Dato for udgivelse
01 jul 2021 09:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 jun 2021 09:17
SKM-nummer
SKM2021.347.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0087867
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Momsfritagelse, jordareal, bortforpagtning
Resumé

Spørger er en kommune, som overdrager en fast ejendom til en entreprenør med henblik på opførelse af boliger.

Skatterådet træffer afgørelse om, at overdragelsen ikke anses for levering mod vederlag i momslovens forstand, jf. momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis. Dette med henvisning til, at Spørger på intet tidspunkt har haft ret til momsfradrag i relation til den faste ejendom.

Overdragelsen er af denne årsag ikke momspligtig.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit D.A.4.5.2.

Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at Spørgers overdragelse af Ejendommen ikke skal pålægges moms ved salg til tredjemand, jf. momslovens § 8, stk. 1, nr. 1, modsætningsvis?
  2. Hvis spørgsmål 1 ikke kan bekræftes, kan det da bekræftes, at Spørgers overdragelse af Ejendommen ikke skal pålægges moms ved salg til tredjemand, jf. momslovens § 13, stk. 2?

Svar:

  1. Ja
  2. Bortfalder

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer en fast ejendom bestående i et jordareal på 80.130 kvadratmeter, der primært fremstår som landbrugsjord. Ejendommen fremstår i sin helhed ubebygget, dog ligger der i det nordvestlige hjørne et mindre underjordisk sikringsrum. Ejendommen er beliggende i byzone og omfattet af lokalplan, der muliggør opførelse af bygninger.

Ejendommen udgør én blandt flere i området, der ejes af Spørger, og har været udlejet til en landmand siden 1. januar 1996. Før 1996 var Ejendommen(e) også anvendt til udlejning, herunder til blandt andet gartnere.

Spørger har erhvervet ejendommen i byudviklingsøjemed.

Ejendommen udgør i dag dele af flere matrikler, der blev erhvervet af Spørger i løbet af 1970’erne og 1980’erne. Der er med nuværende lejer indgået en lejeaftale for Ejendommen, der giver Spørger ret til med kort varsel at opsige lejemålet.

Spørger har i egenskab af en afgiftspligtig person siden erhvervelsen alene anvendt ejendommen til momsfri bortforpagtning af landbrugsjord, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Spørger og X, har indgået en købsaftale, der på nuværende tidspunkt foreligger i udkast, om overdragelse af ejendommen.

Køber er i henhold til købsaftalens punkt 3.2 forpligtet til at bebygge og anvende ejendommen i overensstemmelse med en helhedsplan, der foreligger for ejendommen.

Det fremgår af købsaftalens punkt 9.2, at det er parternes opfattelse, at overdragelsen ikke skal tillægges moms, da Spørger alene har anvendt ejendommen til momsfri aktivitet.

Ejendommen overdrages som den er og forefindes. Spørger foretager således ingen aktive handlinger med henblik på at ændre ejendommen, herunder foretager Spørger ingen byggemodning inden eller efter overdragelsen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Det er Spørgers opfattelse, at overdragelsen af ejendommen falder uden for momslovens anvendelsesområde i medfør af momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis. Det underbygges af Skattestyrelsens udkast til styresignal af 8. december 2020 og Landsskatterettens afgørelse i SKM2020.329.LSR.

Momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis, medfører, at overdragelse af (materielle/immaterielle) aktiver, der alene har indgået i en momsfritaget virksomhed ikke skal anses for "levering mod vederlag". Sådan en overdragelse falder uden for momslovens anvendelsesområde, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Spørgers overdragelse vedrører et aktiv, der alene er anvendt til momsfri bortforpagtning af landbrugsjord, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Spørger har i overensstemmelse hermed på intet tidspunkt været berettiget til hverken fuldt eller delvist momsfradrag i relation til ejendommen.

Det er på den baggrund Spørgers opfattelse, at overdragelsen af ejendommen ikke skal pålægges moms, jf. momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis.

