Dato for udgivelse
30 Nov 2016 09:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Nov 2016 16:01
SKM-nummer
SKM2016.558.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0733832
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Boligjobordningen. Afgørelsen er af hensyn til tavshedspligten offentliggjort i en forkortet og dermed redigeret form
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at den forholdsmæssige andel af de omkostninger, der relaterer sig til arbejdsløn for etablering af stikledning og investering i husinstallation kan fradrages efter reglerne i ligningslovens § 8 V, medmindre den enkelte kundes regning er så specificeret, at det tydeligt fremgår, hvor stor en andel heraf, der udgør den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt er udført for den enkelte kunde.

Skatterådet kan derimod bekræfte, at spørger kan fordele en ydet kontantrabat for tilslutning til fjernvarme på ikke fradragsberettigede ydelser, idet der ikke knytter sig omkostninger til disse ydelser. Det er dog en forudsætning, at der ikke sker en forvridning af fordelingen mellem arbejdsløn og materialer, således at der betales overpris for ydelser, der indeholder arbejdsløn.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at fradragsretten efter Boligjobordningen ikke påvirkes af, at spørger tilbyder en finansieringsordning/låneordning i form af et annuitetslån, der afdrages over en nærmere aftalt periode.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at fradrag efter Boligjobordningen indrømmes på tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og indgåelse af finansieringsaftalen. Der vil derimod være fradrag på tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og betaling til Fjernvarmeværket.

Hjemmel

Ligningslovens § 8 V

Reference(r)

Ligningslovens § 8 V

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.A.4.3.6

Spørgsmål:

 1. Kan det bekræftes, at den forholdsmæssige andel af de omkostninger, der relaterer sig til arbejdsløn for etablering af stikledning og investering i husinstallation, kan fradrages i den skattepligtige indkomst af ejeren af ejendommen eller en i dennes husstand skattepligtig person over 18 år, under forudsætning af, at betingelserne i ligningsloven § 8 v er iagttaget af den fradragsberettigede?
 2. Kan det ligeledes bekræftes, at kontantrabatten kan fordeles forlods på tilkoblingsbidrag og installationsbidrag og herefter forholdsmæssigt på investering i husinstallation og stikledning, idet der ikke knytter sig omkostninger til installations- og tilkoblingsbidraget?
 3. Såfremt spørgsmål 2 besvares med et nej, kan det da bekræftes, at rabatten bør fordeles forholdsmæssigt på alle delomkostninger i det samlede priseksempel, efter en fordelingsnøgle, der bygger på den enkelte delomkostnings samlede procentvise andel af den samlede pris for tilslutning til fjernvarme
 4. Såfremt spørgsmål 1 besvares med et ja, kan det så bekræftes, at fradragsretten ikke påvirkes af, at Fjernvarmeværket tilbyder en finansieringsordning/låneordning i form af et annuitetslån, hvorefter ejendommens ejer afdrager prisen for tilslutning til fjernvarmeunit over en nærmere aftalt periode?
 5. Såfremt spørgsmål 4 besvares med et ja, kan det da bekræftes, at det forholdsmæssige fradrag for omkostningerne, der kan henføres direkte til arbejdslønnen, ved anvendelse af en finansieringsordning/låneordning, indrømmes på tidspunktet for arbejdets udførelse og indgåelse af finansieringsaftalen?
 6. Såfremt spørgsmål 5 besvares med et nej, kan det så bekræftes, at det forholdsmæssige fradrag for de omkostninger, der kan henføres direkte til arbejdsløn, ved anvendelse af en finansieringsordning, skal periodiseres, således fradraget først indrømmes forholdsmæssigt i forhold til afdragenes størrelse og på afdragstidspunktet, jf. den konkrete finansieringsaftale, og under forudsætning af, at ordningen stadigvæk er gældende?

Svar:

 1. Nej, se dog indstilling og begrundelse
 2. Ja, se dog indstilling og begrundelse
 3. Bortfalder som følge af besvarelsen af spørgsmål 2.
 4. Ja
 5. Nej, se dog indstilling og begrundelse
 6. Bortfalder som følge af besvarelsen af spørgsmål 5.

