Dato for udgivelse
18 Dec 2020 19:53
Til
Borgere og virksomheder, der forventer at afgiftsberigtige køretøjer den 18. december 2020 eller senere.
Sagsnummer
20-1422626
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 4. december 2020 indgået en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Aftalen indeholder en række ændringer af bilafgifterne. Skatteministeren har den 18. december 2020 fremsat et lovforslag, som skal gennemføre dele af aftalen. Lovforslaget er samtidig sendt i offentlig høring med frist den 15. januar 2021.

I dette nyhedsbrev gives en oversigt over de vigtigste initiativer hvad angår bilafgifterne, og ændringernes betydning for forhandlere, bilkøbere og leasingforhold mv. beskrives kort. Efter hvert initiativ beskrives de foreslåede overgangsordninger og de vigtigste datoer.

Indtil loven forventeligt træder i kraft den 1. juni 2021, skal de hidtil gældende regler anvendes. Motorstyrelsens administration fortsætter derfor uændret, indtil de nye regler er trådt i kraft. Når de nye regler er trådt i kraft, vil registreringsafgift som udgangspunkt blive efterreguleret tilbage fra den 18. december 2020 og til ikrafttrædelsestidspunktet.

Bemærk, at der kan ske ændringer af det fremsatte lovforslag, før det vedtages. Indholdet i dette nyhedsbrev er således alene baseret på det fremsatte lovforslag og den underliggende politiske aftale, og der tages forbehold for senere ændringer.

Motorstyrelsen kan af samme årsag ikke vejlede nærmere om de aftalte initiativer, før loven er vedtaget.

Du kan læse det fremsatte lovforslag på Folketingets hjemmeside.


Fremsat lovforslag - nyhedsbrevets formål og afgrænsning

Skatteministeren fremsatte den 18. december 2020 et lovforslag, som skal gennemføre dele af den aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020. I det følgende opsummeres de væsentligste initiativer for så vidt angår registreringsafgift, brændstofforbrugsafgift (grøn ejerafgift) og vægtafgift. De dele af lovforslaget, som vedrører beskatning af firmabil, elafgift, mv., beskrives ikke i dette nyhedsbrev.

For hvert initiativ beskrives de forhold, som man bør være særligt opmærksom på i forbindelse med den foreslåede ændring, herunder overgangsordninger, datoer, mv.

Motorstyrelsen kan ikke herudover vejlede om indholdet af lovforslaget, før loven er vedtaget. Det skyldes, at indholdet af lovforslaget kan ændre sig, før det bliver vedtaget.

Motorstyrelsen vil udsende et nyt nyhedsbrev, når lovforslaget er vedtaget, hvilket forventes medio februar 2021.

Du opfordres til løbende at holde dig orienteret om eventuelle ændringer via medierne og til at søge ekstern rådgivning i nødvendigt omfang. Hvis der skulle opstå uoverensstemmelse mellem dette nyhedsbrev og den senere vedtagne lov, er det loven, der gælder.

Du kan læse det fremsatte lovforslag på Folketingets hjemmeside.

Foreslåede ændringer vedrørende registreringsafgift

Der er foreslået en række væsentlige ændringer af reglerne om registreringsafgift.

Hovedpunkterne er: 

  • Ophævelse af eksisterende sikkerhedsfradrag mv. og erstatning med et nyt samlet bundfradrag.
  • Indførelse af nyt, lavt skalaknæk, så der betales 25 pct. registreringsafgift af køretøjets værdi op til 65.000 kr. (2021-niveau).
  • Ophævelse af reglerne om brændstoftillæg/-fradrag i registreringsafgiften og erstatning med et tillæg for CO2-udledning.
  • Ophævelse af reglen om mindsteafgift.
  • Ophævelse af særregler for gasbiler, brændselscelledrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler og erstatning med nye regler om gradvis forhøjelse af registreringsafgiften (op til niveauet for andre køretøjer) samt særlige fradrag frem til 2035 for nul-emissionsbiler (typisk elbiler) og lav-emissionsbiler (typisk plug-in-hybridbiler). Brændselscelledrevne køretøjer er dog fortsat fritaget fra registreringsafgift til og med 2021.
  • Ændring af reglerne for veteranbiler, herunder ophævelse af originalitetskravet.
  • Ændring af reglerne om varebiler, herunder sats for registreringsafgift på 50 pct. for alle varebiler.

