Dato for udgivelse
09 Sep 2020 09:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Jul 2020 08:41
SKM-nummer
SKM2020.369.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0005431
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Tilbagekaldelse, annullation, refusion, udbytteskat, udbytterefusion, pensionsplan, pensionskasse
Resumé

Landsskatteretten fandt, at en pensionsplan ikke havde været berettiget til refusion af udbytteskat. Pensionsplanen havde således ikke dokumenteret, at den havde ejet aktier, og at den havde modtaget udbytte af disse aktier, hvor der i forbindelse med udbetalingen af udbyttet var indeholdt udbytteskat. Betingelserne for refusion af udbytteskat var således ikke opfyldt, og SKAT havde været berettiget til at annullere den tidligere afgørelse. Det forhold, at SKAT havde anvendt ordet tilbagekaldelse, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsskatteretten udtalte, at pensionsplanen havde bevisbyrden for, om pensionsplanen var berettiget til refusion af udbytteskat, og at retten kunne efterprøve, om betingelserne for refusionen havde været til stede. Landsskatteretten stadfæstede herefter SKATs afgørelse.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 69 b, stk. 1
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Storbritannien og Danmark artikel 10, stk. 2, litra b
Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, § 27, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit A.B.4.1.4.2

Redaktionelle noter

For at sikre en effektiv anonymisering offentliggøres Landsskatterettens afgørelse i en redigeret og forkortet udgave.

SKAT har tilbagekaldt tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatter.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 (Pensionsplanen) stiftet i 2010 er en engelsk pensionskasse beliggende på adressen […], London […], United Kingdom.

SKAT har den 5. juni 2017 fremsendt en anmodning til HM Revenue & Customs om oplysninger om Pensionsplanen på adressen […], London […], United Kingdom.

SKAT har via kompetent myndighed den 24. august 2017 modtaget oplysninger fra det engelske skattevæsen, HM Revenue & Customs, dateret 9. august 2017, hvoraf fremgår, at man ikke har kunnet finde nogle data på Pensionsplanen, og at denne ikke er registreret på adressen […], London […], United Kingdom.

SKAT har behandlet en anmodning af 17. juni 2015 om udbetaling af udbytteskat, som SKAT ved afgørelse af 24. marts 2017 gav afslag på. Denne afgørelse har pensionsplanen ikke påklaget.

Til denne anmodning var følgende vedlagt:

 • "FFDocument2" fra HM Revenue & Customs - Erklæring i forhold til dobbeltbeskatnings-overenskomstens artikel 4 mellem Storbritannien og Danmark - denne erklæring er fra 9. april 2015 og har i denne form ikke været vedlagt tidligere anmodninger.
 • Deed’s, hvoraf fremgår:

-        Pensionsplanen er "Principal Employer" med adresse […], PO Box […], […], Charlestown, West Indies
-        A er trustee med adresse […], PO Box […], Dubai, UAE (Hotel) pr. 26. september 2012
-        A har ifølge "Trust Deed" haft en adresse i London: […], London, […] pr. 3. december 2010.

SKAT har efter anmodninger dateret i perioden 21. december 2012 - 7. maj 2015 fra Pensions-planens agent, G1 Limited (G1), udbetalt refusion af udbytteskat via G1 Limiteds bankkonto i F1-Bank.

G1 Limited har på vegne af Pensionsplanen sendt følgende anmodninger til SKAT om at få refunderet indeholdt udbytteskat på i alt 104.010.252 kr.

Med henvisning til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien har G1 på vegne af Pensionsplanen anmodet om at få refunderet udbytteskat vedrørende følgende aktier:

Aktie

Brutto-
Udbytte
i DKK

Refunderet
udbytteskat

G2 A/S A

84.720.000

10.166.400

G2 A/S B

248.160.000

29.779.200

G3 A/S - B

31.580.000

3.789.600

G4 Holding A/S

17.381.600

2.085.792

G5 A/S - B

53.470.000

6.416.400

F2-Bank A/S

52.650.000

6.318.000

G6 A/S

10.597.500

1.271.700

G7 A/S

15.620.000

1.874.400

G8 A/S

6.051.000

726.120

G9 A/S

7.638.000

916.560

G10 Holding A/S

4.690.000

562.800

G11 A/S B

182.280.000

21.873.600

G12 A/S B

25.750.000

3.090.000

G13 A/S

25.360.000

3.043.200

G14 A/S

76.134.000

9.136.080

G15 A/S

16.870.000

2.024.400

G16 A/S

7.800.000

936.000

Hovedtotal

866.752.100

104.010.252

Anmodningerne om refusion af udbytteskat var vedlagt følgende bilag:

 1. Blanket 06.003 ENG - Claim to Relief from Danish Dividend Tax.
 2. Credit Advice - udarbejdet af Pensionsplanens custodian G17 (G17).
 3. Power of Attorney til G1 Limited fra Pensionsplanen underskrevet af trustee A.

I de fremlagte blanketter (06.003), hvoraf flere ikke var underskrevet, er det erklæret, at Pensionsplanen er den retmæssige ejer af aktierne og er omfattet af dobbeltbeskatningsover-enskomsten mellem Danmark og Storbritannien. Blanketterne til de enkelte anmodninger er ikke attesteret for, at udbyttet er udbetalt til Pensionsplanen, hvilket heller ikke fremgår af den enkelte Credit Advice.

Af de fremlagte Credit Advices fremgår bl.a., hvilke aktier der er købt med angivelse af en "Security code" (benævnt (ISIN).

ISIN (International Securities Identification Number) er en entydig identifikation af et værdipapir. Dets struktur er defineret i ISO 6166. Værdipapirer, for hvilke disse fondskoder udstedes, omfatter obligationer, aktier og warrants m.fl. Aktiehandler gennemføres alene elektronisk med udgangspunkt i ISIN.

SKAT har anført, at der i flere Credit Advices er angivet forkert ISIN-nr. F.eks. er der i forbindelse med Pensionsplanens modtagelse af udbytte fra G5 A/S B aktier for 2013 og frem angivet ISIN-nr. DK[…], hvilket ISIN-nr. ifølge Nasdaq OMX udgik den 19. december 2012. Det korrekte ISIN-nr. for G5 A/S B er DK[…]. Ændringen skete på grund af ændring i aktiestørrelsen.

Tilsvarende er forkerte ISIN-nr. angivet på Credit Advices vedrørende aktier i G12 A/S B og G11 A/S B.

De omhandlede Credit Advices er udarbejdet af G17. G17 er licenced af "Offshore Finance Authority of Anjouan" på Comoro Øerne, ligesom G17 ifølge Credit Advices har tlf.nr. +269 […] hjemmehørende på Comoro Øerne. Adressen kan ikke verificeres på nettet, og telefonnummeret tilhører en anden virksomhed: F3-Bank.

Med udgangspunkt i at Pensionsplanen skal eje aktierne på tidspunktet for generalforsamlingsdagen (dagen før ex-datoen), er anskaffelsessummerne for Pensionsplanens køb af de aktier, som fremgår af anmodningerne, beregnet på baggrund af lukkekursen på sidste børsdag før ex-datoen.

SKAT har noteret sig, at den samlede beregnede beholdning af aktier den 18. til 19. marts 2015 har en beregnet anskaffelsessum på i alt 9.422.180.000 kr.

