Dato for udgivelse
12 jan 2021 10:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 dec 2020 10:03
SKM-nummer
SKM2021.16.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-2383/2020-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
omvalg, betingelserne, konsekvenser, fradragsberettiget, tab fusion
Resumé

Appellanten og et koncernforbundet selskab fusionerede pr. 1. oktober 2012 med appellanten som det fortsættende selskab, og selskabet valgte, at fusion skulle gennemføres som skattefri. SKAT ændrede herefter selskabets skatteansættelse for indkomståret 2013, således at tidligere fradragsberettigede ak- tietab i de fusionerede selskaber bortfaldt og ikke blev fremført som fradrag i det fortsættende selskab, jf. fusionsskattelovens § 8, stk. 8.

Selskabet anmodede herefter om at foretage omvalg, således at fusionen blev skattepligtig i stedet for skattefri. Anmodningen var begrundet i, at selskabet ikke havde været opmærksom på fusionsskattelo- vens regel om, at fradragsberettigede aktietab fra tidligere indkomstår i de fusionerede selskaber ikke videreføres til fradrag efter aktieavancebeskatningsloven i det fortsættende selskab ved en skattefri fu- sion.

Højesteret fastslog, at et valg truffet af den skattepligtige i forhold til skattemyndighederne som udgangs- punktet er bindende for den skattepligtige.

Højesteret afviste, at appellanten kunne foretage omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 fra skattefri fusion til skattepligtig fusion, da bortfald af de fusionerede selskabers fradragsberettigede aktietab var en følge af selskabets eget valg af skattefri fusion. Ved SKATs efterfølgende ansættelse af selskabets indkomst blev denne konsekvens fastslået, men konsekvensen af valget var ikke en følge af ansættelsen i skatteforvaltningslovens § 30’s forstand .

Landsretten var nået til samme resultat.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 29

Skatteforvaltningslovens § 30

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1 A.A.14.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1 A.A.14.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsrettens dom, SKM2020.53.ØLR

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse jr.nr. 15-1528689

Appelliste

Hele afgørelsen kan læses via dette link: Højesterets afgørelse