Se nærmere beskrivelse af de enkelte initiativer i lovforslaget, i Skatteministeriets fakta-ark og i Skatteministeriets oversigt over nye satser for registreringsafgift.

Særligt om eldrevne køretøjer, plug-in-hybridbiler, gasbiler og brændselscelle-drevne køretøjer

Der er foreslået væsentlige ændringer af reglerne om elbiler, plug-in-hybridbiler mv. Der lægges op til, at de eksisterende regler ophæves og erstattes med en ny teknologineutral ordning, hvor henholdsvis nul-emissionsbiler (0 g CO2 pr. km) og lav-emissionsbiler (højst 50 g CO2 pr. km) får særligt fordelagtige afgiftsvilkår.

Der lægges op til indfasning af registreringsafgift for nul-emissionsbiler og lav-emissionsbiler fra 2021 til 2035 i forskellige tempi, ligesom der indføres nye bundfradrag for disse biler.

Sådan skal indregistrering mv. håndteres, frem til loven træder i kraft

Motorstyrelsen fortsætter med at administrere efter de gældende regler, indtil de nye regler, som fremgår af lovforslaget, er vedtaget og trådt i kraft. Det vil sige, at i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med forventeligt den 31. maj 2021 vil afgiftsberigtigelse og indregistrering umiddelbart fortsætte som hidtil. Du skal dog være opmærksom på, at de nye regler alligevel vil få betydning for køretøjer, der indregistreres den 18. december 2020 eller senere.

Det fremgår af lovforslaget, at loven skal træde i kraft den 1. juni 2021. Ændringerne af registreringsafgiften vil dog få virkning tilbage fra den 18. december 2020, hvor lovforslaget blev fremsat. Det vil sige, at der som udgangspunkt vil skulle ske en efterregulering af afgiftsbeløb for køretøjer, som er afgiftsberigtiget i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021. Et køretøj er afgiftsberigtiget, når registreringsafgiften er betalt af typisk en forhandler eller en leasingvirksomhed, eller når registreringsafgiften af en registreret virksomhed efter registreringsafgiftsloven (selvanmelder) er tilskrevet en kreditkonto (månedsangivelsen).

Afgiftsberigtigelse af køretøjer skal fortsat ske efter de hidtil gældende regler til og med den 31. maj 2021. Både Motorregistret og beregnere og vejledning på skat.dk og i Motorregistret vil være baseret på disse regler frem til dette tidspunkt. Den årlige regulering af afgiftsbeløb og satser pr. 1. januar 2021 vil ligeledes ske efter de hidtil gældende regler, herunder forhøjelse af satserne for elbiler og plug-in-hybridbiler.

Når loven er trådt i kraft forventeligt den 1. juni 2021, vil registreringsafgiften for køretøjer indregistreret fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021 som udgangspunkt skulle fastsættes på ny efter de nye regler. En eventuel tilbagebetaling eller efteropkrævning vil ske til den, der har pligt til at afregne afgiften, typisk en bilforhandler eller en leasingvirksomhed.

Motorstyrelsen opfordrer til, at der i købsaftaler, der indgås fra den 18. december 2020 og frem, tages højde for både ovenstående efterregulering, og at lovforslagets indhold kan ændre sig inden vedtagelse.

Overgangsordning for indgåede købsaftaler senest den 17. december 2020

Det fremgår af lovforslaget, at det for køretøjer, hvor der er indgået en bindende købsaftale senest den 17. december 2020, og hvor køretøjet indregistreres senest den 1. juli 2021, vil være muligt at vælge at bruge de hidtil gældende regler ved afgiftsberigtigelsen.