Boligjobordningen

Den 29. juni 2015 har regeringen med støtte fra en række af folketingets partier vedtaget at videreføre den såkaldte Boligjobordning, dog i en grønnere udgave, således at der med virkning fra 1. januar 2016 udelukkende tildeles fradrag for betalte og dokumenterede udgifter til arbejdsløn på op til 6.000 kr. for serviceydelser i hjemmet og op til 12.000 kr. for håndværksydelser med et grønt sigte.

Reglerne om fradrag for udgifter til serviceydelser i hjemmet og håndværksydelser med et grønt sigte er hjemlet i ligningslovens § 8 V, hvoraf følgende fremgår:

"... Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. stk. 2 - 9 og bilag 1.

Stk. 2. Fradraget er betinget af,

 1. At den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,

 2. At arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har haft fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse,

 3. At arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form ag af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,

 4. At den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og

 5. At arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017... "

Herudover specificeres en række konkrete betingelser for opnåelse af fradraget i bestemmelsens stk. 3 - 9, og i bilag 1 til det vedtagne lovforslag udspecificeres ydermere en række eksempler på fradragsberettigede ydelser for 2016 - 2017, der anses for at understøtte den grønne omstilling.

Det bør præciseres, at den samlede værdi af fradraget for arbejdsløn til grønne håndværksydelser ikke kan overstige 12.000 kr. pr. fradragsberettiget person, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 5.

Bilagets afsnit B, omhandlende grøn istandsættelse mv. af boligen, skitserer en række fradragsberettigede ydelser, som er omfattet af den nugældende grønne Boligjobordning.

Eksempelvis fremhæves følgende under kategorien: Energibesparelser:

"Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder.

 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.

 • Etablering af stikledning"

 • Udskiftning eller reparation af fjernevarmeunits".

En nærmere beskrivelse af Boligjobordningen samt omfanget heraf forventes først at blive implementeret i Den juridiske vejledning 2016-2, men det fremgår, at bemærkningerne til lovforslag L95 2015-16, at det generelle formål med ordningen er at understøtte en grøn omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Ydelser vedrørende standardtilslutning til fjernvarmeunit

Fjernvarmeværket har indsendt nærmere redegørelse for normalpris for en standardtilslutning.

Incitamentet for omlægning til miljøvenlig fjernvarme bygger hovedsageligt på uafhængige beregninger, der viser at den gennemsnitlige husstand kan mindske den årlige varmeregning væsentlig ved opkobling til fjernvarmenettet. Udover en lavere pris på fjernvarmen, er denne også væsentligt mindre CO2-udledende end eksempelvis naturgas.

Tilkoblingsbidraget og installationsbidraget udgør alene en art indmeldelsesgebyr for ejeren af ejendommen. Disse bidrag er derfor ikke forbundet med en tilsvarende udgift for Fjernvarmeværket i forbindelse med tilkobling af husstande til fjernvarmenettet. Det er således kun investering i husinstallation samt etablering af stikledning, hvortil der er knyttet omkostninger til materialer og arbejdsløn.

Fjernvarmeværket tilbyder en kontant rabat på X kr. i forhold til normalprisen. Det foreslås, at rabatten fordeles forlods på tilkoblingsbidraget og installationsbidraget, samt at den resterende del fordeles forholdsmæssigt på investering i husinstallation og stikledning i forhold til disse prisers/omkostningers forholdsmæssige størrelse.

Argumentet bag denne fordeling er, at Fjernvarmeværket ikke har omkostninger forbundet med tilkoblingsbidraget samt installationsbidraget, og at disse udelukkende udgør en form for indmeldelsesgebyr.

Fjernvarmeværket har ved anmodningen nærmere redegjort for rabattens fordeling.

Den samlede standardtilslutning til fjernvarmenettet består nærmere i etablering af en stikledning fra vejen og ind i huset, retablering af opgravede arealer, husindføring samt indvendige rørføringer og retablering, nedtagning af eksisterende gasfyr, fjernelse af aftræk samt levering og tilkobling af ny fjernvarmeunit.

