtgørelsesberettigede opnår i sagen, jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2. Betingelsen tager i særlig grad sigte på at afskære muligheden for repræsentanter til at yde skattefri tredjemandstilskud til deres klienter ved at indgå honoraraftaler, der er baseret på sagens udfald, også kaldet "no cure no pay"-vilkår, jf. Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit A.A.13.14.

Alle fysiske og juridiske personer, almennyttige fonde, sammenslutninger, faglige foreninger og interesseorganisationer samt arbejdsgivere m.v. kan som udgangspunkt yde et skattefrit tilskud til den godtgørelsesberettigede til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. Lovforslag nr. L 267, fremsat den 5. april 2000, Bemærkninger til de enkelte bestemmelser, Til § 2, nr. 2, samt Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit A.A.13.15.

Fysiske og juridiske personer, som har givet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., skal underrette Skatteforvaltningen om beløbets størrelse og modtagerens identitet, jf. skatteindberetningslovens § 39, samt Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit A.A.13.15.

Det er oplyst, at de indsamlede bidrag vil blive indbetalt til en klientkonto hos et advokatfirma. Beløbene vil først blive frigivet til betaling af sagkyndig bistand, når sagen er afsluttet.

Hvis sagen vindes, vil de indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Hvis sagen tabes, og der er indbetalt mere end sagens omkostninger efter regulering for omkostningsgodtgørelse, vil det overskydende beløb blive fordelt forholdsmæssig mellem indbetalerne og tilbagebetalt.

Skattestyrelsen lægger derfor til grund, at tilskuddet med tillæg af omkostningsgodtgørelsen og andre godtgjorte udgifter ikke overstiger spørgers samlede udgifter til sagkyndig bistand mv. i sagen.

Det er endvidere oplyst, at der vil ske en indsamling af midler via en hjemmeside.

Det kan dog på nuværende tidspunkt ikke konkret fastslås, hvorvidt de indsamlede midler vil kunne anses skattefrie efter ligningslovens § 7 Q, men under forudsætning af, at de opfylder ovenstående betingelser om, at klagesagen/domstolssagen er en godtgørelsesberettiget sag, at spørger reelt hæfter for udgifterne til den sagkyndig bistand, at bidragsyderne har en retlig interesse i sagen og at beløbet ikke overstiger den samlede udgift til den sagkyndige bistand, og endeligt at der sker underretning til Skatteforvaltningen om ydernes identitet og tilskuddets størrelse, er det Skattestyrelsen opfattelse, at de indsamlede beløb vil være skattefrit for modtageren i medfør af ligningslovens § 7Q.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger er berettiget til omkostningsgodtgørelse med 50 % af sagens samlede udgifter til sagkyndig bistand i tilfælde af, at der i klagesagen ikke gives medhold i overvejende grad.

Begrundelse

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, som spørgeren enten har foretaget eller påtænker at foretage. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1. Der kan også spørges om de skattemæssige konsekvenser af spørgerens påtænkte dispositioner for andre, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 2.

Det fremgår yderligere af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, at der ikke kan gives bindende svar på spørgsmål om bevillinger.

Dette fremgår tillige af Den juridiske vejledning, afsnit A.A.3.2, hvoraf fremgår, at

" Der gives ikke bindende svar om bevillinger, ansøgninger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner, jf. SFL § 21, stk. 3".

Spørgsmål om omkostningsgodtgørelse fremgår af skatteforvaltningslovens § 52, hvori anføres, at der under visse forudsætninger kan ydes godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand.

Det fremgår videre af Den juridiske vejledning, afsnit A.A.13.8, at

"Den skatte- eller afgiftspligtige kan ansøge om omkostningsgodtgørelse efter hver behandling i klageinstansen eller vente med at søge, til sagen er endeligt afgjort"

På baggrund af ovenstående er det derfor Skattestyrelsens opfattelse, at spørgsmålet om omkostningsgodtgørelse er en bevillingsmæssig disposition, hvorom der ikke kan gives bindende svar som anført i betingelserne for bindende svar i skatteforvaltningslovens § 21, og Skattestyrelsen indstiller derfor, at spørgsmålet afvises.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Afvises".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at spørger er berettiget til omkostningsgodtgørelse med 100 % af sagens samlede udgifter til sagkyndig bistand i tilfælde af, at der gives medhold i overvejende grad.

Begrundelse

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, som spørgeren enten har foretaget eller påtænker at foretage. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1. Der kan også spørges om de skattemæssige konsekvenser af spørgerens påtænkte dispositioner for andre, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 2.

Det fremgår yderligere af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, at der ikke kan gives bindende svar på spørgsmål om bevillinger.

Dette fremgår tillige af Den juridiske vejledning, afsnit A.A.3.2, hvoraf fremgår, at

" Der gives ikke bindende svar om bevillinger, ansøgninger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner, jf. SFL § 21, stk. 3".

Spørgsmål om omkostningsgodtgørelse fremgår af skatteforvaltningslovens § 52, hvori anføres, at der under visse forudsætninger kan ydes godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand.

