Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvordan ejendomme der har været vurderet samlet, håndteres i tilbagebetalingsordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om ejendomme vurderet samlet
  • Ejendomme der uafbrudt har været vurderet samlet fra 1. oktober 2011 og uændret er vurderet samlet ved 2020-vurderingen.

Generelt om ejendomme vurderet samlet

Efter den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme (se lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013 med senere ændringer) var det muligt at vurdere ejendomme samlet, når ejendommene udgjorde en samlet driftsenhed. Se § 8 i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Efter den tidligere gældende vurderingsordning kunne landbrugsejendomme ikke vurderes samlet. Denne begrænsning er ikke gældende i den nye vurderingsordning. Eftersom landbrugsejendomme ikke omfattes af tilbagebetalingsordningen, har dette i forbindelse med tilbagebetalingsordningen ingen betydning.

Ejendomme der uafbrudt har været vurderet samlet fra 1. oktober 2011 og uændret er vurderet samlet ved 2020-vurderingen

Har ejendomme, der ved en eller flere vurderinger fra den 1. oktober 2011 været vurderet samlet, vil ejendommene efter tilbagebetalingsordningen skulle betragtes som én samlet ejendom, for så vidt angår de vurderinger, hvor ejendommene har været vurderet samlet. Se EVL § 70, stk. 1. Herved beregnes der kompensation efter tilbagebetalingsordningen for ejendomme, der er indgået i en samlet vurdering, uanset om ejendommene er samvurderet pr. 1. januar 2020.

Er der i forbindelse med 2020-vurderingen af en ejendom omfattet EVL § 70 sket ændringer i forhold til sidste vurdering eller omvurdering foretaget efter EVL § 87, således at betingelserne for omvurdering i § 3, stk. 1, nr. 1-9 og 11, i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme (se lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013 med senere ændringer), er til stede, ses der ved sammenligningen med tidligere vurderinger bort fra sådanne ændringer. Se EVL § 70, stk. 2.

For at skabe et sammenligningsgrundlag foretages der derfor en såkaldt ’skyggevurdering’.

En skyggevurdering er en konkret vurdering af, hvorledes vurderingen af ejendommen ville have været, hvis ejendommen ikke var blevet ændret. Skyggevurderingen er derved en fiktiv vurdering, som bliver tilbageregningsgrundlaget for de tidligere vurderinger.

Se afsnit C.H.4.3.3 om skyggevurderinger.