Dato for udgivelse
09 Jul 2021 13:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Jul 2021 09:08
SKM-nummer
SKM2021.378.MOTORST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
19-0479946
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Værdifastsættelse – transportomkostninger - registreringsudgifter
Resumé

Styresignalet omhandler genoptagelse og den fremtidige administration af transportomkostninger og registreringsudgifter i forbindelse med værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Der har ikke været en fast og definerbar administrativ praksis blandt selvanmeldere og Motorstyrelsen ift. håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer.   

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer ud fra annoncepriser for sammenlignelige køretøjer, har Motorstyrelsen samt selvanmeldere taget udgangspunkt i de fremsøgte annoncepriser. Annoncepriserne har været angivet både med og uden transportomkostninger og/eller registreringsudgifter. Værdifastsættelsen kan være foretaget uden, at der er korrigeret for, om transportomkostninger og registreringsudgifter har været medregnet i annonceprisen eller ej.

Indtil prismærkningsbekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2018, har annoncepriser for brugte køretøjer som udgangspunkt været angivet eksklusive transportomkostninger og registreringsudgifter. Siden 1. april 2018 har størstedelen af alle annoncepriser været inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter grundet ændringer i reglerne om prismærkning, som hører under Erhvervsministeriets ressort.

Da der ikke har været en fast og ensartet praksis, er der et behov for fastlæggelse af, hvordan transportomkostninger og registreringsudgifter skal håndteres.

Styresignalet fastlægger, at der ved værdifastsættelse af brugte køretøjer, som udgangspunkt skal fratrækkes kr. 1.180 fra annonceprisen, såfremt der ikke anvendes niveaulister eller annoncer fra private salg.

Styresignalet har virkning fra den 9. juli 2021.

Hjemmel

Registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1 og registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 34

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1 og registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 34

Skatteforvaltningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit I.A.1.5.3 om værdifastsættelse af brugte køretøjer

1. Sammenfatning

Styresignalet omhandler genoptagelse og den fremtidige administration af transportomkostninger og registreringsudgifter i forbindelse med værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Når et brugt køretøj skal værdifastsættes, skal det ske på baggrund af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet (handelsprisen), jf. registreringsafgiftsloven (REGAL) § 10, stk. 1. Dette gælder, uanset om det er Motorstyrelsen eller en registreret virksomhed (såkaldte selvanmeldere, jf. REGAL § 14), der foretager værdifastsættelsen.

Det fremgår af § 34 i registreringsafgiftsbekendtgørelsen, at transportomkostninger skal medregnes til afgiftsgrundlaget, mens registreringsudgifter (fx nummerpladegebyr) ikke skal medregnes til afgiftsgrundlaget.

Ved annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen, skal annonceprisen angives alt inklusive. Det vil derfor være nødvendigt at fradrage et beløb for registreringsudgifter ved brug af priser fra sådanne annoncer som sammenligningsgrundlag.

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer vil der derfor fremadrettet som udgangspunkt skulle fratrækkes 1.180 kr. fra annonceprisen (590 kr. for motorcykler), såfremt der ikke anvendes niveaulister eller annoncer fra private salg. Det kan desuden i visse tilfælde være nødvendigt at korrigere for transportomkostninger.

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer ud fra annoncepriser for sammenlignelige køretøjer, har Motorstyrelsen (indtil 1. juli 2018 SKAT) og selvanmeldere typisk taget udgangspunkt i de fremsøgte annoncepriser uden korrektion for transportomkostninger eller registreringsudgifter. Fastlæggelsen af praksis kan derfor give anledning til genoptagelse i sager, hvor det kan dokumenteres, at der ikke er korrigeret korrekt for transportomkostninger eller registreringsudgifter.

Der henvises til afsnit 5 om mulighederne for genoptagelse.

2. Baggrund og problemstilling

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer ud fra annoncepriser for sammenlignelige køretøjer, har Motorstyrelsen og selvanmeldere taget udgangspunkt i de fremsøgte annoncepriser. Det kan være sket uden, at der er korrigeret for, om transportomkostninger og registreringsudgifter har været medtaget i annonceprisen eller ej.

Når et brugt køretøj skal værdifastsættes, skal det ske på baggrund af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet (handelsprisen), jf. REGAL § 10, stk. 1. Dette gælder, uanset om det er Motorstyrelsen eller en registreret virksomhed (såkaldte selvanmeldere, jf. REGAL § 14), der foretager værdifastsættelsen.