Det fremgår videre af Den juridiske vejledning, afsnit A.A.13.8, at

"Den skatte- eller afgiftspligtige kan ansøge om omkostningsgodtgørelse efter hver behandling i klageinstansen eller vente med at søge, til sagen er endeligt afgjort"

På baggrund af ovenstående er det derfor Skattestyrelsens opfattelse, at spørgsmålet om omkostningsgodtgørelse er en bevillingsmæssig disposition, hvorom der ikke kan gives bindende svar som anført i betingelserne for bindende svar i skatteforvaltningslovens § 21, og Skattestyrelsen indstiller derfor, at spørgsmålet afvises.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Afvises".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

§ 7 Q. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:

1) Godtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52 samt renter efter samme lovs § 57, stk. 2 og 5.

2) Beløb, som betales til en godtgørelsesberettiget person efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand mv. Det gælder dog ikke, i det omfang beløbet med tillæg af omkostningsgodtgørelsen og andre godtgjorte udgifter overstiger personens samlede udgifter til sagkyndig bistand mv. i sagen, eller hvis beløbet ikke må anses for ydet som følge af yderens retlige interesse i sagen, eller hvis det er aftalt, at den godtgørelsesberettigede persons honorar til yderen for bistand i sagen udgør en andel af den økonomiske gevinst, som den godtgørelsesberettigede opnår i sagen.

Stk. 2. Beløb, som er nævnt i stk. 1, nr. 2, kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst, medmindre yderen er en fond eller forening mv., der efter lovgivningens almindelige regler har fradrag for udlodninger eller uddelinger. Ydes beløbet som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt til dækning af modtagerens udgifter til sagkyndig bistand mv., og fradrager arbejdsgiveren mv. beløbet i sin skattepligtige indkomst, medregnes beløbet til modtagerens skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Udgifter til sagkyndig bistand i skatteansættelsessager og skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen. Selskaber m.v. og selvstændigt erhvervsdrivende kan dog fradrage udgifter som nævnt i 1. pkt. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang der ikke kan ydes godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 for de samme udgifter. Udgifter til sagkyndig bistand i sager som nævnt i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 7, kan dog ikke fradrages ved indkomstopgørelsen.

Forarbejder

Lovforslag nr. L 267, fremsat den 5. april 2000, Bemærkninger til de enkelte bestemmelser, Til § 2, nr. 2.

Efter forslaget kan alle, herunder også almennyttige fonde, men også andre fysiske og juridiske personer, som f.eks. sammenslutninger, faglige foreninger og interesseorganisationer samt arbejdsgivere som udgangspunkt yde et skattefrit tilskud til den godtgørelsesberettigede til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand m.v.

Praksis

Den juridiske vejledning, afsnit A.A.13.14

Tilskud, der ydes til den godtgørelsesberettigede efter LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2, kan kun holdes uden for indkomstopgørelsen hos modtageren, hvis beløbet ikke overstiger den godtgørelsesberettigedes samlede udgifter til sagkyndig bistand m.v., med tillæg af den udbetalte omkostningsgodtgørelse og andre godtgjorte udgifter (tilkendte sagsomkostninger og offentlig retshjælp).

Dækkes der mere end nettoudgiften til sagkyndig bistand (bruttoudgiften fratrukket eventuelt andre godtgjorte udgifter), er overskuddet skattepligtigt som andre tilskud/gaver fra tredjemand. Se afsnittet A.A.13.15 indberetning af tredjemandstilskud.

Den juridiske vejledning, afsnit A.A.13.15

Alle fysiske og juridiske personer, almennyttige fonde, sammenslutninger, faglige foreninger og interesseorganisationer samt arbejdsgivere m.v. kan som udgangspunkt yde et skattefrit tilskud til den godtgørelsesberettigede til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand m.v. Se LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2.

Bestemmelsen skal ses i lyset af, at det ikke er fundet muligt at opstille klare kriterier, der generelt gør det muligt at yde et forhøjet tilskud til skatte- eller afgiftspligtige, der fører principielle sager.

Fysiske og juridiske personer, som har givet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., skal underrette Skatteforvaltningen om beløbets størrelse og modtagerens identitet.

Spørgsmål 2 og 3

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 21
"§ 21.    Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Stk. 2. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning af toldlovgivningen. Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

[..]

Skatteforvaltningslovens § 57.

"Giver en ansøgning om omkostningsgodtgørelse anledning til nærmere at undersøge, i hvilket omfang den godtgørelsesberettigede har fået medhold i sin sag, udbetales forskudsvis 50 pct. af det ansøgte godtgørelsesbeløb".

Praksis
Dem juridiske vejledning, afsnit A.A.3.2

"Der gives ikke bindende svar om bevillinger, ansøgninger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner, jf. SFL § 21, stk. 3."

Den juridiske vejledning, afsnit A.A.13.8, at

"Den skatte- eller afgiftspligtige kan ansøge om omkostningsgodtgørelse efter hver behandling i klageinstansen eller vente med at søge, til sagen er endeligt afgjort"