Dato for udgivelse
29 Jan 2021 12:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2020 12:07
SKM-nummer
SKM2021.53.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0002433
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Genoptagelse, momstilsvar, skøn, særlige omstændigheder, ophørt virksomhed
Resumé

I forbindelse med ophør af en enkeltmandsvirksomhed, der momsmæssigt ansås for en selvstændig afgiftspligtig person, modtog klager, der var ejer af virksomheden, først meddelelse om den skønsmæssige fastsættelse af virksomhedens momstilsvar for andet halvår 2015 ved Gældsstyrelsens inddrivelse af momskravet d. 4. april 2019. SKAT havde fremsendt den skønsmæssige fastsættelse til virksomheden, efter denne var afmeldt ved Erhvervsstyrelsen, og den skønsmæssige fastsættelse blev fremsendt til virksomhedens lukkede e-Boks. Bl.a. henset hertil og til, at SKAT ikke ved udøvelsen af skønnet havde anvendt det korrekte ophørstidspunkt, fandt Landsskatteretten, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i SFVL § 32, stk. 1, nr. 4, var opfyldt.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 2, og 32, stk. 1, nr. 4, samt stk. 2
Momslovens § 57, stk. 4
Bemærkningerne til den dagældende skattestyrelseslovs § 35 C, stk. 1, nr. 4
Lov om offentlig digital post § 3, stk. 2, § 10
Forvaltningslovens § 19

 

Henvisning

Den juridisk vejledning 2021-2, afsnit A.A.8.3.2.2.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 A.A.8.3.2.2.2.4 

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen for afgiftsperioden 2015

Afslag

Genoptagelse

Genoptagelse

Faktiske oplysninger
Klageren drev i afgiftsåret 2015 virksomheden H1 med CVR-nr.: […], herefter benævnt virksomheden. Virksomheden var en enkeltmandsvirksomhed og personligt ejet af klageren. Omsætningen var under 5 millioner kr. årligt.

Klageren lukkede virksomheden i 2015, og d. 30. juni 2015 blev virksomhedens regnskab gjort op. Klageren indberettede d. 23. juli 2015 salgsmoms med 19.749 kr. og købsmoms på 620 kr. for første halvår i 2015. Dette momstilsvar blev betalt d. 1. september 2015. Virksomheden blev afmeldt ved Erhvervsstyrelsen pr. 15. september 2015.

SKAT fremsendte d. 6. april 2016 afgørelse til klageren om, at eftersom der ikke var indberettet moms for virksomheden i perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015, så blev der skønsmæssigt ansat et momstilsvar for denne periode, jf. opkrævningslovens § 4.

Følgende fremgår bl.a. af afgørelsen:

"Afgørelse: SKAT har fastsat momsen ud fra et skøn
Vi har ikke fået din virksomheds momsindberetning for en eller flere perioder. Derfor har vi fastsat momsbeløbet ud fra et skøn.

I tabellen her kan du se periode og fastsatte beløb:

Periode:

Beløb:

1/07-15 - 30/09-15

22.000 kr.

Beløbet er som udgangspunkt fastsat som et gennemsnit af virksomhedens seneste fire indberetninger (de seneste to indberetninger, hvis du indberetter halvårligt). Hvis gennemsnittet er negativt, er beløbet fastsat til 0 kr., fordi vi ikke udbetaler negativ moms, når der mangler en indberetning. Hvis gennemsnittet er mindre end 1.000 kr., har vi rundet ned til 0 kr. Hvis vi ikke har oplysninger, fordi du ikke har indberettet, eller fordi din virksomhed er nyregistreret, har vi fastsat beløbet til 8.000 kr.

Det koster 800 kr. i afgift for hver periode, vi har fastsat momsen ud fra et skøn.

Har du indberettet inden for de seneste dage, skal du ikke indberette igen. Du skal dog stadig betale afgiften på 800 kr. for hver periode.

