Dato for udgivelse
25 Jun 2021 11:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 May 2021 11:04
SKM-nummer
SKM2021.331.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-47246/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Leverandørselskab, Udbetaling, Egenkapital
Resumé

Sagen drejede sig om, hvornår appellanten havde erhvervet endelig ret til et indestående på sin andelshaverkonto i leverandørselskabet, G1. Indeståendet på kontoen blev udbetalt i rater, hvis G1s repræsentantskab traf beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage udbetaling.

Retten i Herning havde fastslået, at appellanten først erhvervede endelig ret til indeståendet på hans andelshaverkonto, efterhånden som repræsentantskabet i G1 bemyndigede bestyrelsen til at foretage udbetalingen.

Retten henviste til, at indeståendet frem til dette tidspunkt var egenkapital i G1, og at repræsentantskabets beslutning, der fulgte af selskabets vedtægter, ikke kunne betragtes som en formalitet.

Vestre Landsret var enig i Retten i Hernings dom og begrundelsen herfor.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1 C.C.2.1.2.1

Henvisning

 Den juridiske vejledning 2021-2 C.D.8.7.6.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.B.2.8.

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byretten, SKM2021.2.BR

Tidligere instans: Landsskatteretten, jr. nr.: 18-0004853

Appelliste

Parter

A

(v./ advokat Patrick Emil Sig Fanø)

mod

Skatteministeriet

(v./ advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

Olav D. Larsen, Jens Røn og Lasse K. Svensson (kst.)

Retten i Herning har den 17. november 2020 afsagt dom i 1. instans (BS251/2020-HER).

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at skattepligten for så vidt angår udbetalingen af As andelshaverkonto hos Leverandørselskabet G1 er indtrådt den 4. december 2016, subsidiært den 1. oktober 2017.

Skatteministeriet har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten fremlagt yderligere bilag, herunder uddrag af flere årsregnskaber for G1.

Forklaring

NA har forklaret, at hun er teamleder hos G1. Indeståendet på en andelshaverkonto stammer fra den årlige regulering i forhold til andelshaverne. Repræsentantskabet beslutter hvert år, om der skal ske udbetaling fra andelshaverkonti, og en andelshaver kan ikke forvente at få udbetalt et beløb. Hun har ikke oplevet, at der ikke er sket udbetaling.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

A har yderligere anført, at det efter de fremlagte oplysninger om G1s økonomiske forhold må anses for overvejende sandsynligt, at repræsentantskabet for hvert år vil beslutte, at der skal ske udbetaling fra andelshaverkontoen.

Skatteministeriet har heroverfor anført, at repræsentantskabets beslutning skaber selve grundlaget for udbetalingen fra andelshaverkontoen, og det er derfor underordnet, om en sådan beslutning kan forudses med større eller mindre sikkerhed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat. Det, der er fremkommet for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 50.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet angår advokatudgifter (inkl. moms). Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og forløb.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.