Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Hvem kan anvende ordningen
  • Omfattede leveringer
  • Momssats
  • Momsgodtgørelse eller fradrag i den ordinære angivelse

Hvem kan anvende ordningen

En afgiftspligtig person, der ikke er etableret i EU, og som leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, der er etableret eller har deres bopæl eller deres sædvanlige opholdssted i EU, kan vælge at tilslutte sig ikke-EU-ordningen. Se ML § 66 b, stk. 1, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 359 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Bemærk

Bemærk, at tredjelandsvirksomheder, der opfylder betingelser for at anvende Ikke-EU-ordningen, frit kan vælge identifikationsmedlemsland.  Se omtalen af begrebet "Identifikationsmedlemsland" i D.A.16.3.1.4 Definitioner.

Omfattede leveringer

Når en afgiftspligtig person har tilsluttet sig ikke-EU-ordningen, finder ordningen anvendelse på alle dennes leverancer af ydelser, der kan omfattes af ordningen. Se ML § 66 b, stk. 4, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 359 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Momssats

De leveringer, der er omfattet af ikke-EU-ordningen, beskattes med forbrugsmedlemslandets afgiftssats. Se ML § 66 b, stk. 5.

Momsgodtgørelse eller fradrag i den ordinære angivelse

Den afgiftspligtige person kan få godtgjort købsmoms efter reglerne i ML § 45, stk. 1, om godtgørelse til tredjelandsvirksomheder. Se ML § 66 c, og artikel 368 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455. Den afgiftspligtige person har derimod ikke ret til fradrag. Se artikel 368 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455 samt ML § 66 c, 1. pkt. (modsat).

Har den afgiftspligtige person aktiviteter her i landet, som ikke er omfattet af ikke-EU-ordningen, og for hvilke der kræves momsregistrering her i landet, skal moms af udgifter i forbindelse med aktiviteterne i særordningen dog fradrages i momsangivelsen, der skal indgives i forbindelse med denne momsregistrering. Se ML § 66 c, 2. pkt., som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 368 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Se også

Se også afsnit:

  • D.A.12.2 om momsgodtgørelse til tredjelandsvirksomheder
  • D.A.16.3.1.4 om de anvendte definitioner i forbindelse med særordningen.