Dato for udgivelse
08 Apr 2005 12:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18. marts 2005
SKM-nummer
SKM2005.153.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-2484-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Skatteopkrævning, akkord, gældseftergivelse, modregningsforbehold, restskat, overskydende, skat
Resumé

Akkord med forbehold om modregning af overskydende skatter for de af akkorden omfattede skatter i den akkorderede del blev indgået. Akkorden blev opfyldt.

Årsopgørelse nr. 9 for et af de af akkorden omfattende indkomstår, som blev udskrevet med ændringer i henhold til LSR-kendelse, viste - udover "Forfalden restskat" - overskydende skat, som ikke oversteg "Forfalden restskat". Den overskydende skat blev modregnet af skattemyndighederne i den akkorderede del.

Skatteyder krævede udbetaling af den i årsopgørelse nr. 9 viste overskydende skat med fradrag af visse beløb.

Skatteyderen fik ikke medhold, da der var taget modregningsforbehold, og da skatteyder ikke havde betalt (mere end), hvad han skulle.

Reference(r)
   
Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2005 - 1 E.7.2.3.3

Parter

A

mod

Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten vedadvokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af landsdommerne

landsdommerne Nils Erik Jensen, Niels Johan Petersen og Jens Nørtved (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 22. juni 2004, har sagsøgeren, A, endeligt nedlagt påstand om, at sagsøgte, Told- og Skattestyrelsen, tilpligtes at betale 161.721 kr. med procesrente fra den 25. november 2003, til betaling sker.

Told- og Skattestyrelsen har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder.

Af en skrivelse af 30. maj 2002 fra ...1 Kommune til A fremgår det blandt andet:

"...

Akkord af skattegæld.

I fortsættelse af vores møde dags dato, tiltrædes hermed akkord af skattegæld pr. 30. maj 2002, der i øvrigt er således:

Restskat 1996

kr.

339.426,00

AM-bidrag 1996

kr.

16.581,00

Restskat 1998

kr.

13.117,00

Restskat 1999

kr.

15.273,00

Restskat 2000

kr.

24.908,00

Restskat 2001

kr.

43.150,00

AM-bidrag 2001

kr.

   1.193,00

 

I alt

kr.

453.647,00

Akkorden omfatter betaling af 275.000,00 kr. senest 1. september 2002 og skal betragtes som fuld og endelig indfrielse af den ovenfor opgjorte skattegæld.

...

Skulle der efter aftalens indgåelse komme overskydende skatter eller AM-bidrag for de år der er akkorderet, vil disse blive modregnet på den akkorderede del først."

Af en skrivelse af 23. oktober 2003 fra A til ...1 Kommune fremgår det blandt andet:

"Lands-Skatte-Retten har nu med dato 21.10.03 tilsendt mig en kendelse over klagen og givet mig delvis medhold - derhen, at min indkomst for året 1996 nedsættes med kr. 262.655-"

Som følge af Landsskatterettens afgørelse modtog A en ny slutopgørelse for indkomståret 1996, hvoraf det fremgår, at der var et beløb på 213.834 kr. til udbetaling til ham.

Af en underretning af 25. november 2003 til A fra hans nye bopælskommune, ...2 Kommune, fremgår det blandt andet:

"Underretning om modregning/overfør.

...

Beløb til udbetaling

213.834,00

Renter

-36.268,00

I alt

177.568,00

 

Beløbet er anvendt til hel eller delvis dækning af

 

Skat indkomstår 1996

175.158,00

I alt

175.158,00

   

Restbeløb til udbetaling

2.410, 00

Deres restance er nedskrevet med ovennævnte beløb."

Ved en skrivelse af 28. november 2003 skrev A således til ...1 Kommune:

"Så kom den store dag - jeg har modtaget ændret opgørelse for 1996, og er indforstået med denne.

