Dato for udgivelse
10 mar 2021 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 jan 2021 13:48
SKM-nummer
SKM2021.135.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-25376/2019- GLO
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
skattepligtig, indeståendet, formuetilvækst, depot
Resumé

En skatteyder havde ikke godtgjort, at midlerne i et depot i en schweizisk bank ikke tilhørte ham, og
skatteyderen skulle derfor beskattes af værditilvæksten af indeståendet i depotet. Skatteyderen havde
desuden ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte de skønsmæssige opgørelser af denne værditilvækst.
Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af skatteyderens skatteansættelser var opfyldt.

Reference(r)

Statsskattelovens §4, stk.1 

Skatteforvaltningslovens §27, stk.1, nr.5 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, C.C.2.1.2.1 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 A.A.8.2.2.1.2.5 

Redaktionelle noter

Landskatterettens afgørelse jr.nr. 16-1323284

Sagen blev anket til Østre Landsret, hvis dom er offentliggjort som SKM2022.369.ØLR.

Appelliste

Parter

A

(advokat Michael Amstrup)

mod

Skatteministeriet

(advokat Malthe Gade Jeppesen)

Afgørelse truffet af byretsdommeren:

Mette Koue

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen er anlagt den 6. juni 2019 og vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, A, er skattepligtig af formuetilvæksten i et depot med nummer X1-depotnr. i  F1-bank i Schweiz.

Sagsøgeren, A, har fremsat følgende påstand:

Sagsøgers skatteansættelser for indkomstårene 2005-2014 inkl. nedsættes til det selvangivne, subsidiært sagsøgers skatteansættelser for 2005-2014 inkl. hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse, idet forhøjelsen af sagsøgerens personlige indkomst for indkomståret 2006 dog nedsættes til 2.335.346 kr. mod, at forhøjelsen af sagsøgerens aktieindkomst og sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 2006 forhøjes til henholdsvis 231.124 kr. og 1.309.703 kr.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Af Landsskatterettens afgørelse af 8. marts 2019 fremgår blandt andet:

"…

Faktiske oplysninger

SKAT har i foråret 2015 - via de franske skattemyndigheder - modtaget kontroloplysninger vedrørende et større antal depoter i F1-bank, Y1-by afdeling. Oplysningerne stammer oprindeligt fra den såkaldte (red.navn fjernet)-lækage. Disse oplysninger er også i andre kontrolsager blevet verificeret af depotejerne.

SKAT har modtaget oplysninger om klagerens engagement med den schweiziske bank F1-bank.

SKAT har i sagsfremstillingen anført:

"Det fremgår af oplysningerne at der er 2 depoter:

Depotet: G1-virksomhed, som har depot nr.: X1-depotnr.

Det er etableret 29. juni 2005 og saldo udgør følgende

31/12-2005:                                                                   3.167.567 $

31/12-2006:                                                                    4.225.182 $

31/12-2007:                                                                    4.371.445 $

Der er tilknyttet 7 konti til depotet hvis IBAN nummer fremgår af de modtagne kontroloplysninger:

X2-konti

X3-konti

X4-konti

X5-konti

X6-konti

X7-konti

X8-konti

IBAN nummeret er et internationalt entydigt identifikationsnummer pa 18 cifre som benyttes inden for ED og andre vestlige lande, herunder Schweiz.

De 7 IBAN numre er tjekket via hjemmesiden (red.hjemmeside fjernet)

Alle 7 kontonumre er oprettet i F1-bank, Schweiz - Y1-by afdelingen.

A's søn, MO, er tilknyttet depotet. Det fremgår af oplysningerne, at han er registreret som "Internet user".

For depotet G1-virksomhed som har depot nr: X1-depotnr. er det blevet aftalt, at dokumenter sendes til kunden.

Depotet: (red.depotnavn fjernet) som har depot nr: X9-depotnr.

Det er etableret 21. oktober 2003 og ophævet 25. juli 2005 Der fremgår ingen oplysninger om indestående mv.

A er tilknyttet depotet den 21. oktober 2003, samme dag som depotet er oprettet.

Af de modtagne oplysninger fremgår følgende:

Navn: A

Stilling: Owner of Carpet Shops

Fødselsdato:(Red.dato fjernet)

Fødested: Pakistan

Post adresse fysisk person: Y3-adresse

Telefon nummer: (red.fjernet)

Telefonnumrene tilhører ifølge opslag på www.118.dk henholdsvis virksomheden G2-virksomhed, Y2-adresse og  (Red: As tæppeforretning).

Af de modtagne oplysninger fremgår, at alle oplysninger vedrørende depotet (red.depotnavn fjernet) forbliver i banken for mere diskretion.

I de modtagne oplysninger fra banken er endvidere referater af møder afholdt i banken.

Af mødereferaterne fremgår, ud over formelle handlinger blandt andet (frit oversat):

Møde den 13. april 2005 ((red.depotnavn fjernet) (X9-depotnr.) Klienten har hentet hans post/dokumenter.

Der er diskuteret diverse produkter herunder renter, vekselkurser samt diverse værdipapirer. Klienten besøgte banken for at indsætte nogle checks og forespørger nærmere vedrørende ESD. (European Savings Directive, red) Klienten var også i Zurich for at etablere et off shore selskab.

Møde den 27. april 2005 ((red.depotnavn fjernet) (X9-depotnr.))

Klienten har afhentet post/dokumenter i banken.

Mødet var alene opfølgning på et møde dagen forinden.

Møde 8. november 2005 (G1-virksomhed (X1-depotnr.)) Møde afholdt i banken.

Generel diskussion omkring forskellige typer af papirer.

Porteføljen blev diskuteret i 4 timer. Det blev aftalt, at der skulle købes et antal af investeringsbeviser og aktier.

Klienten vil overføre yderligere 500.000 EUR.

The European Savings Directiv, ESD, som der er drøftet i banken er rentebeskatningsdirektivet 2003/48/EF af 3. juni 2003. Direktivet har til formål at sikre en beskatning af opsparingsindkomst, som betales fra en EU-medlemsstat til en fysisk person i en anden EU-medlemsstat. Direktivet har virkning fra 1. juli 2005.

Dagen før rentedirektivet træder i kraft er depotet overført til G1-virksomhed

SKATs korrespondance med advokat NP

SKAT har på baggrund af de modtagne oplysninger den 18. juni 2015 anmodet A om følgende oplysninger:

SKAT har modtaget en række kontroloplysninger om danskeres konti og depoter i F1-bank i Schweiz omhandlende årene 2005, 2006 og 2007.

Advokat NP har 30. juni 2015 på vegne af skatteyder og dennes søn (MO) kontaktet SKAT telefonisk og efterfølgende den 1. juli 2015 sendt en mail:

"Jeg henviser til behagelig telefonsamtale i går vedrørende ovennævnte sag.

Som nævnt repræsenterer jeg A og MO (far og søn) og begge er villige til at samarbejde med SKAT med henblik på en hurtig afslutning af sagen.

Jeg har anmodet mine klienter om at fremskaffe de ønskede oplysninger om kontoen i F1-bank, herunder:

1.  Hvornår engagementet mellem mine klienter og F1-bank blev påbegyndt.

2.  Hvorfra midlerne, som indestod på kontoen hidrører.

3.  Om midlerne var skattepligtige i Danmark

4.  Hvad der siden er sket med midlerne

Jeg vender tilbage straks, at jeg har disse oplysninger. Mine klienter oplyser, at de vil gøre alt, hvad der er muligt for at fremskaffe oplysningerne, men er dog bekymrede for, at ikke alle oplysninger kan fremskaffes henset til, at mange midler er optjent for meget længe siden.

Navnlig vedrørende MO kan jeg oplyse - som jeg også nævnte i går - at han alene har haft "kiggeadgang" til kontoen for at hjælpe sin far. MO har intet at gøre med kontoen og midlerne i øvrigt og kender intet til sin fars skatteforhold.

Mine klienter er interesserede i at afholde et møde, såfremt der måtte være behov og interesse for det."

Den tidligere sagsbehandler NL har samme dag besvaret mailen således:

"Tak for mail med oplysning om, at A og MO er påbegyndt fremskaffelse af oplysninger til belysning af sagen omkring konti i F1-bank i Schweiz.

Da vi har nogle forholdsvis restriktive tidsfrister, anmoder vi om, at du løbende sender oplysningerne/dokumentationerne hertil.

Vi skal senest 8. juli 2015 have aftalt en ny indsigelsesfrist.

Senest 8. juli 2015 formoder jeg, at du har modtaget noget materiale/oplysninger fra A og MO og dermed også kan vurdere hvornår vi kan forvente at få yderligere materiale.

Når vi har modtaget oplysninger til belysning af sagen, kan vi afholde et møde, hvis I eller vi anser det for hensigtsmæssig.

Det forhold, at MO kun har haft "kiggeadgang" til kontoen, må kunne bekræftes skriftligt fra F1-bank.

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål til ovenstående."

Advokat NP skriver i mail af 7. juli 2015:

"Jeg sender hermed bekræftelse fra F1-bank om, at MO alene havde "kiggeadgang". Dette stemmer fint overens med han forklaring til mig om, at han ikke har ejerskab til midlerne eller kunne råde her over.

Jeg sender i løbet af de nærmeste par dage en redegørelse vedrørende A."

Af den vedhæftede erklæring fra F1-bank fremgår følgende:

"Dear Mr. MO

We refer to your request dated 25 June 2015 and hereby confirm that you had been granted electronic access to the account X10-kontonr. but that you were neither the account holder nor, according to our records, the beneficial owner of the assets deposited on this account nor of any other account held with F1-bank in Switzerland for the last 10 years.

The electronic access to the account X10-kontonr. enabled you primarily to view account balances and transaction information, but not to initiate any transactions on the account."

Den tidligere sagsbehandler NL har den 8. juli 2015 besvaret mailen således:

"Tak for mail med dokumentation for MO.

Jeg har forsøgt at ringe til dig i eftermiddag, men det var ikke vigtigt. Blot for at tale videre sagsforløb nu hvor der er ferietid.

Til orientering har jeg ferie 17. juli -10. august 2015

Jeg afventer at modtage en redegørelse vedrørende A. Hvis A mangler materiale/dokumentation kan han formentligt få det klaret inden 10. august 2015."

Advokat NP skriver i mail af 12. juli 2015:

Jeg sender hermed som aftalt en redegørelse fra min klient A vedrørende bankkonto i F1-bank.

SKAT har fra advokat i mail den 12. juli 2015 modtaget vedhæftet statement fra A:

"I, A, give this statement in connection with j.nr. (red.tekst fjernet)

Around the early 1950s, my father started a business in Lahore, Pakistan that, predominately, focused on the production, sale and export of oriental carpets and in the printing and packaging industry. The business also had a secondary focus an the buying and selling of properties and land. In the early '60s ', I became actively involved in the family business.

During the late '60s'and early '70s ', the family business experienced significant growth primarily driven by the increasing sales af oriental carpets into

Eastern Europe.

In 1970,1 moved to Munich, Germany where I worked partly as a civil engineer for an engineering company. During this time, I continued assisting the family business in the sales af oriental carpets into Eastern Europe.

In 1973,1 had met my future wife and was eager to start my own business and Denmark was a perfect location to startfresh. In late-1974,1 moved to Copenhagen where I started a successful local carpet business.

Prior to moving to Denmark, I withdrew from the family business to focus on my own business in Denmark. At that time, I had approximately USD 2m worth of assets, which represented my share and earnings of the family business in Pakistan. Due to the then customary business practices in Eastern Europe and Pakistan, majority sales to customers were done on a cash basis.

Foliowing 9/11, Pakistan faced political instability which created a negative business environment for my family members. We decided in 2003 to open an account at F1-bank in Zurich, Switzerland to deposit our assets. As I was based in Denmark, the account was opened in my name which was significantly easier as opposed to having my family opening one up in their name with a Pakistani passport post-9/11. Had I known that opening an overseas account would raise taxation issues in Denmark, I would have sought advice before taking any further steps.

By 2005 around USD 3.1m was deposited at F1-bank of which approximately USD 2m was mine and USD 1.1m was my family's assets/rom Pakistan.

In the same year, F1-bank recommended a trustee for the family's earnings who moved the account to a company account. In 2010, the company account was closed because of our dissatisfaction with the trustee. The money was then moved to a family member overseas.

In the 41 years I have been in Denmark, I have paid all my taxes. I was therefore surprised to receive the letter from SKAT on 19 June 2015.1 contacted Mr. NP to seek his advice and was informed by him that same of the assets - ex. interests - could be due to tax instead of the whole amount. I wrongly believed that the money was not taxable in Denmark since it had nothing to do with any of my business activities or assets in Denmark.

The money at F1-bank was a combination of the following:

1.  My share and earnings prior to my relocation to Denmark (USD 2m)

2.  The family's assets in Pakistan that was held in the account (USD1.1m)

I am more than willing to cooperate with SKAT to pay the tax I owe. I therefore look forward to settle this issue amicably and as quickly as possible."

Den tidligere sagsbehandler NL har den 13. juli 2015 besvaret mailen således:

"Tak for redegørelse modtaget pr. mail 12. juli 2015.

Vi afventer yderligere materiale/dokumentationer jf SKATs brev af 18. juni 2015 herunder:

•  Dokumentation forfordeling af formue mellem A og hans familie ved oprettelsen i 2003 og frem til lukning af kontoen i 2010

•  Dokumentation for at kontoen i F1-banker lukket i 2010

Samtidig ønskes der dokumentation/redegørelse for hvortil formuen blev flyttet i 2010 og hvilket afkast der har været i årene frem til og med 2014.

Jeg forventer at modtage materialet, elle en del heraf senest den 10. august 2015."

Advokat NP skriver i mail af 10. august 2015:

"Under henvisning til tidligere behagelige telefonsamtaler og mailkorrespondance - senest din mail af 13. juli 2015 - vender jeg hermed som aftalt tilbage til ovennævnte sag.

Min klient A har i sommerferien forsøgt at fremskaffe de ønskede oplysninger om kontoen i F1-bank.

Jeg har modtaget følgende fra min klient:

•   14. juni 2010 er indestående på kontoen Euro 3.780 mill. - ca. svarende til USD. 4.641 mill.

•   27. juli 2010 er kontoen lukket i F1-bank.

•   Indeståender overføres til et familiemedlems konto som er bosat i Pakistan. Jeg har vedhæftet udtræk over kontoindestående pr. 14. juni 2010 fra F1-bank.

