Dato for udgivelse
31 okt 2012 10:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 okt 2012 09:44
SKM-nummer
SKM2012.608.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-088875
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritaget udlejning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørgeren kan sælge en ejendom momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2, idet spørgerens anskaffelse og anvendelse af ejendommen har været undtaget fra retten til fradrag.

Hjemmel

Momsloven § 4 og
Momsloven § 13, stk. 2

Reference(r)

Momsloven § 4 og
Momsloven § 13, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.5.22.2

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at spørger senere kan sælge ejendommen X-vej, Y-by momsfrit?

Svar

Ad 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger erhvervede i DATO ejendommen X-vej, Y-by for kontant kr. BELØB. Ejendommen er en landbrugsejendom på AREAL m2.

Købet af ejendommen skal betragtes som en investering for selskabet. Landbrugsjorden bliver forpagtet ud. Det påtænkes, at et nyt stuehus på ejendommen skal udlejes til selskabets hovedanpartshaver.

Selskabet påtænker således, at nedrive det nuværende stuehus på ejendommen og bygge et nyt stuehus på ca. AREAL m2, som skal tjene som bolig for hovedanpartshaveren og dennes familie. Byggeudgifter løber op i ca. kr. BELØB inkl. moms.

Hovedanpartshaveren vil blive beskattet af fri bolig fra indflytningstidspunktet, som forventes at ske DATO, og frem til ejendommen evt. sælges til hovedanpartshaveren.

Selskabet lader sig ikke frivillig momsregistrere.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers egen opfattelse, at ejendommen anvendes til momsfrie aktiviteter og derfor skal der ikke pålægges moms ved salg. Det er således spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger senere kan sælge ejendommen X-vej, Y-by momsfrit.

Lovgrundlag

Momslovens (LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer) § 3, stk. 1:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 4, stk. 1:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Momslovens § 13, stk. 1, fik pr. 1. januar 2011 følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund."

Momslovens § 13, stk. 2:

"Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift."

Praksis

SKM2012.264.SR

Skatterådet kan bekræfte, at salg af byggegrunden er momsfritaget. Spørger kan betegnes som en afgiftspligtig person i henhold til momsloven, men salg af byggegrunden skal ikke pålægges moms, da byggegrunden udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed, og salget af byggegrunden er dermed momsfritaget iht. momslovens § 13, stk. 2, som går ud på, at driftsmidler som udelukkende er anvendt i momsfritaget virksomhed, kan sælges momsfrit.

Begrundelse

Af spørgers årsrapport DATO fremgår følgende om virksomhedens hovedaktivitet: "Selskabets formål er at eje aktier i NAVN og hermed beslægtede virksomheder".

Spørger har oplyst, at selskabet har erhvervet ejendommen X-vej, Y-by - samt efterfølgende nedriver det eksisterende stuehus og opfører et nyt - med henblik på udlejning af det nye stuehus til hovedanpartshaveren. Landbrugsjorden er i forvejen bortforpagtet.

Selskabet har således oplyst, at stuehuset skal lejes ud. Men det er samtidig oplyst, at hovedanpartshaveren beskattes af fri bolig. Dette må således betyde, at lejeindtægten for selskabet forudsættes at svare til beskatningen af fri bolig.

I forhold til bortforpagtningen af landbrugsjord og udlejning af stuehus er spørger som udgangspunkt en afgiftspligtig person, som driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3. Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er dog momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, men med mulighed for frivillig registrering efter momslovens § 51 for så vidt angår den del, som ikke er til boligformål.

Da erhvervelse og ombygning af ejendommen sker med henblik på momsfritaget udlejning, er der ikke fradrag for moms ved køb/ombygning af ejendommen.

Det er skatteministeriets opfattelse, at når en ejendom købes/opføres med henblik på momsfritaget udlejning og der ikke tages fradrag for moms ved køb/ombygning, så vil ejendommen være omfattet af momslovens § 13, stk. 2 - også selv om der er tale om en ny bygning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a.

Ifølge momslovens § 13, stk. 2, skal der ikke betales moms ved levering af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter lovens kapitel 9. Da spørgers anskaffelse og anvendelse af ejendommen har været undtaget fra retten til fradrag, kan spørger sælge ejendommen momsfrit.

Det bemærkes, at det bindende svar alene tager stilling til de momsmæssige aspekter af selskabets eventuelle salg til hovedanpartshaveren. Der er ikke taget stilling til værdiansættelsen ved den påtænkte overdragelse eller til skattemæssige aspekter af selskabets udlejning til hovedanpartshaveren, herunder lejens størrelse.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.