De beregnede anskaffelsessummer på de enkelte beholdninger fremgår af den følgende:

Beregnet
anskaffel-
sessum
i DKK

Kursdato

Aktie

Kurs

Antal
Aktier

Total

29-02-2012

G12 A/S B

166,00

2.300.000

DKK 381.800.000

21-03-2012

G6 A/S

128,90

1.800.000

DKK 232.020.000

G11 A/S B

813,50

2.200.000

DKK 1.789.700.000

22-03-2012

G3 A/S - B

458,70

1.000.000

DKK 458.700.000

29-03-2012

G9 A/S

113,50

500.000

DKK 56.750.000

30-03-2012

G7 A/S

391,60

500.000

DKK 195.800.000

12-04-2012

G2 A/S B

42.480,00

18.000

DKK 764.640.000

08-08-2012

G14 A/S

42,00

4.200.000

DKK 352.800.000

27-11-2012

G4 Holding A/S

188,00

1.000.000

DKK 188.000.000

11-12-2012

G5 A/S - B

1.390,00

200.000

DKK 278.000.000

28-02-2013

G12 A/S B

199,10

2.400.000

DKK 477.840.000

07-03-2013

G14 A/S

45,97

3.800.000

DKK 174.686.000

20-03-2013

G9 A/S

103,30

1.700.000

DKK 175.610.000

G11 A/S B

951,50

2.360.000

DKK 2.245.540.000

G13 A/S

155,20

620.000

DKK 96.224.000

21-03-2013

G3 A/S - B

576,00

930.000

DKK 535.680.000

G6 A/S

143,60

1.630.000

DKK 234.068.000

G8 A/S

105,00

5.100.000

DKK 535.500.000

G10 Holding A/S

226,90

380.000

DKK 86.222.000

05-04-2013

G7 A/S

347,10

820.000

DKK 284.622.000

11-04-2013

G2 A/S B

45.760,00

17.400

DKK 796.224.000

18-04-2013

G15 A/S

480,90

170.000

DKK 81.753.000

03-05-2013

G5 A/S - B

314,16

3.900.000

DKK 1.225.224.000

07-08-2013

G14 A/S

47,18

5.800.000

DKK 273.644.000

26-11-2013

G4 Holding A/S

204,00

1.410.000

DKK 287.640.000

05-12-2013

G5 A/S - B

358,30

1.960.000

DKK 702.268.000

26-02-2014

G12 A/S B

254,00

3.200.000

DKK 812.800.000

06-03-2014

G14 A/S

52,65

4.100.000

DKK 215.865.000

14-03-2014

G6 A/S

167,40

2.800.000

DKK 468.720.000

18-03-2014

F2-Bank A/S

145,70

4.600.000

DKK 670.220.000

19-03-2014

G13 A/S

356,00

1.300.000

DKK 462.800.000

20-03-2014

G3 A/S - B

522,00

1.100.000

DKK 574.200.000

G11 A/S B

245,80

2.000.000

DKK 491.600.000

21-03-2014

G8 A/S

127,50

2.300.000

DKK 293.250.000

24-03-2014

G10 Holding A/S

313,30

300.000

DKK 93.990.000

26-03-2014

G9 A/S

172,60

900.000

DKK 155.340.000

27-03-2014

G7 A/S

273,20

700.000

DKK 191.240.000

31-03-2014

G2 A/S A

62.500,00

4.200

DKK 262.500.000

G2 A/S B

65.000,00

8.700

DKK 565.500.000

03-04-2014

G15 A/S

551,50

300.000

DKK 165.450.000

08-05-2014

G5 A/S - B

468,10

1.700.000

DKK 795.770.000

07-08-2014

G14 A/S

51,35

12.800.000

DKK 657.280.000

27-11-2014

G4 Holding A/S

258,90

1.500.000

DKK 388.350.000

04-12-2014

G5 A/S - B

527,00

2.300.000

DKK 1.212.100.000

25-02-2015

G12 A/S B

322,50

2.700.000

DKK 870.750.000

05-03-2015

G14 A/S

54,00

11.700.000

DKK 631.800.000

12-03-2015

G6 A/S

219,20

1.600.000

DKK 350.720.000

18-03-2015

F2-Bank A/S

175,30

7.900.000

DKK 1.384.870.000

G13 A/S

614,50

1.500.000

DKK 921.750.000

19-03-2015

G8 A/S

154,20

1.800.000

DKK 277.560.000

G11 A/S B

341,90

20.000.000

DKK 6.838.000.000

25-03-2015

G10 Holding A/S

445,20

150.000

DKK 66.780.000

G15 A/S

868,50

150.000

DKK 130.275.000

26-03-2015

G3 A/S - B

571,50

1.300.000

DKK 742.950.000

G7 A/S

314,00

260.000

DKK 81.640.000

30-03-2015

G2 A/S A

15.810,00

40.000

DKK 632.400.000

G2 A/S B

16.410,00

100.000

DKK 1.641.000.000

G16 A/S

290,20

2.000.000

DKK 580.400.000

Alle aktier i danske børsnoterede selskaber er registreret hos VP Securities, som er den danske værdipapircentral.

Til denne registrering hører et værdipapirdepot i en dansk bank oprettet i en aktionærs navn. Et værdipapirdepot indeholder aktionærens aktiebeholdninger, som kan være sammensat af aktier i forskellige danske børsnoterede selskaber.  Et værdipapirdepot og dets beholdning kan også have flere ejere (benævnt et omnibusdepot).                       

Ved søgning i oplysninger fra VP Securities er der ikke fundet noget værdipapirdepot i en dansk bank, hvor hverken Pensionsplanen eller G17 er registreret som ejer.

Der er af Pensionsplanen bl.a. fremlagt følgende:

-        Client Custody Agreement af 12. februar 2012 indgået mellem G17 og Pensionsplanen (ikke underskrevet af parterne)
-        Client Brokerage Agreement af 29. februar 2012 indgået mellem G17 og Pensionsplanen (ikke underskrevet af parterne)
-        Securities Custody and Clearing Pricing Schedule af 29. februar 2012 indgået mellem G17 og Pensionsplanen (ikke underskrevet af parterne)
-        Global Master Securities Lending Agreement indgået mellem G17 og Pensionsplanen (ikke dateret og underskrevet af parterne).

Skatteankestyrelsen har bl.a. anmodet om regnskaber og bankkontoudtog for Pensionsplanen for 2012 - 2015 inkl., aftaler mellem Pensionsplanen og dennes trustee, om korrespondance mellem Pensionsplanen og G17, om aftale til regulering af G17s køb/salg af aktier m.v., om dokumentation for at Pensionsplanen var hjemmehørende i Storbritannien og G17s eksistens og om Pensionsplanens finansiering af aktierne.

Pensionsplanen har efterfølgende fremsendt bilag 17 og bilag 18, der er Custody Statements for køb og salg af aktier mellem Pensionsplanen og G17 samt Stock Loan Confirmations vedrørende Pensionsplanens aktieudlån til G17. Endvidere er fremlagt stiftelsesdokument, vedtægter m.v. for G17 samt dokumentation vedrørende Pensionsplanens beliggenhed i England benævnt bilag 21 - 27.

Pensionsplanen har uanset anmodning herom fra Skatteankestyrelsen ikke fremsendt bilag 24, der er benævnt "udskrift af hvem der var tegningsberettiget i G17".

Kammeradvokaten har på vegne af Skattestyrelsen bl.a. fremlagt dokumentation for, at A, der har været "investment manager/inter-dealer broker" hos G18 Ltd., er trustee for Pensionsplanen, og at han ejer G17, der er custodian, broker og låntager af de omhandlede aktier.

Kammeradvokaten har fremlagt dokumentation for, at der er unøjagtigheder i de fremlagte Custody Statements, idet ultimosaldo for f.eks. februar 2014 ikke stemmer overens med primosaldo for marts 2014.

Kammeradvokaten har endvidere fremlagt dokumentation for, at G17 havde en startkapital i 2012 på 41.000 GBP, hvoraf 24.000 GBP blev anvendt til betaling for brokerlicens og 17.000 GBP til husleje.

SKATs afgørelse
SKATs tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatter på i alt 104.010.252 kr. til Pensionsplanen tilbagekaldes, idet Pensionsplanen ikke har været berettiget til at modtage de refunderede udbytteskatter.

SKAT har anført:

"…
SKAT tilbagekalder afgørelserne, da Pensionsplanens skattepligtsforhold og hjemsted ikke er dokumenteret. SKAT har lagt vægt på at HM Revenue & Customs (HMRC) ikke kan identificere Pensionsplanen på adressen og at HMRC ikke har nogle data om Pensionsplanen.

I blanket 06.003 vedlagt de enkelte anmodninger erklæres det, at Pensionsplanen er den retmæssige ejer af aktierne og er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien. Erklæringen er dog ikke underskrevet af Pensionsplanen eller G17.

SKAT er af den opfattelse, at der ikke kan støttes ret på Credit Advices udstedt af G17, idet SKAT har konstateret:

 • Aktierne omhandler G5 A/S B med ISIN DK[…].
  • ISIN DK[…] udgik ifølge Nasdaq OMX den 19. december 2012.
  • Det korrekte ISIN nummer for G5 A/S B er DK[…]
 • Aktierne omhandler G12 A/S B med ISIN DK[…].
  • ISIN DK[…] udgik ifølge Nasdaq OMX den 28. november 2011.
  • Det korrekte ISIN nummer for G12 A/S B er DK[…]
 • Aktierne omhandler G11 A/S B for 2015 med ISIN DK[…].
  • ISIN DK[…] udgik ifølge Nasdaq OMX den 2. januar 2014.
  • Det korrekte ISIN nummer for G11 A/S B er DK[…]

Handel med aktier foregår alene elektronisk med udgangspunkt i ISIN registreringen, der kan derfor ikke opstå fejl i denne identifikation af aktier. Det er derfor SKATs opfattelse, at der ikke ligger reelle handler til grund for disse Credit Advices.

Pensionsplanen opfylder således ikke betingelserne for at få refunderet udbytteskatter af danske aktier, jf. artikel 4 og 10 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien.

SKAT har derfor refunderet de nævnte udbytteskatter til Pensionsplanen på et urigtigt grundlag, og SKAT tilbagekalder derfor de tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatter.

SKATs afgørelse er i overensstemmelse med det tidligere fremsendte forslag, idet Pensionsplanen ikke er fremkommet med dokumentation for deres påstande i deres indsigelse af 23. april 2018.

Kammeradvokaten vil på vegne af SKAT rejse krav om tilbagebetaling og erstatning over for Pensionsplanen.

Det kan i øvrigt oplyses, at det er SKATs opfattelse, at udbetalingerne til Pensionsplanen indgår som led i et større internationalt kompleks, som SKAT har anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) som formodet svindel mod den danske stat. SKAT har anmeldt komplekset som omfattet af straffelovens § 279 ved uberettiget tilbagesøgning af indeholdt udbytteskat, hvor den ansøgende pensionskasse ikke ejer eller har ejet de aktier, som fremgår af anmodningerne, og hvor udbytterne vedrørende de aktier, som fremgår af anmodningerne, ikke er tilgået den ansøgende pensionskasse."

SKAT har tillige anført:

"Advokatfirmaet R1 har på Pensionsplanens vegne gjort gældende, at Pensionsplanen har været retmæssig ejer af de omhandlende aktier, og at tilbagesøgningen af den indeholdte kildeskat har været retmæssig.

Det anføres i indsigelsen, at Pensionsplanen er skattemæssigt hjemmehørende i Storbritannien, og at Pensionsplanen er uforstående over for at de engelske skattemyndigheder (HMRC) ikke kan identificere Pensionsplanen på adressen […]. Pensionsplanen har ikke med indsigelsen fremsendt dokumentation for, hvor de er hjemmehørende, men henviser alene til, at Pensionsplanen har modtaget SKATs forslag til afgørelse, der var fremsendt til denne adresse.

Af indsigelsen fremgår også, at Pensionsplanen ikke har viden om, hvorfor blanket 06.003 ikke er underskrevet eller hvorfor der er angivet forkert ISIN nr. for nogle aktier, idet det er professionelle aktører, der har stået for de enkelte aktiehandler og for tilbagesøgning af den danske udbytteskat. Pensionsplanen er af den opfattelse, at der ved angivelse af forkert ISIN nr. må være sket en menneskelig fejl hos G17 i forbindelse med deres interne registrering af aktierne.

Advokatfirmaet R1 har ikke med sin indsigelse fremlagt dokumentation for:

 • At Pensionsplanen har købt aktierne
 • At Pensionsplanen har modtaget udbytte af aktierne
 • At der er indeholdt udbytteskat af aktieudbytterne

Tilsvarende har Advokatfirmaet R1 ikke fremlagt dokumentation for, at Pensionsplanen er hjemmehørende og skattepligtig i Storbritannien. Det forhold, at Pensionsplanen har modtaget SKATs forslag til afgørelse, dokumenterer ikke, at Pensionsplanen er hjemmehørende og skattepligtig til Storbritannien.

Advokatfirmaet R1 har derfor ikke dokumenteret, at Pensionsplanen opfyldte betingelserne for at få refunderet indeholdte udbytteskatter af de pågældende aktier.

SKAT træffer derfor afgørelse i overensstemmelse med det tidligere fremsendte forslag.

Kammeradvokaten vil på vegne af SKAT rejse krav om tilbagebetaling og erstatning over for PENSIONSPLANEN."

Pensionsplanens opfattelse
Pensionsplanen har nedlagt principal påstand om, at SKATs afgørelse af 4. maj 2018 er ugyldig for den del, der vedrører refusion af udbytteskatter til Pensionsplanen i 2012 og 2013, og at SKATs afgørelse af 4. maj 2018 ændres for den del, der vedrører refusion af udbytteskatter til Pensionsplanen udbetalt i 2014 og 2015, således at SKATs tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatter til Pensionsplanen i 2014 og 2015 stadfæstes.

Subsidiært er nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse af 4. maj 2018 ændres, således at SKATs tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatter til Pensionsplanen på i alt 104.010.252 kr. stadfæstes.

Pensionsplanen har anført, at den blev stiftet i 2010 og er en engelsk Pension Scheme, der efter interne engelske regler er fritaget for skattepligt, og som efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og England er berettiget til en reduceret - 15 % - kildeskat på udbytteudlodninger fra Danmark.

Sagen omhandler det forhold, at SKAT i den påklagede afgørelse har tilbagekaldt de tidligere afgørelser, hvorved SKAT anerkendte Pensionsplanens ret til at få udbetalt en del af den indeholdte udbytteskat.

Pensionsplanen [har] tillige anført:

"1. Baggrunden for investeringerne

Pensionsplanen (Pensionsplanen) blev stiftet i december 2010, jf. Registration Certificate, der fremlægges som bilag 2. Pensionsplanen har siden stiftelsen foretaget en lang række investeringer i både engelske og udenlandske (ikke-engelske) værdipapirer, finansielle produkter og kontrakter m.m.

I februar 2012 indgik klager aftale med brokerselskabet G17.

G17 var, frem til selskabets ophør i november 2016, registreret på Comorerne med et svarende til Dansk CVR.nr. […]. G17 var autoriseret og reguleret af de finansielle myndigheder på Comorerne, og havde licens til at drive "Security Broker & Custodian" virksomhed.

I forbindelse med samarbejdet mellem klager og G17 blev der indgået en række rammeaftaler, som dannede grundlag for samarbejdet. Disse bestod af følgende:

Som bilag 3 fremlægges Client Custody Agreement mellem klager og G17 af 29. februar 2012.

Som bilag 4 fremlægges Client Brokerage Agreement mellem klager og G17 af 29. februar 2012.

Som bilag 5 fremlægges den prisaftale der er indgået mellem klager og G17, hvor G17s honorar for sine ydelser fremgår.

Som bilag 6 og bilag 7 fremlægges Global Master Securities Lending Agreement og tilhørende SideLetter indgået mellem klager og G17 den 29. februar 2012.

Disse dokumenter tjente til at danne grundlag for de investeringer klager valgte at foretage i de efterfølgende år, både for så vidt angår investeringer i danske aktier som i en lang række andre værdipapirer.

Klager har ikke - og har aldrig haft - nogen sammenfaldende interesser med G17.

SKAT skriver i deres afgørelse af 4. maj 2018, at man ikke har kunne "verificere eksistensen af G17 angiveligt hjemmehørende på Comoro-ørerne". (egen understregning).

