Dato for udgivelse
06 jul 2020 13:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 jun 2020 13:43
SKM-nummer
SKM2020.303.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-42036/2019-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Transfer pricing
Emneord
Transfer pricing, Driftsomkostninger, Skatter
Resumé

Sagen angik i første række spørgsmålet om, hvorvidt et dansk datterselskabs udgifter til betaling af royalties til den internationale koncerns udenlandske moderselskab for anvendelse af moderselskabets varemærke og knowhow m.v. var en fradragsberettiget driftsudgift.

Hvis det var tilfældet, var spørgsmålet, om selskabets transfer pricing-dokumentation led af sådanne mangler, at Skattestyrelsen havde været berettiget til at ansætte royaltysatsen skønsmæssigt.

Hvis der ikke var sådanne mangler, var spørgsmålet, om aftalen om royaltysatsen var indgået på armslængdevilkår, og i forbindelse hermed om selskabet har udført markedsføringsydelser for koncernens udenlandske moderselskab uden vederlag eller kompensation, så fradragsværdien for royalty modsvares af manglende indtægtsførelse af disse ydelser.

 Højesteret udtalte, at betaling af royalty for benyttelse af varemærke, adgang til knowhow og henvisning af kunder fra koncernens internationale netværk havde den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen for en virksomhed som den, der udøves af selskabet, også selv om selskabet samlet set i perioden havde haft et negativt driftsresultat.

Reference(r)

Statsskattelovens § 6, litra a

Ligningslovens § 2, stk. 1

Dagældende skattekontrollovs § 3 B, stk. 8, jf. § 5, stk. 3 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2 C.D.11.13.1.3.3 

Redaktionelle noter

Tidligere instans: SKM2019.537.ØLR.

Appelliste

Hele afgørelsen kan læses på Højesterets hjemmeside: Afgørelse 

Her kan du også finde afgørelser fra tidligere instans.