Spørgsmål 2

Af momslovens § 13, stk. 2 følger det, at salg af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift.

Spørger har udelukkende anvendt ejendommen til momsfritaget virksomhed, idet den alene har været anvendt til momsfri bortforpagtning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Spørger har på intet tidspunkt ladet ejendommen omfatte af en frivillig registrering for denne bortforpagtning, og der er ligeledes på intet tidspunkt taget/været ret til momsfradrag for omkostninger i forbindelse med den løbende drift af ejendommen.

Udgangspunktet er derfor, at Spørger kan overdrage ejendommen uden tillæg af moms, jf. momslovens § 13, stk. 2, idet ejendommen udelukkende har været anvendt til momsfritaget bortforpagtning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Det samme var ligeledes tilfældet i sagerne SKM2012.315.SR, SKM2012.608.SR, SKM2013.15.SR, SKM2013.271.SR, SKM2016.141.SR, SKM2016.555.SR og SKM2020.554.SR, idet det overdragne udelukkende havde været anvendt til momsfritaget udlejning.

Ovenstående er i øvrigt bekræftet i en række øvrige offentliggjorte bindende svar.

Dette er i øvrigt i overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C- C-18/05 og C-155/05, hvori det videre fremgår, at formålet med bestemmelsen er at undgå dobbelt afgiftsbelastning.

Sammenfattende er det Spørgers opfattelse, at Spørgers overdragelse af ejendommen til Køber skal ske uden tillæg af moms, idet salget er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers overdragelse af ejendommen ikke skal pålægges moms ved salg til tredjemand, jf. momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis.

Begrundelse

Spørger er en kommune, som påtænker at overdrage et jordareal mod vederlag til et entreprenørselskab med henblik på dettes opførelse af almene boliger på arealet.

Jordarealet er erhvervet af Spørger i 1970’erne med henblik på byudvikling. Siden erhvervelsen har Spørger anvendt jordarealet til momsfritaget udlejning først til gartnere og herefter til en landmand.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om et ubebygget grundareal.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger på denne baggrund må anses for en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3. Overdragelsen af jordarealet til entreprenøren må endvidere anses for gennemført i egenskab af afgiftspligtig person, jf. eksempelvis EU-Domstolens dom i sagen C-242/08, Swiss Re.

Udgangspunktet er derfor, at overdragelsen mod vederlag til entreprenøren er momspligtig, jf. momslovens § 4, stk. 1.

I henhold til momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., afgrænses begrebet "levering mod vederlag" for så vidt angår overdragelse af virksomhedens aktiver til alene at omfatte overdragelser, hvor der er eller har været ret til fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af aktivet.

Landsskatteretten har i SKM2020.329.LSR med henvisning til lovbemærkningerne til bestemmelsen fastslået, at der heraf kan sluttes modsætningsvis således, at salg af aktiver, der alene har været anvendt i forbindelse med ikke-registreringspligtig virksomhed, ikke er momspligtige, idet disse transaktioner ikke kan henføres til begrebet "levering mod vederlag".

Det er dog en betingelse herfor, at selskabet ikke har haft ret til fradrag ved indkøb, fremstilling mv. i forbindelse med selskabets aktivitet.

Skattestyrelsen bemærker, at den afgørende betingelse for anvendelsen momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., er, at virksomheden på intet tidspunkt i ejerperioden har været berettiget til hverken hel eller delvis momsfradragsret i relation til aktivet. Det er i denne relation ikke relevant, hvorvidt virksomheden faktisk har benyttet sig af denne ret eller ej.

Dette understreges af bemærkningerne til ændringslov nr. 1114 af 21. december 1994, hvor ordet "opnået" udgik af bestemmelsens ordlyd. Det fremgår af bemærkningerne, at den gældende ordlyd kunne give anledning til tvivl i situationer, hvor aktivet var erhvervet af en privatperson, og hvor virksomheden derfor ikke havde kunnet fradrage moms af erhvervelsen. Det fastslås imidlertid, at overdragelsen i disse situationer er momspligtig, uanset man ikke er blevet tilfaktureret nogen moms, som kunne fradrages i forbindelse med købet. Det afgørende er således, om der har bestået en ret til fradrag - ikke om denne er blevet/har kunnet udnyttes.

Det bemærkes endvidere, at Momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., har sin oprindelse i § 11, stk. 3, i momsloven af 1967 (lov nr. 102 af 31. marts 1967), hvoraf det fremgik, at afsætning mv. af virksomhedens maskiner og andre driftsmidler medregnes til den momspligtige omsætning. Omfattet af bestemmelsen var overdragelsen af fysiske anlægsaktiver, ligesom de almindelige bemærkninger henviser til "bygninger" som eksempel på et driftsmiddel.

Det er på denne baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at overdrager en afgiftspligtig person en fast ejendom, så er overdragelsen ikke at anse for "levering mod vederlag" i momslovens forstand, såfremt overdrageren på intet tidspunkt i ejerperioden har været berettiget til hel eller delvis momsfradragsret i relation til den faste ejendom.

Skattestyrelsen bemærker, at Spørger efter det oplyste alene har anvendt grundarealet til momsfritaget udlejningsvirksomhed, idet Spøger ikke har opnået frivillig registrering for moms efter momslovens § 51.

Det bemærkes endvidere, at grundarealet er erhvervet i 1970’erne med henblik på byudvikling. Uanset Spørger i denne situation kunne anses for i egenskab af afgiftspligtig person at have erhvervet ejendommen med henblik på videresalg bemærker Skattestyrelsen, at momspligt på overdragelse af byggegrunde mv. i den nugældende momsloves § 13, stk. 1, nr. 9, først blev indført i 2011, og Spørger ses på det foreliggende grundlag derfor ikke at have haft ret til hverken hel eller delvis fradragsret af momsen i relation til det overdragne grundareal.

Det følger derfor af momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis, at Spørgers overdragelse af grundarealet ikke er levering mod vederlag i momslovens forstand, og transaktionen omfattes derfor ikke af momsloven. Overdragelsen er af denne grund ikke momspligtig.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende ønskes det bekræftet, at Spørgers overdragelse af Ejendommen ikke skal pålægges moms ved salg til tredjemand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Begrundelse

Henset til besvarelsen af spørgsmål 1 bortfalder spørgsmål 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsen indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Af momslovens § 8, stk. 1, fremgår følgende:

"Levering mod vederlag omfatter salg af virksomhedens aktiver, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af aktivet. Det samme gælder salg af aktiver ved virksomhedens afmeldelse fra registrering. Til levering mod vederlag kan dog ikke henregnes overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne, når den nye indehaver er eller bliver registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a. Virksomheden skal inden 8 dage efter overdragelsen give told- og skatteforvaltningen meddelelse om den nye indehavers navn og adresse samt om salgsprisen for de overdragne aktiver."

Praksis

C-242/08, Swiss Re

En overdragelse mod vederlag af en portefølje af livsgenforsikringskontrakter fra et selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, til et forsikringsselskab, der er hjemmehørende i et tredjeland, som for denne sidstnævnte indebærer en indtræden med de forsikredes godkendelse i alle rettigheder og forpligtelser, der følger af disse kontrakter, udgør levering af en tjenesteydelse i direktivets forstand.

SKM2020.329.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke kunne ske en momsfri virksomhedsoverdragelse efter momslovens § 8, stk. 1, 3. punktum, idet denne bestemmelse forudsætter, at der er tale om overdragelse af en registreringspligtig virksomhed. Det var ikke tilfældet i sagen, hvor der var tale om en ikke-registreringspligtig tandlægevirksomhed.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

-

Praksis

-