Du skal selv indberette momstallene
Selvom vi har fastsat momsen ud fra et skøn, mangler du stadig selv at indberette tallene. Hvis du hverken har købt eller solgt noget, skal du lave en nul-indberetning i Tastselv Erhverv.

Når du indberetter virksomhedens tal, sletter vi det beløb, vi har fastsat, men ikke afgiften på 800 kr.

Sådan betaler du afgiften
Du kan betale afgiften på 800 kr. ved hjælp af betalingslinjen +71< 000000300487097+83046031<
Eller du kan lægge afgiften til din betaling i TastSelv Erhverv, når du betaler momsen.

(…)

Hvis din virksomhed er lukket
Hvis virksomheden lukkede midt i en periode, har du måske glemt at indberette den sidste periode.
Hvis virksomheden ikke har haft nogen aktivitet i perioden, skal du lave en nul-indberetning.

Hvis du ikke kan betale
Selvom du ikke kan betale, skal du stadig indberette tallene. Når du kan se din indberetning på Skattekontoen, kan du søge om en betalingsordning. Det gør du ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Skattekonto → Betalingsordning.

(…)"

Klageren har efter det oplyste ikke modtaget denne afgørelse i sin personlige e-Boks, hvilket er bekræftet ved indsendelse af hændelsesloggen for denne e-Boks. Skattestyrelsen har henvist til, at afgørelsen er sendt til virksomhedens e-Boks og TastSelv Erhverv.

Erhvervsstyrelsen har d. 15. september 2015 meddelt klageren, at hun fra SKAT vil få tilsendt et ophørsbevis til sin digitale postkasse, når SKAT har registreret virksomheden som lukket. Der fremgår ikke et ophørsbevis på hændelsesloggen fra klagerens private e-Boks i årene 2015-2017. Ophørsbeviset er ifølge meddelelseslog fra virksomhedens e-boks fremsendt til denne den 15. september 2015.

Gældsstyrelsen fremsendte d. 4. april 2019 afgørelse om, at overskydende skat var blevet anvendt til modregning af gæld til det offentlige. Afgørelsen blev sendt til klagerens private e-Boks. Efterfølgende anmodede klageren d. 15. april 2019 om ændring af momsansættelsen for andet halvår 2015.

Klageren har d. 18. marts 2017 fået genereret en årsopgørelse for indkomståret 2016, hvoraf følgende fremgår:

"Rentebærende gæld til Inddrivelsesmyndigheden 23.789 kr."

Tilsvarende oplysninger fremgår af klagerens personlige skatteoplysninger på TastSelv Borger.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af klagerens virksomheds momsansættelse for afgiftsperioden 2015.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

"Vores begrundelse for ikke at ændre momsen
Vi kan ikke ændre din moms, fordi du har bedt os om at ændre den mere end tre år efter det tidspunkt, hvor du skulle angive den, og fordi du ikke har oplyst os om særlige omstændigheder, der opfylder kravene for, at vi alligevel ændrer den.

Ingen aktivitet og forpligtigelsen til at angive moms.
Vi har lagt vægt på, at det forhold, at der ikke har været aktivitet i virksomheden i perioderne, er ikke i sig selv et forhold, der efter vores vurdering kan begrunde en ændring af momsen efter den 3-årige ændringsfrist. Vi har i denne vurdering blandt andet lagt vægt på, at virksomheden er forpligtet til at sørge for at angive moms, herunder også at sørge for 0-indberetninger, hvis der ikke har været aktivitet i virksomheden i en eller flere perioder.
Desuden kan oplyses at angivelsesfristen for den sidste periode er 01.03.2016, hvorfor fristen for den sidste periode ikke var nået den 15.09.2015 i forbindelse med afmeldelsen.

