Afsnittet indeholder:

  • Ikke-EU-ordningen
  • EU-ordningen
  • Importordningen
  • Startdato før 1. juli 2021

Ikke-EU-ordningen

En afgiftspligtig person, som i henhold til ML § 66 b, jf. § 66 a, ønsker at tilslutte sig ikke-EU-ordningen med Danmark som identifikationsmedlemsland, skal afgive en elektronisk erklæring i registreringssystemet om, at pågældende ikke har fast forretningssted i et EU-land. Registrering kan nægtes, hvis den afgiftspligtige person ikke opfylder betingelsen. Se momsbekendtgørelsens § 115, og artikel 361, stk. 1, i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF og artikel 1 i Direktiv 2017/2455.

Den afgiftspligtige person, der ønsker at tilslutte sig ikke-EU-ordningen med Danmark som identifikationsmedlemsland, skal oplyse den ønskede startdato i særordningen samt til brug for identifikation give de nedenfor opregnede oplysninger til brug for Skatteforvaltningens registreringssystem:

1) Navn, herunder eventuelle firmanavne (»Trading names«), der er forskellige fra den afgiftspligtige persons navn.

2) Hjemland samt skatteregistreringsnummer i hjemlandet.

3) Postadresse.

4) E-mailadresse.

5) Kontaktperson for særordningen.

6) Telefonnummer.

7) Bankoplysninger.

8) Elektroniske websteder.

9) Eventuelle nuværende og tidligere registreringer i importordningen, EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen.

Se momsbekendtgørelsens § 116, stk. 1, og artikel 361, stk. 1, i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF og artikel 1 i Direktiv 2017/2455.

EU-ordningen

En afgiftspligtig person, som i henhold til ML §§ 66 d og 66 e ønsker at tilslutte sig EU-ordningen med Danmark som identifikationsmedlemsland, skal oplyse den ønskede startdato i særordningen samt til brug for identifikation i ordningen give de nedenfor opregnede oplysninger til brug for Skatteforvaltningens registreringssystem:

1) Eventuelle firmanavne (»Trading names«), der er forskellige fra den afgiftspligtige persons navn.

2) Hjemland hvis dette ikke er Danmark.

3) E-mailadresse.

4) Kontaktperson for særordningen.

5) Telefonnummer.

6) Bankoplysninger.

7) Eventuelle elektroniske websteder.

8) Eventuelle nuværende og tidligere registreringer i importordningen, EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen.

9) Moms- eller skatteregistreringsnumre tildelt af andre EU-lande for faste forretningssteder.

10) Moms- eller skatteregistreringsnumre i EU-lande, hvorfra varer forsendes eller transporteres.

11) Firmanavne ("Trading names") og postadresser for de faste forretningssteder og steder, hvorfra der transporteres varer, jf. nr. 9 og 10.

12) Momsregistreringsnumre tildelt af andre medlemslande som en ikkeetableret afgiftspligtig person.

Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 1.

Ud over oplysningerne i momsbekendtgørelsens § 117, stk. 1, skal den afgiftspligtige person oplyse, om vedkommende er:

1) En elektronisk grænseflade omfattet af ML § 4 c, stk. 2.

2) En fællesregistrering, jf. ML § 47, stk. 4.

Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 2.

Om elektroniske grænseflader omfattet af ML § 4 c, stk. 2, se D.A.4.2.5.

Om fællesregistreringer, se D.A.14.1.7.

Er den afgiftspligtige person ikke etableret i EU, skal oplysning om dette gives til Skatteforvaltningen. Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 3.

Importordningen

Den afgiftspligtige person, der i henhold til ML §§ 66 m og 66 n ønsker at tilslutte sig importordningen med Danmark som identifikationsland, og som ikke gør brug af en formidler, skal til brug for identifikationen give de nedenfor opregnede oplysninger til brug for Skatteforvaltningens registreringssystem:

1) Navn, herunder eventuelle firmanavne ("Trading names"), der er forskellige fra den afgiftspligtige persons navn.

2) Hjemland samt eventuelt momsregistreringsnummer eller, hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, et skatteregistreringsnummer i hjemlandet.

3) Postadresse.

4) E-mailadresse.

5) Kontaktperson for særordningen.

6) Telefonnummer.

7) Bankoplysninger.

8) Elektroniske websteder.

