Dato for udgivelse
27 aug 2021 15:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 aug 2021 10:20
SKM-nummer
SKM2021.442.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0663566
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat + Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Arv og gaver + Processuelle bestemmelser
Emneord
Forældelse, genoptagelse
Resumé

Højesteret har den 26. april 2021 afsagt en kendelse (SKM2021.267.HR) om særlige omstændigheder ved overdragelse af en udlejningsejendom i et dødsbo efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. Skattestyrelsen vil udsende et styresignal om kendelsens betydning for praksis, og der vil i dette styresignal endvidere være angivelser af relevante frister, krav til dokumentation mm. Adgangen til genoptagelse af gaveafgift er ikke betinget af, at der er offentliggjort styresignal. Muligheden for genoptagelse er betinget af, at kravet ikke er forældet.

Hjemmel

Værdiansættelsescirkulæret

Reference(r)

Boafgiftslovens § 27, stk. 1,
Boafgiftslovens § 12,
Forældelseslovens § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.E.9.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.A.6.2.1.

Højesteret har den 26. april 2021 afsagt kendelse i sag SKM2021.267.HR om særlige omstændigheder ved overdragelse af en udlejningsejendom i et dødsbo efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning (Værdiansættelsescirkulæret). 15 pct.-reglen i værdiansættelsescirkulæret skal fortolkes på samme måde, uanset om der er tale om et dødsbo eller en gaveafgiftsberegning, jf. SKM2021.345.VLR. Højesterets fortolkning i sagen gælder derfor ikke alene på dødsboområdet, men også på gaveområdet.

Skattestyrelsen vil udsende et styresignal om kendelsens betydning for dansk praksis, og der vil i dette styresignal endvidere være angivelser af relevante frister, krav til dokumentation mm.

1. Anmodning om genoptagelse

Denne SKM-meddelelse har til formål at præcisere, at anmodninger om genoptagelse og tilbagebetaling af gaveafgift ikke vil blive afvist med den begrundelse, at Skattestyrelsen endnu ikke har udsendt et styresignal om konsekvenserne af Højesterets kendelse af 26. april 2021.

For så vidt angår spørgsmål om genoptagelse af allerede afgjorte værdiansættelser af aktiver og passiver i afsluttede dødsboer, skal Skattestyrelsen oplyse, at en eventuel genoptagelse af denne type af sager ikke er omfattet af skattemyndighedernes kompetence, jf. dødsboskiftelovens § 80 hvoraf følger, at beregning af bo- og tillægsafgift behandles ved domstolene. Skattestyrelsens kompetence til genoptagelse af allerede afgjorte værdiansættelser på baggrund af ovennævnte Højesteretskendelse omfatter således alene sager om gaveafgift.

2. Suspension af forældelse - gaveafgift

Det fremgår af skatteforvaltningslovens §§ 26, stk. 9, og 27, stk. 5, at tilbagebetaling af gaveafgift ikke er omfattet af skatteforvaltningslovens fristregler. Krav om tilbagebetaling af gaveafgift er derfor omfattet af forældelsesfristen på 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

Skattestyrelsen skal herved meddele, at styrelsen accepterer, at forældelsesfristen i forhold til krav på tilbagebetaling af gaveafgift suspenderes fra og med Højesterets kendelse den 26. april 2021.

Suspensionen indebærer ikke, at Skattestyrelsen er afskåret fra at påberåbe sig forældelse, som allerede måtte være indtrådt før suspensionsperioden.

Hvornår suspensionen ophører, vil nærmere fremgå af styresignalet om genoptagelse mv.

For så vidt angår anmodning om tilbagebetaling, som allerede måtte være fremsat overfor Skattestyrelsen, og som ikke var forældet på fremsættelsestidspunktet, vil den 3-årige forældelsesfrist under alle omstændigheder være stillet i bero fra tidspunktet for kravets fremsættelse og indtil det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen træffer endelig afgørelse i sagen, jf. forældelseslovens § 21.