Dato for udgivelse
10 Dec 2020 10:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Nov 2020 09:38
SKM-nummer
SKM2020.515.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-26737/2019
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Ikke, etableret, landet, momsmæssig, henseende, momspligtig, leverancer, Østeuropa, opfyldt, postkasseselskaber, dokumentation, ejerforhold
Resumé

Sagen angik, om SKAT var berettiget til som sket at afmelde et kommanditselskab fra momsregistrering med den begrundelse, at selskabet der ubestridt ikke foretog momspligtige leverancer i Danmark ikke var etableret her i landet i momsmæssig henseende, jf. momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt.

Sagen blev behandlet skriftligt for landsretten.

Landsretten udtalte, at efter en samlet vurdering af det for landsretten foreliggende, herunder de omstændigheder, som var nævnt i byrettens begrundelse, fandt landsretten det ikke godtgjort, at selskabet var etableret i Danmark i momsmæssig henseende, da SKAT den 22. december 2015 traf afgørelse om afmeldelse af selskabets momsregistrering. Det, som selskabet havde anført, kunne ikke føre til en anden vurdering. Landsretten bemærkede herved, at selskabet ikke ud over en skriftlig vidneerklæring fra en speditør, havde ført bevis for det, som var oplyst i selskabets skriftlige indlæg.

Landsretten tiltrådte på den baggrund, at SKAT var berettiget til at afmelde selskabets momsregistrering, jf. momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt. (Stadfæstelse af SKM2019.385.BR)

Reference(r)

Momslovens § 49, stk. 1, 2 og 3. pkt.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2020-2, D.A.14.3

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom, SKM2019.385.BR

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelser, jr.nr. 16-0184315 

Appelliste

Parter

H1 K/S
(advokat CP)

mod

Skatteministeriet
(advokat David Auken)

Retten på Frederiksberg har den 21. maj 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS21306/2018).

Landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Ole Dybdahl og Uffe Habekost Sørensen (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Sagen er afgjort på skriftligt grundlag, jf. retsplejelovens § 387.

Det fremgår af CVR, at G1 pr. 4. januar 2019 ændrede navn til H1 K/S.

Påstande

Appellanten, H1 K/S, har nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal retablere selskabets momsregistrering, som blev inddraget af SKAT ved afgørelse af 22. december 2015.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Landsretten har i medfør af retsplejelovens § 297, stk. 1, tilladt H1 K/S at indhente en skriftlig vidneerklæring fra HD. Af vidneerklæring af 11. maj 2020 fremgår følgende spørgsmål og svar:

"1. Angiv fulde navn og adresse.

(anonymiseret, red. Skattestyrelsen)

2. Du vidner, da du er involveret i G2 en af leverandørerne til Appellanten. Forklar hvilken rolle du har i G2?

Vice VD och ansvarig för transporter och logistik.

3[a]. Hvad er din baggrund og kvalifikationer for at kunne varetage denne rolle?

Över 20 års erfarenhet inom branschen och räknas som Specialist gällande transporter till CIS länder. Senaste anställning var jag trafikchef för hela Östeuropa och CIS på internationell spedition, med ansvar för priser till säljare, leverantörsavtal etc.

3[b]. Er du involveret som ejer af G2 og hvis ja, hvad er din ejerandel?

Ja, 60% och resterande 40% ägs av min fru.

4.  Hvis ja til spørgsmål 3, hvornår blev du ejer af G2? När jag grundade företaget 2006.

5.  Redegør for selskabet G2, dvs hvornår blev selskabet etableret, hvad er selskabets adresse og selskabets omsætning, bare i hovedtal.

Grundat 2006 och senaste bokslut omsatte vi ~ 10 milj SEK.

6.  Redegør for G2’s service og produkt ydelser.

Spedition och förtullningar. GDP och ADR certifikat. Utfört transporter från olika länder i Europa till Irak, Iran, Kazakhstan, Ryssland, Ukraina m.m. www.hjemmeside.com

7.  I hvilke geografiske områder kan G2 varetage kundernes logistik behov?

Ukraina, Ryssland, Vitryssland, Europa, CIS länder, USA.