Ved køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet forstås den sædvanlige handelspris for tilsvarende køretøjer. Det er denne sædvanlige handelspris, der skal findes ved værdifastsættelsen. Den sædvanlige handelspris er således ikke udtryk for den faktiske salgspris. Den sædvanlige handelspris benævnes i det følgende som handelsprisen.

Der er tale om et skøn, hvor lovgivningen ikke præcist og udtømmende beskriver, hvordan handelsprisen skal fastsættes. Der foretages således en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag.

For at finde et køretøjs handelspris, skal handelsprisniveauet for et tilsvarende køretøj findes. Handelsprisniveauet kan findes på flere forskellige måder afhængig af det tilgængelige datagrundlag. I praksis findes handelsprisniveauet - og dermed handelsprisen - i stort set alle tilfælde ved én af følgende to metoder (i prioriteret rækkefølge):

  1. Køretøjets handelsprisniveau fastsættes ud fra en niveauliste udarbejdet af Motorstyrelsen.
  2. Køretøjets handelsprisniveau fastsættes ud fra et gennemsnit af annoncepriser for sammenlignelige køretøjer.

Når handelsprisniveauet er fastlagt, skal der ske regulering i handelsprisniveauet som følge af afvigende kilometerstand, udstyr, vedligeholdelsesstand m.v. Resultatet efter disse reguleringer er handelsprisen.

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal transportomkostninger medregnes i afgiftsgrundlaget, mens registreringsudgifter ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget, jf. registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 34. Denne regel blev indført ved bekendtgørelse nr. 350 af 25. marts 2013 med ikrafttræden den 7. april 2013. Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer ud fra annoncepriser for sammenlignelige køretøjer, har Motorstyrelsen og selvanmeldere uanset registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 34 ofte taget udgangspunkt i de fremsøgte annoncepriser uden at korrigere for, om transportomkostninger og registreringsudgifter har været medtaget i annonceprisen.

Motorstyrelsen har ved nyhedsbrev af 9. juli 2020 orienteret om reglerne for håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter i forhold til registreringsafgift for brugte køretøjer. Motorstyrelsen lægger derfor til grund, at langt de fleste selvanmeldere har administreret i overensstemmelse hermed siden den 9. juli 2020.    

3. Regelgrundlaget


3.1 Generelt om værdifastsættelse af brugte køretøjer

Den afgiftspligtige værdi for et brugt køretøj fastsættes til køretøjets almindelige pris inklusive moms, men uden registreringsafgift, jf. REGAL § 10, stk. 1, som har følgende ordlyd:

"For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi til køretøjets almindelige pris indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov. Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres."

I registreringsafgiftsbekendtgørelsens kapitel 12 er der fastsat yderligere regler vedrørende fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer. Bekendtgørelsens § 26, stk. 2, har følgende ordlyd:

"Den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj ansættes med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj, eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i normalt vedligeholdt stand. "

3.2 Transportomkostninger og registreringsudgifter

Begrebet leveringsomkostninger har i branchen og i Motorstyrelsen været anvendt som en samlet betegnelse for udgifter til registrering (herunder nummerpladegebyr) og udgifter til transport af køretøjer (transportomkostninger).

I lovgivningen anvendes begrebet leveringsomkostninger ikke, men i stedet er omkostningerne for brugte køretøjer opdelt i hhv. transport-, finansierings- og registreringsomkostninger.

Reglerne om udgifter til finansiering af køretøjer er ikke relevante i forhold til dette styresignal, og behandles derfor ikke yderligere.  

Følgende fremgår af den gældende registreringsafgiftsbekendtgørelse vedr. brugte køretøjer:

"      Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger

§ 34. Udgifter til transport af køretøjet medregnes i afgiftsgrundlaget.
Stk. 2. Udgifter til registrering og finansiering af køretøjet medregnes ikke i afgiftsgrundlaget. "

Som det fremgår, skal transportomkostninger medregnes til afgiftsgrundlaget, mens udgifter til registrering af køretøjet ikke skal medregnes i afgiftsgrundlaget.

3.3 Historik vedrørende reglerne om transportomkostninger og registreringsudgifter

Bestemmelsen i registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 34 om transport- og registreringsudgifter blev indsat ved bekendtgørelse nr. 350 af 25. marts 2013, som trådte i kraft den 7. april 2013. Reglerne er ikke ændret siden.

Bekendtgørelse nr. 350/2013 afløste den dagældende bekendtgørelse nr. 230 af 22. marts 2006 om værdiansættelse af motorkøretøjer mv. (værdiansættelsesbekendtgørelsen). Værdiansættelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 3 havde følgende ordlyd:

"Stk. 3. I den afgiftspligtige værdi medregnes ikke leverings- og finansieringsomkostninger."

I værdiansættelsesbekendtgørelsen dækkede begrebet "leveringsomkostninger" over både transportomkostninger og registreringsudgifter. Som det fremgår, skulle leveringsomkostninger efter reglerne i værdiansættelsesbekendtgørelsen ikke medregnes til den afgiftspligtige værdi. Det bemærkes, at der ikke er nogen materiel forskel i begreberne afgiftspligtig værdi (værdiansættelsesbekendtgørelsen) og afgiftsgrundlag (registreringsafgiftsbekendtgørelsen). Begreberne bruges i vidt omfang som synonymer i lovgivningen.

3.4 Prismærkningsbekendtgørelsen

I prismærkningsbekendtgørelsen er der fastsat regler, som har indflydelse på de annoncerede priser for motorkøretøjer. Bekendtgørelsen hører under Erhvervsministeriets ressort.

Af prismærkningsbekendtgørelsen fremgår det således, at der ved salg af motorkøretøjer - både ved udstilling og annoncer - skal gives oplysning om salgsprisen, dvs. "den endelige pris" for motorkøretøjet. Den endelige pris indbefatter både transportomkostninger og registreringsudgifter. Dette har været gældende siden den 1. april 2018. Bestemmelserne har følgende ordlyd (understregninger tilføjet):

Anvendelsesområde 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på varer, der udbydes af erhvervsdrivende til forbrugere. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på antikviteter og kunstgenstande eller varer, der sælges på auktion eller leveres i forbindelse med en tjenesteydelse.

Definitioner 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Salgspris: Den endelige pris for en vare eller en given mængde af en vare, inklusive moms og alle øvrige afgifter, men eksklusive eventuelt pant.

[…]

7) Motorkøretøjer: Fabriksnye og brugte personbiler, varebiler indtil 2.000 kg totalvægt og motorcykler (herunder scootere)."

Reklame m.v. 

 § 9. Når der ved annoncering eller på anden måde i markedsføringsmateriale gives oplysning om pris for varer, skal prisoplysningerne gives i overensstemmelse med forskrifterne i § 3, §§ 5-8, § 10, 2. pkt. og §§ 12-13."

Skiltning med priser for motorkøretøjer m.v.

 § 13. Ved udstilling af motorkøretøjer og campingvogne med henblik på erhvervsmæssigt salg til forbrugere, skal der ved tydelig skiltning gives oplysning om køretøjets mærke og model samt salgsprisen.

[…]

Stk. 3. For brugte køretøjer skal der udover oplysningerne i stk. 1 gives oplysning om første registrerings år. Endvidere skal der gives oplysning om fabrikationsåret, såfremt den erhvervsdrivende kender eller burde kende dette."

Bemyndigelse, straf, ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 13, stk. 1, har virkning fra den 1. april 2018. Indtil da finder § 2, stk. 1, 1. pkt. i Monopoltilsynets bekendtgørelse nr. 18 af 4. juli 1978 om skiltning og annoncering med priser for motorkøretøjer m.v. anvendelse."

Indtil den 1. april 2018 kunne salgspriser/annoncepriser således lovligt angives eksklusive eventuelle transportomkostninger og registreringsudgifter, mens priserne fra og med den 1. april 2018 skal angives alt inklusive. Bemærk, at salgsannoncer for autocampere, busser og varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg, ikke er omfattet af bestemmelserne i prismærkningsbekendtgørelsen.

4. Fastlæggelse af fremtidig administration af transportomkostninger og registreringsudgifter

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal transportomkostninger medregnes i afgiftsgrundlaget, mens registreringsudgifter ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget.

Om der skal fratrækkes eller tillægges et beløb for transportomkostninger eller registreringsudgifter i forhold til den angivne annoncepris, afhænger af, om annonceprisen er angivet inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter eller ej.

Det betyder, at Motorstyrelsen og selvanmeldere ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal sondre mellem, om der er medtaget transportomkostninger og registreringsudgifter i annoncegrundlaget eller ej. Nedenfor beskrives, hvordan transportomkostninger og registreringsudgifter skal håndteres i følgende 4 situationer:

1.       Annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

2.       Annoncer ikke omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

3.       Køretøjer værdifastsat på baggrund af private annoncer

4.       Køretøjer værdifastsat på baggrund af niveaulister

Ad 1. Annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

Ved anvendelse af annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen skal der trækkes 1.180 kr. fra den enkelte annoncepris, svarende til udgiften til et sæt nye nummerplader, jf. registreringslovens § 8, stk. 1, nr. 1, (590 kr. for motorcykler). Dette medfører, at udgifterne til registrering ikke vil indgå i afgiftsgrundlaget. Transportomkostninger indgår i annonceprisen.

Ad 2. Annoncer ikke omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

Motorstyrelsen har konstateret, at størstedelen af de køretøjer, som ikke er omfattet af prismærkningsbekendtgørelsens bestemmelser, på tilsvarende vis annonceres inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter.

Ved anvendelse af annoncer som ikke er omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen (eksempelvis handler mellem to erhvervsdrivende), skal der som udgangspunkt fratrækkes 1.180 kr. (590 kr. for motorcykler) fra den enkelte annoncepris. Dette medfører, at udgifterne til registrering ikke vil indgå i afgiftsgrundlaget.

Såfremt det fremgår af annoncegrundlaget, at der opkræves særskilte transportomkostninger og registreringsudgifter, skal der dog ikke foretages fradrag for registreringsudgifter. Derimod skal de særskilt angivne transportomkostninger tillægges annonceprisen.

Bemærk dog, at transportomkostninger kun skal tillægges annonceprisen, hvis størrelsen på transportomkostninger fremgår af annoncen. Ofte vil der blot være angivet et samlet beløb for leveringsomkostninger. I så fald udgør transportomkostningerne det samlede beløb for leveringsomkostninger fratrukket udgifterne til registrering på 1.180 kr. (590 kr. for motorcykler). Er det eksempelvis angivet i en annonce for en varebil, at der ud over annonceprisen opkræves 4.180 kr. i leveringsomkostninger, kan transportomkostningerne fastsættes til 3.000 kr. (4.180 kr. fratrukket 1.180 kr.), som vil skulle tillægges annonceprisen.

Ad 3. Køretøjer værdifastsat på baggrund af private annoncer

Ved anvendelse af private annoncer vil den enkelte annoncepris skulle anvendes uden tillæg eller fradrag for transportomkostninger og registreringsudgifter. Dette skyldes, at transportomkostninger og registreringsudgifter ikke er relevante ved private handler.

Ad 4. Køretøjer værdifastsat på baggrund af niveaulister

Niveaulisteprisen vil skulle anvendes uden tillæg eller fradrag for transportomkostninger og registreringsudgifter. Dette skyldes, at niveaulisterne udarbejdes på en sådan måde, at de angivne niveaulistepriser ikke er påvirket af, om registreringsudgifter fratrækkes de enkelte annoncepriser, som niveaulisteprisen er fastsat på baggrund af.

Motorstyrelsen bemærker, at anvendelse af niveaulister har været suspenderet siden 28. august 2020.

Skematisk oversigt:

Transportomkostninger

Registreringsudgifter

Ikke private annoncer, omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

Hverken tillæg eller fradrag.

Registreringsudgifter fratrækkes annonceprisen

Ikke private annoncer, der ikke er omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

Hverken tillæg eller fradrag medmindre det fremgår af annoncen, at der særskilt opkræves transportomkostninger. De særskilt angivne transportomkostninger skal tillægges annonceprisen.   

Registreringsudgifter fratrækkes som udgangspunkt annonceprisen, medmindre det fremgår, at registreringsudgifter ikke er indeholdt i annonceprisen.

Private annoncer

Hverken tillæg eller fradrag

Hverken tillæg eller fradrag

Niveaulister

Hverken tillæg eller fradrag.

Hverken tillæg eller fradrag

5. Genoptagelse

Nedenfor beskrives muligheden for genoptagelse af værdifastsættelser, hvor der ikke er korrigeret korrekt for transportomkostninger og registreringsudgifter. Genoptagelse vil kunne ske i de sager, hvor det vil være til fordel for den hhv. afgiftspligtige eller godtgørelsesberettigede.

Genoptagelse kan kun ske efter anmodning fra den hhv. afgiftspligtige eller godtgørelsesberettigede, da det af ressourcemæssige hensyn ikke er muligt for Motorstyrelsen at genoptage værdifastsættelserne af egen drift. Det gælder både værdifastsættelser foretaget af selvanmeldere og Motorstyrelsen.

