Indhold

Dette afsnit beskriver de to typer af virksomheder, som er omfattet af reglerne om afgift på pvc og eventuelt ftalater. Afsnittet indeholder også en beskrivelse af reglerne om fjernsalg.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshaver
 • Varemodtager
 • Fjernsalg
 • Anmeldelse til registrering.

Se også

 • Definition: Oplagshaver og oplagshavers rettigheder E.A.1.4.2
 • Definition: Varemodtager og varemodtagers rettigheder E.A.1.4.2
 • Bagatelgrænse mht. registreringspligt E.A.1.4.2
 • Fjernsalg, herunder postordresalg og internethandel E.A.1.4.1
 • Reglerne om registrering af virksomheder E.A.1.4
 • Blanket, der anvendes til anmeldelse af registrering nr. 24.042.

Oplagshaver

Virksomheder, der fremstiller varer som nævnt i PVCAL bilag 1 med indhold af pvc og eventuelt ftalater, er omfattet af reglerne og skal registreres som oplagshaver. Se PVCAL § 3, stk. 1.

Fremstillingsvirksomheder, som er omfattet af PVCAL § 3, stk. 1, kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshavere og undlade at betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Virksomheden skal dog fortsat føre regnskab over mængden af afgiftspligtige varer, så virksomheden overfor Skatteforvaltningen kan godtgøre, at bagatelgrænsen ikke er overskredet. Se PVCAL § 10, stk. 3. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. For nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.

For de virksomheder, der har et regnskabsår, som overstiger 12 måneder, regnes den årlige periode som 12 på hinanden følgende måneder. Det kan fx være tilfældet for et nystiftet selskabs første regnskabsår. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår vil, som følge af dette, ikke skulle indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette vil endvidere gøre sig gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder.

Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer som nævnt i PVCAL bilag 1 fra udlandet, kan lade sig registreres som oplagshaver, hvis varerne er bestemt til videresalg. Se PVCAL § 3, stk. 2.

Der udstedes et bevis for registrering til oplagshaverne. Se PVCAL § 3, stk. 4.

Varemodtager

Varer fra tredjelande

Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer som er omfattet af PVCAL bilag 1 fra steder uden for EU eller fra områder, der ikke omfattes af EU-landenes afgiftsområde, er omfattet af afgiftsreglerne og skal betale afgift ved indførslen.

Virksomheder, der importerer varer fra tredjeland, som er importregistreret efter toldlovens § 29, skal afregne afgift som virksomheder, der modtager varer fra EU, se nedenfor.

Der skal dog ikke betales afgift ved indførslen, hvis virksomheden er registreret som oplagshaver efter PVCAL § 3.

Se PVCAL § 12.

Varer fra EU-lande

Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer, som er omfattet af PVCAL bilag 1 fra steder indenfor EU-landenes afgiftsområde, skal betale afgift i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Inden afsendelsen af afgiftspligtige varer fra udlandet skal virksomheden anmelde sig hos Skatteforvaltningen som varemodtager, PVCAL § 13, stk. 1.

Ikke-registrerede modtagere af afgiftspligtige varer fra EU-lande skal angive afgiften ved modtagelsen af varerne.

En varemodtager kan undlade at lade sig registrere som varemodtager og undlade at betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. PVCAL § 13, stk. 3

Virksomheden skal dog fortsat føre regnskab over mængden af afgiftspligtige indførte og modtagne varer, så virksomheden overfor Skatteforvaltningen kan godtgøre, at bagatelgrænsen ikke er overskredet.

Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. For de virksomheder, der har et regnskabsår, som overstiger 12 måneder, regnes den årlige periode efter 12 på hinanden følgende måneder. Det kan fx være tilfældet for et nystiftet selskabs første regnskabsår. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, beregnes den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår vil, som følge af dette, ikke skulle indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette vil endvidere gøre sig gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder.

Se PVCAL § 10, stk. 3, og PVCAL § 13, stk. 3.

Fjernsalg

Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varen direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne fra et andet EU-land til en privat køber i Danmark. Ved fjernsalg skal afgifterne betales i bestemmelseslandet. Herved følges princippet om, at afgifterne betales i det land, hvor varerne forbruges. Dette vil typisk dreje sig om internethandel.

Ved direkte eller indirekte transport eller forsendelse forstås, at sælgeren i større eller mindre omfang er involveret i transporten eller forsendelsen af varen. Se EU-domstolens dom i sag C-296/95, The Man in Black Ltd.

Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, og hvor der af varen skal betales afgift eller dækningsafgift efter bestemmelse i en national afgiftslov, skal anmeldes til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Se lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2021. Der er bl.a. indført en fælles EU-beløbsgrænse, som medfører, at virksomheder der er etableret i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til ikke erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. år.  For virksomheder, der er etableret i mere end ét EU-land, eller i et land uden for EU finder beløbsgrænsen ikke anvendelse og pligten til at afregne moms i forbrugslandet gælder for alle fjernsalgsleverancer uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.

Følgende virksomheder, som fjernsælger varer pålagt nationale punktafgifter til Danmark, er ifølge PVCAL § 18 forpligtet til at lade sig registrere for fjernsalg og afregne nationale punktafgifter:

 • Virksomheder etableret i ét EU-land, som har et salg til andre EU-lande for over 10.000 euro om året (kalenderåret).
 • Virksomheder etableret i ét EU-land, som har salg til andre EU-lande som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderåret), men som har valgt at være tilsluttet Moms One Stop Shop.
 • Virksomheder etableret i mere end ét EU-land - uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.
 • Virksomheder etableret i et land uden for EU - uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.

Virksomheder etableret alene i ét andet EU-land med fjernsalg til andre EU-lande, som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderår), og som ikke er tilmeldt Moms One Stop Shop, skal og kan således ikke registreres for fjernsalg af nationale punktafgiftspligtige varer til ikke-erhvervsmæssige aftagere her i landet. Forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder, påhviler i stedet den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9.

En udenlandsk virksomhed kan undlade at lade sig registrere som fjernsælger efter pvc-afgiftsloven, hvis mængden af afgiftspligtige varer efter pvc-afgiftsloven svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt (regnskabsår) jf. PVCAL § 3, stk. 3. Ved indtræden af forpligtigelsen i henhold til PVCAL § 18 til at lade sig fjernsalgsregistrere, skal bagatelgrænsen i PVCAL § 3, stk. 3, vurderes i forhold til den afgiftspligtige mængde udleveret fra begyndelsen af  virksomhedens igangværende regnskabsår.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Forpligtigelsen til at afregne afgift vedrørende leverancer foretaget af virksomheder, som ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. og i den forbindelse undlader at lade sig fjernsalgsregistrere, påhviler i stedet den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9.

Se PVCAL § 18, som ændres ved lov 2616 af 28. december 2021.

Egen import

Virksomheder, der medbringer afgiftspligtige varer fra andre EU-lande til brug i egen virksomhed skal angive og indbetale afgift senest ved indførelsen af varerne. Se PVCAL § 14.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen.