Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for påklage, ændring og berigtigelse af afgørelser efter reglerne om tilbagebetalingsordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Ændring og berigtigelse
  • Partshøring
  • Påklage.

Ændring og berigtigelse

Afgørelser efter EVL §§ 64-77 kan ikke ændres eller berigtiges. Se EVL § 78.

Tilbagebetalingsordningen er alene et tilbud til de ejendomsejere, der har betalt ejendomsværdiskat eller grundskyld af 2011- eller 2012-vurderingerne og de senere videreførte vurderinger og omvurderinger, der har været for høje. Heri ligger, at det står ejendomsejerne frit for at afslå tilbud om kompensation og i stedet påklage de vurderinger, som den pågældende ejer måtte mene har været for høje.

Hvis en ejendomsejer er utilfreds med kompensationstilbuddet, eller finder, at der er fejl i beregningen af tilbuddet, vil det eneste alternativ være at klage over de videreførte vurderinger og omvurderinger.

Herved stilles alle ejendomsejere over for det samme valg, enten at klage over den nye ejendomsvurdering eller de videreførte vurderinger og omvurderinger eller at acceptere det fremsendte tilbud.

De oplysninger, som er tillagt væsentlig betydning for den nye vurdering af en ejendom, vil være blevet deklareret i forbindelse med deklarationsprocessen i kapitel 7 a i skatteforvaltningsloven. Den nuværende ejer har derfor mulighed for at påpege eventuelle fejl i vurderingsgrundlaget, før der træffes afgørelse efter EVL §§ 64-77.

Partshøring

Skatteforvaltningen foretager ikke partshøring efter skatteforvaltningsloven eller forvaltningsloven for så vidt angår afgørelser efter ejendomsvurderingslovens kapitel 13. Se EVL § 78.

Ejendomsejerne vil dermed i alle tilfælde skulle vælge mellem enten at acceptere tilbuddet om kompensation eller klage over den nye ejendomsvurdering eller de videreførte vurderinger og omvurderinger.

De oplysninger, som er tillagt væsentlig betydning for vurderingen af den pågældendes ejendom pr. 1. januar 2020, vil være blevet deklareret. Den nuværende ejer vil derfor have haft mulighed for at påpege eventuelle fejl i det forventede vurderingsgrundlag, før der træffes afgørelse efter EVL §§ 64-77.

Påklage

Afgørelser efter EVL §§ 64-77 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Se EVL § 78.

Baggrunden for dette er, at der i stort omfang er tale om automatiske beregninger foretaget efter en lovbestemt fremgangsmåde på et grundlag, som på forhånd er givet. Beregningernes resultat lader sig hermed ikke ændre af en klagemyndighed.