At SKAT ikke har kunne verificere eksistensen af G17 kan naturligvis skyldes flere årsager, herunder, at SKAT har ledt efter selskabet på Comoro-ørerne og ikke på Comorerne. Mere sandsynligt skyldes det dog formentlig, at G17 ophørte med at eksistere den 28. november 2016, jf. bilag 8. Som det fremgår af bilag 8, så bekræftes G17 opløst med virkning fra 28. november 2016, hvilket til gengæld samtidig må bekræfte, at G17 frem til denne dato rent faktisk eksisterede.

I december 2012 - 2 år efter stiftelsen - begyndte klager, efter anbefaling fra blandt andet G17, at orientere sig imod investeringer i danske aktier.

2. De foretagne investeringer

På den baggrund foretog klager i perioden fra 2012 til 2015 samlet 58 handler i danske børsnoterede aktier. Alle aktierne udbetalte udbytte, hvor der blev indeholdt sædvanlig kildeskat på udbyttet, og hvor klager, efter bestemmelserne i artikel 10 i den dansk-engelske dobbeltbeskatningsoverens-komst, efterfølgende tilbagesøgte en del af den indeholdte udbytteskat.

Med henblik på at give Landsskatteretten en bedre forståelse af de foretagne handler, fremlægges i det følgende dokumentation for en repræsentativ handel inklusiv efterfølgende tilbagesøgning af indeholdt kildeskat.

Dokumentationen for de øvrige 57 handler kan fremlægges, såfremt Skatteankestyrelsen måtte ønske dette.

2.1 Handel med aktier i F2-Bank A/S af 18. marts 2014

Som bilag 9 fremlægges bekræftelse på køb af aktiepost i F2-Bank A/S af 18. marts 2014.

Som bilag 10 fremlægges udskrift af account statement, hvoraf fremgår, at de pågældende aktier er købt og er registreret i depot som tilhørende klager.

Både bilag 9 og 10 bekræfter således, at klager var ejer af den pågældende aktiepost på det tidspunkt, hvor udbyttet blev deklareret på den ordinære generalforsamling i F2-Bank A/S den 18. marts 2014.

Det skal understreges, at ovenstående dokumentation for købet af (og dermed ejerskabet til) aktierne er helt almindelig dokumentation for aktiekøb. Denne er ligeledes den eneste form for dokumentation for aktiekøb, og der findes ingen anden måde at dokumentere sit ejerskab til en given aktie på. Siden eksistensen af egentlige fysiske aktiebrev ophørte, har ejere af aktier ikke modtaget anden dokumentation for ejerskabet end købsnota og kontoudtog.

Som bilag 11 fremlægges Credit Advice udstedt af G17. Denne Credit Advice er klagers bekræftelse fra sin broker på (og dokumentation for) følgende forhold:

 1. At klager ejede den pågældende aktiepost på tidspunktet for vedtagelsen af udlodningen.
 2. At klager modtog udbyttet, der relaterede sig til den pågældende aktiebeholdning.
 3. At klager havde fået indeholdt 27% i kildeskat i forbindelse med udlodningen.

Det fremgår således direkte af bilag 10 og 11, der begge er modtaget direkte fra G17, at klager havde aktierne i sin besiddelse på udlodningstidspunktet, og at klager faktisk modtog det vedtagne udbytte efter fradrag af den indeholdte udbytteskat på udlodningen.

**********

Som nævnt har klager igennem mange år foretaget investeringer i værdipapirer i en lang række forskellige lande. For ikke at skulle sætte sig ind i tilbagesøgningsproceduren i hvert enkelt land, har klager gennem flere år anvendt forskellige professionelle serviceudbydere til at stå for den praktiske tilbagesøgning af indeholdt kildeskat efter de regler der gælder for investeringer i det pågældende land.

I forbindelse med de foretaget handler i danske børsnoterede aktier valgte klager at indgå aftale med G1, der udbyder den service at tilbagesøge indeholdt udbytteskat for udenlandske investorer. Klager udstedte derfor en fuldmagt til G1, således at de på vegne af klager kunne tilbagesøge den del af den indeholdte kildeskat som dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og England giver mulighed for.

I forbindelse med tilbagesøgningen af den indeholdte kildeskat indsendte G1, på vegne af klager, en anmodning om refusion af en del af den indeholdte udbytteskat. Den til SKAT fremsendte anmod-ning om refusion indeholdt samtlige de informationer som SKAT dengang, og nu, efterspurgte, for at kunne træffe beslutning om refusion af den indeholdte udbytteskat. Anmodningen fra G1 indeholdt således følgende dokumenter:

 1. Blanket 06.003 ENG - Claim to Relief from Danish Dividend Tax
 2. En fuldmagt til G1, ligeledes fremlagt som bilag12
 3. Credit Advise fra G17

På baggrund af disse dokumenter tilbagesøgte G1 den i henhold til dobbeltbeskatningsoverens-komsten for meget indeholdte kildeskat, på de danske aktier som klager ejede på udlodningstids-punktet.

Efter SKATs gennemgang af ovenstående materiale traf SKAT beslutning om at udbetale den for meget indeholdte kildeskat, idet Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og England alene er berettiget til at indeholde 15% i kildeskat.

ANBRINGENDER

Til støtte for den principale påstand

Til støtte for klagers principale påstand skal klager gøre opmærksom på, at den ordinære ligningsfrist for indkomståret 2012 udløb 1. maj 2016 mens den ordinære ligningsfrist for indkomståret 2013 udløb 1. maj 2017.

SKAT varslede den påtænkte ændring ved deres foreløbige afgørelse af 23. marts 2018, hvor den ordinære ligningsfrist for både indkomståret 2012 og 2013 var udløbet.

SKAT har ikke, hverken i deres foreløbige eller i deres endelige afgørelse, tilkendegivet at man har foretaget en ekstraordinær genoptagelse. Det må derfor lægges til grund, at nærværende sag alene skal afgøres efter reglerne i Skatteforvaltningslovens § 26 omkring den ordinære ligningsfrist.

Af klagers i alt 17 anmodninger om tilbagesøgning af for meget indeholdt udbytteskat, er 8 indsendt i 2012 og 2013. Da den ordinære ligningsfrist ikke giver hjemmel til at trække afgørelser truffet i 2012 og 2013 tilbage, er SKATs afgørelse ugyldig for så vidt angår tilbagekaldelsen af disse afgørelser.

Det er klagers påstand, at Landsskatteretten - hvis de skulle komme frem til, at SKAT er berettiget til at ændre deres tidligere afgørelse, som anført i SKAT i deres afgørelse af 4. maj 2018 - må finde, at de 8 afgørelser om refusion af udbytteskat som SKAT har foretaget i 2012 og 2013, ikke kan omgøres, da fristen for en sådan omgørelse er udløbet.

Til støtte for anden del af klagers principale påstand, henvises til gennemgangen nedenfor vedrøren-de klagers subsidiære påstand.

Til støtte for den subsidiære påstand

Til støtte for den nedlagte subsidiære påstand gøres det overordnet gældende, at klager har været retmæssig ejer (beneficial owner) af de omhandlede aktier på tidspunktet for generalforsamlingens vedtagelse af udbytteudlodningerne.

I den forbindelse skal det understreges, at det efter danske regler er ejeren af aktierne kl. 23:59:59 på dagen for generalforsamlingens vedtagelse at udbytteudlodningen, der anses for at være den retmæssige ejer af det udloddede udbytte, og dermed også den der er berettiget til at tilbagesøge den indeholdte danske udbytteskat på aktierne.

SKAT har i deres afgørelse af 4. maj 2018 lagt afgørende vægt på, at klagers skattepligtsforhold og hjemsted ikke er dokumenteret, og at HM Revenue & Customs (HMRC) efter det oplyste ikke har nogen oplysninger om klager.

Som det fremgår af bilag 2, der er et registreringscertifikat (på engelsk "Registration Certificate") udstedt af netop HMRC, er klager blevet registreret som en Pension Scheme hos HMCR den 8. december 2010. Af registreringscertifikatet fremgår det ligeledes, at klager er blevet tildelt et "Pension Scheme Tax Reference" (en form for skatteidentifikationsnummer), samt at klager fra samme dato er blevet fritaget for skattepligt. Klager er således lovformeligt stiftet og registreret som "Pension Scheme" i henhold til de enkelske regler.

