Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse for varer, der indføres
  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer
  • Godtgørelse ved montagespild
  • Godtgørelse ved eksport.

Afgiftsfritagelse for varer, der indføres

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter ML § 36, stk. nr. 1 - 3. Se afsnit D.A.10.3. Se PVCAL § 8.

Bemærk

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021.

Den 1. juli 2021 erstattes importmomsfritagelsen i ML § 36, stk. 1, nr. 3 af ordningen Moms Import One Stop Shop, hvor virksomheder, der sælger varer til forbrugere i EU, som leveres fra lande uden for EU, kan angive og betale moms af forsendelser med en værdi indtil 150 euro efter en forenklet ordning. Se ML § 66l.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter som købes fra virksomheder, som er tilsluttet Moms Import One Stop Shop, er alene punktafgiftspligtige, når forsendelsens værdi er over 150 euro. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter fra virksomheder, som ikke er tilsluttet Import Moms One Stop Shop, er punktafgiftspligtige uanset forsendelsens værdi. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr. 

Forsendelser af varer pålagt EU-harmoniserede punktafgifter kan ikke indgå i ordningen Moms Import One Stop Shop. Se ML § 66l. Disse er således punktafgiftspligtige i alle tilfælde uanset forsendelsens værdi.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer

Varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., der er omtalt i TDL § 4, samt hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Se PVCAL § 8, stk. 2.

Godtgørelse ved montagespild

Montagevirksomheder kan få godtgjort den betalte afgift for montagespild, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr., og montagespildet afleveres til et godkendt oplagringsanlæg eller et godkendt deponi. Det er en betingelse for godtgørelsen, at virksomheden udsorterer montagespildet. Et godkendt oparbejdningsanlæg kan eksempelvis være et shredderanlæg med en miljøgodkendelse.

Der vil så i givet fald kun skulle svares afgift af den vare, som faktisk er monteret i en anden vare.

Ved montagevirksomheder forstås virksomheder, som monterer afgiftspligtige varer i ikke-afgiftspligtige varer. Et eksempel er montering af en ledning i en lampe. Ved montagespild forstås fraklip og lignende fra montagen. Se PVCAL § 9, stk. 3.

Godtgørelse ved eksport

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshavere efter pvc-afgiftsloven, kan få afgiften godtgjort af varer, der eksporteres, eller leveres til skibe i udenrigsfart. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr.

Der gives endvidere godtgørelse for den betalte afgift ved eksport af varer, der ikke er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige varer. Et eksempel kan være godtgørelse af afgiften for en ledning, som er monteret på en lampe, hvor lampen eksporteres. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Se PVCAL § 9.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på www.skat.dk.

Se i øvrigt afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf. PVCAL § 9, stk. 1. Det årlige mindstebeløb på 500 kr. gælder ikke ved angivelse af det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet.