Dato for udgivelse
02 Dec 2020 14:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Oct 2020 14:32
SKM-nummer
SKM2020.489.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-20621/2019-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Nedsættelse, delvis, tilbagebetaling, ven, afslag, ikke, godtgjort, tilstrækkeligt, bestyrket, objektive, kendsgerninger, lånedokument, kontoudskrifter, bankkonti, sammenhæng, overførsel, indsætning
Resumé

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom om, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at en indsætning på hans bankkonto på kr. 125.000,- var delvis tilbagebetaling af et lån

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2020-2, A.A.8.2.1.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1 C.B.1.2.1.

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom, SKM2019.255.BR

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 14-3511007

Appelliste

Parter

A
(advokat Leo Jantzen ved advokat Natascha Kyhnau. Navne i henhold til proceduretilladelse)

mod

Skatteministeriet

(advokat Esben Lyshøj Jensen)

Københavns Byret har den 8. april 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS-293/2018KBH). SKM2019.255.BR

Landsdommerne Sanne Kolmos, Jacob Waage og Thomas Smed (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at As skatteansættelse for indkomståret 2011 genoptages.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af A, der har forklaret, at han lånte 150.000 kr. til SM, fordi det var hans gode ven. SM ville tilbagebetale pengene "lige så snart, det var på plads". SM lånte kun pengene i to dage, idet han ville få penge fra anden side i løbet af denne periode og derfor kun havde brug for lånet i kort tid. Han udarbejdede ikke en låneaftale med SM, fordi de var så gode venner.

Han overførte 150.000 kr. til SM via netbank. Han overførte først 10 kr. for at se, om overførslen gik igennem. Efter at SM telefonisk havde bekræftet, at overførslen på 10 kr. var modtaget, overførte han de 150.000 kr.

Han modtog tilbagebetalingen af de sidste 25.000 kr. på forskellige måder. SM afdrog på gælden, når han havde penge. Afdragene blev erlagt både kontant og ved kontooverførsler. De fleste afdrag blev erlagt kontant.

SM var lige blevet gift i Pakistan, og han havde brug for pengene til privatforbrug samt til flytning af sin familie fra Pakistan til Danmark, herunder køb af inventar til familiens nye bolig.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat. Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 25.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og forløb samt hovedforhandlingens varighed.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 25.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.