Men ikke med afregningen, som jeg medsender:

  1. i vor akkord anføres som restskat for 1996 kr. 339.426- - i årsopgørelsen står der 335.893.
  2. iflg. Opgørelsen er der til udbetaling kr. 213.834- men herfra trækkes renter kr. 36.266 hvilke renter og renter er der sandelig blev tilskrevet nok af se akkordopstillingen.
  3. til akkorden har jeg indbetalt 275.000 - der skal fratrækkes enten en rest på kr. 339.000 eller kr. 335.000- restere herefter (altså efter indbetaling af kr. 275.000) kr. 64.000- plus et beløb der i akkorden bliver til ca. 120.000- men som efter ændret årsindkomst for 1996 fra 865.000 til 602.000 - må blive betydelige mindre, idet hele beløbet - de 120.000- - i stort er renter m. v. for den oprindelige restskat.
  4. Og til slut skal der tages hensyn til, at Årsopgørelsen - den nye - er ændret efter klage til LSR over FEJL fra ...2 kommune - og det skal jeg ikke lide under - tværtimod - må der som anført i mit brev af 23.10. ske en forholdsvis beregning af den overskydende skat. Jeg skal have meget mere udbetalt end som sket - hvor jeg afspises med kr. 2.000-"

Ved en skrivelse af 10. december 2003 skrev ...1 Kommune blandt andet således til A:

"Da ...1 Kommune har afskrevet et beløb på 178.647 kr. som er differencen på den restance der var i maj 2002 og den indbetaling De foretog på 275.000 kr., skal det akkorderede beløb dækkes ind først ved efterfølgende udbetaling af overskydende skat for 1996. Der er så dækket 175.158 kr. ind på dette afskrevet beløb, så der reelt stadig står 3.489 kr. udækket for 1996. Dette beløb vil dog ikke blive inddrevet grundet akkordaftalen."

Ved skrivelse af 11. december 2003 klagede A til ToldSkat med anmodning om at pålægge ...1 Kommune at omgøre den indgåede akkordaftale således, at han ville få udbetalt 200.458 kr. plus en større renteregulering.

Af en skrivelse af 13. februar 2004 fra ToldSkat, fremgår det blandt andet:

"Regionen har nu gennemgået sagen og finder ikke, at den indgåede akkordordning for Deres personlige skatterestancer og arbejdsmarkedsbidragsrestancer for indkomstårene 1996, 1998, 1999, 2000 og 2001, som er indgået den 30. maj 2002 mellem Dem og ...1 Kommune, er ugyldig, og at De skulle have yderligere overskydende skat til gode for indkomståret 1996.

Begrundelsen for, at regionen ikke finder grundlag for at ændre ovennævnte akkordordning, og at De skulle have haft overskydende skat udbetalt for indkomståret 1996 er følgende:

Med udgangspunkt i indkomståret 1996, hvor der i perioden 23.05.97-14.11.03 i alt er dannet 9 årsopgørelser, som sket på grundlag af ændringerne i skatteansættelserne for indkomståret. I disse opgørelser for indkomståret 1996, er det specificeret, hvilken konsekvens den løbende ændring af skatteansættelsen for indkomståret 1996 har medført for den opgjorte skat for indkomståret 1996. Årsopgørelserne er løbende blevet fremsendt til Dem, men hvis De mangler nogle af årsopgørelserne for indkomståret 1996, er regionen villig til at fremsende til Dem en kopi af de indkomstopgørelser De eventuel mangler for indkomståret 1996. De henviser til, at årsopgørelse nr. 9 for indkomståret 1996 skulle give Dem en udbetaling af overskydende skat på i alt 213.834 kr. For at dette beløb, som De i Deres skrivelse har anført med 213.895 kr, kan komme til udbetaling til Dem, forudsætter dette, at tidligere pålignede skatter og restskatter ifølge tidligere årsopgørelser for indkomståret 1996 skulle have været indbetalt af Dem, når skatterne forfaldt til betaling, og at De ikke var i restance med øvrige skatter for andre indkomstår. I perioden 23.05.97-14.11.03 er dette ikke sket, og derfor medfører det, at de i årsopgørelserne omtalte beløb som overskydende skat skal anvendes til regulering/nedskrivning af tidligere årsopgørelser for samme indkomstår opgjorte skatter, som da var til betaling.

I Deres beregning i Deres skrivelse af 11. december 2003 har de ikke taget højde for, at De ikke har indbetalt den aktuelle skat ifølge tidligere årsopgørelser for indkomståret 1996, samt tilbagebetalt eventuelt tidligere udbetalt overskydende skat, som da var aktuel efter årsopgørelsen for indkomståret 1996. Dette har derfor den konsekvens, at De for indkomståret 1996 ikke har noget krav på overskydende skat.

