Ved lov nr. 1295 af 5. december 2019, § 4, affattes ML § 5 således:

"§ 5. Med levering mod vederlag sidestilles udtagning af varer fra virksomheden, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende varer. Det gælder, når udtagning sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale eller til vederlagsfri overdragelse eller i øvrigt til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser. Udtagning af reklameartikler og lign. til en værdi af mindre end 100 kr., ekskl. afgift, og vareprøver sidestilles ikke med en levering.

Stk. 2. Med levering mod vederlag sidestilles udtagning af varer og ydelser, når de tages i anvendelse til formål som nævnt i § 42, stk. 1 og 3, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende varer og ydelser.

Stk. 3. Med levering mod vederlag sidestilles udtagning af immaterielle goder, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. heraf, når udtagningen sker til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser.                                                   

Stk. 4. Med levering af ydelser mod vederlag sidestilles anvendelse af varer til privat brug for virksomhedens indehaver eller til dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål. Det er en betingelse, at der er opnået fradrag i forbindelse med indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende varer og ydelser.

Stk. 5. Med levering mod vederlag sidestilles vederlagsfri levering af ydelser, som af den afgiftspligtige person foretages til privat brug eller til brug for dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål.

Stk. 6. Med levering mod vederlag sidestilles udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri m.v. til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer."

Ikrafttræden

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Formål

Formålet med ændringerne i ML § 5 er dels at tilpasse momsloven til momssystemdirektivet, dels at bringe momslovens systematik nærmere momssystemdirektivets systematik.

ML § 5, stk. 1, ændres således, at reglen om, at der skal betales udtagningsmoms, når varer anvendes til privat brug, flyttes til ML 5, stk. 4. Dog skal udtagning i forbindelse med en vares overgang fra momspligtig til udelukkende momsfritaget virksomhed anses som udtagning af en vare, uanset om varen anvendes.

For at sikre en uændret retstilstand for immaterielle goder i forbindelse med ophævelsen af ML § 8, stk. 2, er der indsat et nyt stk. 3, hvorefter udtagning af immaterielle goder til formål som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, sidestilles med levering mod vederlag, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af godet.

Der er indsat et nyt stk. 4, hvorefter anvendelse af varer til privat brug for virksomhedens indehaver eller personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål sidestilles med levering af ydelser mod vederlag. Anvendelsen af en vare sidestilles således med ydelser. Anvendelse af en vare sker i de tilfælde, hvor der sker udtagning i form af anvendelse af en virksomheds aktiv til privat brug for ejeren af virksomheden eller dennes medarbejdere eller i øvrigt virksomheden uvedkommende formål.

Der sondres mellem udtagning af varer, der kan sidestilles med levering af varer mod vederlag, og udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag.

Anvendelse af en vare sker i de tilfælde, hvor der sker udtagning i form af anvendelse af en virksomheds aktiv til privat brug for ejeren af virksomheden eller dennes medarbejdere eller i øvrigt virksomheden uvedkommende formål. F.eks. i de tilfælde, hvor en ejer af en virksomhed eller en medarbejder i en momspligtig virksomhed midlertidigt eller delvist anvender varen til privat brug. Uvedkommende formål omfatter bl.a. aktiviteter, som falder uden for momslovens anvendelsesområde, ikke-økonomisk virksomhed, og leverancer efter de særlige regler om leverancer inden for samme ministerområde, region eller kommune efter ML § 9. Dette medfører, at momsgrundlaget for anvendelse af en vare til privat brug eller til virksomheden uvedkommende formål vil være det samme som for ydelser.

Der er indsat et nyt stk. 5, hvorefter vederlagsfri levering af ydelser, som af virksomheden bruges til privat brug for virksomhedens indehaver eller personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål sidestilles med levering mod vederlag. Dette kan fx være donation af ydelser. Bestemmelsen svarer til den nugældende ML § 5, stk. 3. Se D.A.4.3.4.

Investeringsgoder

Ændringerne i ML § 5, ophævelsen af ML § 8, stk. 2, og ophævelsen af ML § 28, stk. 4, påvirker også de investeringsgoder, der er omfattet af ML §§ 43 og 44, der udtages i og efter reguleringsperioden til virksomheden uvedkommende formål.

De ændrede regler medfører således, at reguleringsreglerne i ML §§ 43 og 44 ikke længere kan anvendes, når et investeringsgode udtages, fx hvis en varebil udtages til indehaverens private brug.

I stedet skal der betales udtagningsmoms af investeringsgodets værdi opgjort efter reglerne i ML § 28, stk. 1, på udtagningstidspunktet. Det gælder også i de tilfælde, hvor investeringsgodet udtages efter reguleringsperiodens udløb.

Momsgrundlaget vil særligt påvirke større investeringsgoder som fx varebiler på gule plader, da disse ofte vil have en relativ høj værdi selv efter 5 år fra anskaffelsen. Ændringerne vil alene påvirke fast ejendom, hvor leveringen er momspligtig på udtagningstidspunktet.

Se også forarbejderne til lov nr. 1295 af 5. december 2019 (L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love).

Bemærk

ML § 8, stk. 2, om udtagning af virksomhedens aktiver ophæves. Se afsnit D.A.4.5.4

►Lov nr. 1295 af 5. december 2019 indeholder en overgangsregel for investeringsgoder, som er overgået til udelukkende at blive anvendt til momsfrie aktiviteter i virksomheden, inden ophævelsen af ML § 8, stk. 2, træder i kraft. Se SKM2020.532.SR om lejligheder, som er taget i brug til momspligtigt salg og efterfølgende overgået til momsfritaget anvendelse, idet de udlejes.

Den i ML § 28, stk. 4, fastsatte lineære nedskrivning af momsgrundlaget for aktiver, der er undergivet værdiforringelse, ophæves. Se afsnit D.A.8.1 og D.A.8.1.2.5.