Dato for udgivelse
14 apr 2005 10:21
SKM-nummer
SKM2005.158.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-302-00334
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Kunstnere, førstegangssalg, registreringsgrænse
Resumé
Præcisering af, at det reducerede momsgrundlag og den forhøjede registreringsgrænse for kunstnere ved førstegangssalg af en række kunstgenstande også finder anvendelse for juridiske personer.
Reference(r)
Momsloven § 30, stk. 3
Momsloven § 49, stk. 2, nr. 2
Henvisning
Momsvejledning 2005-3; Afsnit G.5
Henvisning
Momsvejledning 2005-3; Afsnit M.3.2.2

Indledning

Told- og Skattestyrelsen skal på given foranledning præcisere, at det reducerede momsgrundlag ved førstegangssalg af kunstgenstande, jf. § 69, stk. 4, og den forhøjede registreringsgrænse for førstegangssalg af disse kunstgenstande, jf. momslovens §§ 30, stk. 3 og 49, stk. 2, nr. 2, også finder anvendelse for juridiske personer.

Lovgrundlag

Ifølge momslovens § 30, stk. 3 kan kunstnere eller disses arvinger ved førstegangssalg af kunstnerens egne kunstgenstande, jf. momslovens § 69, stk. 4, afgiftsberigtige de pågældende genstande på et reduceret grundlag svarende til 20 % af afgiftsgrundlaget som fastsat efter momslovens §§ 27-29.

Der skal ifølge momslovens § 49, stk. 2, nr. 2 ikke ske registrering af kunstneres eller disses arvingers førstegangssalg af kunstnerens egne kunstgenstande, jf. momslovens § 69, stk. 4, når salget hverken i det løbende eller foregående kalenderår overstiger 300.000 kr.

Definition af begrebet ”kunstnere”

Det følger af EF-domstolens praksis, at princippet om afgiftsneutralitet er til hinder for, at sammenlignelige varer som konkurrer indbyrdes behandles forskelligt med hensyn til momsen og de pågældende varer skal dermed pålægges en ensartet sats. Det fremgår endvidere af EF-domstolens praksis, at princippet om afgiftens neutralitet, er til hinder for, at erhvervsdrivende som udfører de samme transaktioner, behandles forskellig med hensyn til momsen, jf. C-109/02, Kommissionen mod Tyskland, præmis 20 og C-216/97, Gregg & Gregg, præmis 20.

Der er ikke på baggrund af bemærkningerne til momsloven grundlag for at antage, at bestemmelsen om et reduceret momsgrundlag og den forhøjede registreringsgrænse for kunstneres førstegangssalg, ikke finder anvendelse for kunstnervirksomhed organiseret som en juridisk person.

Det er styrelsens opfattelse, at momslovens § 30, stk. 3 og § 49, stk. 2, nr. 2 finder anvendelse for såvel fysiske som juridiske personer. Med kunstneren forstås såvel en virksomhed ejet af en fysisk person, som en virksomhed organiseret som juridisk person. Det bemærkes, at den forhøjede registreringsgrænse i momslovens § 49, stk. 2, nr. 2 alene finder anvendelse for virksomheder, der er etableret her i landet.

Definition af førstegangssalg

Betingelsen for at kan anvende det reducerede afgiftsgrundlag og den forhøjede registreringsgrænse er, at der foreligger et førstegangssalg af kunstnerens egen kunstgenstand.

Ved vurderingen af om der foreligger et førstegangssalg vil det være afgørende, om kunstneren fra starten har ejet den pågældende kunstgenstand.

Hvis en kunstner er ansat i et selskab og som lønmodtager fremstiller en kunstgenstand, jf. § 69, stk. 4, vil selskabet som udgangspunkt være ejer af kunstgenstanden fra starten og kan ved salg af kunstgenstanden anvende det reducerede afgiftsgrundlag, jf. § 30, stk. 3.

Hvis kunstnervirksomheden er en juridisk person, men hvor der er ikke nogen ansatte i selskabet, kan der som udgangspunkt ikke være fremstillet en kunstgenstand som fra starten ejes af selskabet, med mindre selskabet fra 3. part har købt kunstnerydelser omfattet af § 13, stk. 1, nr. 7 eller andre ydelser, til brug for fremstilling af kunstgenstanden således, at selskabet fra starten har ejet kunstgenstanden.