Det betyder, at man for aftaler indgået før loven blev fremsat kan gennemføre handlen og leveringen af køretøjet til kunden efter de regler, som var gældende dagen før lovforslagets fremsættelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at satserne for registreringsafgift for de køretøjer, der er omfattet af overgangsordningen, fastholdes på det niveau, de havde den 17. december 2020. Det vil for eksempel sige, at en elbil, hvor der er indgået en bindende købsaftale den 15. december 2020, men hvor afgiftsberigtigelse og indregistrering først sker den 20. januar 2021, kan afgiftsberigtiges efter 2020-satserne.

Anvendelse af overgangsordningen forudsætter, at:

  • der indsendes dokumentation for, at der er indgået en bindende købsaftale senest i forbindelse med registreringen af køretøjet, og at
  • der senest i forbindelse med anmodningen om registrering indsendes en anmodning til Motorstyrelsen om, at de hidtil gældende regler ønskes anvendt.

Det er som udgangspunkt Motorstyrelsen, der skal foretage afgiftsberigtigelse og registrering af disse køretøjer. Virksomheder, som er registreret efter registreringsafgiftsloven (selvanmeldere), kan dog selv foretage registreringen og angive registreringsafgiften for disse køretøjer, men skal også, inden afgiften angives, indsende en erklæring om anvendelse af de hidtil gældende regler og dokumentation for, at der er indgået en bindende købsaftale senest den 17. december 2020. Dette skal ske, inden køretøjet anføres på virksomhedens månedsangivelse.

Dokumentation mv. indsendes via TastSelv Erhverv, Vælg Bil og motor og Bindende købsaftale.

Særligt om leasing og andre køretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift

Det fremgår af lovforslaget, at de nye regler kun har virkning fra og med den første afgiftsperiode, som påbegyndes den 18. december 2020 eller senere.

For allerede indgåede leasingaftaler, hvor afgiftsperioden er begyndt senest den 17. december 2020, får de nye regler som udgangspunkt ikke betydning. Dog vil de nye regler få betydning, hvis sådanne leasingaftaler forlænges efter den 18. december 2020, da der er tale om en ny afgiftsperiode. Afgiftsberegningen ved eventuelle forlængelser vil til og med den 31. maj 2021 i første omgang skulle ske efter de hidtil gældende regler. Afgiftsbeløb og renter vil dog blive opgjort på ny efter de nye regler, når loven er trådt i kraft, og der vil derefter ske efteropkrævning eller tilbagebetaling.

Det samme gælder for tilbagebetaling af afgift og rente ved førtidig afbrydelse samt betaling af afgift og rente ved fristoverskridelser, som sker i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021, såfremt afgiftsperioden er påbegyndt den 18. december 2020 eller senere. Også her vil afgiftsbeløb og rente efter lovens ikrafttræden blive opgjort på ny efter de nye regler, og der vil ske efteropkrævning eller tilbagebetaling.

Hvad angår værditabsberegninger ved udløb, som foretages i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021, skal der efter lovens ikrafttræden ske en fornyet værditabsberegning efter de nye regler. Det gælder, uanset om afgiftsperioden er påbegyndt før den 18. december 2020 eller ej. Eventuelle forskelsbeløb vil blive efteropkrævet eller tilbagebetalt.

Særligt om genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a

Hvad angår genberegning efter lovens § 9 a, foreslås der også særlige regler til at håndtere overgangen til det nye regelsæt.

For køretøjer omfattet af genberegningsreglerne, som er registreret her i landet første gang senest den 17. december 2020, og som fra og med den 18. december skal have angivet den afgiftspligtige værdi som brugt i medfør af § 9 a, stk. 1, skal de hidtil gældende regler som udgangspunkt anvendes ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi som brugt.

Det vil dog efter anmodning være muligt at angive den afgiftspligtige værdi som brugt i medfør af § 9 a, stk. 1, efter de nye regler, hvis anmodning herom er fremsat over for Motorstyrelsen senest den 31. maj 2021. Eventuelle forskelsbeløb vil blive efteropkrævet eller tilbagebetalt.