Jeg har tillige vedhæftet erklæring af 29. juli 2015 fra F1-bank, hvor det bekræftes, at kontoen er lukket den 27.juli 2010.

Som tidligere oplyst af min klient beroede indestående på kontoen i F1-bank fra familiens opsparing, mv. fra tiden før tilflytningen til Danmark. Beløbet var fordelt således, at 1/3 tilhører familien og 2/3 tilhører min klient.

Jeg har vedhæftet erklæring afl. august 2015 fra Trustee and Director i G1-virksomhed - SU - hvor fordelingen af indestående fremgår.

Skats oplysninger om indeståender ultimo 2005 og ultimo 2006 samt feb. 2007 stemmer fint overens med min klients erindring herom.

Jeg har med min klient drøftet spørgsmålet om beskatning af avancer af indestående på kontoen. Min klient er som tidligere nævn fuldt ud indstillet på at rette for sig og betale en skyldig skat. Han er som nævnt brødebetynget og oprigtig ked af at han har misforstået reglerne om beskatning af avancer, som hidrører fra midler optjent før tilflytning til Danmark. Det har ikke været hans intention at holde Skat i uvidenhed om disse avancer, idet jeg samtidig erindrer om, at min klient altid har indberettet korrekt og betalt skat og moms vedrørende sin forretning her i landet.

Min klient har været i kontakt med familien i Pakistan. Familien værger sig foreløbigt ved at give indsigt i kontoen, da de tilsyneladende mener, at deres formueforhold ikke vedkommer Skat i Danmark. Min klient forsøger dog at overtale familien i Pakistan til at opgøre og overføre min klients andel til en særskilt konto således, at Skat kan få fuld adgang til samtlige oplysninger med henblik på en vurdering af spørgsmålet om beskatning af min klient.

Såfremt der matte være spørgsmål til ovenstående, star jeg naturligvis til rådighed. Min klient er fortsat indstillet på at deltage i et møde hos Skat, såfremt det matte have interesse. "

SKAT har fra advokat i mail af 10. august 2015 modtaget vedhæftet erklæring af 1st of August 2015 fra G3-virksomhed c/o SU, Schwitzerland, med følgende tekst:

"TO WHOM IT MAY CONCERN

G1-virksomhed

Y5-adresse

As the Trustee and Director of the above-captioned company, we hereby confirm that there was an agreement within the family that 1/3 of the trust/company's assets was the family's portion in Pakistan and 2/3 was A's.

For your information, please find attached the 2010 bank statement for the F1-bankaccount X10-kontonr.

We also confirm that the bank account No. X10-kontonr. with F1-bank, Zurich, Switzerland, was closes in July 2010 as stated in the attached confirmation issued by the bank on 29th July 2015. The funds were distributed to a family member of A in Pakistan"

Og vedhæftet udskrift fra F1-bank dated 14-Jun-10:

Og erklæring af F1-bank dated 29th of July 2015 med følgende tekst til G1-virksomhed, Y5-adresse

"Further to your request dated 17.07.2015 we hereby confirm that the account X10-kontonr. was closed on 27.07.2010."

Sagen er overtaget af Særlig Kontrol 26. august 2015 ved sagsbehandlere: GT og IB.

Advokat NP skriver i mail af 28. august 2015

"Min klient spørger forsigtigt til, hvorledes sagen skrider frem.

Han er som tidligere nævnt fuldt ud indstillet pa at besvare spørgsmål og i øvrigt værebehjælpelig som mulig."

Den tidligere sagsbehandler NL har den 28. august 2015 har pr. telefon kontaktet advokat NP , hvor det af telefonnotat fremgår følgende:

"Oplyser at der er kolleger, der skal ind over sagen og at jeg ikke på nuværende tidspunkt ved hvornår det sker.

Samtidig nævner jeg for NP, at vi fortsat mangler en del materiale, er det på vej?

TA har oplyst at konto i F1-bank blev oprettet i 2003 (stemmer med vores oplysninger). Og han oplyser hvad der blev indsat på ny konto i 2005 (ca. 3,1 mio USD), hvilket også stemmer med vores oplysninger.

Men hvad blev der indsat i 2003? Var det de samme ca. 3,1 mio USD?

Vi mangler:

-Dokumentation for kontoens oprettelse i 2003, hvad blev der indsat på kontoen i 2003 -Kontoudtog helt tilbage til kontoens/kontienes oprettelse og frem til 2010 hvor kontoen bliver lukket.

Heraf vil vi kunne se om der er sket indskud og hævninger i perioden. Og renteindtægter og udbytter.

Og vi skal have oversigt/dokumentation for samtlige handler med værdipapirer mv og opgørelser af avancer i forbindelse hermed

-Vi mangler også dokumentation for perioden juli 2010 og frem til og med 2014, hvor pengene har stået pa et pakistansk familiemedlems konto.

NP vil kontakte TA og høre om han er i gang med at fremskaffe de nødvendige dokumentationer. leg oplyser til NP at vi har erfaret, fra lignende sager, at det er muligt at fa kontoudtog fra F1-bank."

Det fremgår af telefonnotat for perioden 16-18. september 2015 følgende:

"SKAT har den 16-09-2015 forsøgt at kontakte NP og aftalt at NP ringer tilbage " NP har ringet.

"SKAT ønskede at følge op på sagen. Sagen er overtaget af undertegnede og IB.

Skatteyder var meget villig til at samarbejde og ville gerne have lukket sagen hurtigst muligt. Han var I gang med at hente oplysninger.

Oplyste at jeg havde gennemgået sagen. MO var udelukket som kontohaver. Men vi mangler også oplysninger om ejerforhold til depotet som ejes af G1-virksomhed Oplyste at der muligvis er skævdeling i ejerforholdet på selskabet som kunne dokumentere ejerforholdet til kontoen. Bedt om dokumentation for beneficial owner for selskabet.

Aftalt at jeg sendte materiale indkaldelse for lige at lave opsamling på hvad vi mangler til sagen.

Oplyst at jeg kan se af sagen at det er svært at få adgang til oplysninger fra kontoen ejet af familiemedlem. Såfremt vi skal dele sagen op i to tempi gør vi det.

Såfremt ejerforholdet ikke kunne dokumenteres, må vi se om han kan dokumentere det skæve ejerforhold mens kontoen stod i G1-virksomhed navn og dermed sandsynliggøre at der fortsat er skævt ejerforhold. (hvis hele beløbet kan følges fra depotet ejet af G1-virksomhed over til familiemedlemmets konto.

Advokaten vil kontakte mig når der er nyt i sagen."

SKAT har efter aftale med advokat den 21. september 2015 fremsendt en materialeindkaldelse, dels med opsamling af det materiale som allerede er indkaldt og ikke modtaget samt supplerende materiale, til brug for sagsbehandlingen. Af materiale indkaldelsen fremgår følgende:

"Du har tidligere indsendt oplysninger for 2005 og frem.

Vi har brug for flere oplysninger, før vi kan behandle opgørelsen af din skat, og derfor vil vi bede dig sende følgende:

•                                 Opgørelse over renter, udbytter, tab/avancer i perioden 1/1-2005 - 31/12-2014

• Dokumentation for ejerforhold til selskabet G1-virksomhed I form af aktionærfortegnelse over selskabets ejere (beneficial owner), idet det er oplyst af jer at kontoen står med selskabet som ejer.

•                                 Kontoudtog fra oprettelse af depot nummer X9-depotnr. den 21. oktober 2003 og frem til at depotet lukkes den 25. juli 2005. Indkomstårene 2003 og 2004 er forældede, men der kan være oplysninger om anskaffelsessummer på værdipapirer.

•                                 Kontoudtog fra oprettelse af Depot nummer X1-depotnr. den 29. juni 2005 frem til at depotet lukkes.

•                                 Opgørelse over beholdning i depot pr. 31-12-2004, 31-12-2005, 31-12- 2006, 31-122007, 31-12-2008, 31-12-2009.

Midlerne i depotet er herefter flyttet til et familiemedlems bankkonto/depot. For denne periode ønskes følgende oplysninger:

•                                 Dokumentation for ejerforholdet til kontoen/depotet, såfremt der er lavet skriftelig aftale omkring dette.

•                                 Kontoudtog for depotet/kontoen dækkende perioden fra midlerne er indsat på kontoen/depotet til og med 31/12-2014.

•                                 Opgørelse over beholdning i depot pr. 31-12-2010, 31-12-2011, 31-12- 2012, 31-122013 samt 31-12-2014."

SKAT har fra advokat NP af 13. oktober modtaget mail:

jeg henviser til seneste behagelige telefonsamtale samt Skats skrivelse af 21. september 2015.

I skrivelsen har Skat anmodet om fremsendelse af oplysninger til brug for skatteansættelsen.

Min klient har forsøgt at fremskaffe så meget a det ønskede materiale som muligt Han oplyser dog, at det er forbundet med vanskeligheder at fremskaffe materialet i sin helhed. Han forklarer, at flere af oplysningerne vedrører forhold som alene grundet deres alder er umulige at fremskaffe, ligesom oplysningerne for årene 2005 -2010 vedrører en fond, som den tidligere trustee (SU) ikke ønsker at give Skat adgang til. Hertil kommer - som tidligere nævnt - at familien - der efter det oplyste bar rådighed over formuen i dag - ikke ønsker at bidrage med oplysninger vedrørende deres formueforhold over for en udenlandsk myndighed.

Min klient er lykkedes med at fremskaffe følgende:

•   Udtalelse dateret den 5. oktober 2015 fra trustee og direktør SU bl.a. om

G1-virksomhed vedrørende kontoen i F1-bank (2005 -2010) og overførsel af indeståender til en familie medlem bosat I Pakistan samt skønnet indeståender (2/3) pr. 31. december 2015 svarende til USD. 2,8 mill.

•   Bilag fra SU over indeståender pa kontoen 2005 -2010.

•   Bilag fra F1-bank over indeståender pa kontoen 2003 - 2005.

Min klients alene delvise tilvejebringelse af de ønskede oplysninger har selvsagt givet anledning til store frustrationer hos min klient. Han håber dog, at Skat på baggrund af det nu fremsendte materiale er i stand til at behandle sagen. Han beder mig gentage, at han er villig til at betale, hvad Skat skønner er rimeligt.

Som tidligere nævnt står min klient selvsagt til fuld rådighed og deltager gerne i et møde, hvor han beredvilligt og efter bedste evne vil besvare eventuelle spørgsmål.

Udtalelse fra SU af 5. oktober 2015 og bilag med indestående på kontiene 2003-2005 og 2005- 2010

SKAT har fra advokat i mail af 13. oktober 2015 modtaget vedhæftet skrivelse

SU, Swiss citizen, (Red. tekst fjernet) Director of G3-virksomhed, (red.tekst fjernet), med følgende tekst:

AFFIDAVIT re. G1-virksomhed, Y5-adresse

In reply to your recent inquiry asking for financial and tax information regarding the above-captioned company as well as a discretionary trust settled by WS., Pakistani citizen, we - as the former trustee and director of the above-captioned company and trust inform you as follows:

•                                 The regulated Swiss trust company G4-virksomhed - which has been administering both G1-virksomhed as well as the discretionary trust you are referring to - was liquidated 2014 by the Swiss financial watchdog FINMA. Consequently, we do not have access to any one of the respective files.

•                                 Both G1-virksomhed as well as the discretionary trust have been liquidated and terminated a few years ago.

•                                 We are not authorized to disclose any information to you, as you have neither been a principal, settlor nor a beneficiary of G1-virksomhed and/or the discretionary trust.

•                                 In accordance with some internal notes of G1-virksomhed we assume that out of the total assets received by G1-virksomhed at its inception in 2005 two thirds was indirectly provided by you coming from your Pakistani family business, i.e. approx, an aggregate amount of USD 2 million.

•Attached hereto you will find summary consolidated assets and income statements of G1-virksomhed prepared by their bankers in Switzerland covering the entire period, i.e. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010. As the company G1-virksomhed had been liquidated a few years ago  and the Swiss Trust Company has been liquidated as well we had to retrieve the enlcosed statements from the company's archives in Saint Vincent & The Grenadines. We put you on notice that this information needs to be kept highly confidential.

•                                 We are not authorised to disclose any detailed information about the trust deed and the respective assets of the discretionary trust, as you are neither principal, settlor nor beneficiary.

•                                 The foregoing trust has been terminated three years ago and entire funds were distributed to another family trust controlled by the same WS., Pakistani citizen.

•                                 Based on an internal note we conclude that your personal entitlement against the above trust assets will amount to aggregate USD 2.8 million as per 31st of December 2015, which, however, is fully subject to the discretion of WS.

Should you require any further information please let us know. We have given you the maximum information permissible under the applicable respective client secrecy laws.

SKAT har den 3. december 2015 fremsendt en materiale indkaldelse. Her af fremgår følgende:

"Du har tidligere sendt os oplysninger for 2003-2010, som er modtaget fra G3-virksomhed, som var administrator på G1-virksomhed Vi kan ved gennemgang konstatere, at disse alene er udpluk af siderne, som F1-bank oprindeligt har fremsendt, som et samlet dokument. De modtagne sider "Asset Allocation" er siderne 2 og 3 i det dokument, som hedder "Statement of Assets", hvor siderne 4 og frem indeholder "Detail Investment Breakdowm ", hvor hvert enkelt værdipapir i depotet fremgår med oplysning om antal, købstidspunkt, købspris, kursværdi på statustidspunktet mv. Endelig er der på sidste side i Statement of Assets: "Disclaimer og Glossary".

F1-bank udskriver et "Statement of Assets" hvert kvartal.

Vi har brag for flere oplysninger, før vi kan behandle opg0relsen of din skat, og derfor vil vi bede dig sende følgende:

•                                 Hele dokumentet "Statement of Assets" inklusiv "Detail Investment Breakdown" for alle kvartalerne i perioden 30. September 2005 - 30. September 2010

•                                 Kontoudtog for perioden eller såfremt disse ikke kan fremskaffes: salgsbilagene vedrørende salg mv. af værdipapirer fra depotet G1-virksomhed

•                                 Indsætninger af midler og hævninger of midler pa depotet og tilknyttet konti til G1-virksomhed

•                                 Det skal bemærkes, at vi fortsat alt det udbedte materiale efter at depotet er flyttet fra F1-bank og indsat pa et familiemedlems konto andetsteds.

Det fremgår af de af 13. oktober 2015 modtagne oversigter, at der er tale om afkast af en del forskellige værdipapirer.