9) Moms- eller skatteregistreringsnummer for faste forretningssteder i andre EU-lande samt firmanavne og postadresser for disse faste forretningssteder.

10) Eventuelle nuværende og tidligere registreringer i importordningen, EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen.

Se momsbekendtgørelsens § 118, stk. 1.

Har den afgiftspligtige person hjemsted her i landet, behøver denne ikke at oplyse navn, hjemland og postadresse. Hvis hjemlandet er i et tredjeland, men den pågældende er etableret her i landet ved et fast forretningssted, skal der tillige oplyses eventuelt dansk momsregistreringsnummer, eller, hvis et momsregistreringsnummer ikke haves her i landet, dansk skatteregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 118, stk. 2.

En formidler, der på vegne af en afgiftspligtige person, ønsker at anvende importordningen med Danmark som identifikationsland i henhold til ML §§ 66 m og 66 n, skal til brug for identifikationen give de nedenfor opregnede oplysninger til brug for Skatteforvaltningens registreringssystem:

1) Eventuelle firmanavne ("Trading names"), der er forskellige fra formidlerens navn.

2) E-mailadresse.

3) Kontaktperson for særordningen.

4) Telefonnummer.

5) Bankoplysninger.

6) Moms- eller skatteregistreringsnumre for faste forretningssteder i andre EU-lande samt firmanavne og postadresser for disse faste forretningssteder.

7) Eventuelle nuværende og tidligere registreringer som formidler.

Se momsbekendtgørelsens § 119, stk. 1.

En formidler skal udover oplysningerne nævnt i momsbekendtgørelsens § 119, stk. 1, give følgende oplysninger til Skatteforvaltningen om hver afgiftspligtig person, som formidleren ønsker at repræsentere, og før den afgiftspligtige person påbegynder brugen af ordningen:

1) Navn, herunder eventuelle firmanavne ("Trading names"), der er forskellige fra den afgiftspligtige persons navn.

2) Hjemland samt eventuelt momsregistreringsnummer eller, hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, et skatteregistreringsnummer i hjemlandet.

3) Postadresse.

4) E-mailadresse.

5) Kontaktperson for særordningen.

6) Telefonnummer.

7) Elektroniske websteder.

8) Moms- eller skatteregistreringsnumre for faste forretningssteder i andre EU-lande samt firmanavne og postadresser for disse faste forretningssteder.

9) Eventuelle nuværende og tidligere registreringer i importordningen, EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen.

Se momsbekendtgørelsens § 119, stk. 3.

Har den afgiftspligtige person hjemsted her i landet, behøver formidleren ikke at oplyse navn på den på den afgiftspligtige person samt dennes hjemland og postadresse. Hvis hjemlandet er i et andet EU-land eller i et tredjeland, men den pågældende er etableret her ved et fast forretningssted, skal der tillige oplyses eventuelt dansk momsregistreringsnummer, eller, hvis et momsregistreringsnummer ikke haves her i landet, dansk skatteregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 119, stk. 4.

Startdato før 1. juli 2021

Afgiftspligtige personer, der er registreret i ikke-EU-ordningen med Danmark som identifikationsland og med startdato før 1. juli 2021, skal senest den 1. april 2022 supplerende oplyse Skatteforvaltningen om eventuelle nuværende og tidligere registreringer i importordningen og nuværende registreringer i EU-ordningen. Se momsbekendtgørelsens § 141, stk. 3.

Afgiftspligtige personer, der er registreret i EU-ordningen med Danmark som identifikationsland og med startdato før 1. juli 2021, skal senest den 1. april 2022 supplerende oplyse følgende til Skatteforvaltningen:

1) Eventuelle nuværende og tidligere registreringer i importordningen og nuværende registreringer i ikke-EU-ordningen.

2) Moms- eller skatteregistreringsnumre i EU-lande, hvorfra varer forsendes eller transporteres.

3) Firmanavne ("Trading names") og postadresser for steder, hvorfra der transporteres varer, jf. nr. 2.

4) Oplysning om vedkommende er en elektronisk grænseflade omfattet af ML § 4 c, stk. 2.

5) Oplysning om vedkommende er en fællesregistrering, jf. ML § 47, stk. 4.

6) Eventuel oplysning om, at ikke længere at være etableret i EU.

Se momsbekendtgørelsens § 138, stk. 4.