Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift på pvc og ftalater, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der skal betales afgift af visse varegrupper, der indeholder pvc og eventuelt ftalater. Se PVCAL § 1 og bilag 1.

Der skal desuden betales afgift af en vare, der ikke er omfattet af bilag 1 til pvc-afgiftsloven, når varen indeholder en eller flere afgiftspligtige varer omfattet af bilag 1, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt. Se PVCAL § 2.

Se også

Dækningsafgift E.A.7.17.3.

Virksomhederne beregner afgiften, der betales ved salg eller indførsel til landet.

Formål

Afgiften har bl.a. til hensigt at øge incitamentet til anvendelse af andre materialer og derved reducere mængden af blød pvc, der forbrændes eller deponeres. Afgiften er begrænset til visse produkttyper, hvor det vurderes, at der samtidig med en timelig administrativ håndtering af de afgiftsbelagte varer er mulighed for, at afgiften vil fjerne anvendelsen af blød pvc og ftalater.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift på pvc og ftalater står i lov nr. 2061 af 21. december 2020 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven) (PVCAL) med senere ændringer.

PVCAL bilag 1 indeholder en liste over afgiftspligtige varer med indhold af pvc og/eller ftalater. Se afsnit E.A.7.17.3. De nævnte varegrupper udgør det afgiftspligtige vareområde.

PVCAL bilag 2 indeholder afgiftssatserne og beregningsgrundlaget. Se afsnit E.A.7.17.5. Udgangspunktet for beregningen er en afgift på 2 kr./kg pvc og 7 kr./kg ftalat. På den baggrund er afgiftssatsen beregnet for de forskellige varegrupper.

Historik

Med virkning fra den 1. juli 2000 blev der lagt afgift på visse varer med et indhold af pvc og eventuelt ftalater.

Afgiftspligten på hård pvc blev ophævet med virkning fra den 1. marts 2004. Indtil den 1. marts 2004 blev afgrænsningen af afgiftspligten foretaget med reference til KN-koderne i EU's kombinerede nomenklatur.

Afgiften på pvc og ftalater blev ophævet med virkning fra den 1. januar 2019. Afgiften på pvc og ftalater er genindført med virkning fra 1. januar 2021.