Når virksomheden ikke rettidigt indsender momsangivelse, vil Skattestyrelsen umiddelbart foretage en foreløbig fastsættelse af momsen med udgangspunkt i de tidligere momsindberetninger foretaget af virksomheden. Det skal bemærkes, at daværende SKATs foreløbige fastsættelser af moms i mangel af virksomhedens indberetninger blev foretaget ud fra de oplysninger, som daværende SKAT havde til rådighed på tidspunktet for de foreløbige fastsættelser af momstilsvaret. De foreløbige fastsættelser anses ikke for foretaget på et urimeligt grundlag på det tidspunkt hvor momsen skulle angives. Virksomheden har tidligere haft angivelser i samme størrelsesorden.

Virksomhedens tidligere angivelser var (momstilsvar):

1. halvår 2015: 19.129 kr.
2. halvår 2014: 25.149 kr.
1. halvår 2014: 14.144 kr.
2. halvår 2013: 36.720 kr.
1. halvår 2013: 44.759 kr.

Det skønnede momstilsvar på 22.000 kr. anses derfor ikke for urimeligt ansat. Den foreløbige fastsættelse træder i stedet for den manglende angivelse, og har derfor intet at gøre med gebyret på 800 kr. De 800 kr. er et gebyr for manglende angivelse. I påpeger, at den foreløbige fastsættelse er urimelig, men Skattestyrelsen vil her fremhæve, at du tidligere har haft momstilsvar i samme størrelsesorden for en angivelsesperiode. At du afmelder dig i midten af en periode gør ikke, at en foreløbig fastsættelse nedsættes forholdsmæssigt, som du begrunder med at den foreløbig fastsættelse kun skulle udgøre 11.000 kr. Virksomhedens har været halvårsafregnende, hvorfor angivelsesfristen også er den 01.03.2016.

Periodeforvirring
Skattestyrelsen har tidligere skrevet at virksomheden var kvartalsafregnende for 3. kvartal 2015. Virksomheden er dog i realiteten halvårsafregnende og derfor er angivelsesfrist den 01.03.2016 og ikke som tidligere skrevet 01.12.2015. Det ændrer dog ikke ved, at virksomheden ikke kan nå at ændre momsen indenfor den ordinære genoptagelsesfrist. Idet virksomheden er afmeldt den 15.09.2015 åbnes der teknisk op for at virksomheden kan angive den sidste moms inden den seneste angivelsesfrist den 01.03.2016, derfor hedder perioden hos Skattestyrelsen teknisk 150930. En periode løber måneden ud, så selvom du er afmeldt den 15.09.15, så hedder perioden 150930 hos SKAT/Skattestyrelsen.

Rykkerskrivelser.
At virksomheden ikke har modtaget rykkerskrivelser fratager ikke virksomhedens forpligtigelse til angive momsen. Virksomhedsejere har pligt til at holde sig orienteret om regler for virksomheden og ansvaret ophører ikke når virksomheden afmeldes. Der er elektronisk via Tast Selv Erhverv mulighed for at bestille Tast Selv kode og holde sig orienteret. Der kan bestilles en Tast Selv kode, hvor I kan få adgang jf. nedenstående link. https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_pageLabel=bestil_otsk

Skattekontoen og digital post:
Skattestyrelsen har løbende orienteret om de foreløbige fastsættelser. De foreløbige fastsættelser udsendes til virksomhedens digitale postkasse. Derudover fremgår både afgifterne og de foreløbige fastsættelser af virksomhedens Skattekonto. Af lov om offentlig Digital Post § 3 stk. 2 fremgår det, at virksomheden skal tilsluttes Offentlig Digital Post. Reglerne om Skattekontoen blev indført ved lov nr. 513. af 7.6.2006. Det er virksomhedens eget ansvar at sikre sig, at Skattestyrelsen modtager de indberetninger, som virksomheden er forpligtet til i forhold til registrering hos Erhvervsstyrelsen. I har i bemærkningerne skrevet, at I først har fået kendskab hertil den 4.4.2019, men der er informeret herom digitalt.

Årsregnskab >< momsregnskab:
I bemærkningerne fremgår at virksomheden ophørte regnskabsmæssigt pr. 25.06.2015 jf. regnskab.

(billede udeladt)

Virksomheden er dog først afmeldt momsmæssigt pr. 15.09.2015, hvorfor der har været åbenstående momsperioder efter den 25.06.2015. Virksomheden har pligt til at angive moms for alle åbenstående perioder.

Registrering hos Erhvervsstyrelsen
Der er desuden lagt vægt på, at du selv har ladet dig afmelde hos Erhvervsstyrelsen den 15.09.2015, og dermed også forpligtiger dig til at angive moms indtil virksomheden afmeldes igen.

Vedlagt bevis fra Erhvervsstyrelsens system:

(billede udeladt)

Kendskab til oplysningerne:
Du har haft kendskab til de manglende oplysninger i TastSelv Borger. Af skatteoplysningerne - Se erhvervsmæssige skatterelationer fremgår virksomhedens momsoplysninger, og altså også virksomhedens foreløbige fastsættelser, idet der står "skønnede beløb". Efter at virksomhedens moms nu er fastlåst, da perioden er forældet, står beløbet nu som salgsmoms.

Ophørsbevis.
I forbindelse med at en virksomhed bliver afmeldt hos Erhvervsstyrelsen kommer der en meddelelse på Tast Selv Erhverv, under kontaktoplysninger. Her kan ses "Bevis for ophør", desuden er der vedlagt en vejledningstekst, hvori der står:

Har vi de rigtige oplysninger om din lukkede virksomhed?
På dette ophørsbevis, står der en række oplysninger om din lukkede virksomhed. Det er dit ansvar at kontrollere, at alle oplysningerne er korrekte. Er de ikke det, skal du indberette de korrekte oplysninger til Erhvervsstyrelsen. Husk at indberette til og med ophørsdatoen.
Du har pligt til at indberette til og med den dato, hvor din virksomhed lukker (ophørsdatoen). Du skal indberette det, din virksomhed er registreret for, fx moms, lønsumsafgift, A-skat, AM-bidrag og punktafgifter.

Besked om foreløbig fastsættelse
I har i bemærkningerne sendt kopi af det brev fra daværende SKAT af 6.4.2016 (besked om foreløbig fastsættelser), som er modtaget i E-boks. I anfægter at det er sendt til forkert adresse. Skattestyrelsen skal i denne forbindelse pointere, at den er sendt digitalt til virksomhedens E-boks.
At der ikke er sendt mail om brevet er indgået i E-boks er en frivillig information, som man selv skal sætte op i E-boks og ansvaret kan ikke tillægges SKAT/Skattestyrelsen.

Ny forsendelsesadresse:
I henviser til manglende kendskab og korrespondance fra SKAT. Det er virksomhedens ansvar at meddele adresseændring hos Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med afmeldelse af virksomhed har der været mulighed for at indsætte en ny forsendelsesadresse. Det anses ikke som en særlig omstændighed, at virksomheden ikke har modtaget beskeder/breve. - Desuden er der også sendt dokumentation den 20.11.2019 på, at brevet reelt er modtaget i virksomhedens E-boks, så du har haft mulighed for at få kendskab til oplysningerne ved at åbne E-boks. Det anses ikke for en særlig omstændighed, at du ikke har åbnet din post.

Væsentlige fejl og omgåelse af 3-årsregel, herunder myndighedsfejl:
I bemærkninger af 20.11.2019 påpeges at der skulle være væsentlige fejl.
Der anses ikke for at være væsentlige myndighedsfejl. Det er indehaveren af virksomhedens ansvar at sørge for, at angive moms til tiden. Dette forhold udgør således heller ikke en særlig omstændighed, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4."

Du opfylder derfor ikke betingelserne for at få ændret din moms.

De indsendte bemærkninger den 19.10.2019, 13.11.2019, 15.11.2019 og 20.11.2019 har ikke bevirket at Skattestyrelsen har ændret opfattelse, hvorfor afgørelsen bliver i overensstemmelse med forslaget. Bemærkningerne er kommenteret i ovenstående begrundelser."

