Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for igangværende klage over eller genoptagelse af videreførte vurderinger eller omvurderinger.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om igangværende klage- eller genoptagelsessager
  • Betydning af igangværende klage- eller genoptagelsessager for tilbagebetalingsordningen.

Generelt om igangværende klage- eller genoptagelsessager

2011- og 2012-vurderingerne kan ikke længere påklages, ligesom 2012-omvurderinger for ejerboliger og 2013-omvurderinger for andre ejendomme heller ikke længere kan påklages. Det var i sin tid muligt at klage over disse almindelige vurderinger, ligesom det i perioden mellem 2011/12 og de nye vurderinger efter ejendomsvurderingsloven har været muligt at klage over omvurderinger. Dette har kunnet ske inden for skatteforvaltningslovens almindelige frister for klage over ejendomsvurderinger. Klager over 2011- og 2012-vurderingerne samt senere omvurderinger vil være behandlet i det gamle ejendomsvurderingssystem.

Det er muligt, at der fortsat verserer uafsluttede klagesager om 2011- og 2012-vurderingerne på det tidspunkt, hvor tilbagebetalingsordningen skal anvendes, ligesom der fortsat kan versere uafsluttede klagesager om senere omvurderinger og uafsluttede genoptagelsessager for videreførte vurderinger eller omvurderinger.

Betydning af igangværende klage- eller genoptagelsessager for tilbagebetalingsordningen

Ejendomsejere, der på tidspunktet for tilbagebetalingsordningens anvendelse har en verserende klage- eller genoptagelsessag, vil også modtage et kompensationstilbud efter tilbagebetalingsordningen for de vurderingsår, der er omfattet af klage- eller genoptagelsessagen. Ejendomsejerne vil samtidig med udsendelse af kompensationstilbuddet blive oplyst om, at der ikke udbetales kompensation parallelt med den verserende klage- eller genoptagelsessag. I situationen med verserende klage- eller genoptagelsessager, kan den eller de berettigede ejendomsejere vælge enten at fastholde klage- eller genoptagelsessagen eller acceptere kompensationstilbuddet. Se EVL § 77, stk. 2, og § 89.

Den eller de der er berettigede til at trække klage- eller genoptagelsessagen, er den eller de ejendomsejere, der i sin tid klagede over eller anmodede om genoptagelse af den pågældende vurdering. Hvis klage- eller genoptagelsessagen er startet af flere ejere i forening, er det også de samme ejere, der skal tilbagekalde klage- eller genoptagelsessagen sammen. Hvis en igangværende genoptagelses- eller revisionssag er påbegyndt på Skatteforvaltningens initiativ, kan en eller flere nuværende eller tidligere ejendomsejere ikke trække en sådan sag.

Den eller de berettigede har 90 dage fra datering af meddelelsen om igangsættelse af klagefrister efter reglerne i EVL § 89, stk. 8, til at vælge, om den verserende klage- eller genoptagelsessag skal tilbagekaldes. Se EVL § 77, stk. 2. Vælger den eller de berettigede at tilbagekalde den verserende klage- eller genoptagelsessag inden udløb af klagefristen vil det indebære, at kompensationstilbuddet accepteres, hvorefter der vil skulle udbetales kompensation efter tilbagebetalingsordningen i overensstemmelse med kompensationstilbuddet. Klage- eller genoptagelsessagen vil i dette tilfælde anses for endeligt afsluttet.

Vælger den eller de berettigede derimod at fastholde klage- eller genoptagelsessagen, ved at forholde sig passivt, vil det medføre, at kompensationstilbuddet bortfalder for alle ejendomsejere for ejendommen for perioden 2011 og frem. I dette tilfælde vil kompensationstilbuddet for samtlige vurderingsår blive genberegnet efter reglen i EVL § 73 ved endelig afslutning af klage- eller genoptagelsessagen, og der fremsendes et nyt kompensationstilbud. Se EVL § 77, stk. 2.

Klage- og genoptagelsessager kan anses for endeligt afsluttet, når der er truffet afgørelse i klage- eller genoptagelsessagen, uanset at den eller de nuværende eller tidligere ejere ikke har modtaget afgørelsen om klage- eller genoptagelsessagen. Se EVL § 77, stk. 2, 3. og 4. pkt. Herved kan der fremsendes nyt tilbud om kompensation på det tidspunkt, hvor den myndighed eller domstol, som har behandlet klage- eller genoptagelsessagen, har truffet afgørelse henholdsvis afsagt dom, og der kan efterfølgende ske udbetaling i henhold til det nye kompensationstilbud.

Når den eller de berettigede modtager afgørelsen i den verserende klage- eller genoptagelsessag, der træffes efter prisforholdene i 2011/2012, kan den eller de berettigede vælge enten at acceptere det tilbud om kompensation, der er genberegnet på baggrund af den afgjorte klage- eller genoptagelsessag i 2011- eller 2012-niveau, eller om der i stedet ønskes en fornyet klagebehandling i aktuelt prisniveau. Vælger den eller de berettigede at klage igen for at få en fornyet prøvelse i det aktuelle prisniveau, vil der ikke for det pågældende år blive udregnet et kompensationstilbud, da den eller de berettigede i stedet har valgt den fulde prøvelse af det pågældende år. De pågældende vurderinger vil herefter falde ud af tilbagebetalingsordningen. Se EVL § 77, stk. 1, og 89, stk. 1 og 2.