Foreslåede ændringer vedrørende grøn ejerafgift og vægtafgift

Omlægning fra brændstofforbrug til CO2-udledning

I lovforslaget foreslås at omlægge den grønne ejerafgift fra at være baseret på en bils brændstofforbrug til at være baseret på dens CO2-udledning. Ændringen skal have virkning for biler, der indregistreres første gang i Danmark den 1. juli 2021 eller senere.

For de biler, som er indregistreret første gang i Danmark senest den 30. juni 2021, vil der fortsat skulle betales afgift opgjort efter brændstofforbruget.

Forhøjelse af grøn ejerafgift og udligningsafgift

Af lovforslaget fremgår, at den grønne ejerafgift og udligningsafgiften forhøjes årligt til og med 2026. Forhøjelserne vil gælde afgifterne opgjort efter både brændstofforbrug og CO2-udledning.

For en nærmere beskrivelse af de foreslåede ændringer henvises til lovforslagets tekst og Skatteministeriets fakta-ark.

Særligt vedrørende veterankøretøjer

I lovforslaget foreslås, at det såkaldte originalitetskrav ophæves. Veterankøretøjer har hidtil haft særligt lempelige afgiftsvilkår, hvis køretøjerne var mere end 35 år gamle og var i original stand. Kravet om original stand foreslås ophævet, hvorfor det fremadrettet alene vil være et krav, at køretøjet er mere end 35 år gammelt, for at det anses for et veterankøretøj. Der vil fortsat gælde fordelagtige afgiftsvilkår, men der foreslås også justeringer i disse vilkår.

Efter de gældende regler kan registreringsafgiften for et veterankøretøj ikke overstige afgiften beregnet på grundlag af 40 pct. af køretøjets oprindelige nypris inkl. moms, men eksklusive registreringsafgift (køretøjets oprindelige afgiftspligtige værdi). Det foreslås, at "loftet" på 40 pct. forhøjes til 75 pct. for veteranbiler, mens det for veteranmotorcykler vil være uændret.  

Det foreslås også, at der for veteranbiler ikke skal betales tillæg i registreringsafgiften for CO2-udledning, og at registreringsafgiften beregnes uden det foreslåede bundfradrag på 21.700 kr. for personbiler og 30.000 kr. for varebiler (begge beløb angivet i 2021-niveau). De hidtil gældende regler om tillæg og fradrag i registreringsafgiften som følge af brændstofeffektivitet foreslås ophævet.

Ændringerne foreslås at få virkning fra og med den 18. december 2020, men indtil loven er vedtaget og trådt i kraft, skal de hidtil gældende regler anvendes. Det forventes, at loven træder i kraft den 1. juni 2021. For veterankøretøjer, som afgiftsberigtiges i perioden fra lovforslagets fremsættelse den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021, vil registreringsafgiften efter lovens ikrafttræden skulle fastsættes på ny efter de nye regler. Motorstyrelsen vil efter den 1. juni 2021 tilbagebetale eller efteropkræve eventuelle forskelsbeløb.

Det gælder alle veterankøretøjer, som afgiftsberigtiges i denne periode, og som er ældre end 35 år, uanset om veterankøretøjet afgiftsberigtiges som et originalt eller uoriginalt veterankøretøj.

Originalitetskravet bortfalder fra den 1. juni 2020 for alle køretøjer, som er mere end 35 år gamle, uanset hvornår køretøjet er blevet afgiftsberigtiget. Ophævelsen af originalitetskravet omfatter således også veterankøretøjer, som er afgiftsberigtiget før lovforslagets fremsættelse den 18. december 2020.

Ændringerne vedrørende den foreslåede ophævelse af originalitetskravet omfatter både registreringsafgift, grøn ejerafgift og vægtafgift.

 

Vis billede: Tidslinje bilafgifter forslag 2020.jpg

Højreklik på billedet for at åbne det på en ny fane i en større udgave.