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen d. 13. januar 2020 kommet med følgende bemærkninger:

"Udtalelse:
Der kan udover begrundelserne jf. "ny afgørelse af 27.11.2019" suppleres med følgende:

Momstal:
Af momstal ses at den foreløbige fastsættelse ikke er urealistisk i forhold til tidligere angivelser.

(skærmprint udeladt)

Foreløbig fastsættelse
Den foreløbige fastsættelse er dannet den 1.4.2016, da virksomheden ikke selv har angivet. I forbindelse med afgørelsen er den foreløbige fastsættelse fastlåst.
Bevis for dannelsen fremgår af Skattestyrelsens system jf. nedenstående.

(skærmprint udeladt)

Modregning i overskydende skat.
Ejer er utilfreds med, at der ikke er sket modregning i overskydende skat. Det er tale om en mulighed Gældsstyrelsen har, men ikke en forpligtigelse.

Praksis
Der kan henvises til lignende afgørelser fra LSR

Afgørelse fra LSR af 2/8-2019 (15-3229919):
Der kunne ikke ske genoptagelse ekstraordinært. Foreløbige fastsættelser for 3 kvartaler på i alt 49.000 kr. lå indenfor SKATs skønsmargin.

Afgørelse fra LSR af 11/10-2017 (15-2922908):
Der kunne ikke ske genoptagelse ekstraordinært.
Der var ikke tale om særlige omstændigheder.

Der anses ikke at være særlige omstændigheder og Skattestyrelsen fastholder afslaget om ekstraordinær genoptagelse af momsen."

Skattestyrelsen har d. 26. august 2020 fremsendt yderligere bemærkninger til sagen:

"Gælden har fremgået af skattekontoen. Jeg har taget en udtræk på hvordan det ser ud i dag og vedlagt. Den så lidt anderledes ud dengang, for da jeg fastlåse den foreløbige fastsættelse i forbindelse med mit afslag på ekstraordinær genoptagelse kom der til at stå moms halvår pr. 01.03.2016. Tidligere ville der have stået foreløbig fastsættelse, men stadigvæk med beløbet 22000. Vi kan ikke tage et udtræk på hvordan skattekontoen så ud på et givet tidspunkt.

Skattekontoen og digital post:
Skattestyrelsen har løbende orienteret om de foreløbige fastsættelser. De foreløbige fastsættelser udsendes til virksomhedens digitale postkasse. Derudover fremgår både afgifterne og de foreløbige fastsættelser af virksomhedens Skattekonto. Af lov om offentlig Digital Post § 3 stk. 2 fremgår det, at virksomheden skal tilsluttes Offentlig Digital Post. Reglerne om Skattekontoen blev indført ved lov nr. 513. af 7.6.2006. Det er virksomhedens eget ansvar at sikre sig, at Skattestyrelsen modtager de indberetninger, som virksomheden er forpligtet til i forhold til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Desuden har der for årsopgørelsen for 2016 stået "renteudgifter af offentlig gæld" på 924 kr. (Vi skal huske at selvom den foreløbige fastsættelse vedrører 2015, så har den først angivelses og betalingsfrist i 2016, derfor er det heller ikke en gæld i 2015)
Jeg vedlægger lige udskrift fra årsopgørelsen for 2016

Jeg vedlægger kopi af "oversigt over hændelser". Her ses at de har fået adgang til årsopgørelsen den 18.03.2017 i skattemappen. (Tast Selv Borger)
Så hun havde adgang til oplysningerne den 18.03.2017 og altså tidsnok til at hun kunne genoptage momsen inden for den ordinære genoptagelsesperiode.

Jeg vedlægger desuden "Skatteoplysninger for 2016", som findes i hendes skattemappe. Her kan hun se nærmere omkring de enkelte beløb.
Hun kan her se offentlig gæld (2+890+32) =924 renteudgifter

Ovenstående vedr. 2016 må være rykker 65 + rente 2
Ff 22000 + rente 890
Ffgebyr 800 + rente 32

67 + 22890 + 832 = 23789 som fremgår af årsopg. 2016:"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at klagerens virksomheds momsansættelse for andet halvår 2015 kan genoptages.

Klageren har til støtte for sin påstand anført følgende:

"Denne fremsendte klage er baseret på en - af skat - urimelig høj skønsmæssig ansættelse af moms for en periode uden indkomst i forbindelse med lukning af virksomheden: H1 CVR: […]

Starten på sagen var brev fra Gældsstyrelsen af 04-04-2019, hvor jeg blev gjort opmærksom på en - for mig daværende ukendt - manglende indberetning af moms for perioden 01-07-2015 til 15-09-2015, hvilket skulle give en afgift på kr. 800 samt en skønsmæssig manglende momsindbetaling på kr. 22.000,-.

Den skønsmæssige ansættelse var baseret på gennemsnittet af de 2 tidligere halvårlige momsindberetninger, hvilket ville have betydet, jeg skulle have haft en omsætning på mere end kr. 110.000,- for en periode på 2Y2 måned eller på årsbasis mere end kr. 450.000,-.

Baggrunden for lukning af virksomheden var faldende antal klienter samt flere opsagte virksomhedskontrakter - herunder G1, som jeg bl.a. gennem flere år havde haft som kunde.

Efter kyndig vejledning fra bl.a. Skat og Erhvervsstyrelsen blev min omsætning og regnskab for virksomheden opgjort pr. 30-06-2015 med en momsindberetning den 23-07-2015 på kr. 19.749, der blev indbetalt den 01-09-2015.

I samme forbindelse blev virksomhedens hjemmeside lukket ned samt registreret erhvervslokale på privatadressen - […] - slettet i BBR-registret ligesom inventaret fra virksomheden på opfordring blev bortskaffet.

Virksomheden blev herefter den 15-09-2015 lukket hos Erhvervsstyrelsen, hvilket blev bekræftet til min mailadresse : […].

I forbindelse med sagsforløbet blev jeg gjort opmærksom på, at der den 06-04-2016 var sendt brev fra Skat til min tidligere virksomheds e-boks, som jeg på ingen måde havde forventet, der ville komme meddelelser til, eftersom virksomheden var lukket i 2015. Jeg havde heller ikke - hverken pr. brev eller mail - modtaget nogen form for information om, at en sådan meddelelse skulle være afsendt/modtaget.

Brevet kom mig først i hænde efter at have genåbnet omtalte e-boks, som beskrevet af Skat i forbindelse med sagsforløbet i 2019.

Omtalte manglende momsindberetning samt en skønnet momsansættelse for perioden 01-07-2015 til 30-09-2015 (3 mdr.) blev angivet i dette brev.

Jeg er i hele perioden ikke blevet kontaktet af skat vedrørende den manglende momsindberetning, førend jeg modtager tidligere omtalte brev fra Gældsstyrelsen 04-04-2019, hvor fristen for indsigelser (3 år) er overskredet.

Det virker desuden mærkeligt, at Skat ikke tidligere har reageret, eftersom jeg i perioden for skatteårene 2015-2017 har fået tilbagebetalt overskydende skat: 2015 - kr. 3.153,- 2016 - kr. 668,- 2017 - 2.945,-
Både for skatteåret 2016 og 2017 havde Skat i forbindelse med årsopgørelsen angivet følgende:
"Du skal have penge tilbage. Du får ikke din overskydende skat udbetalt med det samme, fordi vi først skal undersøge om du har gæld, som du skal betale først. Skat sender et brev, hvis vi bruger beløbet til at dække gæld med og sætter evt. resterende beløb ind på din NemKonto, når afklaring er sket."
Desuagtet ovenstående blev alle beløb omgående udbetalt uden yderligere kommentarer.

Jeg finder det stærkt kritisabelt, at Skat først begynder at reagere, når alle muligheder for klager er overskredet, idet sagen kunne og ville have været afklaret allerede i 2016, såfremt jeg havde fået meddelelse vedrørende omtalte brev i virksomhedens e-boks.