Det fremgår også ved sammenholdelse af de i oversigterne anførte ultimo saldi for hver enkelt papirtype, at der er store udsving fra primo til ultimo i arene.

Gevinst ved salg af værdipapirer er skattepligtige efter forskelligt lovgrundlag afhængig af hvilken type værdipapir, der er tale om.

Derudover er der en række værdipapirer i form af blandt andet akkumulerende investeringsforeninger (Mutual funds mv.), som er skattepligtige efter lagerprincippet.

Det fremgår ikke af oversigterne i hvilket omfang, der er indsat midler i depoterne.

Den skattepligtige indkomst vedrørende midlerne placeret først i F1-bank og efterfølgende på et familiemedlems konti kan ikke opgøres på det foreliggende grundlag. Såfremt materialet ikke indsendes, vil SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse opgjort som forskellen mellem depotets værdi primo og depotets værdi ultimo.

For de perioder, hvor depotets værdier ikke er kendte, vil der derefter skønnes en værditilvækst med udgangspunkt i den årlige pensionsafkastprocent, som er offentliggjort fra Pension & Forsikring."

Advokat NP har ringet den 22. december 2015. Af telefonnotat fremgår følgende:

"Skatteyder var fortsat i gang med at forsøge at skaffe materiale, men havde start set opgivet at skaffe materiale fra kontoen i F1-bank blev lukket og overgik til et familiemedlem.

Ville opfordre til at vi foretog et skøn, selvom det eventuelt blev højere end faktisk gevinst.

Spurgte til indhentningen af oplysningerne fra F1-bank. SKAT er af den opfattelse at disse oplysninger er mulige at skaffe, idet depotet står i skatteyders eget navn.

Der arbejdes fortsat på at skaffe oplysninger. Forespurgt hvordan SKAT vil ansætte et skøn.

Oplyst at vi må tage udgangspunkt i de faktiske oplysninger vi har i sagen. Skatteyder har allerede indsendt nogle oplysninger og disse vil blive lagt til grand ved eventuelt skøn. Har vi slet ingen oplysninger andet end oplysninger fra F1-bank har vi i andre sager anvendt branchetal fra Pension og Forsikring over afkast af blandede værdipapirer. Men altid ud fra et konkret skøn i den enkelte sag. Der kan f.eks. være tale om en bestemt investeringsprofil som fremgår af oplysningerne om formuens fordeling eller særlige oplysninger der fremgår af referater af møde med banken.

Jeg kan ikke sige hvordan denne her sag vil blive afgjort, såfremt vi bliver nødt til at skønne. Men vi tager udgangspunkt i de faktiske oplysninger der er tilgængelige og lover et konkret skøn."

Advokat NP har i mail af 4. januar 2016 anmodet om udsættelse af fristen for indsendelse af materiale med 14. dage.

SKAT har i mail af 4. januar 2016 givet udsættelse af fristen med indsendelse af materiale til 20. januar 2016.

SKAT har den 20. januar 2016 modtaget mail fra Advokat NP. Af den modtagne mail fremgår følgende:

"Jeg henviser til løbende telefonsamtaler og senest din accept af fristudsættelse af sagen til dags data.

Min klient har som nævnt været i Pakistan for at opnå en skriftlig bekræftelse på, at formuen hidrører fra Pakistan og at fordelingen er 1/3 til familien og 2/3 til min klient.

Herudover har min klient indhentet yderligere en erklæring fra SU, der som bekendt var direktør for G1-virksomhed Han kan endegyldigt ikke kan fremkomme med yderligere oplysninger. SU har dog overfor min klient oplyst, at han gerne afholder møde med Skat med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Jeg har vedhæftet:

1.  Bekræftelse fra familien i Pakistan og formuens opståen og fordelingen heraf

2.  Erklæring fra SU.

3.  Mail fra min klient til mig om sagens forløb samt hans bekymringer/udfordringer med sagen.

4.  Paskopi.

I skrivende stund kan det på baggrund af min klients oplysninger til mig konkluderes følgende:

•  Ultimo 2005 er indestående pa kontoen USD. 3.167 mill.

•  Ultimo 2006 er indestående pa kontoen USD. 4.225 mill.

•  Feb. 2007 er indestående pa kontoen USD. 4.371 mill.

•  14.juni 2010 er indestående pa kontoen Euro 3.780 mill. -ca. svarende til USD. 4.641 mill.

•  27.juli 2010 er kontoen lukket i F1-bank.

•  Indeståender overføres til et familiemedlems konto i Pakistan.

•  Formuen er fordelt med 2/3 til min klient og 1/3 til familien.

•  Formuen er optjent inden, at min klient blev skattepligtig til Danmark.

Af udestående punkter er herefter alene - efter min vurdering - om, hvorvidt beskatningen af et provenu skal ske efter en "profit loss"-opgørelse eller om skatten skal beregnes på baggrund af forskellen mellem indestående på kontoen ultimo - primo.

Jeg foreslår, at du overvejer dette spørgsmål og at jeg måske kan kontakte dig på torsdag/fredag med henblik på en drøftelse heraf

Min klient er som tidligere nævnt ulykkelig over sagen. Han er fortsat er indstillet på at betale et beløb, som maske ikke entydigt er i hans favør for at få afsluttet sagen." Bekræftelsen fra As familie dateret den 14. januar 2016 er indsat:

Af dokumentet fremgår frit oversat:

Der er blevet lavet en aftale mellem WS, som repræsenterer familien i Pakistan, og A om at stifte selskabet G1-virksomhed, efter anbefaling fra F1-bank. G1-virksomhed blev stiftet og administreret af det schweiziske selskab G4-virksomhed og administrator SU fra G3-virksomhed De aktiver som blev indsat på G1-virksomhed bankkonto ved stiftelsen i 2005 stammede for 2/3 dels vedkommende fra A (2 million hidrørende fra hans andel af familiefirmaets formue, da A trak sig ud af familiefirmaet) og 1 million fra familien i Pakistan.

Denne fordeling af formuen er uændret helt frem til at kontoen lukkes i 2010.

Pengene fra kontoen i F1-banker i 2010 overført til en familiefond administreret af WS

Der er endvidere indsendt erklæring fra G1-virksomhed administrator SU af 18. januar 2016. Heraf fremgår følgende:

As mentioned in my previous letter dated 5th October 2015, we are not authorized to disclose any information to you. Please refer to my letter with regards to your share of assets at G1-virksomhed, asset distribution after closure of aforementioned company and your persona entitlement of 2.8m USD as per 31st December 2015.

As per your discussion with WS. I have been authorized to share the following documents with you under the assumption that they are only used to resolve your tax situation with the Danish authorities. These two documents will confirm the split of your assets and profit share at F1-bank.

Ifølge vedlagte brev af 19. januar 2016 fra A fremgår følgende:

"I flew to Pakistan to persuade my family and WS to release further documents.

•  The Family was very hesitant and reluctant to release further documents as they don't see their financials having thing to do with the Danish authorities

•  As mentioned before, the family money is not in my control so I am dependent on them

•  If I push further, then there is a risk that the family do not release any money to me

•  After long persuasion and hard discussion, the family finally agreed to send 3 further documents to SU provided is only used for my tax situation in Denmark (you have received those documents already)

•  I and the family tried to get the documents legalized by the Danish embassy but they only legalise official Pakistani government documents and no private documents of nonDanish citizen

•  Based on the final result calculation done by the family per 31 Dec 2015... I have 2.8m USD claim against the family fund (confirmed by SU and affedevit)

•  F1-bankaccount was owned by a company. SU was the director in charge making decisions of the company and therefore I cannot make decisions in isolation without family approval

•  Primo and Ultimo calculation for 2005 to 2010 is a lot worse (around 1.4m EUR profit) then documented Profit loss for 2005 to 2010 (which is 200k EUR).

•  / want to say as this is a very stressful period and want to pay what we owe from our mistake

•  SU has offered to speak to SKAT directly... even come to Denmark if required to speak with the SKAT

These were the points."

Beskrivelse af A

A er tilflyttet Danmark i 1974. A er gift og samlevende med sin ægtefælle siden 1981.

A har drevet virksomheden G2-virksomhed med CVR nr....11 siden 1. april 1975.

Virksomheden har handlet med tæpper.

Virksomheden har haft forretningsadresse blandt andet i G5-virksomhed, Y2-by. I regnskabet for 2004 fremgår, at virksomheden har haft detailsalg i G5-virksomhed, Y4-adresse, samt G6-virksomhed. Herudover har der været engrossalg til eksport og i Danmark.

A har modtaget folkepension i 2010, 2012, 2013 og 2014. Herudover har han ikke haft øvrige indtægter.

A ægtefælle har ikke haft andre indtægter end indkomst som medhjælpende ægtefælle i 2005-2007.

A har i indkomståret 2005 solgt en større beholdning af værdipapirer. For indkomståret 2005 er hustandens privatforbrug beregnet til 574.420 kr. For indkomståret 2006 er hustandens privatforbrug beregnet til -304.518 kr.

G1-virksomhed

A har ikke indsendt dokumentation vedrørende selskabet G1-virksomhed SKAT har således ikke oplysninger om selskabets stiftelse, regnskaber eller andet. SKAT har endvidere ikke oplysning om ejerforholdet til G1-virksomhed Ifølge oplysninger modtaget fra A er selskabet stiftet efter rådgivning selskabet trustee og midlerne i depotet (red.navn fjernet) er flyttet over i selskabet navn.

Selskabets eneste aktivitet ifølge de foreliggende oplysninger er at stå som ejer af depotet.

SKAT har i brev af 18. juni 2015, 28. august 2015 samt igen i brev af 21. september 2015 og rykker skrivelse af 3. december 2015 bedt om kontoudtog samt køb- og salgsbilag vedrørende værdipapirer.

Disse er ikke modtaget.

SKAT, Indsats, har den 19. november 2015 modtaget følgende oplysninger fra SKATs Kompetent myndighed i forbindelse med en forespørgsel i en anden sag fra (red.navn fjernet) lækagen.

"Tak for din henvendelse omkring udveksling.

Det er korrekt vi har en aftalte med Schweiz som angivet og vi har også et glimrende samarbejde med Schweiz generelt.

Vi vil kunne spørge om oplysninger omkring depoter mv nar vi på tilstrækkelig klar vis kan påvise vores interesse i disse oplysninger til beskatningsformål. En anden betingelse er at vi ikke er i stand til at fremskaffe oplysningerne på anden vis.

Jeg kan se af din mail at sagen vedrører F1-bank i Schweiz og må derfor antage at sagen er baseret på oplysninger som SKAT har modtaget fra en aftalepartner. Det er velkendt at mange oplysninger vedrørende F1-bank i Schweiz stammer fra den såkaldte (red.navn fjernet)-lækage hvor en ansat i banken pa ulovlig vis tilegnede sig kundeoplysninger. Oplysningerne er efterfølgende overleveret til skattemyndighederne der har udvekslet disse med en række lande, herunder Danmark.

Såfremt din anmodning er baseret på disse oplysninger alene - og vi ikke har andre oplysninger som hægter vedkommende person og depotet sammen - må jeg desværre skuffe dig omkring mulighederne for at få materialet fra Schweiz.

Kompetent myndighed har i en række tilfælde i år anmodet om oplysninger i tilsvarende sager baseret på F1-bank-data og er hver gang blevet afvist af Schweiz. Afvisningen skyldes gangske simpelt at derfor Schweiz vil være ulovligt at udveksle oplysninger som alene er baseret sammenhængsmæssigt pa stjålne oplysninger. Forholdet betragtes af Schweiz som hæleri, uanset at Danmark ikke har nogen andel i lækagen direkte eller indirekte.

Såfremt du har bemærkninger omkring kilderne til oplysningerne eller i øvrigt ønsker at drøfte muligheder og begrænsninger er Du meget velkommen til at kontakte mig eller mine kollegaer i kompetent myndighed."

SKAT har således ikke mulighed for at indhente oplysninger fra F1-bank via landenes kompetente myndigheder.

Afkast af investeringer i pensionsselskaber

SKAT har i de tilfælde hvor der ikke har været tilstrækkelige oplysninger i sagen foretaget nogen skøn.

I Disse skøn er der anvendt tal fra Forsikring og Pension.

…".

SKAT har til brug for vurderingen af ovennævnte kontroloplysninger anmodet om en række oplysninger samt materiale.

Der er udvekslet korrespondance mellem SKAT og advokat NP.

SKAT har i forslag til afgørelse anført:

"Modtagne oplysninger

MO

As søn, MO, står ligeledes anført som tilknyttet depot G1-virksomhed Han er registreret som Internet user.

SKAT har modtaget dokumentation fra F1-bank, hvor det fremgår, at MO alene har ret til at kigge på kontoen, men ikke adgang til at disponere på nogen made over kontoen.

MO anses derfor ikke for ejer af kontoen og derfor ikke for skattepligtig af afkastet af formuen.

Ejerforhold

A har via sin advokat oplyst, at han er ejer af 2/3 af formuen i depot: (red.depotnavn fjernet). A er registeret som personlig ejer af kontoen.

Ved rentebeskatningsdirektivets indførelse oprettes selskabet G1-virksomhed og depot indestående flyttes over til G1-virksomhed G1-virksomhed star som ejer af depotet. Ifølge de modtagne oplysninger fra F1-bank er A og MO tilknyttet kontoen. Endvidere er G3-virksomhed registreret som attorney. Det er oplyst, at indestående i G1-virksomhed ejes med samme ejerforhold. Resten af formuen tilhører familien i Pakistan.

SKAT har den 16. juli 2015 indkaldt dokumentation for at alene 2/3 del af formuen ejes af A.

SKAT har den 10. august 2015 modtaget erklæring fra SU af 1. august 2016, som bekræfter at kun 2/3 af indestående på depotet ejes af A. Resten af depotet ejes af familiemedlemmer i Pakistan.

SU er direktør og Trustee i G1-virksomhed og ansat hos G3-virksomhed ifølge de modtagne oplysninger.

G3-virksomhed er et administrationsselskab/serviceprovider og SKAT har lagt til grund, at SU alene fungerer som Nominee og proforma direktør. Han handler således alene pa selskabets egentlige ejers, såkaldte "beneficial owners" anvisninger.

SKAT har igen i brev af 21. september 2015 anmodet om dokumentation for ejerforholdet af G1-virksomhed samt dokumentation for, at 1/3 af formuen ejes af andre end A.

Der er modtaget endnu en erklæringer fra SU dateret den 18. januar 2016, omkring ejerforholdet til indestående på kontoen.

