Dato for udgivelse
14 jan 2021 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 nov 2020 10:52
SKM-nummer
SKM2021.22.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-42442/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Selskab, Elektricitetsafgift, Gasafgift, Rentegodtgørelse, Udeblivelsesdom
Resumé

Skatteministeriet indbragte en afgørelse fra Landsskatterettens af 10. august 2020 for domstolene med påstand om, at det sagsøgte selskab skulle anerkende, at selskabets godtgørelse af elektricitetsafgift og gasafgift for godtgørelsesperioden 3. kvartal 2012 ikke blev ændret. Endvidere nedlagde ministeriet påstand om, at selskabet skulle betale de efter Landsskatterettens afgørelse udbetalte godtgørelsesbeløb samt den udbetalte rentegodtgørelse heraf.

Landsskatteretten havde ved den indbragte afgørelse bemærket, at som Landsskatteretten fortolkede SKATs afgørelse, havde SKAT foretaget kontrol for og genoptaget hele perioden fra 1. januar 2010 30. juni 2013, men dog ikke ændret 3. kvartal 2012, idet selskabet for dette kvartal skulle have tilbagebetalt 4.225 kr. i afgiftstilsvar. Landsskatteretten fandt under hensyn til, at SKAT må anses for at have kontrolleret og genoptaget hele perioden, "rettest", at SKAT ændrede selskabets afgiftsgodtgørelse for hele perioden 1. januar 2010 30. juni 2013, herunder 3. kvartal 2012.

Byretten afsagde (udeblivelses)dom i overensstemmelse med Skatteministeriets påstande, da selskabet grundet den lave sagsgenstand, og da selskabet var under likvidation, ikke ville afgive svarskrift i sagen. Landsskatterettens afgørelse blev dermed ændret i Skatteministeriets favør.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 A.A.8.3.2.1.2.3 

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, jr. nr.: 17-0563791

Appelliste

Parter

Skatteministeriet Departementet

(v./ advokat Bodil Marie Søes Petersen)

mod

H1 A/S (under frivillig likvidation)

(v./ advokat Tina Øster Larsen)

Denne afgørelse er truffet af byretsdommer

J. Stausbøll.

Sagens baggrund og parternes påstande

I denne sag, der er modtaget den 30. oktober 2020, har sagsøgeren, Skatteministeriet Departementet, fremsat følgende påstand:

1. H1 A/S (under frivillig likvidation), skal anerkende, at sagsøgtes godtgørelse af elektricitetsafgift og gasafgift for godtgørelsesperioden 3. kvartal 2012 ikke ændres.

2. H1 A/S (under frivillig likvidation) skal til Skatteministeriet betale 5.452,94 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Sagen angår, om der i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, er hjemmel til ændring af godtgørelse af elektricitetsafgift for sagsøgte for godtgørelsesperioden 3. kvartal 2012.

Rettens begrundelse og resultat

H1 A/S (under frivillig likvidation) har ikke indleveret svarskrift inden for fristen. Skatteministeriet Departementet´ påstand er begrundet i sagens oplysninger. Retten afsiger derfor dom efter Skatteministeriet Departementet´ påstand.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 2.050,00 kr. og af retsafgift med 2.000,00 kr., i alt 4.050,00 kr. Skatteministeriet Departementet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

1. H1 A/S (under frivillig likvidation), skal anerkende, at sagsøgtes godtgørelse af elektricitetsafgift og gasafgift for godtgørelsesperioden 3. kvartal 2012 ikke ændres.

2. H1 A/S (under frivillig likvidation) skal til Skatteministeriet betale 5.452,94 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

H1 A/S (under frivillig likvidation) skal til Skatteministeriet Departementet betale sagsomkostninger med 4.050,00 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.