Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.A Moms indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit D.A Moms indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 k (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Tema(er)
Momsområdet Momspligtige personer Momspligtige transaktioner Leveringssted (momsmæssigt beskatningssted) Momsgrundlag Momsfritagelser uden fradragsret Momsfritagelser med fradragsret Momsfradrag Momsgodtgørelse Momsregistrering
Hvad er nyt?

I forbindelse med E-handelspakken, se nedenfor, er der udarbejdet et nyt afsnit: D.A.6.4 om begrænset salg.

Faglige nyheder

I december 2017 vedtog Rådet e-handelspakken for moms. Indførslen af e-handelspakken er todelt. Den første del af reglerne trådte i kraft den 1. januar 2019. Med virkning fra 1. juli 2021 træder den anden del af EU’s nye regler for e-handel i kraft. Ændringerne medfører, at der vil gælde ens regler for begrænset salg i forbindelse med fjernsalg af varer og TBE-ydelser i alle EU-lande.

I hovedtræk medfører de nye regler, at den nuværende mini-one-stop-shop (MOSS) for TBE-ydelser udvides til en one-stop-shop (OSS), der omfatter alle B2C ydelser og fjernsalg af EU-varer.  Reglerne medfører ligeledes, at import af varer fra 3. lande til en værdi af max 150 euro bliver omfattet af OSS-reglerne. Der indføres momsfritagelse for import af varer i tilfælde, hvor OSS-reglerne anvendes. Samtidig afskaffes den nuværende momsfritagelse for småforsendelser.  

Som led i E-handelspakken er fjernsalgsreglerne præciseret og ændret.

Se reglerne i:

Rådets direktiv (EU) 2017/2455

Rådets forordning (EU) 2017/2454

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/2459

Rådets direktiv (EU) 2019/1995

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026

De nye regler om e-handel er implementeret i momsloven ved lov nr. 810 af 9. juni 2020. Reglerne har virkning fra 1. juli 2021. Se Rådets afgørelse 2020/1109 (EU), gennemførelsesforordning 2020/1112 (EU) og bekendtgørelse nr. 1502 af 19. oktober 2020.

Landsskatteretten har i SKM2020.329.LSR fastslået, at overdragelse af en momsfritaget virksomheds materielle og immaterielle aktiver ikke udgør en levering mod vederlag, jf. momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis. Transaktionen omfattes dermed ikke af momsloven og er af den årsag ikke momspligtig. Det er en forudsætning, at der hverken har været ret til hel eller delvis momsfradragsret i forbindelse med aktiverne.

Landsskatteretten underkender herved Skattestyrelsens praksis på området, og Skattestyrelsen har derfor i december 2020 sendt et udkast til genoptagelsesstyresignal i høring. Styresignalet forventes endeligt offentliggjort i foråret 2021.

Det bemærkes, at praksisændringen alene har virkning frem til ikrafttrædelsen af lov nr. 1295 af 5. december 2019. Herefter anses de omtalte overdragelser i overensstemmelse med momssystemdirektivet atter for at være omfattet af momsloven. Det forventes at skatteministeren sætter loven i kraft i løbet af 2021.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Skattestyrelsen har indarbejdet to retningslinjer fra det Momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.5.1.5 og D.A.10.1.1.3.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C- eller SKM-nr.

Afsnit

C-488/18

D.A.5.5.2 og D.A.5.5.3

C-716/18

D.A.14.2.2

C-787/18

D.A.11.7.4.6

C-791/18

D.A.11.7.4.7

C-42/19

D.A.11.1.3.2.3

C-77/19

D.A.5.19.2

C-215/19

D.A.5.8.4.1.2

C-231/19

D.A.5.11.9.3

C-235/19

D.A.5.10.2.

C-312/19

D.A.3.1.2.2

C-335/19

D.A.8.1.1.6.2

C-346/19

D.A.12.1.2

C‑371/19

D.A.12.1.2

C-374/19

D.A.11.7.4.5.1

C-405/19

D.A.11.1.3.1.3

C-424/19

D.A.3.1.2.2

C-528/19

D.A.11.1.3.1.3 og D.A.4.1.2

C‑610/19

D.A.11.1.5.2

C‑621/19

D.A.11.1.3.3.1

C-656/19

D.A.10.1.2.2

C-657/19

D.A.5.2.2.4

C-734/19

D.A.3.1.4.3

C-801/19

D.A.5.11.4.2, D.A.5.11.6.4 og D.A.5.11.6.5

SKM2020.281.SR

D.A.4.1.2, D.A.5.11.8.3, D.A.5.11.8.7, D.A.5.11.9.3 og D.A.8.1.1.1.4

SKM2020.294.SR

D.A.10.1.2.2

SKM2020.305.SR

D.A.5.11.6.4

SKM2020.309.SR

D.A.5.5.2

SKM2020.313.BR

D.A.11.1.6.2

SKM2020.321.SR

D.A.8.1.1.1.2

SKM2020.323.SR

D.A.5.4.2

D.A.5.17.2.

D.A.5.21.2 og D.A.5.21.3

SKM2020.329.LSR

D.A.4.5.2

SKM2020.336.SR

D.A.5.1.5, D.A.5.2.2.3 og D.A.3.2.4

SKM2020.337.SR

D.A.4.2.3, D.A.8.1.1.2.6, og D.A.4.1.6.2

SKM2020.356.BR

D.A.13.3

SKM2020.363.SKTST

D.A.10.1.4.4

SKM2020.383.SR

D.A.5.23.2 og D.A.11.7.4.7

SKM2020.385.SR

D.A.3.1.2.2, D.A.3.1.4.4, D.A.3.2.4 og D.A.4.6.2

SKM2020.390.SR

D.A.6.2.3.3

SKM2020.399.SR

D.A.5.9.5

SKM2020.401.SR

D.A.5.11.8.3, D.A.5.11.8.4, D.A.5.11.8.7 og D.A.5.11.8.8

SKM2020.403.LSR

D.A.5.9.4.2

SKM2020.406.LSR

D.A.4.3.2

SKM2020.409.SR

D.A.5.11.3

D.A.5.11.8.7

SKM2020.415.SR

D.A.5.11.3

D.A.5.11.8.7

SKM2020.419.SR

D.A.5.9.5

SKM2020.422.LSR

D.A.4.5.3 og D.A.5.9.2.2.2

SKM2020.459.LSR

D.A.3.2.3

SKM2020.467.LSR

D.A.5.11.9.3

SKM2020.473.SR

D.A.17.5

SKM2020.481.SR

D.A.11.4.3.1

SKM2020.484.BR

D.A.11.1.7

SKM2020.493.SR

D.A.4.5.3

SKM2020.503.SR

D.A.11.4.3.1

SKM2020.515.ØLR

D.A.14.3

SKM2020.524.SR

D.A.4.1.6.2

SKM2020.532.SR

D.A.4.3.7

SKM2020.542.LSR

D.A.11.4.4.4

D.A.11.7.4.7

SKM2020.544.LSR

D.A.5.9.5

SKM2020.548.SR

D.A.3.1.4.2.1 og D.A.5.23.2

SKM2020.553.SR

D.A.4.1.6.2, D.A.4.1.7, D.A.4.7.3 og D.A.8.1.1.10.1

SKM2020.554.SR

D.A.3.1.4.2.1 og D.A.5.23.2

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A Moms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.