Der er endvidere modtaget en erklæring fra WS underskrevet 14. januar 2016, om at kun 2/3 af indestående pa kontoen i F1-bank ejes af A. Det bekræftes endvidere, at depotet er flyttet til en familieejet fond administreret af WS, og at A fortsat ejer 2/3 del af indestående i depotet oprette i familiefondens navn.

SKAT har ikke modtaget den indkaldte dokumentation for hvem der ejer G1-virksomhed SKAT har anset A som egentlig ejer af G1-virksomhed idet:

-A står registreret som tilknyttet depotet ejer af G1-virksomhed

-A har oplyst, at 2/3 af de midler der står i depotet er hans midler

-A handler ifølge referater af møder med banken tilsyneladende på egne vegne. Det er intet sted i referaterne omtalt, at nogle af dispositionerne skal drøftes med andre kontoejere.

-Ifølge referatet fra møde med banken har A oprettet et off shoreselskab.

-Ifølge A redegørelse til SKAT modtaget 12. juli 2015, er depotet oprindelig oprettet af A (2003-2005) og er efter rådgivning flyttet over således, at det ejes af et selskab.

-Der foreligger ingen løbende aftaler omkring ændringen af formuefordelingen, til trods for at der ifølge møde med banken den 27. april 2005 er indsat checks og at der ifølge mødereferat fra møde med banken den 8. november 2005 er lavet aftale om, at der indskydes yderligere 500.000 EUR.

SKAT kan ved vurdering af ejerforholdet til formuen ikke lægge vægt på erklæringerne fra SU, idet denne handler pa ordre fra selskabets ejer. Det vil sige A. De indhentede erklæringer er derfor ikke indhentet fra en økonomisk uafhængig 3. mand, da A er anset for beneficial owner af selskabet G1-virksomhed

SKAT anser ikke den modtagne erklæring fra WS for tilstrækkelig dokumentation for ejerforholdet, idet erklæringen er udarbejdet af et familiemedlem uden modstridende økonomiske interesser. Der er desuden tale om en erklæring udarbejdet til lejligheden og ikke en kontrakt eller anden aftalt udarbejde i forbindelse med at A og hans familie opretter et depot bestående af begge parters formue.

A har indsendt erklæring fra F1-bank om, at depotet er lukket pr. 27. juli 2010.

Depotet er ifølge A overført til et familiemedlem i Pakistan. SKAT har ikke modtaget nogen form for dokumentation for overførslen, depotoversigter eller andet, efter at depotet i F1-bank er lukket. A har oplyst, at han fortsat ejer 2/3 af formuen og at formuen fortsat består. A har oplyst, at han ikke har mulighed for at skaffe nogen former for oplysninger, da kontoen står i et familiemedlems navn og at de ikke vil udlevere oplysninger til ham. Såfremt han presser yderligere på er han bange for at han bliver afskåret fra sine midler.

A skulle ifølge de modtagne oplysninger have fralagt sig rådigheden over egne midler.

G1-virksomhed

Det er ubestridt, at formuen stod i As navn frem til 2005 hvor depotet blev overflyttet til G1-virksomhed

A har i brev modtaget den 12. juli 2015 beskrevet overflytningen af depotet til G1-virksomhed, således "F1-bank recommended a trustee for the the family's ernings, who moved the account to a company acount"

Det er ligeledes oplyst fra selskabets indsatte trustee og direktør at formuen tilhører A og hans familie.

Det har i korrespondancen med SKAT således aldrig været oplyst, at formuen tilhører G1-virksomhed

Der har aldrig i korrespondancen mellem rådgiver og SKAT være nævnt, at G1-virksomhed har andre aktiviteter end at være registreret som ejer af et depot.

I mangel af indkaldt dokumentation for, at der er sket salg af værdipapirer mellem to juridiske personer, A og G1-virksomhed i forbindelse med at depotet overføres til G1-virksomhed, anses det ikke for dokumenteret, at formuen er udskilt af As private formue. Formuen i depotet i F1-bank har således aldrig forladt A private formuesfærer, men blot af andre hensyn blevet registreret i et selskabsnavn.

Det er endvidere lagt til grund af A hele tiden har haft den fulde dispositionsret og råderet over midlerne i depotet, der i perioden 2005-2010 var registreret i G1-virksomhed's navn. A har således også efter det oplyste, flyttet depotet i 2010 til et andet depot ejet af et familiemedlem. Dette understøtter SKATs antagelse af, at midlerne fortsat har tilhørt A private formuesfære. Afkast, gevinst og tab skal således selvangives og beskattes hos A personligt.

Allerede fordi det ikke er dokumenteret, at der er sket en udskillelse af formuen fra As private formuesfære, har SKAT anses depotet i F1-bank for tilhørerne A personligt.

SKAT lægger således til grund, at depotet i F1-bank aldrig har været udskilt fra As  personlige formue og G1-virksomhed i relation til depotet aldrig har været et selvstændigt skattesubjekt adskilt fra As personlige formue, se SKM2007.308 HR.

A anses derfor for rette indkomstmodtager af afkast mv af hele formuen.

Hjemmel

SKAT forslår, at ændre A skattepligtige indkomst med afkast og indsætninger i depot og konti i F1-bank, Schweiz. I mangel af en stor del af den udbedte dokumentation er der foretaget en skønsmæssig ansættelse ifølge skattekontrolloven § 5, stk. 3.

SKAT har lagt til grund at hele formuen i depotet i Schweiz og efter formuen er flyttet fra F1-bank tilhører A.

Formuen/Grundlag for skønnet

SKAT har lagt As  oplysninger om at han fortsat har pege/værdipapirer i udenlandsk pengeinstitut til grund, men har grundet de manglende oplysninger ansat den skattepligtige indkomst herfra efter et skøn.

SKAT har modtaget delvise oplysninger vedrørende depotet i F1-bank. Disse oplysninger er anvendt ved ansættelse af den skattepligtige indkomst vedrørende depotet.

Det er SKATs opfattelse, at det er muligt at skaffe oplysninger fra F1-bank. SKAT har i lignende sager fået modtaget alle de udbedte kontoudtog og depotoversigter fra F1-bank tilbage til 2005.

SKAT finder det ikke dokumenteret/sandsynliggjort, at det ikke er muligt at skaffe oplysninger fra F1-bank, idet A har fået erklæringer om MOs adgang til kontoen, erklæring om at depotet er lukket, oversigter over årets udbytter og renter for (List of income) for perioden 01-01-2004 til 31-12-2010, samt uddrag af den kvartalsvise udsendte statement of assets. SKAT har her kun faet afsnittet "assets allocation". SKAT har ikke modtaget de resterende side som indgår i de kvartalsvise statement of assets.

SKAT kan ud fra de modtagne oplysninger ikke opgøre tab og avancer vedrørende køb og salg af værdipapirer, da de enkelte papirer ikke fremgår af det modtagne materiale. Endvidere kan værditilvæksten/værditab for værdipapirer, der skal lagerbeskattes ikke opgøres, da der ikke er modtaget oplysning om værdien primo og ultimo året. I mangel af udbedte kontoudtog er det ikke muligt at afgøre, hvorvidt værdistigningen af formuen skyldes værdistigning/avance på værdipapirer eller tilførte midler.

Der er ved opgørelserne ikke taget hensyn til forskydningen af avance vedrørerene eventuelle avance fra lagerbeskattede værdipapirer for årene 2005-2009. En eventuel Indkomst herfra er omfattet af forskudt lagerprincip for årene 20052009.

Det er ligeledes ikke muligt at afgøre om tab/avancer stammer fra papirer, som beskattes som aktieindkomst eller papirer, som beskattes som kapitalindkomst.

SKAT har den 13/10-2015 modtaget "list of income", heraf fremgår renteindtægter, udbytte og betalte skatter. Disse oplysninger er lagt til grund. Heraf fremgår også, hvad der er betalt i gebyrer til banken.

SKAT har den 13/10-2015 modtaget asset Allocation pr. 31/12-2005,31/12-2006, 31/12- 2007, 31/12-2008, samt 31/ 12-2009. Heraf fremgår fordelingen af formuen på de forskellige hovedgrupper af værdipapirer pr. 31/ 12. Det fremgår ikke hvordan fordelingen af værdipapirerne er i løbet af året.

SKAT har derfor opgjort fordelingen heraf efter et skøn, dog under hensyn til de modtagne oplysninger om udbytter og renter ifølge de modtagne "list of income".

Der er flere perioder, hvor SKAT ikke kender værdien af depotet ultimo året og derfor må skønne over værditilvækst/-tab.

SKAT har ved skønnet heraf anvendt tal fra Forsikring og Pension. Branchen har opgjort afkastprocenten af deres investeringer samt hvor stor en procentdel af indtægten, som skal beskattes efter aktieavancebeskatningsloven og hvor stor en del af indtægten som skal beskattes som kapitalgevinst.

SKAT kan ved en gennemgang af udviklingen i værdien af depotet konstatere, at der løbende er sket en stigning i formuen. Det er derfor lagt til grund at værdistigninger, avancer, renter og udbytter er blevet i depotet og reinvesteret.

For indkomståret 2005 er det samlede afkast skønsmæssigt opgjort ved at tage udgangspunkt i kontoens/depotets kursværdi pr. 31/12 2005, hvor den samlende kursværdi ifølge de modtagne oplysninger udgør 2.676.942,00 EUR. SKAT har ikke modtaget oplysninger om værdien af depotet prime 2005. SKAT har taget udgangspunkt i den Særlige pensionsafkastprocent, der er offentliggjort fra forsikring og pension. Formuen primo 2005 er ansat skønsmæssig ved at tilbagediskontere pensionsafkastprocenten for året 2005. Herefter er afkastet af formuen beregnet som forskellen mellem depotet værdi primo 2005 og værdien af depotet i ultimo 2005.

For indkomståret 2006, 2007, 2008 og 2009 er afkastet skønsmæssigt opgjort ved at tage udgangspunkt i depotets værdi primo og ultimo i årene. Kursværdierne fremgår at den modtagne Asset Allocation.

Værdierne af depotet udgør følgende:

Dato   

  Værdi i EUR

31-12-2005

 2.676.942.00

31-12-2006

 3.196.599.00

31-12-2007

 3.958.750.00

31-12-2008

 2.955.327.00

31-12-2009

 3.597.593.00

Beregningen af værditilvæksten fremgår nedenfor.

For indkomståret 2010 kendes alene kursværdien af depotet primo 2010. For indkomståret 2011- 2014 er formuens værdi primo og ultimo året ikke kendt af SKAT, idet de udbedte oplysninger ikke er indsendt.

SKAT har skønsmæssigt ansat værditilvæksten. SKAT har ved skønnet taget udgangspunkt i den årlige pensionsafkastprocent der er offentliggjort fra forsikring og pension.

Pensionsafkastprocenten er pensionsafkast opgjort i pet. af pensionsselskabernes investeringsaktiver. Pensionsafkastprocenten dækker over en blanding af aktiver/værdipapirer, hvorved der tages højde for, at indeståendet i F1-bank er placeret i forskellige aktivtyper/ værdipapirer. SKAT kender ikke sammensætningen af de forskellige værdipapirer, der er i depotet på grund af manglende modtagelse af de udbedte oplysninger.

Pensionsafkast dækker bl.a. renteindtægter af og kursgevinster af obligationer og pantebreve, udbytte af og kursgevinster pa aktier, anparter mv.

Pensionsafkastprocenten er baseret på indberetninger til Forsikring og Pension af deres medlemmer, der dækker ca. 95 pct. af pensionsmarkedet i 2014.

SKAT har taget udgangspunkt i den pensionsafkastprocent, der er opgjort før beregning af skat efter pensionsafkastbeskatningsloven, da der ikke er tale om investeringer foretaget gennem et dansk pensionsselskab. Afkastet er derfor ikke pålagt skat efter pensionsafkastbeskatningsloven.

SKAT har herefter skønnet afkast af formuen i depotet i F1-bank og senere formuen, som er overført til et depot i andet familiemedlems navn til følgende beløb:

SKATs afgørelse SKAT har anført:

"Revisor har i mail af 2. juni 2016 opremset en række indsigelser til SKATs forslag til ændring af skatteansættelsen af 5. april 2016:

A)  Påstået indbetaling i 2008

SKAT har forudsat, at revisor mener de kontante indbetalinger, som af SKAT er anset for personlig indkomst i 2006.

Der er ikke fremsendt dokumentation for, at stigningen i de likvide midler fra februar til marts 2006 på 313.091 EUR samt stigningen i de likvide midler fra august til September 2006 på 76.734 EUR ikke skyldes indsættelse af ubeskattede kontant beløb.

B)   Manglende Credit lempelse

SKAT bar givet lempelse for betalte skatter ifølge modtaget "list of income".

C)  Fejl i opgørelse af beskatningsgrundlaget, der er baseret på lagerbeskatning uagtet at værdipapirer langt overvejende er underlagt realisationsprincippet.

SKAT har i mangel af faktiske oplysninger foretaget en skønsmæssig ansættelse. Der er ikke fremkommet nye oplysninger i sagen der kan begrunde en ændret opfattelse.

D)  Rette indkomstmodtager henset til, at et selvstændigt skattesubjekt, et selskab, er anført som depotejer.

SKAT har ikke modtaget udbedt dokumentation i form af stiftelsesdokumenter, oplysninger om beneficial owner eller dokumentation for at værdipapirerne er solgt til selskabet.

Der er således ikke kommet nye oplysninger i sagen som kan begrunde en ændring af SKATs forslag til ændring af skatteansættelsen af 5. april 2016. E) De faktiske ejerforhold til midlerne.

A star registreret som eneste fysiske person tilknyttet depotet ejet af G1-virksomhed SKAT har ikke modtaget dokumentation for at 1/3 del af formuen er ejet andre af familiemedlemmer.

F) Det foretagne værditilvækstskøn pa midler, der langt overgår historisk afkast (faktor 2-3) og baserer sig på lagerbeskatning uden yderligere dokumentation samt at skatteyder skulle være professionel investor (hvilket selvsagt ikke er tilfældet)

SKAT har i mangel af faktiske oplysninger foretaget konkret skøn ud fra sagens oplysninger. Ved skønnet er der benyttet branchetal fra Forsikring og Pension, hvor der er investeret i blandede værdipapirer.

SKAT har ikke modtaget nye oplysninger, som kan begrunde en ændring af SKATs forsalg til ændring af skatteansættelsen af 5. april 2016.