For så vidt angår værdifastsættelser, som selvanmeldere har foretaget, er Motorstyrelsen ikke i besiddelse af det annoncemateriale mv, som ligger til grund for værdifastsættelsen, og som er nødvendigt for at afgøre, om der er sket den nødvendige korrektion for transportomkostninger og registreringsudgifter. Det er derfor ikke muligt for Motorstyrelsen at udsøge og genoptage de relevante værdiansættelser foretaget af selvanmeldere.

For så vidt angår værdifastsættelser foretaget af Motorstyrelsen, kan Motorstyrelsen ikke uden væsentlige administrative vanskeligheder identificere de sager, hvor der ikke er korrigeret korrekt for transportomkostninger og registreringsudgifter. Det vil kræve en omfattende manuel gennemgang af et meget stort antal værdifastsættelser og det anvendte annoncegrundlag i de enkelte sager. Motorstyrelsen kan ikke på forhånd fastslå, om genoptagelse af en konkret sag vil kunne føre til en ændret afgørelse, da dette vil afhænge blandt andet af de konkret anvendte annoncer. Det er derfor ikke muligt for Motorstyrelsen umiddelbart og uden yderligere, omfattende og ressourcekrævende undersøgelser entydigt at udsøge de relevante sager.

5.1. Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.  Der kan ske genoptagelse i sager, hvor der ved værdifastsættelse af et brugt køretøj er anvendt annoncer, hvorfra der fejlagtigt ikke er fratrukket registreringsudgifter eller tillagt transportomkostninger.

For selvanmeldere anses angivelsesfristens udløb for den 15. i den første måned efter en afregningsmåned. Det gælder også, hvis Motorstyrelsen har foretaget værdifastsættelsen på vegne af selvanmelderen og værdifastsættelsen er påført selvanmelderens månedsangivelse.

For øvrige værdifastsættelser foretaget af Motorstyrelsen regnes fristen på 3 år fra datoen for afgørelsen om værdifastsættelse.

5.2. Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse, såfremt der foreligger særlige omstændigheder.

Bestemmelsen indebærer, at ændringer af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen til gunst for hhv. den afgiftspligtige eller godtgørelsesberettigede kan tillades efter en konkret vurdering, hvis der foreligger særlige omstændigheder, og det må anses for urimeligt at opretholde opgørelsen af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen.

Bestemmelsen tolkes restriktivt i relation til, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Det er Motorstyrelsens vurdering, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder i relation til håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. De særlige omstændigheder foreligger som følge af registreringsafgiftsbekendtgørelsens klare ordlyd og Motorstyrelsens hidtidige administration heraf, hvorefter der fejlagtigt ikke er sket den fornødne korrektion for transportomkostninger og registreringsudgifter. Dette har i en række sager medført en materiel forkert opgørelse af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen.

Det er en betingelse for genoptagelse, at den afgiftspligtige eller godtgørelsesberettigede ikke vidste eller burde vide, at der er sket beregning på et forkert grundlag.

Borgere og virksomheder, der i øvrigt opfylder betingelserne for genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, kan derfor anmode om ekstraordinær genoptagelse af værdifastsættelser foretaget den 7. april 2013 (ikrafttrædelsestidspunktet for registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 34) eller senere.

Reaktionsfrist
Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes som udgangspunkt fra offentliggørelsen af dette styresignal på Motorstyrelsens hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse skal således som udgangspunkt ske senest 6 måneder efter styresignalets offentliggørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

5.3 Dokumentationskrav og betingelser for genoptagelse

Der kan ikke ske genoptagelse af værdifastsættelser, som er foretaget med udgangspunkt i niveaulister, eller hvor der udelukkende er anvendt private annoncer.

Muligheden for genoptagelse af øvrige værdifastsættelser opdeles i det følgende i 2 perioder:

1.       Værdifastsættelser foretaget i perioden fra og med 7. april 2013 til og med 31. marts 2018

2.       Værdifastsættelser foretaget fra og med den 1. april 2018

Ad. 1. Værdifastsættelser foretaget i perioden fra og med 7. april 2013 til og med 31. marts 2018

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at størstedelen af annoncepriserne før 1. april 2018 var angivet eksklusive transportomkostninger og registreringsudgifter.

Der kan ske genoptagelse af værdifastsættelser foretaget før den 1. april 2018, såfremt det fremgår af annoncegrundlaget, eller på anden måde kan dokumenteres, at annoncen, som er lagt til grund, undtagelsesvist måtte indeholde registreringsudgifter, og at disse ikke er fratrukket den enkelte annoncepris. Genoptagelse kan i disse tilfælde være relevant ved værdifastsættelser, hvor den afgiftspligtige har en interesse i en så lav handelspris som muligt.

