Dato for udgivelse
26 Aug 2021 11:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jul 2021 09:48
SKM-nummer
SKM2021.440.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-4601/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Momsgrundlag
Emneord
Regnskabsmateriale, bevisførelse, fakturaer
Resumé

Retten fandt det ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af sagsøgerens momstilsvar for perioden 1. juni 2014 til 30. september 2015 med 193.031 kr., og tilsvar af chokolade- og sukkerafgift for samme periode med 456.754 kr.

Reference(r)

Opkrævningsloven §5, stk. 2

Henvisning

Den Juridiske vejledning, 2021-2 A.B.5.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landskatteretten, Jr.nr. 17-0990587

Sagen er anket til Østre Landsret.

Appelliste

Parter 

H1 ApS

(v/advokat Dan Harild)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Camilla Bjerg Ipsen)

Afgørelsen er truffet af retsassessor

Ulla Otken.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen er anlagt den 27. december 2019. Sagen drejer sig om sagsøgers momsansættelse samt ansættelse af chokolade- og sukkerafgift.

Sagsøgeren, H1 ApS, har nedlagt påstand om, at sagsøgers momstilsvar for perioden 1. juni 2014 til 30. september 2015 skal nedsættes med kr. 198.500 kr. samt at sagsøgers chokolade- og sukkervareafgift for perioden 1. juni 2014 til 30. september 2015 skal nedsættes med kr. 456.754 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af SS, der har forklaret, at han er ejer og direktør i det sagsøgende selskab. Han har beskæftiget sig med salg af slik i 18 år. Sagsøger har forklaret, at han åbnede butikken i oktober 2014. Han solgte som åbningstilbud på en dag på 4,95 for 100 gram. Herefter solgte han til 10.95 kr. for 100 gram. Han betalte mellem 32 kr. og 40 kr. kr. for et kilo. Man kan også få Y1-landsk bland selv slik for en meget højere pris på mellem 55 kr. og 698 kr. pr. kilo.  Der er fx G1s. Han solgte det dyre slik for at skille sig ud fra andre slikbutikker. Butikken sælger også morgenmadsprodukter og chips fra Y1-land og Y2-land. Han havde købt reoler med videre fra et firma i Y3-by. Han betalte omkring 500.000 SEK for indretningen af butikken med reoler. Det kan godt passe, at det var 462.000 kr. Det er det, der fremgår af fakturaen fra G2, som er fremlagt i retten i dag.  Han endte med at åbne butik på Y4-by i stedet for i Y5-by. Alle fakturaer fra G2 skulle signeres af ham. Der er meget snyd i branchen, det er derfor han signerer på fakturaerne ved modtagelse af varerne.

Fakturaen fra G2 er først fremlagt i retten i dag. Hans daværende revisor lavede mange fejl. Den var ikke med i hans regnskab. Han har ledt efter den. Han har fået fakturaen fra G2 for et par måneder siden.

Parternes synspunkter

Fremgår af deres påstandsdokumenter.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

#

Der har - som anført af Landsskatteretten - været så grundlæggende mangler ved sagsøgers regnskaber, at Skat har været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af sagsøgers tilsvar af moms og chokolade- og sukkerafgift. Der er ikke af sagsøger anført grunde for, at ansættelsen skulle være urimelig.

Der er først på dagen for dagens hovedforhandling fremlagt en faktura fra G2 med følgende tekst: "Godis ställ 16 burk med midja - summa 462.000". Sagsøger har ikke nærmere kunnet redegøre for, hvorfor fakturaen ikke er fremlagt før, ligesom der ikke har fundet bevisførelse sted i forhold til, hvad fakturaen vedrører og om den har betydning for sagsøgers ansættelser.

Sagsøgte skal derfor frifindes.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 60.000 kr.

THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte frifindes.

H1 ApS skal inden 14 dage betale sagsomkostninger med 60.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.