Skatteansættelserne er ændret i overensstemmelse med forslag herfra af 5. april 2016.

2.  Ordinær og ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen

2.1. Sagens faktiske forhold

SKAT har den 5. marts 2015 modtaget kontroloplysninger vedrørende F1-bank fra de franske myndigheder.

SKAT har modtaget oplysninger om et større antal depoter i F1-bank.

Sagsbehandlingen er påbegyndt den 18. juni 2015, hvor SKAT har anmodet A om materiale.

SKAT har løbende i perioden fra 1. juli 2015 til 20. januar 2016 løbende modtaget materiale.

SKAT har ikke modtaget alt det udbedte materiale.

SKAT har senest indkaldt materiale den 3. december 2015. As svarfrist på materialeindkaldelsen var efter aftalte med advokat NP udsat til 20. januar 2016.

2.2. Begrundelse for forslag til ændring

Ordinær genoptagelse

Ifølge skatteforvaltningsloven § 26 er fristen for at genoptage skatteansættelsen efter den ordinære frist 1. maj det fjerde indkomstår efter indkomstårets udløb. Skatteansættelsen for indkomståret 2012-2014 genoptages med hjemmel heri.

Ekstraordinær genoptagelse

Det fremgår af skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5, at uanset fristerne i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

SKAT finder, at A eller nogen på hans vegne, forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag ved at undlade at selvangive depotet i F1-bank samt afkast heraf.

Skatteansættelsen for indkomståret 2005-2011 genoptages ekstraordinært med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5.

SKAT har fra kundskab om de nye oplysninger en frist på 6 måneder til at fremsende et forslag om ændring skatteansættelsen jfr. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2.

Kundskab kan fremkomme som en lang række af oplysninger, og først når de seneste oplysninger vedrørende forholdet er modtaget af SKAT, regnes tidspunktet for kundskab.

Med henvisning til SKM 2012.168 0LR er det statueret, at 6 måneders fristen efter kundskabstidspunktet løber fra det tidspunkt, hvor As frist for at dokumentere forholdet udløber.

Ifølge SKM 2014.120 BR og SKM2014.464BR ansås 6 måneders fristen tidligst for at kunne løbe fra det tidspunkt, hvor fristen for at fremsende relevant dokumentation udløb, uanset at SKAT tidligere havde modtaget relevante rådata. Dommene er omtalt i den juridiske vejledning 2015/2, afsnit A.A.8.2.2.1.14.

SKAT finder herefter, at fristen for at fremsende forslag til ændring af skattesættelsen for indkomståret 2005-2011 udløber ikke tidligere end 6 måneder efter den 20. januar 2016.

Fristen for at fremsende forslag til ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2005-2011 anses derfor for overholdt, med fremsendelsen af dette forslag."

….

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår bl.a. af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, fremgår bl.a., at en ansættelse kun kan foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26 (om ordinær ansættelse).

SKAT har bl.a. den 20. januar 2016 modtaget materiale fra klageren, og forslag til afgørelse er udsendt den 5. april 2016. Da der ikke er forløbet mere end 6 måneder fra materialemodtagelsen den 20. januar 2016 til forslag til afgørelse udsendes den 5. april 2016, er 6 måneders fristen iagttaget, og den påklagede afgørelse er derfor ikke ugyldig.

Af statsskattelovens § 4, stk. 1, fremgår bl.a., at som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Klageren er skattepligtig af udenlandsk udbytte, aktieindkomst, renteindtægter, udenlandsk kapitalindkomst og ubeskattet personlig indkomst i henhold til SKATs afgørelse af 22. august 2016. Der er herved lagt vægt på, at klageren var tilknyttet et depot i F1-bank etableret den 21. oktober 2003, hvilket depot den 29. juni 2005 må anses for ændret til et depot tilhørende G1-virksomhed formentlig som følge af rentebeskatningsdirektivet, der fik virkning fra den 1. juli 2005. Klageren har afholdt møder med F1-bank om køb af investeringsbeviser, aktier m.v., ligesom han har vedkendt sig ejerskabet til 2 mio. USD af formuen svarende til 2/3 af den samlede formue. Klageren anses derfor for denne reelle ejer af formuen i F1-bank. De fremlagte erklæringer fra familiemedlemmer, SU og F1-bank, der alle er efterfølgende udstedt, kan ikke føre til et andet resultat, idet erklæringerne ikke kan anses for afgivet af uafhængige parter.

For så vidt angår SKATs opgørelse anses der ikke at være grundlag for at tilsidesætte opgørelsen, der er udarbejdet pa baggrund af "list of income" samt - i mangel af andre sikre oplysninger - et foretaget skøn over værditilvækst/-tab baseret pa tal fra Forsikring og Pension. Erklæringen fra F2-bank om anvendelsen af tallene fra Forsikring og Pension ses ikke at kunne føre til et andet resultat.

Det fremgår bl.a. af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, at uanset fristerne i § 26 (om ordinær ansættelse) kan en ansættelse af indkomstskat foretages efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis den skattepligtige eller nogen pa dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt bar bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse pa et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Klageren anses for at have handlet mindst groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, ved ikke over for de danske skattemyndigheder at have oplyst om hans ejerskab til formuen i F1-bank. SKAT har derfor været berettiget til at foretage ekstraordinær ansættelse af indkomstårene forud for indkomståret 2012.

For så vidt angår indkomståret 2008, hvor der er negativt afkast, har klageren anmodet om, at et tab i størrelsesordenen 1 mio. EUR inddrages i opg0relsen. Klagerens anmodning anses for en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2008. Indkomståret 2008 ligger uden for de ordinære frister i skatteforvaltningslovens § 26, og der er ikke hjemmel til genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, der alene finder anvendelse i forbindelse med ansættelser, der foretages på skatteforvaltningens initiativ i tilfælde, hvor den skattepligtige eller nogen pa dennes vegne har bevirket, at skatteforvaltningen har foretaget en for lav ansættelse. Der kan henvises til SKM2015.427.BR og SKM2002.371.LSR, som kan findes pa www.skat.dk/jura.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

…"

Det fremgår supplerende, at advokat NP den 30. juni 2015 på vegne af A telefonisk har kontaktet SKAT. Af telefonnotatet fremgår blandt andet:

"Efter hvad A (far) har forklaret til NP var det F1-bank, der kontaktede ham og foreslog at pengene skulle flyttes til off-shore selskab, idet der efter nye regler skulle tilbageholdes 15 % i skat.

A og MO vil samarbejde med SKAT og er interesseret i at få sagen fuldt belyst." 

Af erklæring af 13. juni 2018 fra SU, som er oversat til dansk, fremgår blandt andet:

" DET BEKRÆFTES HERMED, AT:

2. BEEDIGET ERKLÆERING om G1-virksomhed, Y5-adresse, afgivet til A, Y3-adresse Y2-by.

Som svar pa Deres seneste forespørgsel vedlægges hermed en bekræftelse pa, at F1-bank-kontoen i Zurich er registreret under navnet G1-virksomhed, og bestyrelsesbeslutningen og G3-virksomhed's  bemyndigelse til at disponere over F1-bank-kontoen. "

Regionsdirektør LS i F2-bank har i brev af 15. august 2018 anført blandt andet:

"De danske pensionskasser har en tradition for at forvalte deres midler særdeles omkostningseffektivt. Industrinormer ligger omkring 0.5% at den samlede formue. Dette skal sammenholdes med en privat investors omkostningsprocent på ca. 1.5% og Private Banking enheders omkostningsprocent på 2% i Danmark.

I Schweiz er omkostningsniveauet typisk en del højere — normer er her omkring 3-4%

Danske Pensionskasser har typisk en ganske betydelig investering i danske stats- og realkreditobligationer, som i 10 års perioden frem til ultimo 2015 har givet et afkast på 6.23%, sammenholdt med en investering i Europæiske statsobligationer på 4.49%

Effekten over en 10 års periode er betydelige. Et afkast på 6.23% årligt fører til en formuetilvækst på 83% på 10 år — mens 4.49% kun fører til en vækst på 55% - en ganske stor forskel.

Forskellen mellem afkastet på danske aktier og globale aktier er i perioden endnu større. Danske aktier har i gennemsnit givet et afkast på 13%, mens globale aktier kun er steget 8.2%. Danske aktiers merafkast er desuden historisk højt for netop denne periode.

Over en 10-årig periode betyder omkostninger og sammensætningen således meget for det realiserede afkast.

Et gennemsnitligt afkast på 8% fører til en formuetilvækst på 115% over 10 år mens et afkast på 4% efter omkostninger fører til et afkast på 48% og 3% i gennemsnit kun et afkast på 34%.

 At sammenligne danske pensionskasser afkast med en Private Banking enhed i Schweiz, er efter min bedste overbevisning kraftig misvindende. Det er at sammenligne en af de billigste engrosløsninger med en af de dyreste detailløsninger indenfor kapitalforvaltning kombineret men en porteføljesammensætning som har bestået af nogle af de aktiv-klasser der har givet bedst afkast (danske realkredit & statsobligationer) og danske aktier men aktivklasser som har givet et mere gennemsnitligt afkast."

Af brev af 12. oktober 2019 fra F1-bank til G1-virksomhed, som er oversat til dansk, fremgår blandt andet:

"Vi kan hermed bekræfte, at vi, da vi modtog et brev fra bestyrelsen for G1-virksomhed den 28. maj 2010, blev gjort opmærksomme på, at der var blevet begået en fejl ved indsendelsen af formularerne om oprettelse af kontoen.

Ifølge den oprindeligt indsendte blanket A var en anden person anført som ejer i stedet for den korrekte ejer LK."

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A og SU.

A har forklaret, at han er 75 år. Han fik en blodprop for to år siden, og hans helbred er derfor ikke 100 %.

Det er korrekt, at han den 21. oktober 2003 har åbnet en konto i F1-bank med nummer X9-depotnr.. Han var personligt til stede i Zürich, da kontoen blev åbnet. Han var der sammen med WS og LK. Det var WS, der havde arrangeret mødet. Han deltog selv i mødet, da han havde et europæisk pas, som banken krævede for at åbne en konto. Han har ikke selv indsat penge på kontoen. WS, der er hans bror, indsatte et mindre beløb for at åbne kontoen.

Han deltog ikke i møder i banken den 13. og 27. april 2005. Han har senere fået oplyst, da han fik dokumenterne i sagen, at WS og SU deltog i disse møder.

Det er ikke korrekt, at han blev kontaktet af banken med forslag om at flytte pengene til et offshore selskab. WS har fortalt ham, at der blev åbnet en anden konto i 2005 i navnet G1-virksomhed, men han kender ikke detaljerne, da han ikke var til stede.

Han deltog ikke i mødet i banken den 8. november 2005. Det gjorde WS, LK og SU.  Han kender ikke noget til en yderligere overførelse på 500.000 euro. Han har ikke haft adgang til kontoen tilhørende G1-virksomhed  Det var WS, der med hjælp fra LK og SU, der havde råderet over kontoen tilhørende G1-virksomhed.

Da han modtog et brev fra SKAT, ledte han efter en advokat. Han fik anbefalet advokat NP af en person, der fortalte ham, at advokat NP var en lærd mand, som var god til strafferet. Han havde nogle møder med advokat NP og var overbevist om, at advokat NP var kompetent. Han havde tillid til advokat NP, som havde kontakten til skattemyndighederne. Advokat NP delte ikke de oplysninger, som advokaten modtog fra skattemyndighederne. Da skattesagen startede, havde han et møde med advokat NP. Han kan huske, at han lavede en udtalelse, da advokat NP forslog, at han lavede en erklæring. Advokat NP formulerede erklæringen for ham. Han ejede ikke en del af pengene i G1-virksomhed Der er heller ikke sket udlodning til ham fra depotkontoen, som han kun var indirekte ejer af, da det er en del af en familieformue.

En familieformue er aktiver, som familien har tjent over generationer. Deres familieformue blev administreret af WS. Det er en tradition, at familieformuen administreres af faderen og overtages af den ældste søn i familien, når faderen er død. Familieformuen var oprindeligt administreret af hans far og blev overtaget af WS. Han har ikke selv haft rettigheder over familieformuen. De er fire søskende, som har del i familieformuen. Herudover har LK og dennes børn del i den. Han selv ejer indirekte 2 millioner dollars af den samlede familieformue, som er på ca. 8-9 millioner dollars, da familien har ejendomme i Pakistan samt andre aktiver. Det er derfor ikke 2 millioner dollars ud af de godt 3 millioner dollars, som stod på kontoen. Hans egne børn og børnebørn vil få del i familieformuen, når han dør. Der er indtil videre ikke udloddet noget af familieformuen. Han har derfor ikke fået penge fra familieformuen.

Han havde ikke noget at gøre med kontoen, og han ved ikke, hvad de nye skatteregler gik ud på. Det var alene hans pas, der blev brugt, da der var behov for en person med et europæisk pas. Han ved ikke, hvor advokat NP havde oplysningerne om nye skatteregler fra. Det må være noget, som advokat NP selv har fundet frem til. Advokat NP inddrog ham ikke i skattesagen. Han har selv først hørt om det, da han fik aktindsigt i sagen.  Han har været uvidende om korrespondancen med skattemyndighederne. Der var ingen telefonnotater i de mails, som han modtog fra advokat NP. Han ved ikke, hvorfor hans søn MO var tilknyttet kontoen. Det er ikke et komplet dokument, og han har ikke været involveret i oprettelsen af kontoen. Han har først i 2007 fået oplysningerne om, at MO havde kiggeadgang til kontoen. Advokat NPs repræsentation af ham var mangelfuld, da advokaten ikke har redegjort korrekt for hans holdninger over for skattemyndighederne.

Der blev ikke indsat omkring 3 millioner dollars på kontoen, som blev lukket i 2005. Han ved ikke noget om, hvad der stod på kontoen tilhørende G1-virksomhed Det er advokat NP, der skrevet, at banken i 2005 anbefalede, at der blev oprettet en trust. Advokat NP har gjort det for at få en aftale med skattemyndighederne.

SU har forklaret, at han er trustee og arbejder indenfor administration af bankindeståender og som iværksætter i Schweiz. Han har en virksomhed, der hedder G4-virksomhed

Han fik i 2005 en henvendelse fra WS vedrørende oprettelse af en konto og etablering af selskabet G1-virksomhed Han har derfor repræsenteret familien siden 2005. Han er underlagt tavshedspligt i forhold til sin klient, men han er blevet instrueret i at videreformidle de grundlæggende/basale informationer til retten.

