Dato for udgivelse
30 okt 2020 13:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 sep 2020 13:15
SKM-nummer
SKM2020.439.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
V.L. S–1329–20
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straffesag, forsvarerbeskikkelse, salær
Resumé

I en administrativ straffesag havde T vedtaget et bødeforlæg på 15.000 kr. for en grov uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven og tilsvarende bøde på vegne af selskabet.

Byretten fastsatte salær på 12.425 kr. med tillæg af moms som skal betales af det offentlige. Salæret blev fastsat ud fra en samlet vurdering af sagens omfang og karakter sammenholdt med at den blev sluttet med et bødeforlæg på 15.000 kr., der blev vedtaget af T.

Kendelsen blev kæret af Skattestyrelsen med påstand om, at salæret betales endeligt af T.

Landsretten stadfæstede med hensyn til salærets størrelse, men ændrede byrettens afgørelse, således at T skal betale salæret. Der var ikke oplyst omstændigheder, som giver grundlag for at fravige udgangspunktet om at det offentlige skal have regresret overfor T i samme omfang, som der efter de gældende regler i retsplejeloven består regresret for det offentlige overfor en sigtet.

Reference(r)

Lov om forsvarerbistand i skattestraffesager § 5

Retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledninge 2020-2. afsnit A.A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit A.C.3.3.6

Byrettens dom af 9. juni 2020 

Anklagemyndigheden

mod

T

Afsagt af Mette Søndergaard

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 7. april 2020 fra den for T beskikkede forsvarer, advokat RB.

Der blev fremlagt brev af 3. juni 2020 fra Skattestyrelsen.

Retten fastsatte salær på 12.425 kr. med tillæg af moms til advokat RB. Salæret betales af det offentlige.

Salæret er fastsat ud fra en samlet vurdering af sagens omfang og karakter sammenholdt med at den blev sluttet med et bødeforlæg på 15.000 kr., der blev vedtaget af T.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Vestre Landsrets kendelse af 1. afdeling 2. september 2020 

Parter

Skattestyrelsen kærer afgørelse om salær i den administrative skattestraffesag

mod

T

Som dommere fungerede landsdommerne Jens Røn, Erik P. Bentzen og Cecilie Kabel Revsbech.

Den 9. juni 2020 har byretten fastsat salær på 12.425 kr. med tillæg af moms til advokat RB, der har været beskikket som forsvarer for T i forbindelse med en administrativ skattestraffesag. Salæret betales af det offentlige.

Kendelsen er kæret af Skattestyrelsen med påstand om, at salæret til den beskikkede forsvarer betales endeligt af T, subsidiært at salæret til den beskikkede forsvarer nedsættes. Skattestyrelsen har til støtte herfor navnlig anført, at T vedtog et bødeforelæg på 15.000 kr. for en groft uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven, og at han på vegne af G1 vedtog et bødeforelæg på 15.000 kr. vedrørende det samme forhold. Forsvarerens tidsforbrug overstiger, hvad der normalt godkendes som relevant i lignende sager.

Advokat RB har telefonisk oplyst, at der ikke er bemærkninger til kæremålet. Landsretten afsagde

K e n d e l s e:

Ved brev af 3. juni 2020 til byretten meddelte Skattestyrelsen, at den administrative skattestraffesag var afsluttet med vedtagelse af bødeforelæg. Skattestyrelsen anførte samtidig, at salæret til den beskikkede forsvarer burde betales endeligt af T.

Byretten fastsatte den 9. juni 2020 salæret til den beskikkede forsvarer til 12.425 kr. plus moms og bestemte samtidig, at salæret skulle betales af det offentlige.

Efter § 5 i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte-og afgiftsstraffesag har den, som sagen vedrører, pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling i samme omfang, som en sigtet har pligt til at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter retsplejelovens regler.

Det fremgår af bestemmelsens forarbejder (lovforslag nr. 56 af 2. november 1983, bemærkningerne til § 4), at den tager sigte på de situationer, hvor straffesagen finder sin afslutning i skattemyndighedernes regi. Efter bestemmelsen skal det offentlige have regresret over for skatteyderen i samme omfang, som der efter de gældende regler i retsplejeloven består regresret for det offentlige over for en sigtet. De bestemmelser i retsplejeloven, der vil få betydning i de administrative skattestraffesager, er først og fremmest § 1008, stk. 1, stk. 2 og 4, samt § 1010, stk. 1.

Den administrative skattestraffesag mod T blev afsluttet ved, at han vedtog et bødeforelæg på 15.000 kr. for en groft uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven, og han vedtog samtidig på vegne af det pågældende selskab et bødeforelæg på 15.000 kr. vedrørende det samme forhold.

Der er ikke oplyst omstændigheder, som giver grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T herefter skal erstatte statskassens udgifter til den beskikkede forsvarer, jf. § 5 i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag og retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Det bemærkes, at byrettens afgørelse burde være truffet ved kendelse, jf. retsplejelovens § 1012, stk. 1.

Landsretten finder ikke grundlag for at ændre byrettens fastsættelse af salæret til den beskikkede forsvarer.

Landsretten ændrer derfor byrettens afgørelse, således at T skal erstatte statskassens udgifter til den beskikkede forsvarer.

T h i   b e s t e m m e s:

Byrettens afgørelse ændres, således at T skal erstatte statskassens udgifter til den beskikkede forsvarer.

Byrettens afgørelse om fastsættelse af salær til den beskikkede forsvarer, advokat RB, stadfæstes.

Sagen sluttet.