Jeg anmoder derfor om en ny afgørelse, hvor jeg selvfølgelig indbetaler afgiften på kr. 800,- for manglende angivelse af 0-moms, men samtidig får muligheden for at angive kr. 0,- i moms for perioden 01-07-2015 til 30-09-2015, således jeg undgår at indbetale en skønnet moms for en omsætning, jeg aldrig har haft."

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, hvorvidt det er med rette, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om ændring af momstilsvaret for andet halvår 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Følgende fremgår af skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 2, og 32, stk. 1, nr. 4, samt stk. 2:

"§ 31 (…)
Stk. 2. En afgiftspligtig, der ønsker afgiftstilsvaret ændret, skal senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Tilsvarende skal en virksomhed eller en person, der ønsker godtgørelse af afgift, senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften.

§ 32
Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

(…)

4) Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede giver tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. En ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen af afgift kan kun foretages efter stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller anmodningen fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede fremsættes senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31. En ændring af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Har det betydning for den afgiftspligtiges henholdsvis den godtgørelsesberettigedes mulighed for at varetage sine interesser, at fristen efter 2. pkt. forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Told- og skatteforvaltningen kan behandle en anmodning om genoptagelse, der er modtaget efter udløbet af fristen i 1. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor."

Klageren drev i første halvår 2015 personligt ejet virksomhed som, jf. momslovens § 57, stk. 4, skulle indberette moms halvårligt. Fristen for at indberette moms for andet halvår 2015 var således d. 1. marts 2016.

Klageren udarbejdede regnskabet i juni 2015 og lukkede virksomheden pr. 15. september 2015. Det er i sagen ikke bestridt fra Skattestyrelsens side, at klageren havde lukket sin virksomhed pr. 15. september 2015.

For at kunne ændre momsindberetningen for andet halvår 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, skulle klageren have anmodet herom senest den 1. marts 2019. Da anmodningen først er fremsendt d. 15. april 2019, finder Landsskatteretten, at reglerne i § 31, stk. 2, ikke finder anvendelse.

Retten har ved vurderingen lagt vægt på, at klageren har anmodet om genoptagelse 1½ måned efter fristens udløb.

Der skal herefter tages stilling til, hvorvidt der foreligger særlige omstændigheder efter bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 4, således, at der uanset at fristen for ændring efter § 31, stk. 2 er overskredet, kan ske ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015, som SKATs afgørelse omhandler.

Ifølge forslag til skatteforvaltningsloven med bemærkninger, jf. L 110, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005, fremgår det, at skatteforvaltningslovens §§ 31-32 er en videreførelse af skattestyrelseslovens §§ 35 B og 35 C.

Af bemærkningerne til den dagældende skattestyrelseslovs § 35 C, stk. 1, nr. 4, fremgår blandt andet, at forslaget indebærer, at ændringer af afgiftstilsvaret kan tillades efter en konkret bedømmelse af forholdene. Bestemmelsen kan finde anvendelse, hvor der foreligger særlige omstændigheder udenfor de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter betingelserne i bestemmelsens øvrige punkter, jf. nr. 1-3, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Bestemmelsen vil videre kunne finde anvendelse, hvis der er begået fejl af SKAT, senere Skattestyrelsen, uden at fejlen medfører en materiel urigtig opgørelse af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen, og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen. Den vil endvidere kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig opgørelse af et afgiftstilsvar eller en godtgørelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede.

Det er rettens vurdering, at der i nærværende sag er sådanne særlige omstændigheder, at der skal gives tilladelse til ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, og at anmodningen om ændring af afgiftstilsvaret er indgivet rettidigt i henhold til 6-månedersfristen i § 32, stk. 2.