Det var F1-bank, der introducerede ham for WS og LK i 2005. WS var hans primære kontaktperson. Han blev antaget af WS som repræsentant for hele familien. Det var også WS, som han refererede til. Han har været i kontakt med WS, indtil hans død i december 2019, og med LK, indtil hans død tidligere på året. Han har i forbindelse med denne sag haft kontakt med A. Han har desuden været i kontakt med WSs arvinger.

Han har stor erfaring med folk fra arabiske lande, og det er helt almindeligt, at for- og efternavne forveksles.

Han kan genkende WSs underskrift på bekræftelsen af 14. januar 2016.  Det er WS, der er afbilledet på ekstraktens side 128.

Han har siden 2015 haft kontakt med A i forbindelse med denne her sag, og han har mødt A to gange. Den anden gang var tidligere i denne her uge.

Det er sædvanligt, at obligationer, værdipapirer og aktiver i en familieformue traditionelt administreres af faderen. Når faderen dør, overgår det til den ældste søn. Han rådgav familien i forbindelse med etableringen og oprettelsen af G1-virksomhed

Dokumentet på ekstrakten side 51 ligner en bestyrelse- eller direktørbeslutning udstedt af F1-bank, hvor G3-virksomhed. blev udnævnt til at formueforvalter og underskriftberettigede på vegne af G1-virksomhed Han har underskrevet dokumentet den 27. juni 2004 på vegne af G1-virksomhed Det var vedrørende en åbning af en konto i F1-bank.

Der er tre personer, der var underskriftsberettigede i G3-virksomhed., som inkluderer ham selv og hans to medpartnere;   

G1-virksomhed blev ledet, kontrolleret og administreret af en diskretionær trust, som hed (red.navn fjernet). Både G1-virksomhed og (red.navn fjernet) var registreret som administreret af G4-virksomhed På dette tidspunkt skulle en trust ifølge myndighederne på St. Vincent ikke registreres.  Den eneste enhed, der skulle registreres, var derfor G1-virksomhed I G1-virksomhed var det LK, der var registreret som den reelle ejer.

For at eksemplificere strukturen som blev etableret i 2005 på anmodning af WS kan han oplyse, at de oprettede (red.navn fjernet), som var en diskretionær trust, som ejede G1-virksomhed Det var G1-virksomhed, der åbnede en konto i F1-bank med de aktiver, der var. Som de reelle ejer af G1-virksomhed var det ham, som trustee i G1-virksomhed, der registrerede LK, som den reelle ejer. Man kan undre sig over den forskel, der var mellem den, der har oprettet trusten, og den der er den reelle ejer. Her skal man se på, hvad der er normal praksis i Mellemøsten, hvor mange patriarker ønsker at beskytte det hele ved at indsætte en trustee til at repræsentere trusten overfor bankerne og myndighederne.

Han har skrevet erklæringen af 5. oktober 2015. Det er korrekt at både G1-virksomhed og trusten er ophørt med at eksistere som angivet i punkt 2. Han anmodede om at få income Statemens fra F1-bank, som der er henvist til i punkt 5.  På baggrund af den fortrolighedserklæring, som han har underskrevet, er han ikke i stand til at videreformidle yderligere oplysninger. Han kan bekræfte, at A på intet tidspunkt har været begunstigede eller været ejer og har heller ikke modtaget udlodninger fra trusten eller de trust, der er trådt i stedet for. Han har ikke tilladelse til at oplyse, om midlerne er placeret i anden bank i Schweiz.

Han har ikke assisteret A med at oprette en konto i 2003, da han først mødte først A i 2015 eller 2016 i forbindelse med denne her sag.

Han har forstået, at banken havde behov for et pas fra en europæisk person for at kunne oprette en konto. Det var efter den 11. september 2011 meget svært for en pakistansk statsborger at åbne en konto i Schweiz og andre steder. I 2003 var A det eneste medlem af familien, der havde et europæisk pas. Han formoder, at WS udnyttede, at der var et europæisk pas i familien for at starte en relation med F1-bank.

Baggrunden for oprettelsen af kontoen i 2005 var, at aktiverne var en familieformue fra Pakistan, og at F1-bank anbefalede, at der blev etableret en trust til formelt at eje familieformuen. Aktiverne kom fra Pakistan, da de blev indsat på kontoen. A havde ikke råderet over aktiverne. A kunne have instrueret ham, men han ville ikke have taget imod As anvisninger.

Oplysningerne i "list of income" er grundlæggende en opsummering af de beløb, som kontoen har genereret i 2003. Det viser ikke værdien af midlerne på kontoen. Opgørelsen på ekstrakten side 364 viser værdien af indestående i banken per 31. december 2005 var på 2.676.942 euro. Det er værd at bemærke, at der nederst på siden er anført, at man ikke kan stole på tallene, da banken kan have begået en fejl. Det er et internt dokument, der ikke kan bruges i retten, da der kan være fejl i det.

Han informerede i maj 2010 F1-bank om, at A forkert var registrerede som den reelle ejer. Det blev korrigeret til den korrekte reelle ejer; LK og bekræftet af F1-bank.  Det var en fejl, som F1-bank havde begået og blev rettet i det brev, der blev sendt fra F1-bank, men oplysningerne fremgår ikke i de stjålne dokumenter. Oprettelsesbladet er et internt dokument fra F1-bank, der er fejlbehæftede, hvilket også er bekræftet af banken. Denne informationsblanket skulle have været udstedt til LK, hvis det skulle have været rigtigt. Det er også bekræftet af F1-bank.

Han er ærgerlig over, at brevet fra Financial Services Authority St. Vincent & The Grenadines af 10. november 2016 er sendt til en uvedkommende uden hans godkendelse, men det, der står i brevet, er grundlæggende en bekræftelse på de faktiske forhold.

Han har mødt LK, som er afbilledet på ekstraktens side 192. Det er ham selv, der er afbilledet på ekstraktens side 193. Det er stemplet den 4. november 2016 og udstedt af St. Vincents myndigheder. Som aktionær, bestyrelsesmedlem og direktør i en virksomhed registeret på St. Vincent, er der et krav om, at han en gang om året skal have fornyet KYC dokumentation. I den forbindelse skal han indsende en bekræftet kopi af sit pas. Det er det, som han har gjort her, og som er bekræftet den 21. april 2016.    

Han deltog i tre møder med F1-bank i 2005. Møderne blev afholdt den 13. og 27. april og den 8. november 2005. Han deltog i møderne sammen med LK og WS.

Han mener, at der blev indsat omkring 3 mio. amerikanske dollars straks efter, at G1-virksomhed konto blev åbnet, og at de 500.000 euro, der er nævnt under mødet den 8. november 2005, var en del af dette beløb. Han mener, at pengene fra Pakistan blev indsat efter mødet i november. Kontoen blev først oprettet i juni, og der var ingen penge på kontoen, da den blev åbnet.

Kontoen blev lukket i 2010, da den ydelse, som F1-bank leverede, ikke var i overensstemmelse med det, som familien forventede. Familien var derfor ikke tilfreds med F1-bank. Der blev oprettet en ny diskretionær trust, som blev kontrolleret af G4-virksomhed og ham selv. Strukturen ændrede sig ikke i forhold til, hvem der kunne give instrukser. Ejeren var stadig WS. A havde ikke adgang hertil. Han har haft kontakt til WSs arvinger. På grund af sin fortroligheds aftale kan han ikke oplyse nærmere herom.

Han repræsenterer ikke F1-bank. Han ved derfor ikke, hvorfor MO var tilknyttet kontoen.  Oprettelsesbladet fra F1-bank ser ud til at være et stjålent dokument. Han vil derfor opfordre retten og Skatteministeriet til ikke at stole på oplysningerne, der fremgår af dokumentet.

Foreholdt oplysningerne i brev af 2. juli 2015 fra F1-bank har han forklaret, at svaret er ret simpelt, idet han antager, at direktøren i G1-virksomhed inkl. ham selv har anmodet om dette, og at WS har godkendt, at MO skal have adgang til visse oplysninger. Det ved han med sikkerhed. Det er værd at bemærke, at det kun er en adgang til at se. Det vil sige, at MO fik adgang til generelle oplysninger om forholdene generelt og om kontoen. MO havde ingen beføjelser hverken til at hæve eller indsætte på kontoen. MO var ikke tegningsberettigede eller indehaver af kontoen. Det er meget muligt, at WS har anvendt denne person til at få oplysninger omkring kontoen, da WS ikke var særlig kyndig i brug af computere. MO tilhørte samme familie.

Han må ikke udtale sig om, hvem der besluttede, hvordan midlerne skulle investeres, men grundlæggende var det formueforvalteren, der var ansvarlig for at administrere formuen og foretage investeringer efter instruks fra den person, som har oprettet trusten; WS.

Han kender det danske finansmarked ganske godt, da han i 1990érne arbejdede for en skandinavisk bank som var ejet af en dansk bank. I 2007-2008 var de glade for at investere i danske obligationer, da det ikke var forbundet med store valutarisici. Herudover gav det et godt afkast. De anbefalede derfor deres klienter til at investeret i danske obligationer/danske kroner.

Det er korrekt, at G1-virksomhed. ophørte den 15. juni 2015. Virksomheden blev slettet, da det ikke havde indbetalt et årligt gebyr. Med udgangspunkt i selskabslovgivningen på St. Vincent fortsatte selskabet med at eksistere. Han har ikke bekræftet, at selskabet ophørte med at eksistere den 15. juni 2015. Han har blot bekræftet, at indholdet af brevet af 10 november 2016, og at dette er korrekt.

Han kontaktede F1-bank i 2018 for at få bekræftet, at der var oplysninger, som var forkerte. Han repræsenterede den tidligere forvalter af (red.navn fjernet). Han vil gerne sige, at som tidligere formueforvalter for G1-virksomhed, har han en forpligtelse over for opdragsgiverne og den tidligere arbejdsgiver, WS, om at beskytte aktiverne, der er i trusten, mod uretmæssige krav fra de danske skattemyndigheder. Han har et personligt ansvar som formueforvalter i en trust. Hvis A pålægges at betale skat på basis af aktiver fra en trust, kan A kræve beløbet refunderet af ham. Pengene tilhører trusten, som er oprettet af WS. WS var den eneste reelle ejer af trusten. Han har refereret til WS, og som han skal stå til ansvar overfor. Hvis en del af trustens aktiver forsvinder på grund af betaling af penge til skattemyndighederne, er han personlig ansvarlig, da han har været forpligtet til at beskytte aktiver, således at skattemyndighederne ikke uden videre kan få adgang til dem og reducere værdien af aktiverne.

Han har videre forklaret, at han har forberedt sig på at afgive denne vidneafhøring og derfor har lavet notater til sig selv, som han har set i, mens han har afgivet forklaring.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

Til støtte for den principale påstand gøres det sammenfattende gældende, at sagsøger hverken ejer eller har kunnet råde over indeståendet på G1-virksomhed’s depotkonto i F1-bank.

Det fremgår af sagens omfattende og dokumentation, som er fremkommet fra sagsøger uafhængige kilder - F1-bank og Myndighederne på Saint Vincent, at sagsøgers eneste tilknytning til F1-bank har været af formel karakter i forbindelse med oprettelse af konto i 2003, hvor det som følge af de økonomiske, sociale og politiske uroligheder omkring terrorangrebet i New York 9/11 var lettere for sagsøger med europæisk pas at oprette depotkonto i F1-bank.

Det gøres gældende, at sagsøgers ikke-eksisterende råderet over depotet i F1-bank endvidere er understøttet og dokumenteret, idet den reelle kontoindehaver var det familiestiftede selskab, G1-virksomhed, som var ejet og administreret af en diskretionær trust. Dette er blandt andet dokumenteret ved kontoudskrift fra F1-bank(bilag 7), stiftelsesdokument fra F1-bank i forbindelse med oprettelse af depotet (bilag 8), erklæring fra SU vedrørende ejer af konto i F1-bank(bilag 9), bekræftelse fra F1-bank vedrørende oprindelig fejlregistrering af kontohaver (bilag 10), og skriftlig bekræftelse fra F1-bank underskrevet af managing director KS og director VP (bilag 12). Det kan på den baggrund lægges til grund, at depotet blev oprettet af og for G1-virksomhed

Det gøres endvidere gældende, at sagsøgers manglende indflydelse over selskabet, G1-virksomhed, samt den diskretionære trust også har afskåret sagsøger fra via disse enheder at disponere over depotet i F1-bank. Dette er underbygget og understøttet af, at de af SKAT egenhændigt indhentede oplysninger hos udenlandske myndigheder i St. Vincent and The Grenadines, i hvilken forbindelse myndighederne på baggrund af veldokumenterede selskabsoplysninger mv. redegjorde for, at beneficial owner i G1-virksomhed var LK, og at der i øvrigt ikke bestod forhold, der tyder på, at sagsøger skulle have haft nogen relation til G1-virksomhed (bilag 14).

På baggrund af sagens oplysning gøres det gældende, at der ikke er grundlag for at beskatte sagsøger for afkast af midler på en depotkonto, som sagsøger ikke kunne råde over.

Det bestrides således, at SKAT’s antagelse om, at selskabskontoen tilhører sagsøger, på nogen måde er dokumenteret endsige sandsynliggjort. Selve forudsætningen er således forkert, idet man antager helt ubegrundet, at der ikke er dokumentation for, at formuen har forladt sagsøgers formuesfære.

Der ses ikke af Landsskatterettens afgørelse at være henvist til nogen konkret dokumentation, der kunne understøtte dette synspunkt, og antagelsen er således helt uden hold i de tilvejebragte dokumenterede oplysninger.

Endelig konstateres det, at afgørelsen grundlæggende fremstår mangelfuld, idet Skatteankestyrelsen ikke synes at have inddraget sagens relevante oplysninger om ejerforhold til depotet i F1-bank og i G1-virksomhed Disse oplysninger hidrører endda fra uafhængige parter, herunder F1-bank, myndigheder i St. Vincent and The Grenadines og direktør og ejer af G3-virksomhed, SU.

Til støtte for den subsidiære nedlagte påstand gøres det sammenfattende gældende, at det udøvede skøn er foretaget på et åbenbart urigtigt grundlag og med et åbenbart urigtigt resultat til følge, hvorfor skatteansættelserne for 20052014 inkl. skal hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

SKAT har i sin afgørelse - som talmæssigt er lagt til grund i sin helhed i Landsskatterettens afgørelse - antaget, at afkastet af kontoens fulde indestående skal beskattes hos sagsøger. Dette til trods for, at kontoen blev nedlukket i 2010 og midlerne overført til en diskretionær trust i Pakistan, som sagsøger ikke råder over. Som det fremgår, kan alene ca. $ 2 mio. henføres til sagsøger, og allerede af den grund gøres det gældende, at skatteansættelsen er opgjort på et åbenbart urigtigt grundlag.