Det omfatter bl.a. værdifastsættelser i forbindelse med:

  • Import af brugte køretøjer

  • Andre afgiftsberigtigelser, som er nødvendig inden ibrugtagning i Danmark (fx tidligere leasingkøretøjer eller tidligere afgiftsfritagne køretøjer), og

  • Genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a

Der kan på tilsvarende vis ske genoptagelse af værdifastsættelser, såfremt det fremgår af annoncegrundlaget, eller på anden måde kan dokumenteres, at annoncen, som er lagt til grund, ikke indeholder transportomkostninger, og disse ikke er tillagt den enkelte annoncepris. Genoptagelse kan i disse tilfælde være relevant ved værdifastsættelser, hvor den afgiftspligtige har en interesse i en så høj handelspris som muligt. Det omfatter bl.a. værdifastsættelser i forbindelse med:

  • Anmodning om eksportgodtgørelse

  • Værditabsberegning efter registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 7, eller § 3 b, stk. 9, herunder i forbindelse med en genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a

Bemærk, at beløbets størrelse for transportomkostninger skal kunne dokumenteres. Det anses som dokumenteret, såfremt det samlede beløb for leveringsomkostninger kan dokumenteres, hvilket typisk vil fremgå direkte af den anvendte annonce. Beløbet for transportomkostninger udgøres i så fald af det samlede beløb for leveringsomkostninger fratrukket udgifterne til registrering.

Ad. 2. Værdifastsættelser foretaget den 1. april 2018 eller senere

Fra og med 1. april 2018 har annoncepriser som følge af prismærkningsbekendtgørelsens ikrafttræden skulle angives inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter. For annoncer anvendt fra og med den 1. april 2018 lægger Motorstyrelsen derfor til grund, at annonceprisen er inklusive registreringsudgifter og transportomkostninger.

Der vil i disse sager kunne ske genoptagelse af værdifastsættelser, som er foretaget den 1. april 2018 eller senere, såfremt der fejlagtigt ikke er lagt transportomkostninger til eller trukket registreringsudgifter fra enkelte annoncepris.

Ved genoptagelse, hvor registreringsudgifter skal fratrækkes, er det ikke nødvendigt at dokumentere beløbets størrelse, idet udgiften til registrering altid udgør 1.180 kr. (590 kr. for motorcykler), jf. § 8, stk. 1, nr. 1, i lov om registrering af køretøjer. Medmindre andet fremgår direkte af annoncen, kan det således lægges til grund, at annonceprisen er inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter.

Der kan kun ske genoptagelse med tillæg af transportomkostninger til den enkelte annoncepris, såfremt det af annoncen fremgår, eller på anden vis dokumenteres, at de anvendte annoncepriser undtagelsesvist måtte være angivet eksklusive transportomkostninger. Genoptagelse vil i disse tilfælde kun være aktuelt for værdifastsættelser, som er foretaget ifm. en anmodning om eksportgodtgørelse eller en værditabsberegning. Beløbets størrelse skal desuden kunne dokumenteres.

Motorstyrelsen har ved nyhedsbrev af 9. juli 2020 orienteret om reglerne for håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter i forhold til registreringsafgift for brugte køretøjer. Motorstyrelsen lægger derfor til grund, at langt de fleste selvanmeldere har administreret i overensstemmelse hermed siden den 9. juli 2020.

Der vil dog alligevel kunne ske genoptagelse af værdifastsættelser, som er foretaget efter den 9. juli 2020, hvis der ikke er korrigeret korrekt for transportomkostninger og registreringsudgifter.

5.4 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Motorstyrelsen via en tilgængelig blanket på skat.dk.

Anmodning om genoptagelse af værdifastsættelser foretaget af Motorstyrelsen, skal ske via blanket 21.091.

Anmodning om genoptagelse af værdifastsættelser foretaget af selvanmeldere, skal ske via blanket 21.092.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CPR.nr eller CVR-nr. Derudover skal anmodningen indeholde det fulde annoncegrundlag for den værdifastsættelse, som ønskes genoptaget.

6. Gyldighed

Dette styresignal er gyldigt fra den 9. juli 2021.

Efter offentliggørelse i Den juridiske vejledning 2022-1, og udløbet af reaktionsfristen, jf. ovenfor er styresignalet ophævet.