Retten har herved lagt vægt på, at klageren ikke var bekendt med det fastsatte momstilsvar før den 4. april 2019, hvor klageren modtog afgørelse fra Gældsstyrelsen om modregning i overskydende skat, som blev sendt til klagerens private e-Boks. Skattestyrelsen har hertil anført, at det forhold, at klageren ikke mener at have modtaget oplysning om den foreløbige fastsættelse, ikke kan føre til et andet resultat end afslag på genoptagelse, men at Skattestyrelsen dog ikke i den forbindelse har bestridt rigtigheden af, at der ikke forud for den 4. april 2019 var kommunikation mellem klageren og SKAT omkring momskravet. Der fremgår ikke oplysninger på klagerens personlige skattemappe, eller i hændelsesloggen for klagerens e-Boks for årene 2015 - 2017 om, at der for klagerens lukkede virksomhed blev fastsat et skønnet momsbeløb.

Skattestyrelsen har henvist til, at oplysninger omkring den skønnede momsindberetning blev fremsendt til virksomhedens digitale postkasse, og det er klagerens ansvar at sørge for at gøre sig bekendt med meddelelser fremsendt til denne.

Til dette bemærker retten, at afgørelsen af 6. april 2016 om den skønnede momsindberetning er fremsendt til virksomhedens digitale postkasse seks måneder efter, at virksomheden er blevet registreret som afmeldt ved Erhvervsstyrelsen. Retten bemærker, at det af § 3, stk. 2, i lov om offentlig digital post fremgår, at loven finder anvendelse for virksomheder, der er forpligtede til at have et cvr-nr. Det er rettens opfattelse, at loven ikke finder anvendelse i tilfælde hvor der ikke er pligt til at have et cvr-nr., såsom ved ophørte virksomheder. Retten finder således, at § 10 om at breve anses for at være kommet frem til modtageren, når brevet er modtaget i e-Boks, ikke finder anvendelse for ophørte virksomheder i tiden efter ophørsdatoen.

Retten har herved lagt vægt på, at klagerens virksomhed er blevet registreret som afmeldt pr. 15. september 2015. Henset hertil og henset til, at klageren hæfter personligt, finder retten, at rette modtager for henvendelser fra SKAT i tiden efter d. 15. september 2015 var klagerens privatadresse eller private e-Boks.

Klageren har dermed været i undskyldelig uvidenhed om momsansættelsen indtil den 4. april 2019, hvor klageren blev bekendt med kravet, som blev sendt fra Gældsstyrelsen, jf. i øvrigt SKM2016.178.LSR. Det er tillagt vægt, at det er en forudsætning for en bebyrdende afgørelses gyldighed, at den meddeles til rette adressat, og at modtageren af en afgørelse videre har haft lejlighed til at udtale sig om ugunstige faktiske sagsoplysninger, inden en endelig afgørelse træffes, jf. forvaltningslovens § 19.

Retten finder, at klageren rettidigt har indgivet anmodning om genoptagelse af ansættelsen vedrørende momstilsvaret for afgiftsperioden 1. juli 2015 - 30. september 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, idet klageren straks efter kundskab om ansættelsen har anmodet om genoptagelse den 15. april 2019.

Ved vurderingen af, om det skal pålægges Skattestyrelsen at genoptage momsindberetningen for andet halvår 2015 er det endvidere tillagt vægt, at klageren afmeldte virksomheden 2½ måned inde i andet halvår 2015, og at det ikke fremgår af SKATs opgørelse af momskravet, at der ved beregningen blev taget højde herfor. SKAT har således i den skønsmæssige fastsættelse af momstilsvaret af d. 6. april 2016 beregningsmæssigt fastsat klagerens momsgæld som hidrørende for hele perioden.

Henset til ovenstående omstændigheder finder retten efter en konkret samlet vurdering, at klageren har godtgjort, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at anmodningen om genoptagelse af afgiftstilsvaret for perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015 kan imødekommes, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Skattestyrelsens afgørelse ændres dermed, idet Skattestyrelsen pålægges at genoptage afgiftstilsvaret for den omhandlede periode.