8.  Redegør for hvilke typer af kunder G2 har og hvilke typer af ydelser der leveres til kunderne?

Kunder inom alla möjliga branscher och stor andra speditioner i flera olika länder runtom i världen. www.hjemmeside.com

9.  Hvad er G2’s ekspertise områder? Östeuropa, CIS och förtullningar. www.hjemmeside.com

10.  Vi ved, at dine ydelser til H1 K/S ligger langt tilbage, men beskriv dit kendskab til G1.

Det är ett vanligt handelsföretag som jag utfört transporter åt.

11.  Beskriv hvilke ydelser G2 har leveret til G1.

Lastbilstransport

12.  I hvilken periode har G2 leveret ydelser til G1?

Början av 2013 till ca 2015.

13.  Hvem var G2’s kontakt personer hos H1 K/S?

Jag har haft kontakt både med Danmark och Ukraina, eftersom logistiken krävde kontakt med både säljare och köpare. Min primära kontaktperson var AJ i Danmark, som styrde H1 K/S's inköp och leveranser.

14.  Hvem instruerede G2 om de logistikopgaver der blev udført for H1 K/S?

Order kom alltid från H1 K/S i Danmark.

15.  Kan du huske hvem hos H1 K/S, der godkendte de fakturaer G2 har udstedte?

Det kan jag inte svara på men vill tro att det varit företagets direktör CP som i slutändan godkände betalningar.

16.  Hvorfra modtog G2 betalingen for de fakturaer der blev tilsendt H1 K/S?

Jag fick betalning från Danmark.

17.  Har G2 udført andre logistikopgaver fra andre virksomheder med adressen Y1-adr?

Ja.

18.  Hvis ja giv en beskrivelse kort af sådanne aktiviteter.

Främst transporter av läkemedel och medicinsk utrustning till Kiev/Ukraina.

19.  Angiv cirka perioden, hvor sådanne aktiviteter er blevet udført. Jag har utfört uppdrag i perioden 2000-2017.

20.  Hvem var G2’s kontakt personer hos sådanne virksomheder?

Hade kontakt med Köpare med huvudsakligen Säljaren på Y1-adr.

21.  Har du været på besøg på H1 K/S’ kontor på Y1-adr, Frederiksberg? Hvis ja, hvad så du på kontoret? Mødte du medarbejdere som du kendte fra dine speditionsopgaver?

Ja, jag har varit där flera gånger och minst 1 gång/året. Jag har under mina möten där träffat CP samt respektive account manager och vad jag förstår är det bara AJ kvar där nu. Under mina besök har deras anställda gått från 9 till 5 personer. Jag har inte haft transporter från Y1-adr de senaste åren."

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

H1 K/S har supplerende anført bl.a., at det med vidneerklæringen fra HD er fastslået, at alle aktiviteter omkring produkter og transporter heraf er styret af medarbejdere tilknyttet CPs virksomheder. HD henviser bl.a. til AJ, en her bosiddende person, som på tidspunktet var medejer af selskabets virksomhed.

Der skal ses bort fra ministeriets anbringende om, at selskabet ikke er en afgiftspligtig person, da dette spørgsmål aldrig har været behandlet af skattemyndighederne og således ikke indgår som en del af myndighedernes begrundelsen for at fratage selskabet dets momsregistrering. Desuden er spørgsmålet ikke blevet behandlet af byretten.

Det bestrides, at værnsreglen i momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt., har nogen betydning for sagen. Det forhold, at mindre momsrefusionsbeløb er udbetalt til selskabet, kan næppe udgøre et objektivt grundlag for at tage værnsreglen i anvendelse.

