Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.A Moms indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit D.A Moms indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • Moms One Stop Shop - Særordninger for ydelser og fjernsalg mv. ML §§ 66-66 u (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Tema(er)
Momsområdet Momspligtige personer Momspligtige transaktioner Leveringssted (momsmæssigt beskatningssted) Momsgrundlag Momsfritagelser uden fradragsret Momsfritagelser med fradragsret Momsfradrag Momsgodtgørelse Momsregistrering
Hvad er nyt?

Afsnit D.A.5.12 om fritagelsen for lotterier og lign. samt spil om penge er omarbejdet.

Faglige nyheder

Ved lov nr. 832 af 14. juni 2022 er der i momsloven indsat en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler om foreløbig fradragsprocent i forbindelse med delvis fradragsret og regulering fra foreløbig til endelig fradragsprocent i forbindelse med delvis fradragsret. Bemyndigelsen er udnyttet i bekendtgørelse nr. 790 af 13. juni 2023. Reglerne har virkning fra 1. juli 2023. Der er ligeledes fastsat overgangsregler. Se D.A.11.4.2.1.

Ved lov nr. 904 af 21. juni 2022 er der vedtaget en udvidelse af samleordningen i brugtmomssærordningen. Ændringen har virkning fra den 1. april 2023, jf. bekendtgørelse nr. 218 af 6. marts 2023. Se D.A.18.4.1, D.A.18.4.3D.A.18.6.1, D.A.18.6.2 og D.A.18.6.3.

Ved lov nr. 755 af 13. juni 2023 er momsgrundlaget ved udtagning præciseret. Se D.A.8.1.3. Der er ligeledes sket præciseringer af reglerne om de særlige fritagelser i forbindelse med Covid-19-pandemien. Se D.A.10.1.11 og D.A.10.3.8. Fra 1. januar 2024 indføres der omvendt betalingspligt ved indenlandske leveringer af teleydelser til afgiftspligtige videreforhandlere. Se D.A.13.2.2.10.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2023.40.SKTST om momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomheder.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2023.95.SKTST om ændring af praksis vedrørende behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2023.258.SKTST, SKM2023.259.SKTST, SKM2023.260.SKTST og SKM2023.261.SKTST om forvaltning af investeringsforeninger. Styresignalerne indeholder en lempelse af praksis, skærpelser af praksis samt fastlæggelse og præciseringer af praksis.

Skattestyrelsen har indarbejdet tre retningslinjer fra det momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.4.10.2.3.1, D.A.5.7.2 og D.A.5.11.6.3.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C- eller SKM-nr.

Afsnit

C-695/20

D.A.4.2.3

C-482/21

D.A.8.1.1.6.8

C-516/21

D.A.5.8.4.1.3.1

C-519/21

D.A.3.1.2.2, D.A.11.1.7 og D.A.14.1.7

C-612/21

D.A.3.1.4.1 og D.A.3.2.4

C-616/21

D.A.3.1.4.1 og D.A.3.2.4

C-620/21

D.A.5.2.2.2

C-677/21

D.A.3.1.4.1 og D.A.4.1.2

C‑713/21

D.A.3.1.4.2.2.

C‑729/21

D.A.4.1.8

C-42/22

D.A.5.10.6 og D.A.5.23.2

C-108/22

D.A.17.3

C-232/22

D.A.6.2.3.3

C-282/22

D.A.4.1.4

C-289/22

D.A.11.1.5.2

C-365/22

D.A.18.3.2

C-690/22

D.A.11.1.7

SKM2023.6.SR

D.A.11.4.2.2.5.2 og D.A.11.7.4.4

SKM2023.21.LSR

D.A.5.3.4

SKM2023.29.LSR

D.A.8.1.4.2

SKM2023.31.SR

D.A.3.4 og D.A.11.1.3.2.3

SKM2023.40.SKTST

D.A.11.4.3.1

SKM2023.62.SR

D.A.6.2.6.5 og D.A.13.2.2.6

SKM2023.71.SR

D.A.3.1.4.1 og D.A.5.23.2

SKM2023.72.SR

D.A.3.1.4.1 og D.A.5.23.2

SKM2023.73.SR

D.A.3.1.4.1

SKM2023.75.LSR

D.A.4.3.6.1 og D.A.11.5.3

SKM2023.81.SR

D.A.3.1.4.1

SKM2023.95.SKTST

D.A.20.2.2

SKM2023.102.LSR

D.A.3.2.4 og D.A.11.4.3.1

SKM2023.109.SR

D.A.7.2.3, D.A.7.2.5 og D.A.10.1.2.2

SKM2023.112.SR

D.A.5.19.2

SKM2023.113.SR

D.A.5.11.7.2

SKM2023.119.LSR

D.A.3.1.4.1

SKM2023.120.LSR

D.A.3.2.4

SKM2023.127.BR

D.A.3.1.4.1

SKM2023.136.LSR

D.A.14.1.2

SKM2023.153.LSR

D.A.3.1.3, D.A.4.2.3, D.A.5.15.2 og D.A.13.2.2.3

SKM2023.159.LSR

D.A.4.7.3

SKM2023.174.LSR

D.A.3.1.4.2.2

SKM2023.184.SR

D.A.11.4.2.2.1

SKM2023.185.SR

D.A.4.1.5 og D.A.8.1.1.1.4

SKM2023.198.LSR

D.A.10.1.7

SKM2023.200.LSR

D.A.5.1.2.

SKM2023.208.SR

D.A.8.1.1.7.4.2

SKM2023.210.SR

D.A.5.9.2.2.2 og D.A.14.5.2

SKM2023.213.ØLR

D.A.11.1.6.2

SKM2023.254.SR

D.A.4.1.8

SKM2023.255.SR

D.A.4.1.8

SKM2023.257.SR

D.A.4.1.8

SKM2023.258.SKTST

D.A.5.11.9.3

SKM2023.259.SKTST

D.A.5.11.9.3

SKM2023.260.SKTST

D.A.5.11.9.2

SKM2023.261.SKTST

D.A.5.11.9.2

SKM2023.264.ØLR

D.A.3.1.2.2, D.A.3.3.1, D.A.4.1.2, D.A.4.2.3, D.A.11.1.3.7, D.A.11.4.2.2.1 og D.A.14.1.7

SKM2023.291.LSR

D.A.5.9.5

SKM2023.302.LSR

D.A.10.1.3.2 og D.A.10.1.3.3

SKM2023.303.SKTST

D.A.10.1.4.4

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A Moms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.