Klager har således både dokumenteret hjemsted (England), og at klager er skattepligtig til England (dog fritaget), og klager er således fuldt berettiget til overenskomstfordelene i dobbeltbeskat-ningsoverenskomsten mellem England og Danmark, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens Artikel 4.

Klager har modtaget dokumentation fra G17 på at have ejet, og været i besiddelse af de omhandlede aktier, på tidspunktet for vedtagelsen af udbytteudlodning fra det udloddende danske selskab.

Klager har yderligere modtaget dokumentation for at have modtaget udbytteudlodningen eksklusiv den indeholdte kildeskat. Således har klager også modtaget dokumentation for, at der på den pågældende udbytteudlodning rent faktisk har været indeholdt dansk kildeskat på 27%.

Da dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og England nedsætter kildelandets (Danmarks) ret til kildeskat på udbytteudlodninger til engelske selskaber til 15%, opfylder klager således betingelserne for at få refunderet den overskydende del af den indeholdte kildeskat, jf. artikel 10 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem England og Danmark.

Klager har således været berettiget til at modtage refusion af den indeholdte kildeskat på udbytteudlodningerne, og det er derfor med urette, at SKAT ved den påklagede afgørelse tilbagekaldt sin tidligere begunstigende forvaltningsakt.

**********

SKAT har i afgørelsen af 4. maj 2018 på side 3 oplyst, at det er SKATs opfattelse, at refusionerne til klager skulle være formodet svindel, og det fremgår ligeledes, at SKAT har anmeldt denne - og tilsyneladende andre - sager til SØIK som følge at det en mistanke om, at klager ikke skulle have ejet de aktier, som ligger til grund for tilbagesøgningerne, og som følge af en mistanke om, at klager ikke skulle have modtaget selve udbytteudlodningen fra det udloddende selskab.

Helt grundlæggende synes disse påstande ganske løsrevet fra sagens faktiske omstændigheder, og klager kan ikke genkende det billede, SKAT tegner ved denne beskrivelse.

Klager har foretaget sædvanlige investeringer i danske aktier. Samtlige disse investeringer - herunder ejerskabet og modtagelsen af udbytteudlodningerne - har udmøntet sig i helt sædvanlige registreringer og posteringer på klagers konto hos G17.

Den dokumentation, der er fremlagt ved nærværende klage, er helt sædvanlig, og normalt også fuldt tilstrækkelig dokumentation for både ejerskab og pengestrømme. Den omhandlede dokumentation svarer ganske til den dokumentation, SKAT fortsat anbefaler man vedlægger sin anmodning om refusion af indeholdte kildeskatter, og dokumentationen svarer ganske til den dokumentation, SKAT har krævet gennem mange års fast praksis.

Klager har på intet tidspunkt haft grundlag for at betvivle validiteten af den dokumentation, klager har modtaget fra G17, og klager har fortsat intet belæg for at betvivle, at de posteringer og registreringer, der fremgår af materialet fra G17 ikke skulle være korrekte.

I afgørelsen af 4. maj 2018 begrunder SKAT da heller ikke, hvorfor klager efter deres opfattelse ikke skulle være ejer af aktierne, eller hvorfor de ikke er af den opfattelse, at udbyttet for aktierne er tilgået klager.

Som det fremgår af afsnittet "Skats endelige afgørelse" på side 15 i bilag 1, begrunder SKAT - ud over et par administrative forhold omkring et forkerte ISIN nr. og en ikke underskrevet blanket - primært deres afgørelse med;

 1. At klager ikke har dokumenteret at være skattemæssigt hjemmehørende i England og
 2. At klager ikke har dokumenteret købet af aktierne, modtagelsen af udbyttet på aktierne og at der er indeholdt udbytteskat på aktieudbytterne.

At klager er etableret og skattemæssigt hjemmehørende i England har klager dokumenteret med bilag 2, mens klager har dokumenteret de øvrige forhold med bilagene 9-11.

I deres afgørelse nævner SKAT også en række andre forhold. Da SKAT ikke rigtig konkludere på disse punkter, og ikke medtager dem i deres endelige begrundelse, er det dog svært at vurdere, præcis hvor meget vægt SKAT har lagt på disse forhold.

Vi vil derfor kort adresserer disse forhold nedenfor.

Administrative forhold omkring manglende underskrift af Blanket 06.003 og forkert ISIN nr.

Ved anmodningen om tilbagesøgning af indeholdt kildeskat, vedlagde G1 blanketten "06.003 ENG - Claim to Releif from Danish Dividend Tax", der er en blanket udarbejdet af SKAT netop til dette formål. Blanketten findes på SKATs hjemmeside, og skal anvendes af alle udenlandske investorer der tilbagesøger dansk kildeskat på udbytteudlodninger fra Danmark.

I SKATs afgørelse af 4. maj 2018 nævner SKAT, at en eller flere af disse blanketter ikke er underskrevet af G1 eller klager. Af blanketten ikke er underskrevet af klager skyldes det faktum, at klager har uddelegeret hele processen omkring tilbagesøgning af udbytteskatter til G1.

Hvorfor G1 ikke har underskrevet en eller flere af disse blanketter, kan klager naturligvis ikke redegøre for, men det virker i denne sammenhæng også mindre vigtigt. Ved at underskrive den pågældende blanket erklæres det, at klager er retmæssig ejer af aktierne, og omfattet af dobbelt-beskatningsoverenskomsten mellem England og Danmark.

At blanketten mangler en underskrift ændrer ikke ved det faktum, at de forhold som blanketten erklærer sig om, rent faktisk er opfyldt.

Det må i øvrigt formodes, at dette også har været SKATs opfattelse, da SKAT ved modtagelsen af blanketten har valgt at refundere den tilbagesøgte udbytteskat, uden at kræve blanketten underskrevet.

Hvis underskriften på blanketten var af relevans, ville SKAT naturligvis ikke have godkendt den oprindelige ikke-underskrevne ansøgning. Det bemærkes i den forbindelse, at der jo er tale om et særdeles let konstaterbart forhold, som SKAT naturligvis har været opmærksom på i forbindelse med, at de traf afgørelse om refusion af den indeholdte kildeskat.

Den påklagede afgørelse indeholder en tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt. Dette kan naturligvis alene ske på baggrund af nye forhold, der ikke har været SKAT bekendt på tidspunktet for den oprindelige afgørelse. Det forhold, at en eller flere blanketter tilsyneladende ikke var underskrevet på tidspunktet for ansøgningen, er ikke et nyt forhold, der kan begrunde tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt, idet SKAT var bekendt med den manglende underskrift af blanketten på tidspunktet for den oprindelige afgørelse.

Sammen med anmodningen, har G1 ligeledes vedlagt en "Credit Advice" fra G17, der som nævnt ovenfor dokumenterer, at klager er ejer af de pågældende aktier, og at klager har modtaget udbytte fra aktierne efter indeholdelse af kildeskat.

SKAT oplyser i deres afgørelse af 4. maj 2018, at de ikke mener der kan støttes ret på disse Credit Advise, da der for en mindre del af dem (9 af 58) er blevet anvendt et forket ISIN nr. på den vedlagte Credit Advice.

Umiddelbart virker det underligt, at SKAT kan være af den opfattelse, at der helt generelt ikke kan støttes ret på de modtagne Credit Advice, fordi der fremgår et forkert ISIN nr. på 15% af de indsendte Credit Advise.

Samtidig skal det endnu engang understreges, at den påklagede afgørelse indeholder en tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt. Dette kan naturligvis alene ske på baggrund af nye forhold, der ikke har været SKAT bekendt på tidspunktet for den oprindelige afgørelse. Det forhold, at en eller flere blanketter tilsyneladende skulle indeholde forkerte ISIN numre er ikke et nyt forhold, der kan begrunde tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt.