En "postkasseetablering" er det, som med et mere nutidigt udtryk beskrives som et "virtuelt kontor", der tilbydes af bl.a. kontorhoteller. På Y1-adr udøves der for H1 K/S en række funktioner, der typisk ikke tilbydes i forbindelse med virtuelle kontorer. Der udøves således for H1 K/S funktioner i form af bl.a. indgåelse af skriftlige aftaler med kunder og leverandører. Der er således ikke tale om en postkasseetablering eller et virtuelt kontor.

Langt hovedparten af de 22 selskaber, som CP er registreret som ejer af, er inaktive selskaber og oprindeligt stiftet med henblik på videresalg til internationale kunder. Det er helt sædvanligt, at advokatfirmaer med speciale i virksomhedsrådgivning og administration bruger egen adresse som adresse for klientvirksomheden.

Skatteministeriet har heroverfor anført bl.a., at den skriftlige vidneerklæring fra HD ikke udgør dokumentation for selskabets aktiviteter, ejerforhold, ansatte og forretnings og ledelsesmæssige tilknytning til Danmark.

Spørgsmålene til og svarene fra vidnet er summariske, og der er ikke fremlagt objektiv dokumentation for de forhold, som spørgsmålene angår i relation til den svenske speditørs påståede transporter for selskabet i årene 2013-2015.

Der ikke er grundlag for at afskære ministeriets anbringende om, at selskabet ikke kan anses for en afgiftspligtig person. Ministeriet er under sager for domstolene om skatteog afgiftsspørgsmål som udgangspunkt ikke er bundet af forløbet under den administrative behandling af sagerne.

Da momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt., er en værnsregel, er det ikke en betingelse for reglens anvendelse, at skattemyndighederne konkret skal påvise, at der foreligger svigagtige aktiviteter i det enkelte tilfælde.

Advokat CP har ifølge CVR aktive relationer til ca. 50 andre virksomheder med postadresse hos ham. Herudover har han ophørte relationer til ca. 140 virksomheder med samme postadresse. Disse omstændigheder skaber en formodning for, at der i sagen er tale om en "postkassevirksomhed" i Danmark. Denne formodning er ikke afkræftet af selskabet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagen angår, om SKAT, nu Skatteforvaltningen, var berettiget til at afmelde momsregistrering af G1, nu H1 K/S, som sket ved afgørelsen af 22. december 2015.

Landsretten tiltræder, at udtrykket "etableret" i momslovens § 49 skal forstås i overensstemmelse med EU-Domstolens dom af 28. juni 2007 i sag C-73/06, Planzer Luxembourg.

H1 K/S har som nævnt under sagens behandling for landsretten indhentet en skriftlig vidneerklæring fra HD. Selskabet har ikke derudover fremlagt dokumentation vedrørende selskabets forhold, men har alene oplyst om forholdene i processkrifter og skriftlige procedureindlæg.

Efter en samlet vurdering af det foreliggende, herunder de omstændigheder, som er nævnt i byrettens begrundelse, finder landsretten det ikke godtgjort, at selskabet var etableret i Danmark i momsmæssig henseende, da SKAT den 22. december 2015 traf afgørelse om afmeldelse af selskabets momsregistrering.

Det, som selskabet har anført, kan ikke føre til en anden vurdering. Landsretten bemærker herved, at selskabet ikke ud over vidneerklæringen fra HD har ført bevis for det, som er oplyst i selskabets skriftlige indlæg.

Herefter, og da det er ubestridt, at selskabet ikke havde leverancer i Danmark, tiltræder landsretten, at SKAT var berettiget til at afmelde selskabets momsregistrering, jf. momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt.

Landsretten har på den baggrund ikke anledning til at tage stilling til Skatteministeriets anbringende om, at selskabet ikke er en afgiftspligtig person, herunder selskabets indsigelse om, at der skal ses bort fra anbringendet.

Landsretten stadfæster herefter byrettens dom.

Efter sagens udfald skal selskabet i sagsomkostninger for landsretten betale 40.000 kr. til ministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der taget hensyn til sagens kompleksitet, omfang og forløb, herunder at sagen er afgjort på skriftligt grundlag.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 K/S inden 14 dage betale 40.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.