Hertil kommer forudsætningen om, at sagsøger skulle have haft et negativt privatforbrug i 2006 samt, at sagsøger skulle have afholdt et møde med F1-bank om overførsel af et større beløb på kontoen i F1-bank. Disse to antagelser er bærende momenter bag SKAT’s argumentation for, at stigning i likvider i 2006 på depotkontoen i F1-bank, som samlet udgør EUR 389.825 / kr. 2.907.743, skal beskattes hos sagsøger som personlig indkomst (bilag 1, s. 30).

Begge antagelser bestrides som helt udokumenteret - dels fordi det ved opgørelser, udvidede selvangivelser mv. (bilag 16 - 20) er dokumenteret, at sagsøger havde et positivt privatforbrug, ligesom det er helt udokumenteret, at sagsøger skulle have haft en ikke-selvangivet indkomst i nogle år - og dels fordi det mellem F1-bank og bankkunde afholdte møde om overførsel af EUR 500.000 var ifølge mødereferatet et møde mellem F1-bank og client G1-virksomhed (X1-depotnr.) og ikke mellem F1-bank og sagsøger (bilag 1, s. 5). Selvom sagsøger ikke fremgår i mødereferatet som deltager i klientmødet med banken, har SKAT lagt til grund for skønsudøvelsen - hvilket Skatteankestyrelsen uden videre har accepteret - at sagsøger var den deltagende, og at sagsøger har indsat likvider på depotkontoen.

Som nævnt ovenfor, har SKAT ikke været i besiddelse af fuldstændige kontoudtog. For de perioder, som ikke fremgår af kontoudtogene, har SKAT foretaget et skøn af afkastet på baggrund af statistiske oplysninger fra Forsikring og Pension.

Det gøres gældende, at det udøvede skøn er baseret på et fiktivt fastsat afkast, og at det forhold, at SKAT har lagt oplysninger fra Forsikring og Pension til grund, ikke er betryggende underbyggelse for grundlaget for skønnet.

Som det fremgår af erklæringen fra regionsdirektør i F2-bank, LS, (bilag 23), er pensionsafkastprocenten fra Forsikring og Pension baseret på forvaltningsomkostninger i en anden branche samt formueplacering i danske værdipapirer. Nærværende sag vedrører derimod et depot i F1-bank i Schweiz, som er en investeringsbank, hvilket er forbundet med højere forvaltningsomkostninger samt større tab på udenlandske værdipapirer under finanskrisen i 2007 - 2009, heriblandt det påviste tab i størrelsesordenen EUR 1 mio. i 2008.

Der er således tale om flere faktorer, som det udøvede skøn ikke tager højde for, hvilket medfører et åbenbart urigtigt resultat. Det bemærkes samtidig, at sagsøgers rådgiver anmodede om gennemførelse af syn og skøn (bilag 22) med henblik på at få et retvisende grundlag at beregne et eventuelt afkast ud fra, hvilket imidlertid blev afvist af retten.

Hertil kommer, at SKAT var i besiddelse med faktuelle oplysninger om udviklingen af afkastet i nogle perioder, og det forekommer derfor arbitrært, at SKAT valgte at foretage et skøn på grundlag af generelle oplysninger fra Forsikring og Pension i Danmark frem for - eksempelvis - at tage udgangspunkt i det konkrete afkast konstateret på depotkontoen i F1-bank. Udøvelse af skøn på dette grundlag forekommer da mere rigtigt end generel statistik genereret fra et andet brancheområde.

På baggrund af ovennævnte forhold, som ikke er inddraget under klagesagsbehandlingen, gøres det gældende, at de mange påpegede urigtige forudsætninger har medført et urigtigt resultat for skatteansættelsen. Det gøres derfor gældende, at der er en sådan berettiget tvivl om selve forudsætningerne af det foretagne skøn, som må medføre, at sagen skal hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

I første række drejer denne sag sig om, hvorvidt sagsøgeren er skattepligtig af formuetilvæksten i depot X1-depotnr. i F1-bank. I anden række drejer sagen sig endvidere om, hvorvidt sagsøgeren har dokumenteret, at der er grundlag for at tilsidesætte det af SKAT udøvede skøn over den skattepligtige formuetilvækst. Endelig drejer sagen sig i tredje række om, hvorvidt sagsøgerens skatteansættelser for indkomstårene 2005-2007 og 2009-2011 kan genoptages efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Afkastet af formuen i F1-bank

Sagsøgeren har i alle de af sagen omfattede indkomstår haft bopæl i Danmark, og han er derfor fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Som fuldt skattepligtig til Danmark er sagsøgeren som udgangspunkt skattepligtig her til landet af alle indtægter i medfør af globalindkomstprincippet i statsskattelovens § 4. Dette gælder, uanset om indtægterne hidrører fra Danmark eller fra udlandet.

Det er ubestridt, at sagsøgeren i 2003 åbnede en bankkonto i F1-bank med kontonummer X9-depotnr., jf. eksempelvis replikken, side 6, 8. afsnit. Sagsøgeren oplyste under sagens administrative behandling, at der i 2005 var indsat omkring USD 3.100.000,- i depotet, hvoraf to tredjedele - svarende til USD 2.000.000,- - tilhørte sagsøgeren personligt, mens den resterende tredjedel - svarende til USD 1.100.000,- - tilhørte sagsøgerens familie i Pakistan, jf. bilag 3, side 1, 8. afsnit. Midlerne blev ifølge sagsøgeren overført til F1-bank i 2003, jf. bilag M, side 6, 6. afsnit.

Da depot X9-depotnr. i F1-bank ubestridt tilhørte sagsøgeren, bærer sagsøgeren bevisbyrden for, at alene to tredjedele af midlerne i depotet tilhørte ham, jf. eksempelvis UfR 2010.415/2H.

Denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

Sagsøgeren har - trods opfordret hertil, jf. svarskriftet side 3, 5. afsnit - således ikke fremlagt kontoudskrifter, overførselsbilag eller lignende til dokumentation for, at sagsøgerens familie i Pakistan har indbetalt USD 1.100.000,- til depotet. Det er heller ikke dokumenteret, at det i depotet på nogen måde har været markeret, at beløbet skulle tilhøre sagsøgerens familie og ikke sagsøgeren selv, jf. UfR 2010.415/2H.

De som bilag 4-6 fremlagte erklæringer fra WS og SU dokumenterer ikke, at en tredjedel af indeståendet i depotet tilhørte sagsøgerens familie i Pakistan.

WS er efter det oplyste sagsøgerens ældste bror, jf. replikken, side 4, 5. afsnit. Erklæringer fra en nærtstående - hvis identitet end ikke kan verificeres - er ikke tilstrækkelige til at løfte sagsøgerens bevisbyrde for, at en tredjedel af midlerne i depotet ikke tilhørte ham. Det bemærkes endvidere, at WSs fødselsdato er angivet til den 27. april 1944 i den som bilag 4 fremlagte erklæring, mens den er angivet til den 27. april 1945 i den som bilag 6 fremlagte erklæring, ligesom hans fornavn i den som bilag 4 fremlagte erklæring er stavet WS, mens det i den som bilag 6 fremlagte erklæring er stavet WS. Disse uoverensstemmelser svækker yderligere erklæringernes bevisværdi.

SU skulle efter det oplyste have været "director" i G1-virksomhed og "trustee" i en fond, der ejede G1-virksomhed Den som bilag 5 fremlagte erklæring er derfor ligeledes afgivet af en i forhold til sagsøgeren nærtstående person, ligesom erklæringen er udarbejdet til brug for skattesagen og mere end 10 år efter, at overførslen af midlerne til F1-bank skulle have fundet sted. Også denne erklæring er derfor uden bevismæssig værdi, jf. eksempelvis UfR 2002.1172H. For en ordens skyld bemærkes det endvidere, at det er udokumenteret, at G1-virksomhed skulle have været ejet af en fond.

Da sagsøgeren ikke har dokumenteret, at sagsøgerens familie i Pakistan ejede en andel af midlerne i depotet, må det lægges til grund, at hele indeståendet i depotet på USD 3.100.000,- tilhørte sagsøgeren.

Sagsøgeren oplyste under sagens administrative behandling, at midlerne i depot X9-depotnr. - efter råd fra F1-bank- i juni 2005 blev overført til depot X1-depotnr., der stod i G1-virksomhed’s navn, jf. bilag C, side 2, 2. afsnit, samt bilag 3, side 1, 9. afsnit. Baggrunden for, at depotet skulle stå i et selskabs navn, var ifølge sagsøgeren selv, at der ville skulle tilbageholdes 15 pct. i skat af eventuelle gevinster, såfremt depotet blev stående i sagsøgerens eget navn, jf. bilag C, side 2, 2. afsnit. Dette stemmer overens med, at aftalen mellem EU og Schweiz om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, trådte i kraft den 1. juli 2005, ligesom det stemmer overens med, at sagsøgeren til et møde med F1-bankden 13. april 2005 stillede spørgsmål om ESD (European Savings Directive), jf. bilag A, side 2.

Sagsøgeren må anses for den reelle ejer af midlerne i depot X1-depotnr..

Dette understøttes af en række forhold i sagen.

For det første er der ikke fremlagt transaktionsbilag eller lignende, der dokumenter, at sagsøgeren har overdraget midlerne i depot X9-depotnr. til G1-virksomhed Allerede derfor må det lægges til grund, at sagsøgeren er den reelle ejer af midlerne i depot X1-depotnr., der stod i G1-virksomhed’s navn.

For det andet står sagsøgeren i oplysningerne fra F1-bank registreret som tilknyttet depotet i G1-virksomhed’s navn. Dette skaber en stærk formodning for, at det er sagsøgeren, der er ejer af midlerne i depotet. I overensstemmelse hermed anerkender F1-bank da også i det som bilag 10 fremlagte brev, at sagsøgeren var "beneficial owner" af depotet. Det i brevet anførte om, at der skulle være tale om en fejlregistrering, og at "beneficial owner" til depotet i 2010 skulle være rettet til en LK, er i det hele udokumenteret. Det bemærkes i den forbindelse, at sagsøgeren er kunde i F1-bank, og at banken har en naturlig interesse i, at de lækkede oplysninger fra F1-bank ikke får negative konsekvenser for sagsøgeren. Sagsøgeren oplyste i øvrigt under den administrative behandling af sagen, at hans søn var givet "kiggeadgang" til depotet for at hjælpe sagsøgeren, jf. bilag H, 7. afsnit, samt bilag I. Det giver ikke mening, at sagsøgerens søn skulle være givet kiggeadgang til depotet for at hjælpe sagsøgeren, såfremt "beneficial owner" af depotet var en anden end sagsøgeren.

For det tredje har sagsøgeren egenhændigt rådet over midlerne i depotet. Eksempelvis fremgår det af referatet af mødet den 8. november 2005 mellem sagsøgeren og F1-bank, at det er sagsøgeren, der - i samråd med F1-bank- har truffet bestemmelse om, hvordan midlerne i depot X1-depotnr. skulle anbringes, ligesom sagsøgeren traf beslutning om, at der skulle tilføres depotet yderligere EUR 500.000,-, jf. bilag A, side 2. Der fremgår intet om, at sagsøgeren skulle have inddraget andre - eksempelvis ledelsen i G1-virksomhed - i disse dispositioner vedrørende midlerne i depotet. Sagsøgeren anfører i replikken på side 4, 5. afsnit, at det var SU og sagsøgerens bror fra Pakistan, WS, der deltog i de i bilag A refererede møder med F1-bank. Dette er udokumenteret. Møderne er refereret i en fil fra F1-bank, der specifikt vedrører sagsøgeren. Allerede derfor - og når der ikke i filen er oplysninger om det modsatte - må det lægges til grund, at det var sagsøgeren, der deltog i de refererede møder. Dette understøttes af, at to af møderne er afholdt i april 2005 forud for oprettelsen af G1-virksomhed, mens kontoen i F1-bank fortsat stod i sagsøgerens eget navn. Det understøttes endvidere af, at det fremgår af mødereferaterne, at der alene har deltaget én person i møderne og ikke to personer, som sagsøgeren anfører, jf. eksempelvis formuleringerne "Client has taken his hold mail.." og "He also spent time in Zurich establishing an off shore company".

For det fjerde har sagsøgeren erkendt, at det eneste formål med, at depotet skulle stå i G1-virksomhed’s navn, var, at sagsøgeren ellers ville blive beskattet med 15 pct. af eventuelle kapitalgevinster, jf. bilag C, side 2, 2. afsnit. Dette understøtter klart, at navneskiftet alene havde formel karakter, og at sagsøgeren fortsat var den reelle ejer af værdipapirerne.

For det femte gav sagsøgeren gentagne gange under den administrative behandling af sagen udtryk for, at han var enig i, at han var skattepligtig af værditilvæksten i depotet, for så vidt angik de to tredjedele af midlerne, som han kunne anerkende ejerskabet til, jf. eksempelvis bilag D, side 2, 1. afsnit, samt bilag F, side 1, sidste afsnit. Det forekommer på den baggrund utroværdigt, at sagsøgeren nu gør gældende, at han ikke er skattepligtig af værditilvæksten i depotet, fordi indeståendet i depotet var ejet af G1-virksomhed.

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at sagsøgeren må anses for ejer af indeståendet i depot X1-depotnr., og at han derfor skal beskattes af værditilvæksten i depotet.

Allerede fordi det må lægges til grund, at G1-virksomhed aldrig har været ejer af værdipapirerne i depot X1-depotnr., er det uden betydning, at myndighederne på St. Vincent and The Grenadines i den som bilag 14 fremlagte skrivelse oplyser, at det er en LK, der er beneficial owner af G1-virksomhed

Skattestyrelsens skøn

Skattestyrelsen anmodede gentagne gange under den administrative behandling af sagen sagsøgeren om at indsende kontoudskrifter vedrørende depoterne i F1-bank, jf. eksempelvis bilag 2, side 9. Sagsøgeren har imidlertid ikke indsendt sådanne kontoudskrifter. Det bemærkes i den forbindelse, at Skattestyrelsen i andre sager om F1-bank-lækket har modtaget kontoudtog fra F1-bank, jf. bilag 2, side 30, 12. afsnit.