Det synes specielt bemærkelsesværdigt, at SKAT jo allerede har undersøgt tilbagesøgningsblanket-terne og truffet positive forvaltningsaktier omkring udbetaling af anseelige beløb. Dette ville SKAT naturligvis ikke gøre, såfremt de forkerte ISIN numre havde relevans for retmæssigheden af klagers refusion. Det må derfor lægges til grund, at SKAT har været bekendt med dette forhold i forbindelse med at man traf afgørelse om refusion af den indeholdte kildeskat, og at dette ikke har foranlediget SKAT til at problematisere forholdet i forbindelse med den oprindelige sagsbehandling.

SKAT skriver - helt korrekt - at det ikke er muligt, at foretage direkte elektroniske aktiehandler uden at bruge det korrekte ISIN nr.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at de indsendte Credit Advise ikke er en handels-bekræftelse genereret ved aktiekøbet, men er et - af G17 - udarbejdet dokument, der dokumen-terer, at klager var ejer af aktierne på udbyttetidspunktet, og at klager har modtaget udbytte med fradrag af dansk kildeskat.

Som det fremgår af de vedlagte købsnota fra de omhandlende aktiehandler, er disse alle påført det korrekte ISIN nr., og aktierne er således handlet på de rigtige ISIN nr.

Hvordan et forkert ISIN nr. på et internt udarbejdet dokument, der intet har med erhvervelsen af aktierne af gøre, kan medføre, at SKAT ikke mener der kan støttes ret på disse Credit Advice virker ikke logisk. Særligt ikke, når det rigtige ISIN nr. er anført på de egentlige købsnota.

Ejerskabet ikke registreret i værdipapirdepot
Uden at tage egentlig stilling til betydningen af det anførte, skriver SKAT i deres afgørelse af 4. maj 2018, at hverken G17 eller klager er registreret som ejere af et værdipapirdepot i en dansk bank.

Hertil bemærkes indledningsvist, at dette er forhold, SKAT kunne have undersøgt i forbindelse med, at man traf afgørelse om udbetaling af den indeholdte kildeskat. Det synes derfor ganske bemærkelsesværdigt, at SKAT nu lægger vægt på dette forhold, som man ikke fandt anledning til at undersøge i forbindelse med at man traf beslutning om udbetaling af den indeholdte kildeskat

Som vi formoder at SKAT er fuldstændig klar over, så er der tusindvis af mæglere/brokere over hele verden, der helt legitimt er berettiget til at handle danske aktier med deres kunder, uden at hverken de eller kunden har et værdipapirdepot i en dansk bank.

Dette er tilfældet når flere udenlandske mæglere/brokere handler via hinanden. Her vil den "nederste" af de udenlandske brokere typisk have et værdipapirdepot (i form af en Omnibus account) i en dansk bank, mens de øvrige udenlandske brokere/mæglere ikke nødvendigvis vil have en sådan konto/depot i en dansk bank.

G17 kan således have erhvervet de pågældende aktier enten direkte, eller via andre brokere, fra en af de store spillere på markedet (F4-Bank, F5-Bank, F6-Bank eller andre) uden at dette nødvendigvis ville blive registreret i et værdipapirdepot i en dansk bank.

SKATs opfattelse omkring det påståede manglende ejerskab til aktierne er da også direkte i modstrid med den fremlagte købsnota i bilag 9 som klager har modtaget direkte fra G17, ligesom påstanden er i direkte modstrid med det faktum, der fremgår af klagers account statement fremlagt som bilag 10.

**********

Skat har yderligere argumenteret for, at selve udbyttebetalingen fra det udbyttebetalende selskab ikke skulle være tilgået klager. Dette er ligeledes ikke korrekt.

Således fremgår det direkte af den account statement (bilag 10), klager har modtaget fra G17, at udbyttet eksklusiv indeholdt kildeskat er krediteret klagers konto. Bilaget udstedt af G17 dokumenterer således både at selve udbytteudlodningen er krediteret klagers konto, men også, at der er indeholdt kildeskat på udlodningen.

På denne baggrund må det anses for dokumenteret, at udbytteudlodningen er tilgået klager - ganske i overensstemmelse med ejerskabet.

Som nævnt ovenfor har klager har på intet tidspunkt haft grundlag for at betvivle validiteten af den dokumentation, klager har modtaget fra G17 og klager har fortsat intet belæg for at betvivle, at de posteringer og registreringer, der fremgår af materialet fra G17 ikke skulle være korrekte."

Skatteankestyrelsens kontorindstilling
Skatteankestyrelsen har den 4. oktober 2019 udsendt kontorindstilling i sagen, hvori SKATs afgørelse er indstillet stadfæstet.

Skattestyrelsens sammenfattende indlæg af 18. oktober 2019

"Skatteankestyrelsens j.nr. 18-0005431 - Pensionsplanen - Skattestyrelsens sammenfattende indlæg

Påstand
SKATs (nu Skattestyrelsen) afgørelse af 4. maj 2018 stadfæstes.

Sagens tema
Sagen angår, om pensionsplanen var berettiget til udbytterefusion.

Skattestyrelsens vurdering
Pensionsplanen har ikke dokumenteret, at den ejede de aktier, som har dannet grundlag for refusion af indeholdt udbytteskat. Skattestyrelsen er således enig i Skatteankestyrelsens kontorindstilling af 4. oktober 2019.

Pensionsplanen har - trods Skattestyrelsens bemærkninger om manglende dokumentation og Skatteankestyrelsens materialeforespørgsler på kontormødet den 15. maj 2019 - ikke fremlagt dokumentation for, at pensionsplanen skulle have købt aktier og modtaget nettoudbytte, endsige have ret til refusion af indeholdt udbytteskat, jf. også Skatteankestyrelsens kontorindstilling, s. 2, næstsidste afsnit. Forholdet er videre det, at den "dokumentation", som pensionsplanen fremlægger, er utroværdig.

Som det fremgår af Skatteankestyrelsens kontorindstilling, s. 2, næstsidste afsnit, har pensionsplanen heller ikke dokumenteret, at den er hjemmehørende i Storbritannien, eller at den er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Storbritannien.

Pensionsplanen har i det hele taget ikke indsendt indlæg eller fremlagt bilag siden den 24. august 2018.

De tidligere fremlagte bilag er mangelfulde, og de kan ikke tjene som dokumentation for, at pensionsplanen skulle have ejet aktier. Dette er i sig selv mistillidsskabende - særligt fordi materialet angiveligt skulle dokumentere aktiehandler for mange milliarder kroner. Dertil kommer, at pensionsplanens egenkapital i det hele er udokumenteret, og at der ikke er nogen dokumentation for, hvordan pensionsplanen skulle have finansieret de massive aktiekøb.

Pensionsplanen har således ikke dokumenteret at have ejet aktier.

Endelig er pensionsplanens historie om aktiebesiddelser i et ekstraordinært stort omfang - herunder bl.a. 1 % af de samlede aktier i G11 den 19. marts 2015 med en værdi på 6,8 mia. kr. - fuldstændig urealistisk, uden sammenhæng og uden skyggen af dokumentation.

Mere uddybende bemærker Skattestyrelsen følgende:
(udeladt)

Pensionsplanens sammenfattende indlæg af 15. november 2019
Pensionsplanen har udtalt sig således:

"Med henvisning til Skatteankestyrelsens kontorindstilling skal klager hermed vende tilbage. Det bemærkes at den nedlagte påstand fastholdes.

Skatteankestyrelsen har på kontormødet efterspurgt en mængde dokumentation, som klager delvist har fremskaffet. De punkter, der blev beskrevet på kontormødet vil i det følgende blive gennemgået:

Vedrørende årlige regnskaber bemærkes at det ikke på kontormødet blev aftalt at disse skulle fremlægges (således som Skatteankestyrelsen skriver i kontorindstillingen). I stedet blev det aftalt at klager skulle forsøge at fremskaffe materialet med henblik på at fremlægge dette, såfremt det var muligt at fremskaffe materialet.