En omgørelse af akkordordningen vil af de grunde, som er anført på skrivelsens side 1 afsnit 4 og 5 ikke medfører udbetaling af de anførte overskydende skattebeløb, der er anført på årsopgørelserne nr. 8 og nr. 9 for indkomståret 1996, da beløbene skal anvendes til regulering/nedskrivning af tidligere opgjorte skatter ifølge tidligere årsopgørelser for samme indkomstår. De opgjorte skatter for de tidligere årsopgørelser for indkomståret 1996 er jo som bekendt ikke blevet indbetalt af Dem. Deres indbetaling i juni måned 2002 kontantdividenden på 275 000 dækker stadig ikke fuldt ud de nu aktuelle skyldige restskatter og arbejdsmarkedsbidrag, som akkordordningen i maj måned 2002 omfattede. ...1 Kommune har derfor stadig afskrevet resten af den aktuelle skatterestance."

Ved skrivelser af 16. februar 2004 indbragte A ToldSkats afgørelse af 13. februar 2004 for Told- og Skattestyrelsen, der ved skrivelse af 16. juni 2004 traf følgende afgørelse:

"De har klaget over, at ToldSkat i afgørelse af 13. februar 2004 har meddelt, at de ikke har fundet grundlag for at ændre den 30. maj 2002 indgåede akkordordning for Deres skatte- og arbejdsmarkedsbidragsrestancer, og at De skulle have overskydende skat udbetalt for indkomståret 1996.

De har i klagen oplyst, at De, før akkorden blev indgået, havde sendt klage til Landsskatteretten vedrørende årsopgørelsen for indkomståret 1996. Kendelsen, der blev afsagt ca. 1 ½ år efter akkordaftalen, resulterede i en skattenedsættelse for indkomståret 1996.

På grundlag af ændringerne i skatteansættelserne for indkomståret 1996 blev der dannet i alt 9 årsopgørelser i perioden 23. maj 1997 - 14. november 2003. Årsopgørelse nr. 9 for indkomståret 1996 udviser en overskydende skat på 213.834 kr., som De mener at have til gode.

Det fremgår af ...1 Kommunes brev af 30. maj 2002 til Dem, at der i forbindelse med akkordordningen er meddelt modregningsforbehold for eventuelle kommende overskydende skatter/AM-bidrag, som måtte opstå efter akkordordningens indgåelse og vedrøre de indkomstår, som akkordordningen omfattede.

Styrelsen har gennemgået Deres talopgørelse, som vi er enige i bortset fra Deres beregning til sidst, som viser et tilgodehavende på 200.396 kr.

Vi kan oplyse, at resultatet af nedsættelsen i årsopgørelse nr. 8 for indkomståret 1996 (restskat på 501.105 kr.) og årsopgørelse nr. 9 for indkomståret 1996 (restskat på 335.895 kr.) udgør en difference på 165.210 kr. Dette beløb har De fratrukket beløbet på 339.426 kr., som ifølge kommunens brev af 30. maj 2002 udgør Deres restskat for 1996. De når herefter frem til, at akkorden burde have omfattet 288.438 kr. og ikke de 453.647 kr., som var blevet lagt til grund.

Dette er vi enige i. De overser imidlertid, at den overskydende skat på 213.834 kr. ikke er fremkommet som følge af, at De har indbetalt for meget i skat, men som følge af den ændring, der er sket i Deres årsopgørelse nr. 9 i forhold til de tidligere årsopgørelser. Det er i årsopgørelse nr. 9 lagt til grund, at De har en forfalden restskat på 596.541 kr., ligesom 12.800 kr. er indregnet i forskudsskatten for 1998. De ville have haft et krav på udbetaling af den overskydende skat på 213.834 kr., hvis De havde betalt de 596.541 kr. Da det imidlertid ikke er tilfældet, er den overskydende skat blot udtryk for en korrektion af den restskat, De tidligere er blevet opkrævet. Denne restskat er således blevet reduceret, hvilket De har gjort i Deres regnestykke, hvor restskatten på 339.426 kr. er blevet reduceret med 165.210 kr.