En forholdsmæssig andel af de nærmere beskrevne omkostninger til etablering af fjernvarme kan henføres til materialer til brug for tilslutningen, mens den resterende andel af omkostningerne relaterer sig direkte til selve håndværksydelsen.

Finansiering af omkostningerne til tilslutning af fjernvarmeunit.

Som en del af det samlede tilbud om etablering og tilslutning til fjernvarme tilbyder Fjernvarmeværket ligeledes en finansieringsordning, der giver ejendommens ejer/låntager mulighed for at låne op til X kr kr. af Fjernvarmeværket/kreditgiver.

Finansieringsordningen omfatter udelukkende nye fjernvarmekunder i eksisterende private ejendomme indenfor kreditgivers forsyningsområde, når den private ejendomsejer indgår en aftale om tilslutning til og køb af fjernvarme hos kreditgiver/Fjernvarmeværket.

Finansieringsaftaler er som udgangspunkt uopsigelig fra kreditgivers side, medmindre låntager misligholder aftalen, eller der sker ejerskifte. Låntager kan opsige og indfri lånet med en måneds varsel.

Spørgers opfattelse og begrundelse

På baggrund af ovenstående bemærkninger er det rådgivers opfattelse, at spørgsmål 1 - 2 samt 4 -5 bør besvares bekræftende, mens spørgsmål 3 og 6 bør bortfalde - alternativt besvares bekræftende.

Opfattelsen bygger hovedsageligt på det forhold, at tilslutningen til fjernvarmen udgør et miljøvenligt og grønnere alternativ til andre varmekilder som eksempelvis olie og gas. Herudover fremgår etablering og tilslutning af fjernvarme eksplicit af ordlyden af bilag 1, hvori en række eksempler på fradragsberettiget omkostninger til håndværksydelser specificeres. Der fremgår desuden af formålet til loven, at denne skal støtte den grønne og klimavenlige omstilling gennem eksempelvis etablering og tilslutning til nyere og mere miljøvenlige varmekilder.

Det er således rådgivers opfattelse, at de omkostninger, der kan henføres direkte til arbejdsløn bør karakteriseres som fradragsberettigede efter den nye grønne Boligjobordning under forudsætning af, at de øvrige bestemmelser i ligningslovens § 8 V i øvrigt er iagttaget.

Det er ligeledes rådgivers opfattelse, at den i det samlede tilbud medregnede rabat, bør fordeles forlods på tilkoblingsbidrag og installationsbidrag, og efterfølgende forholdsmæssigt på investering i husinstallation og stikledning efter en fordelingsnøgle, der er bestemt af den enkelte delomkostnings forholdsmæssige størrelse relativt til de to priskomponenters samlede pris. Anvendes de faktiske omkostninger som fordelingsnøgle, bør rabatten således skulle fordeles forlods på installationsbidrag og tilslutningsbidrag og derefter forholdsmæssig på investering i husinstallation og stikledning. Denne opfattelse er begrundet i, at denne rabatfordeling afspejler de faktiske udgifter, som Fjernvarmeværket har til tilslutning til fjernvarmeunit, da tilkoblingsbidraget og installationsbidraget primært er udgiftsneutrale, mens det udelukkende er investering i husinstallation samt etablering af stikledning, hvortil der er knyttet egentlige etableringsomkostninger for Fjernvarmeværket.

I dette tilfælde udgør omkostningen til investering i husinstallation X % af den samlede pris for investering i husinstallation og stikledning, men omkostningen til stikledning udgør de resterende X %, heraf jf. de indsendte beregningseksempler, og således bør rabatten på X kr., efter rådgivers opfattelse, henføres til de respektive delomkostninger i et nærmere angiven størrelsesforhold.

Det er desuden rådgivers opfattelse, at retten til fradrag efter Boligjobordningen ikke bør begrænses af, at ejeren af ejendommen/køber indgår en finansierings-/låneaftale om finansiering af købesummen (X kr.) med Fjernvarmeværket/kreditgiver, der således opnår en fordring på køber lydende på betaling og afdrag af købesummen over en nærmere bestemt periode, og at køberen således retligt har betalt prisen for tilslutning til fjernvarmeunit.