**********

Vedrørende fremlæggelse af regnskaber bemærkes, at der efter det oplyste ikke har været regnskabspligt og at der derfor ikke er udarbejdet regnskaber som kan fremlægges for Landsskatteretten. Den økonomiske og finansielle status foranlediget af de omhandlede transaktioner fremgår af "custody statements" udarbejdet af G17.

**********

Vedrørende fremlæggelse af bankkonto bemærkes at der ikke har været nogen grund til for G17 at have nogen selvstændig bankkonto. Alle finansielle transaktioner vedrørende de omhandlede handler er sket via G17 og derfor er alle økonomiske transaktioner også sket via G17 's custody account.

Af samme grund er samtlige pengestrømme mv. forårsaget af de omhandlede transaktioner således er blevet afspejlet G17’s custody statements.

**********

Vedrørende klagers custody statements fremlægges som bilag 17 custody statement for klager.

**********

Vedrørende dokumentation for de enkelte handler fremlægges som et samlet bilag 18 denne fulde dokumentation.

**********

Vedrørende dokumentation for eksistensen af G17 bemærkes at klager allerede har fremlagt dokumentation herfor i form af bilag 8. Til yderligere dokumentation fremlægges følgende:

Bilag 19: Stiftelsesdokument for G17
Bilag 20: vedtægter for G17
Bilag 21: Brokerage/custody license for G17
Bilag 22: Certificate of good standing for G17
Bilag 23: Udskrift vedrørende registreringen af ledelsen I G17
Bilag 24: udskrift af hvem der var tegningsberettiget i G17

Eksistensen af G17 er herefter dokumenteret.

**********

Vedrørende spørgsmålet om hvorvidt Pensionsplanen er hjemmehørende i England bemærkes, at dette synes utvivlsomt baseret på den allerede foreliggende dokumentation. Det bemærkes i den forbindelse at Skattestyrelsen ikke har fremlagt dokumentation for hvilket spørgsmål, man har stillet til de engelske skattemyndigheder - og det fremgår derfor uklart hvorvidt der overhovedet er spurgt indtil den korrekte juridiske enhed - og derfor om skrivelsen fra HMRC overhovedet kan tillægges nogen form for vægt i nærværende sag.

Som bilag 25 fremlægges første skrivelse fra HMRC i anledning af klagers første anmodning om refusion af indeholdt kildeskat. Det bemærkes at der er tale om en skrivelse underskrevet af de engelske skattemyndigheder - som er modtaget af de danske skattemyndigheder.

Det skal betones at skrivelsen indgik som et af de dokumenter, SKAT skulle have tilsendt i forbindelse med ansøgninger om refusion af indeholdt kildeskat.

Selvom det står klart at SKAT reelt ikke har foretaget nogen sagsbehandling overhovedet i forbindelse med modtagelsen af anmodninger om refusion af indeholdt kildeskat, så står det dog klart at SKAT kontrollerede at ansøgningerne var bilagt de korrekte dokumenter - herunder det dokument, der er fremlagt som bilag 25.

Det kan på den baggrund også konstateres at SKAT har kontrolleret indholdet af bilag 25 og har fundet at klager var hjemmehørende i England - hvilket som sagt var et krav for tilbagebetalingen.

Eftersom SKAT i 2013 modtog dette dokument - som en betingelse for refusion af kildeskat - og eftersom SKAT udbetalte den indeholdte kildeskat, som klager bar berettiget til at få refunderet, synes det mærkværdigt at SKAT (i dag Skattestyrelsen) i dag pludselig finder at det ikke er dokumenteret at klager skulle være hjemmehørende i England.

Som bilag 26 fremlægges yderligere dokumentation (som SKAT formentlig har efterspurgt hos de engelske skattemyndigheder. Som det fremgår af bilag 26 har de engelske skattemyndigheder bekræftet overfor SKAT at klager var hjemmehørende i England.

Som bilag 27 fremlægges yderligere bekræftelse fra de engelske skattemyndigheder - denne gang fra 2015.

Det bemærkes at disse 3 dokumenter alle er forskellige - og at det derfor kan lægges til grund, at de engelske skattemyndigheder i alle 3 tilfælde har foretaget en selvstændig sagsbehandling f forbindelse med bekræftelsen af at klager er hjemmehørende i England.

Der kan således ikke være tvivl om at klager er hjemmehørende i England.

**********

Klager forbeholder sig at fremsende yderligere dokumentation"

Skattestyrelsens supplerende indlæg af 21. februar 2020

"…
Pensionsplanen har med sit indlæg af 15. november 2019 og ved mail af 23. december 2019 - dvs. efter Skatteankestyrelsens kontorindstilling af 4. oktober 2019 og efter Skattestyrelsens sammenfattende indlæg af 18. oktober 2019 - fremlagt en række nye bilag (bilag 17-23 og 25-27). Pensionsplanen henviser desuden til et bilag 24, som fortsat ikke er fremlagt.

Når man gennemgår bilagene, dokumenterer de det stik modsatte af, hvad pensionsplanen formentligt har tænkt sig. De viser unøjagtighed på unøjagtighed, ting der simpelthen ikke passer sammen og åbenlyse umuligheder. Den eneste mulige forklaring på disse forhold er den simple, at dokumentationen ganske enkelt er konstrueret med det formål at give indtryk af kæmpestore aktiebesiddelser, som ikke har nogen forbindelse med den virkelige verden (nedenfor i afsnit 2).

Pensionsplanen påstår endda, at de påståede aktiekøb er finansieret af G17, selvom G17 ikke havde nogen penge (nedenfor i afsnit 3).

I modsætning til pensionsplanen påstand, jf. klageskrivelse af 3. august 2018, s. 3, foreligger der nu også dokumentation for, at alt er styret af én enkelt person. Det hele kører i ring om en enkelt person, nemlig A (nedenfor i afsnit 1).

Skattestyrelsen har indhentet oplysninger om ejerforholdene og ledelsen i G17 (pensionsplanens custodian) fra myndighederne på Comorerne, hvor G17 har hjemsted. Det kan på den baggrund konstateres, at pensionsplanens trustee, A, ejer G17.

Der er altså personsammenfald mellem pensionsplanens trustee (A) og pensionsplanens custodian og broker (As selskab, G17), jf. nedenfor i afsnit 1. Det er i øvrigt også G17 (A), der påstås at have ageret som aktielåntager i forbindelse med pensionsplanens finansiering af de påståede aktiekøb.

Det er med andre ord A - som har direkte tilknytning til B, jf. Skattestyrelsens sammenfattende indlæg af 18. oktober 2019, s. 4, næstsidste afsnit og s. 23 (afsnit 6) - der står bag alle parter i pensionsplanens set-up.

(udeladt)

Retsmøde
Pensionsplanens repræsentant har fastholdt påstand og anbringender.

Repræsentanten har bl.a. anført, at SKAT har begrundet afgørelsen om tilbagekaldelse af tidligere afgørelse om refusion af udbytteskatter med meget generelle betragtninger, hvilket efter almindelige forvaltningsretlige principper ikke opfylder krav til en begrundelse. 

Repræsentanten har tillige anført, at den sag, der skal bedømmes, alene er sagen om tilbagekaldelse af udbytterefusion, idet der ikke er hjemmel til at vurdere den oprindelige sag, hvor udbytterefusion blev udbetalt.

Repræsentanten har vedrørende G17 anført, at der er fremlagt dokumentation på, at G17 var registreret på Comorerne. Den udtalelse fra G19, der er fremlagt om, at A var "the registered and beneficial owner" af G17, er ikke en udtalelse fra en offentlig myndighed, men derimod alene en udtalelse fra en privat virksomhed, der ikke kan tillægges betydning. A var ikke beneficial owner og C var ikke initial director.

For så vidt angår Pensionsplanen var den hjemmehørende i Storbritannien, og der kan ikke lægges vægt på en udtalelse fra H.M. Revenue & Customs om, at "I have been unable to trace any records for Pensionsplanen based on the information you have provided."