I fraværet af kontoudskrifter fra F1-bank har det ikke været muligt for Skattestyrelsen at opgøre tab og avancer vedrørende køb og salg af værdipapirer.

Da den skattepligtige værditilvækst i depotet ikke kan opgøres på baggrund af de af sagsøgeren indsendte oplysninger, har Skattestyrelsen været berettiget til at opgøre den skattepligtige værditilvækst skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Dette skøn kan alene tilsidesættes, hvis det er udøvet på et forkert grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat, jf. eksempelvis UfR 2011.1458H.

Sagsøgeren bærer bevisbyrden for, at det udøvede skøn kan tilsidesættes, jf. UfR 2011.1458H.

Denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

Skattestyrelsens skøn over værditilvæksten i depotet er udøvet på baggrund af den som bilag 7 fremlagte "List of income", der på side 9, 14, 20, 27, 35 indeholder oplysninger om kursværdien i depotet pr. 31. januar 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009. For indkomstårene 2005, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, hvor Skattestyrelsen ikke har haft oplysninger om kursværdien i depotet ved både indkomstårets begyndelse og afslutning, har Skattestyrelsen skønsmæssigt ansat værditilvæksten på baggrund af den årlige pensionsafkastprocent, der er offentliggjort fra Forsikring og Pension, jf. bilag 2, side 32, 6. afsnit.

Sagsøgeren anfører i stævningen på side 12, 4. afsnit, at Skattestyrelsens skøn er udøvet på et urigtigt grundlag, idet alene to tredjedele af indeståendet i depotet kan henføres til sagsøgeren, og idet depotet blev lukket i 2010.

For så vidt angår synspunktet om, at sagsøgeren alene skulle have været ejer af to tredjedele af indeståendet i depotet, henvises der til det ovenfor anførte, hvorefter det må lægges til grund, at sagsøgeren var den reelle ejer af hele indeståendet i depotet.

Skatteministeriet forstår det af sagsøgeren anførte om, at depotet blev lukket i 2010 således, at sagsøgeren finder, at der ikke efter dette indkomstår er grundlag for at foretage en skønsmæssig ansættelse af sagsøgeren. Hertil bemærkes, at kursværdien i depotet primo 2010 var EUR 3.597.593,-, jf. bilag 7, side 35. Det er udokumenteret, at dette beløb i juni 2010 skulle være overført til en diskretionær trust i Pakistan, som sagsøgeren anfører i stævningen på side 12, 4, afsnit. Sagsøgeren har således - trods opfordret hertil, jf. svarskriftet, side 4, 3. afsnit - ikke fremlagt kontoudskrifter til dokumentation herfor. Det må således lægges til grund, at beløbet også efter, at sagsøgeren tilsyneladende afbrød sit samarbejde med F1-bank i sommeren 2010, har været investeret af sagsøgeren, og at sagsøgeren derfor er skattepligtig af en værditilvækst. Sagsøgeren har ikke selvangivet denne værditilvækst. Det er derfor berettiget, at skattemyndighederne har foretaget en skønsmæssig ansættelse af sagsøgerens indkomst for indkomstårene 2010-2014, jf. herved eksempelvis SKM2012.138.ØLR.

Sagsøgeren anfører videre i stævningen på side 12, 5. afsnit, at der ikke er grundlag for at forhøje sagsøgerens personlige indkomst i 2006.

Det følger af bilag A, side 3, at der fra februar 2006 til marts 2006 var en stigning i likvide midler i depotet i F1-bank på USD 383.032,43,-, hvilket svarer til EUR 313.091,52,-, jf. bilag L.

Skattestyrelsen har anset denne forøgelse af de likvide midler i depotet for indsætning af midler fra sagsøgeren. Dette harmonerer også med, at det fremgår af bilag A, side 2, at sagsøgeren i 2005 aftalte med F1-bank, at han skulle tilføre depotet yderligere EUR 500.000,-.

Sagsøgerens selvangivne indkomst for 2005 og 2006 levner ikke plads til, at han i 2006 har foretaget indsætninger af en sådan størrelsesorden. Det fremgår således af bilag 1, side 20, at sagsøgerens tæppevirksomhed i 2005 havde et underskud på kr. 56.206,- og i 2006 havde et overskud på kr. 248.390,-.

På den baggrund må det lægges til grund, at de midler, der i 2006 blev indsat på depotet i F1-bank, er ikkeselvangivne midler, som sagsøgeren er skattepligtig af. Det er derfor berettiget, at Skattestyrelsen har forhøjet sagsøgerens personlige indkomst for 2006 som sket.

Det bemærkes i øvrigt, at Skatteministeriet under denne sag er blevet opmærksom på, at det ikke - som oprindeligt antaget af Skattestyrelsen, jf. bilag 2, side 35, 1. afsnit - kan udledes af bilag A, at der har været en stigning i de likvide midler i sagsøgerens depot på EUR 76.734,- (kr. 572.397,-) i perioden fra august til september 2006. Der er derfor ikke grundlag for at forhøje sagsøgerens personlige indkomst for 2006 med dette beløb. Stigningen i formuen på dette beløb må i stedet anses som afkast af de investerede midler. I overensstemmelse med den fordeling, Skattestyrelsen har lagt til grund ved udøvelsen af skønnet over sagsøgerens skattepligtige indkomst, skal 15 pct. af beløbet dermed anses for aktieindkomst, mens de resterende 85 pct. skal anses som kapitalindkomst. Dette er baggrunden for ministeriets påstand, jf. nærmere duplikken, punkt 2.1.

Sagsøgeren anfører tillige i stævningen på side 13, 3. afsnit, at det af Skattestyrelsen udøvede skøn ikke er tilstrækkeligt underbygget, idet Skattestyrelsen har lagt oplysninger fra Forsikring og Pension til grund. Efter sagsøgerens opfattelse er der ikke i skønnet taget hensyn til, at det er forbundet med højere forvaltningsomkostninger at investere gennem en investeringsbank i Schweiz, samt til at udenlandske værdipapirer faldt mere end danske værdipapirer under finanskrisen i 2007-2009. Til støtte for sine synspunkter har sagsøgeren som bilag 23 fremlagt en erklæring fra LS fra F2-bank.

Erklæringen fra LS er ensidigt indhentet af sagsøgeren forud for retssagens anlæg uden en forudgående kontradiktorisk proces og er derfor uden bevisværdi. Allerede derfor har sagsøgeren ikke dokumenteret, at den omstændighed, at Skattestyrelsen til dels har baseret sit skøn på tal offentliggjort af Forsikring og Pension, fører til, at skønnet er udøvet på et forkert grundlag.

Selv hvis erklæringen fra LS kunne tillægges bevismæssig betydning - hvilket altså bestrides - fører erklæringen ikke til, at der er grundlag for at tilsidesætte det af Skattestyrelsen udøvede skøn. Erklæringen indeholder således alene nogle helt overordnede - og udokumenterede - betragtninger om omkostningsniveauet i danske pensionskasser og schweiziske investeringsbanker, nogle - udokumenterede - oplysninger om, hvad danske pensionskasser og schweiziske banker typisk investerer i samt en sammenligning mellem afkastet af disse typiske investeringer.

Det bemærkes i øvrigt, at Skattestyrelsens skøn alene er baseret på oplysningerne fra Forsikring og Pension i de indkomstår, hvor sagsøgeren ikke har fremlagt oplysninger, der gør det muligt at fastlægge værdien af værdipapirerne i depotet primo og ultimo.

Ekstraordinær genoptagelse af sagsøgerens skatteansættelser

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, kan skattemyndighederne foretage en ændring af en skatteyders skatteansættelse uanset de ordinære ansættelsesfrister i skatteforvaltningslovens § 26, såfremt den skattepligtige forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Sagsøgeren har utvivlsomt haft kendskab til kontiene i F1-bank og værditilvæksten på disse og dermed til de faktiske omstændigheder, der begrunder forhøjelsen af hans skattepligtige indkomst. Hvis retten giver ministeriet medhold i, at det bevismæssigt må lægges til grund, at sagsøgeren var ejer af midlerne i depot X1-depotnr., må det tilsvarende lægges til grund, at sagsøgeren ikke havde noget grundlag for at mene, at han ikke var skattepligtig af værditilvæksten i depotet, jf. herved UfR 2018.3845H.

Sagsøgeren har dermed handlet mindst groft uagtsomt ved ikke at selvangive afkastet af midlerne i depotet i F1-bank, og skattemyndighederne var dermed berettigede til at genoptage sagsøgerens skatteansættelser for indkomstårene 2005-2007 og 2009-2011 ekstraordinært efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

A har haft bopæl i Danmark i de i sagen omhandlende indkomstår, og han er derfor skattepligtig i Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Af statsskattelovens § 4, stk. 1, fremgår blandt andet, at som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Det kan efter As forklaring og oplysningerne i "individuel oversigt" fra F1-bank lægges til grund, at A den 21. oktober 2003 har oprettet en bankkonto med nummer X9-depotnr. i F1-bank, og at denne konto blev lukket den 25. juli 2005. Navnet på kundeprofilen er angivet til at være (red.depotnavn fjernet).

Retten lægger til grund, at A i en erklæring af 29. juli 2015 til skattemyndighederne har anført, at der i 2005 stod cirka 3,1 mio. dollars på kontoen, og anerkendt at ca. 2 mio. dollars tilhørte ham, og 1,1 mio. dollars tilhørte hans familie i Pakistan.

Den 29. juni 2005 blev der oprettet et andet depot med nummer X1 - depotnr., hvor navnet på kundeprofilen er angivet til G1-virksomhed Retten lægger efter oplysningerne i "individuel oversigt" fra F1-bank til grund, at denne kundeprofil ligeledes var tilknyttet A. Det kan desuden lægges til grund, at As søn, MO, var tilknyttet kundeprofilerne, idet han var registreret som internetbruger og havde kiggeadgang.

Efter oplysningerne i "individuel oversigt" fra F1-bank vedrørende et møde med kunden den 13. april 2005, som støttes af oplysningerne i erklæring af 29. juli 2015 fra A til skattemyndighederne og telefonnotat af 30. juni 2015 vedrørende opkald fra advokat NP til skattemyndighederne, lægger retten til grund, at depotnummer X9-depotnr. blev ændret til depotnummer X1 - depotnr.  som følge af en anbefaling fra F1-bank og rentebeskatningsdirektiv, der fik virkning fra den 1. juli 2005.

For depotnummer X1 - depotnr. er det i "individuel oversigt" fra F1-bank angivet, at der stod 3.167.567 dollars den 31. december 2005, 4.225.182 mio. dollars den 31. december 2006 og 4.371.445 dollars den 31. december 2007.

A har ikke fremlagt nærmere dokumentation i form af kontoudtog, overførelsesbilag eller anden for form materiale, der viser, at midlerne i depoterne hel eller delvis tilhører hans familie, hvilket retten finder, at A efter sagens beskaffenhed har haft en naturlig anledning til. As forklaring om, at han ikke har haft råderet eller indsat penge i banken er endvidere til dels modstridende, idet han i retten har fragået oplysninger, der er givet til skattemyndighederne af ham og sin tidligere advokat.

På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående omstændigheder finder retten, at A ikke har godtgjort, at midlerne i depotet ikke tilhørte ham, og retten anser A  for at være den reelle ejer af indestående i depotet med nummer X1 - depotnr., hvorfor han skal beskattes af værditilvæksten, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1.

De fremlagte erklæringer og forklaringen fra SU kan ikke føre til en anden bedømmelse, da SU i retten har forklaret, at han har en personlig interesse i, at A ikke beskattes af midlerne i depotet, idet han i givet fald kan ifalde et erstatningsansvar. SU forklaring om, at A ikke har noget at gøre med depotnummer X1 - depotnr. fremstår ydermere i direkte modstrid med hans forklaring om, at A kan kræve beløbet refunderet af ham, hvis A pålægges at betale skat i Danmark. Det samme gør sig gældende for erklæringer fra F1-bank og familiemedlemmer, som er udstedt efterfølgende, og ikke kan anses for at være afgivet af uafhængige parter.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, kan skattemyndighederne foretage en ændring af en skatteyders skatteansættelser uanset de ordinære ansættelsesfrister i § 26, såfremt den skattepligtige forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Retten finder, at A som ejer af midlerne i depot med nummer X1 - depotnr. i hvert fald har handlet groft uagtsomt ved ikke at selvangive afkastet af midlerne i depotet.

Fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, må regnes fra det tidspunkt, hvor skattemyndighederne er kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgørelse om ansættelsen. Skattemyndighederne har modtaget materiale fra A blandt andet den 20. januar 2016 og forslag til afgørelse er udsendt den 5. april 2016. På denne baggrund finder retten, at 6 måneders fristen er iagttaget, og dermed er inden for fristen i § 27, stk. 2.

Skattemyndighedernes krav er derfor ikke forældet, og det har været berettiget ekstraordinært at genoptage As skatteansættelser for indkomstårene 2005-2007 og 2009-2011, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Under hensyn til at A ikke har indsendt kontoudskrifter fra depotet i F1-bank til skattemyndighederne, finder retten, at skattemyndighederne har været berettigede til at foretage en skønsmæssig skatteansættelse af værditilvæksten. Det fremgår af sagens oplysninger, at skønnet er udøvet dels på baggrund af "list of income", som indeholder oplysninger om kursværdien, og dels på baggrund af den årlige pensionsafkastprocent, der er offentliggjort i Forsikring og Pension.   

A findes ikke ved erklæringen fra F2-bank eller i øvrigt at have godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige opgørelse af den skattepligtige værditilvækst, som til dels er ændret af sagsøgte under sagen, er åbenbart urimelig eller udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag

På denne baggrund og da der ikke i øvrigt er grundlag for at hjemvise skatteansættelserne til Skattestyrelsen, tager retten Skatteministeriets påstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 200.000,00 kr., og af øvrige udgifter med 2.750,00 kr., i alt 202.750,00 kr. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes, idet forhøjelsen af As personlige indkomst for indkomståret 2006 dog nedsættes til *2.335.326 kr., mod at forhøjelsen af As aktieindkomst og kapitalindkomst for indkomståret 2006 forhøjes til henholdsvis 231.124 kr. og 1.309.703 kr.     

A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 202.750,00 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

* Berigtiget i medfør af retsplejelovens § 221, stk. 1, således at "2.335.326 kr." udgår og erstattes med "2.335.346 kr.".