De konkrete finansieringsaftaler overholder bestemmelserne i kreditaftaleloven.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at den forholdsmæssige andel af de omkostninger, der relaterer sig til arbejdsløn for etablering af stikledning og investering i husinstallation, kan fradrages i den skattepligtige indkomst af ejeren af ejendommen eller en i dennes husstand skattepligtige personer over 18 år, under forudsætning af, at betingelserne i ligningslovens § 8 V er iagttaget af den fradragsberettigede.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 V, stk. 1: Lov nr. 134 af 16. februar 2016

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller en fritidsbolig, jf. stk. 2 - 9 og bilag. 1.

Af lovens bilag 1, under punktet Energiforsyning fremgår at:

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg samt etablering af stikledning og udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits er omfattet af ordningen.

BEK nr. 135 af 16/02-2016

Bekendtgørelse om grøn Boligjobordning i 2016 og 2017.

§3. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde:

 1. oplysninger om det udførte arbejde,

 2. oplysninger om lønudgiftens størrelse,

 3. oplysninger om hvem, der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer,

 4. dato for arbejdets udførelse og

 5. stedet/adressen for arbejdets udførelse(...) "

Forarbejder

LSF 95 2015/2016.

Af lovforslagets bemærkninger pkt. 4.1.fremgår det ligeledes, at de håndværksydelser, der har et grønt sigte forslås videreført som fradragsberettigede ydelser, hvori bl.a. nævnes fjernvarmeunits, ligesom disse er nævnt i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser.

Begrundelse

Det fremgår af listen over fradragsberettigede vedligeholdelsesydelser i lovens bilag 1, at arbejdsløn til etablering af stikledning på egen grund og montering af fjernvarmeunit er omfattet af de ydelser, der kan gives fradrag for.

Det fremgår imidlertid af de faktiske forhold, at den samlede pris for standardtilslutningen til fjernvarmeinstallationen mv. er den samme uanset den enkelte kundes faktiske forhold. Det betyder, efter SKATs opfattelse, at nogle kunder kan have 30 meter, hvor der skal anlægges stikledning mv. og dermed anvendes arbejdstimer til, mens andre kunder kun har fx 10 meter. Den enkelte kunde vil dermed enten betale for arbejdsløn, der er medgået til arbejde hos en anden kunde, eller betale for lidt i forhold til det arbejde, der reelt er ydet hos den pågældende.

I bekendtgørelse nr. 135 af 16/02/2016 til Boligjobordningen § 3, fremgår det, at der skal foreligge skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen skal består i form af en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse, og at indeholde de oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsens § 3 for at opfylde betingelserne for fradrag efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 V.

Videre fremgår det af ligningslovens § 8 V, stk. 5, at de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse højst kan udgøre 12.000 kr. pr. person.

Ovenstående betyder derfor, at den enkelte kundes regning må være så specificeret, at det tydeligt fremgår, hvor stor en andel heraf, der udgør den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt er udført for hos den enkelte kunde.

Indstilling

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "Nej", se dog indstilling og begrundelse.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at kontantrabatten kan fordeles forlods på tilkoblingsbidrag og installationsbidrag og herefter forholdsmæssigt på investering i husinstallation og stikledning, idet der ikke knytter sig omkostninger til installations- og tilkoblingsbidraget.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Forarbejder

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Som det fremgår af de faktiske oplysninger yder Fjernvarmeværket tilskud til nye kunder. Tilskuddet gives dog fortrinsvis til tilkoblingsbidraget og installationsbidraget, der, ifølge det oplyste, udelukkende udgør en art indmeldelsesgebyr for ejeren af ejendommen. Det er således kun investering i husinstallation samt etablering af stikledning, hvortil der er knyttet omkostninger til materialer og arbejdsløn.

Fjernvarmeværket tilbyder en kontant rabat på X kr. i forhold til normalprisen, der foreslås fordelt således, at rabatten fordeles forlods på tilkoblingsbidraget og installationsbidraget, samt at den resterende del fordeles forholdsmæssigt på investering i husinstallation og stikledning i forhold til disse prisers/omkostningers forholdsmæssige størrelse.