Der er fremlagt dokumentation på, at Pensionsplanen blev registreret af H.M. Revenue & Customs i 2010.

Skattestyrelsen repræsenteret ved Kammeradvokaten har heroverfor bl.a. anført, at en vurdering af SKATs afgørelse om tilbagekaldelse af udbytterefusion kræver stillingtagen til den oprindelige sag om udbetaling af udbytterefusion, idet det kun herved kan vurderes, om den oprindelige sag er truffet på et forkert grundlag. Der er henvist til UfR 2020.1923 H, hvoraf fremgår, at en forkert afgørelse skal tilbagekaldes.

Skattestyrelsen har bl.a. tillige anført, at A, der havde samarbejdet med B, havde styret Pensionsplanen på alle poster, og at en udtalelse fra en privat virksomhed i dette tilfælde må tillægges større vægt end en udtalelse fra en offentlig myndighed på Comorerne.

G17 havde tillige ikke nogen kapital til ganske få dage efter etableringen at købe aktier for Pensionsplanen for meget store beløb.

Landsskatterettens afgørelse
Det fremgår bl.a. af kildeskattelovens § 69 b, stk. 1, at har nogen, der er skattepligtige efter § 2 eller selskabsskattelovens § 2, modtaget udbytte, royalty eller renter, hvori der efter §§ 65-65 d er indeholdt kildeskat, som overstiger den endelige skat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, tilbagebetales beløbet inden 6 måneder fra told- og skatteforvaltningens modtagelse af anmodning om tilbagebetaling.

Af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Storbritannien og Danmark fremgår af artikel 10, stk. 2, litra b, at Danmark kan beskatte udbytte, der udbetales fra et selskab hjemmehørende i Danmark til en person, der er hjemmehørende i Storbritannien med 15 % af bruttobeløbet.

Af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, fremgår bl.a., at Told- og Skatteforvaltningen ikke kan afsende varsel om ændring af en ansættelse af indkomstskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, fremgår bl.a., at uanset fristerne i § 26 kan en ansættelse af indkomstskat ændres efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis betingelserne i nr. 1 - 8 er opfyldt.

Landsskatteretten finder, at SKATs afgørelse af 4. maj 2018 ikke er en ansættelse omfattet af skatteforvaltningslovens §§ 26 - 27, idet en afgørelse om refusion af udbytteskat (og herved også en tilbagekaldelse) ikke er en ansættelse af indkomstskat. Fristerne i skatteforvaltningslovens §§ 26 - 27 finder derfor ikke anvendelse i det foreliggende tilfælde. Retten skal herved henvise til Højesterets dom gengivet i SKM2018.624.HR.

Refusion af udbytteskat er således betinget af, at Pensionsplanen har ejet aktier, og at Pensionspla- nen har modtaget udbytte af disse aktier, hvor der i forbindelse med udbetalingen af udbyttet er in- deholdt udbytteskat.

Landsskatteretten finder, at det påhviler Pensionsplanen at bevise, at disse betingelser er opfyldt, og at Pensionsplanen på den baggrund var berettiget til refusion af udbytteskat.

Det bemærkes herved, at der indenfor dansk civilret, herunder skatteretten, gælder et udgangspunkt om ligefrem bevisbyrde. Dette vil bl.a. sige, at den, der påstår at have et krav, skal godtgøre, at kravet består. Det følger således af de almindelige bevisbyrderegler, at den, der er nærmest til at tilvejebringe og sikre sig den relevante dokumentation, også bærer bevisbyrden.

Landsskatteretten finder ikke, at denne bevisbyrde er løftet.

Landsskatteretten finder, at Pensionsplanen ikke var berettiget til udbetaling af udbytterefusion. Der er herved lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret, at Pensionsplanen har købt og været ejer af de omhandlede påståede aktier eller har modtaget udbytte af aktierne. Den dokumentation, der er fremlagt vedrørende transaktioner ved køb og salg af aktier samt aktieudlån, er alene fremlæggelse af en række aftaler m.v., der ikke dokumenterer Pensionsplanens ejerskab til de omhandlede påståede aktier. Der ses således ikke at være den fornødne forbindelse til Pensionsplanen, der dokumenterer, at der har været aktietransaktioner m.v., der har passeret Pensionsplanens økonomi. Pensionsplanen er anmodet om dokumentation i form af regnskaber, bankkontoudtog m.v. for perioden 2012 - 2015 inkl., aftaler mellem Pensionsplanen og dennes trustee, korrespondance mellem Pensionsplanen og G17, aftaler om køb og salg af aktier og om finansiering af aktierne. Endvidere er anmodet om dokumentation for, at Pensionsplanen er hjemmehørende i Storbritannien. Pensionsplanen har på trods af aftale om fremlæggelse af nævnte dokumentation ikke fremlagt yderligere. Der er således ikke fremlagt dokumentation for overførsel af midler til Pensionsplanen fra G17, ligesom det ikke er dokumenteret, at G17 har handlet aktier på Pensionsplanens vegne. Det er endvidere ikke tilstrækkelig dokumenteret, at Pensionsplanen er omfattet af en dobbeltbeskatnings-overenskomst med Storbritannien, jf. brev af 9. august 2017 fra HM Revenue & Customs, hvoraf fremgår, at det ikke har været muligt for de engelske skattemyndigheder at finde Pensionsplanen på den anførte adresse i London. Der er endelig lagt vægt på uoverensstemmelser i primo/ultimo saldi i Custody Statements m.v. og i visse af de angivne ISIN-numre på Credit Advices udarbejdet af G17 samt at A er Pensionsplanens trustee samt ejer af G17, der er Pensionsplanens custodian, broker og låntager af de påståede aktier, hvilket tyder på, at der ikke er realitet bag de påståede aktiekøb.

Landsskatteretten kan ikke tiltræde det af Pensionsplanen anførte om, at der alene skal tages stilling til den foreliggende sag om tilbagekaldelse af udbytterefusion uden en vurdering af den oprindelige sag om refusion om udbytteskat.

Betingelserne for at en afgørelse er ugyldig og dermed bør annulleres er, at den pågældende afgørelse lider af en retlig mangel, at denne er væsentlig, og at særlige omstændigheder ikke taler imod ugyldighed. Til retlige mangler hører bl.a. mangler, der angår den retlige subsumption, det vil sige spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for at udstede afgørelsen og kravene til dens indhold er opfyldt i det pågældende tilfælde. Årsagen hertil kan være, at myndigheden ved afgørelsens udstedelse har befundet sig i en vildfarelse om sagens faktiske omstændigheder. Sådanne retlige mangler anses i almindelighed som væsentlige i sig selv og vil typisk føre til, at afgørelsen anses for ugyldig. Retten skal i den forbindelse bl.a. henvise til FOB2005.527.

Landsskatteretten skal som klageinstans efterprøve, om betingelserne for SKATs tilbagekaldelse/ annullation af de tidligere trufne afgørelser om refusion af udbytteskat har været opfyldt. I denne prøvelse indgår en nødvendig vurdering af, om der oprindeligt var grundlag for at yde refusion af udbytteskat. Det er Landsskatterettens vurdering, at Pensionsplanen hverken for SKAT eller Landsskatteretten har fremlagt det fornødne bagvedliggende materiale, som kan understøtte, at betingelserne for refusion af udbytteskat er opfyldt. Der henvises til Landsskatterettens afgørelser af 19. december 2019 (offentliggjort som SKM2019.650.LSR) og 13. januar 2020 (offentliggjort som SKM2020.29.LSR).

Da Pensionsplanen ikke er anset for at have ejet aktier eller modtaget udbytte som angivet i forbindelse med anmodningerne om udbytterefusion, finder Landsskatteretten, at SKAT har udbetalt refusion på et urigtigt grundlag på baggrund af Pensionsplanens ansøgninger. SKAT har derfor været berettiget til at annullere de oprindelige afgørelser om udbetaling af udbytterefusion, idet bemærkes, at SKATs anvendelse af ordet "tilbagekaldelse" ikke kan føre til et andet resultat.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.