Idet De har indbetalt 275.000 kr. til opfyldelse af akkorden, har De stadig indbetalt mindre end det beløb, De skyldte på daværende tidspunkt, nemlig 288.438 kr. ifølge Deres beregning. Der er i kommunens brev af 30. maj 2002 taget et såkaldt modregningsforbehold, hvilket indebærer, at en eventuel overskydende skat, som De senere måtte få et krav på, ville blive modregnet, så længe der ville være dækning herfor inden for den del af Deres gæld, som ved akkorden bortfaldt.

Akkorden er således ikke udtryk for, at den "rabat", De ville få ved akkorden, var endelig. Den kunne senere blive reduceret. I Deres sag er "rabatten" dog ikke blevet reduceret som følge af et krav på overskydende skat, idet dette krav som sagt udelukkende er udtryk for den korrektion, der nævnes ovenfor. Der er tværtimod tale om, at den restskat, der skulle lægges til grund ved akkorden for indkomståret 1996, er mindre end de 339.426 kr., men selv efter en nedsættelse af restskatten med de 165.210 kr. har De altså fået en vis "rabat".

Som følge heraf kan vi ikke imødekomme Deres klage."

Ved skrivelse af 21. juni 2004 anmodede A Told- og Skattestyrelsen om at revurdere den trufne afgørelse.

Ved skrivelse af 9. juli 2004 fastholdt Told- og Skattestyrelsen sin afgørelse.

Procedure

A har til støtte for påstanden gjort gældende, at han ifølge den seneste årsopgørelse for 1996 skulle have udbetalt 213.834 kr. under forudsætning af, at han havde indbetalt 501.105 kr. i restskat. Af restskatten på 501.105 kr. havde han indbetalt 161.679 kr., hvorefter der resterede en restskat på 339.426 kr. Restskatten på 339.426 kr. indgik i den totale skattegæld pr. 30. maj 2002 på 453.647 kr. Efter akkorden skulle han indbetale 275.000 kr., hvorved han fik "eftergivet" 178.647 kr. Ved landsskatterettens afgørelse blev hans skat for indkomståret 1996 nedsat med 165.210 kr., og det følger heraf, at restskatten nu ikke var 178.647 kr. men 13.437 kr., som også blev "eftergivet" ham. Den reelle restskat pr. 25. november 2003 var således på 13.437 kr., men ...2 Kommune tilbageholdt 175.158 kr., hvorved der uberettiget er blevet tilbageholdt et beløb på 161.721 kr., som tilkommer ham.

Told- og Skattestyrelsen har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at A ikke har noget krav mod Toldskat. Et sådant krav forudsætter, at A har betalt for meget i skat, og det er ikke tilfældet. Det fremgår af akkordaftalen, at restskatten pr. 30. maj 2002 var på 453.647 kr. I dette beløb skal fradrages skatteværdien af Landsskatterettens afgørelse, hvorved man kommer ned på en restskat på ca. 288.000 kr. Da A i henhold til akkordaftalen har indbetalt 275.000 kr., resterer der et beløb på 13.437 kr., der er det reelt akkorderede beløb. Sagen forvirres af årsopgørelserne for 1996, der viser, at der er overskydende skat til udbetaling. Forudsætningen herfor er imidlertid naturligvis, at A overhovedet har betalt skat, og det har han ikke. Der er tale om skattetekniske opgørelser, jf. hertil kildeskattelovens § 62 a, stk. 1, og ...2 Kommune foretager en teknisk modregning. Årsopgørelse nr. 9 for 1996 bygger på årsopgørelse nr. 8, der er godkendt af A, bortset fra hans klage til Landsskatteretten.

Landsrettens bemærkninger

Det må lægges til grund, at A ikke har foretaget nogen skatteindbetalinger for indkomståret 1996.

Henset hertil, og til at ...1 Kommune i forbindelse med akkorden tog modregningsforbehold, findes der ikke at kunne gives A medhold i den nedlagte påstand.

Landsretten tager derfor Told- og Skattestyrelsens frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Told- og Skattestyrelsen, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til Told- og Skattestyrelsen.