Argumentet bag denne fordeling er, at Fjernvarmeværket ikke har omkostninger forbundet med tilkoblingsbidraget samt installationsbidraget, og at disse, som nævnt, udelukkende udgør en form for indmeldelsesgebyr.

Det er SKATs opfattelse, at det, som udgangspunkt, må være Fjernvarmeværket, som træffer afgørelse om såvel tilskuddets størrelse, som fordelingen heraf, uagtet at tilskuddet fortrinsvis fordeles på de ydelser, der ikke indeholder udgifter til arbejdsløn og materialer. Det er dog en forudsætning, at der ikke sker en forvridning af fordelingen mellem arbejdsløn og materialer, således at der betales overpris for ydelser, der indeholder arbejdsløn.

Det fremgår også af de faktiske oplysninger, at standardtilslutningen tillige indeholder udgifter til nedtagning af eksisterende gasfyr mv.

Som det fremgår af lovens bilag 1 gælder Boligjobordningen tillige for reparation eller udskiftning af gasfyrskedler, hvorfor også arbejdsløn til denne del af de samlede udgifter må anses for omfattet af ligningslovens § 8 V.

Indstilling

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 2 besvares med et nej, bør rabatten fordeles forholdsmæssigt på alle delomkostninger i det samlede priseksempel, efter en fordelingsnøgle, der bygger på den enkelte delomkostnings samlede procentvise andel af den samlede pris for tilslutning til fjernvarme.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Forarbejder

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Da spørgsmål 2 er besvaret med ja, bortfalder spørgsmål 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Bortfalder".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at fradragsretten ikke påvirkes af, at Fjernvarmeværket tilbyder en finansieringsordning/låneordning i form af et annuitetslån, hvorefter ejendommens ejer afdrager prisen for tilslutning til fjernvarmeunit over en nærmere aftalt periode.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Forarbejder

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Den omstændighed, at kundens betaling sker ved optagelse af lån hos Fjernvarmeværket medfører efter SKATs opfattelse ingen ændring af fradragsretten efter ligningslovens § 8 V.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at det forholdsmæssige fradrag for omkostningerne, der kan henføres direkte til arbejdslønnen, ved anvendelse af en finansieringsordning/låneordning, indrømmes på tidspunktet for arbejdets udførelse og indgåelse af finansieringsaftalen.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Bek nr. 135 af 16/02/2016 § 4

§ 4. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af:

 1. overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto,

 2. overførsel via internet (netbank) eller,

 3. elektronisk betaling med betalingskort.

Stk. 2. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag.

Forarbejder

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Det fremgår af § 4 i bekendtgørelse nr. 135 af 16/02/2016, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen for det udførte arbejde kan dokumenteres i form af et kontoudtog eller kvittering for gennemført betalingsoverførelse. SKAT forudsætter, at kunden anvender det lånte beløb til at betale for det udførte arbejde i overensstemmelse med § 4 i bekendtgørelse nr. 135 af 16/02/2016 ved arbejdets færdiggørelse, således betingelserne i bekendtgørelsen § 4 er opfyldt.

Der vil i så fald være fradrag for de fradragsberettigede omkostninger til arbejdsløn på tidspunktet for arbejdets udførelse.

Det forhold at det lånte beløb skal tilbagebetales over en årrække som et normalt annuitetslån, ændrer ikke herved.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 6.

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 5 besvares med et nej, at det forholdsmæssige fradrag for de omkostninger, der kan henføres direkte til arbejdsløn, ved anvendelse af en finansieringsordning, skal periodiseres, således fradraget først indrømmes forholdsmæssigt i forhold til afdragenes størrelse og på afdragstidspunktet, jf. den konkrete finansieringsaftale, og under forudsætning af, at ordningen stadigvæk er gældende.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Forarbejder

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Da spørgsmål 5 er besvaret med "ja, se dog indstilling og begrundelse" bortfalder spørgsmål 6.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse